Siirry suoraan sisältöön

Prosessi- ja materiaalitekniikan koulutus

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Bio- ja kemiantekniikka

Opintopolkujen ajoitukset

Bio- ja kemiantekniikka
Bio- ja kemiantekniikka
Bio- ja kemiantekniikka
Bio- ja kemiantekniikka
Ilmoittautumisaika

01.07.2023 - 13.09.2023

Ajoitus

13.09.2023 - 13.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteiset palvelut

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Prosessi- ja materiaalitekniikan koulutus
Opettaja
 • Kari Haajanen
Ryhmät
 • PBIOKES21
  Bio- ja kemiantekniikan koulutus
 • PBIOKES23
  Bio- ja kemiantekniikan koulutus
 • PBIOKES22
  Bio- ja kemiantekniikan koulutus

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa opintojakson suoritettuaan teknisen piirtämisen merkinnät ja mitoitukset. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa teknisen 2D-piirtämisen ja 3D-mallintamisen perusteet ja saa valmiuden kehittyä cad-osaajaksi. Opiskelija osaa tulostaa yksinkertaisen kappaleen 3D-tulostimella.

Sisältö

- Teknisen piirtämisen perusteet
- Piirto-ohjelman toiminnot
- Tekninen 2D-piirtäminen
- 3D-perusteet
- 3D-tulostus

Oppimateriaalit

Jaetaan ITS-verkkoympäristössä. Hyödynnetään verkon julkisia opasvideioita.

Opetusmenetelmät

Opiskelija toimii pääasiassa ITS-oppimisympäristössä, erilaisilla verkkosivuilla sekä viikoittaisissa lähiopetuskerroissa. Opiskelija työskentelee sekä itsenäisesti paikasta riippumatta, että yhteisöllisesti muun opiskelijaryhmän kanssa.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opetus toteutuu ammattiaineiden opettajien yhteisopettajuutena niin, että CAD-osaaminen ja muun ammatillisen osaamisen kehittyminen tukevat toisiaan. Opiskeltavat sisällöt ovat ammatillisia ja työelämälähtöisiä. Opiskelussa korostuu myös yhteisöllinen oppiminen, joka toteutuu mahdollisena pari- ja pienryhmätyöskentelynä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vastaavat taidot hankittuna toisessa korkeakoulussa (osoitettava osaaminen).

Sisällön jaksotus

2D-CAD
3D-mallinnus
3D-tulostus
Tavoite:
* Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa teknisen piirtämisen perusteita käytännössä ja hänellä on valmius jatkossa kehittyä cad-osaajaksi.
* Opiskelija osaa tehdä mittatarkkoja 2D-piirustuksia ja tulosteita CAD-ohjelmistoilla sekä kykenee mallintamaan ja tulostamaan 3D-kappaleen.
Sisältö: Monipuolista 2D-piirtämistä sekä 3D-mallintamista.
Tavoitteet:
Teknisen piirtämisen perusteiden omaksuminen.
Kurssin jälkeen opiskelija osaa tehdä mittatarkkoja 2D-piirustuksia ja tulosteita CAD-ohjelmistoilla.
Opiskelija osaa mallintaa yksinkertaisen 3D-kappaleen.
Valmius kehittyä jatkossa cad-osaajaksi.
Toteutustapa: Luennot, harjoitukset, kurssitehtävät, etätehtävät ja koe. Osa tunneista pidetään englanniksi.
TUNTISUUNNITELMAT
Aikataulu päivittyy matkan varrella tilanteen mukaan. Tarkka tuntitilanne tehtävineen selviää ITS-ympäristöstä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Course tasks and exam

Hylätty (0)

Riittämätön tehtävien tekeminen ja/tai merkittäviä puutteita loppukokeen ratkaisuissa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tehtäviä tehty riittävästi ja loppukokeessa tyydyttävät ratkaisut.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tehtäviä tehty riittävästi ja loppukokeessa hyvät ratkaisut.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tehtäviä tehty riittävästi ja loppukokeessa erinomaiset ratkaisut.

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 10.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

60 - 90

Koulutus
 • Bio- ja kemiantekniikan koulutus
 • Prosessi- ja materiaalitekniikan koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Hannele Kuusisto
Ryhmät
 • PSAHAUS23
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus, insinööri 23
 • PEYTES23B
  PEYTES23B

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää differentiaali- ja integraalilaskennan perusasiat ja osaa
• Soveltaa derivaattaa funktion kulun tutkimiseen
• Soveltaa differentiaalia virhelaskennassa
• Soveltaa määrättyä integraalia esimerkiksi pinta-alojen ja keskiarvojen laskemisessa
• Soveltaa differentiaaliyhtälöitä oman alansa ilmiöiden mallintamisessa ja ymmärtää differentiaaliyhtälöiden ratkaisemisen periaatteet.

Sisältö

• Raja-arvo
• Derivaatta
• Differentiaali
• Integraalifunktio
• Määrätty integraali
• Separoituvat differentiaaliyhtälöt
• Lineaariset differentiaaliyhtälöt

Oppimateriaalit

Opintojakso seuraa oppikirjan "Insinöörin matematiikka, Tuomenlehto et.al." sisältöä.
Lisäksi opintojaksolla käytetään muuta, verkossa ja lähiopetuskerroilla esitettävää materiaalia.
Opintojakson aikana hyödynnetään myös MATLAB-ohjelmaa, joten opiskelijalla tulisi olla käytettävissä henkilökohtainen tietokone.

Opetusmenetelmät

Opiskelijan oman tiedon konstruoimista tukevat menetelmät:
Lähiopetus, verkko-oppiminen, yhteistoiminnallinen oppiminen, itsenäinen työskentely.
Harjoitustehtävien suorittamisella on keskeinen rooli oppimisessa ja niiden osalta kannustetaan ryhmätyöskentelyyn.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Välikokeet viikoilla 10 ja 18 tai kurssitentti viikolla 18.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opiskelijan omaa aktiivisuutta ja tiedon konstruoimista tukevat oppimismenetelmät

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osaamisen näyttö kurssisisällön kattavalla tentillä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Teorialuennot ja laskuharjoitukset noin 66t
- Osaamista mittaavat välikokeet 2x2t (tai lopputentti 3t)
- Itsenäinen harjoittelu noin 64t (noin 4 tuntia/vk + harjoittelu kokeisiin/kokeeseen)

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutetaan viikoilla 2-18 tiistaisin ja torstaisin.
Tiistain tunnit ovat perehtymistä viikon aiheeseen. Samalla kerrataan edellisviikon laskuissa epäselviksi jääneitä asioita. Tiistaitunnit toteutetaan samanaikaisen hybridin periaatteella eli opiskelija voi osallistua joko kampuksella luokassa tai etänä Teamsillä. Torstaisin on lähilaskupaja (1t) kummallekin ryhmälle erikseen.

Opintojaksolla käydään läpi differentiaali- ja integraalilaskennan sekä differentiaaliyhtälöiden perusteet. Lisäksi tutustutaan kompleksilukuihin ja raja-arvoihin. Tavoitteena on laajentaa insinööriopinnoissa ja työtehtävissä tarvittavan matemaattisen ajattelun pohjaa sekä kykyä lukea ja käyttää matematiikan kieltä ammatillisissa yhteyksissä. Lisäksi tavoitteena on tutustua MATLAB-ohjelmiston käyttöön matemaattisten ongelmien mallintamisessa ja ratkaisemisessa. Kurssilla pyritään käyttämään mahdollisimman paljon insinöörityöhön liittyviä esimerkkejä.

Tarkempi sisältö:
- kompleksiluvut ja niiden sovelluksia
- raja-arvot ja derivaatan määritelmä
- derivoinnin laskusäännöt
- differentiaalin käsite
- derivaatan sovelluksia
- määrätty integraali ja integraalifunktio
- integraalin laskusääntöjä
- integraalin sovelluksia
- differentiaaliyhtälöt ja niiden ratkaiseminen
- differentiaaliyhtälöiden sovelluksia

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojakson tärkeimmät ilmoitukset lähetetään sähköpostitse. Opiskelijoiden toivotaan olevan yhteydessä opettajaan ensisijaisesti sähköpostitse. Myös tuntien yhteydessä voi avoimesti kysyä ja keskustella asioista.
Ajankohtaisista asioista ilmoitetaan its-kurssin Yleiskatsaus-sivulla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson kokonaisarvosana 0-5 muodostuu kerättyjen kurssipisteiden avulla (max 100 p). Kurssipisteitä on mahdollista kerätä
- Kahdesta osakokeesta (á max 50 p) tai kurssitentistä (max 100 p).
- Itsenäisistä laskuharjoituksista ViLLE:ssä (max 12 p, vastaa noin 1 kurssinumeroa).

Jos opiskelija suorittaa kurssin välikokeilla, kumpaankin kokeeseen on osallistuttava. Jos toisen välikokeen suoritus jää uupumaan, uusitaan kurssi tentillä.

Itsenäisesti Itsissä suoritettavat osaamistestit voivat vaikuttaa positiivisesti arvosanan raja-tapauksessa.

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta vähintään 40 % kurssipisteistä = 40p
Välikokeilla suorittava ei ole osallistunut molempiin välikokeisiin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana 1 edellyttää vähintään 40 % kurssipisteistä = 40p
Arvosana 2 edellyttää vähintään 52 % kurssipisteistä = 52p

Arvosanojen 1-2 tasoinen osaaminen tarkoittaa polynomifunktion derivointi- ja integrointisääntöjen hallintaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana 3 edellyttää vähintään 64 % kurssipisteistä = 64p
Arvosana 4 edellyttää vähintään 76 % kurssipisteistä = 76p

Arvosanojen 3-4 tasoinen osaaminen tarkoittaa edellisen tason osaamisen lisäksi muiden alkeisfunktioiden ja yhdistettyjen funktioiden derivointi- ja integrointisääntöjen hallintaa sekä osaamista kompleksilukulaskennassa ja raja-arvolaskennassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5 edellyttää vähintään 88 % kurssipisteistä = 88p

Arvosanan 5 tasoinen osaaminen tarkoittaa edellisten tasojen osaamisen lisäksi kykyä tunnistaa ja ratkoa yksinkertaisia differentiaaliyhtälöitä.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Bio- ja kemiantekniikan koulutus
 • Prosessi- ja materiaalitekniikan koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Aaro Mustonen
Ryhmät
 • PENERS23
  Energy and Environmental Engineering, S23

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää differentiaali- ja integraalilaskennan perusasiat ja osaa
• Soveltaa derivaattaa funktion kulun tutkimiseen
• Soveltaa differentiaalia virhelaskennassa
• Soveltaa määrättyä integraalia esimerkiksi pinta-alojen ja keskiarvojen laskemisessa
• Soveltaa differentiaaliyhtälöitä oman alansa ilmiöiden mallintamisessa ja ymmärtää differentiaaliyhtälöiden ratkaisemisen periaatteet.

Sisältö

• Raja-arvo
• Derivaatta
• Differentiaali
• Integraalifunktio
• Määrätty integraali
• Separoituvat differentiaaliyhtälöt
• Lineaariset differentiaaliyhtälöt

Oppimateriaalit

Opintojakso seuraa Open Stax -sivuston oppikirjan Calculus 1 sisältöä (https://openstax.org/details/books/calculus-volume-1)
Lisäksi opintojaksolla käytetään muuta, verkossa ja lähiopetuskerroilla esitettävää materiaalia.
Opintojakson aikana hyödynnetään myös MATLAB-ohjelmaa, joten opiskelijalla tulisi olla käytettävissä henkilökohtainen tietokone.
Suomenkielinen tukikirja on "Insinöörin matematiikka, Tuomenlehto et.al.".

Opetusmenetelmät

Opiskelijan oman tiedon konstruoimista tukevat menetelmät:
Lähiopetus, verkko-oppiminen, yhteistoiminnallinen oppiminen, itsenäinen työskentely.
Harjoitustehtävien suorittamisella on keskeinen rooli oppimisessa ja niiden osalta kannustetaan ryhmätyöskentelyyn.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Välikokeet viikoilla 9 ja 17.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opiskelijan omaa aktiivisuutta ja tiedon konstruoimista tukevat oppimismenetelmät

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Teorialuennot ja laskuharjoitukset noin 60t
- Osaamista mittaavat välikokeet 2x2t (tai lopputentti 2t)
- Itsenäinen harjoittelu noin 70t (noin 4 tuntia/vk + harjoittelu kokeisiin/kokeeseen)

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla käydään läpi differentiaali- ja integraalilaskennan sekä differentiaaliyhtälöiden perusteet. Lisäksi tutustutaan kompleksilukuihin ja raja-arvoihin. Tavoitteena on laajentaa insinööriopinnoissa ja työtehtävissä tarvittavan matemaattisen ajattelun pohjaa sekä kykyä lukea ja käyttää matematiikan kieltä ammatillisissa yhteyksissä. Lisäksi tavoitteena on tutustua MATLAB-ohjelmiston käyttöön matemaattisten ongelmien mallintamisessa ja ratkaisemisessa. Kurssilla pyritään käyttämään mahdollisimman paljon insinöörityöhön liittyviä esimerkkejä.

Tarkempi sisältö:
- kompleksiluvut ja niiden sovelluksia
- raja-arvot ja derivaatan määritelmä
- derivoinnin laskusäännöt
- differentiaalin käsite
- derivaatan sovelluksia
- määrätty integraali ja integraalifunktio
- integraalin laskusääntöjä
- integraalin sovelluksia
- differentiaaliyhtälöt ja niiden ratkaiseminen
- differentiaaliyhtälöiden sovelluksia

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suomeksi
Opintojakson kokonaisarvosana 0-5 muodostuu kerättyjen kurssipisteiden avulla (max 100 p). Kurssipisteitä on mahdollista kerätä
- Kahdesta osakokeesta (á max 50 p)
- Itsenäisistä harjoitustehtävistä ViLLE:ssä (max 6 p)
- Viikottaisista laskuharjoituksista (max 12 p). Laskutehtävähyvityksen saaminen edellyttää laskutehtävien palautusta etukäteen sekä laskuharjoitustuntiin tai malliratkaisuihin perustuvaa itsearviointia, joka on palautettu määräaikaan mennessä (viikon loppuun mennessä).

Harjoituksista kerättävien kurssipisteiden yhteismäärä 18 p vastaa noin 1,5 kurssinumeroa.

Jos opiskelija suorittaa kurssin välikokeilla, kumpaankin kokeeseen on osallistuttava. Jos toisen välikokeen suoritus jää uupumaan, uusitaan kurssi tentillä.

Itsenäisesti Itsissä suoritettavat osaamistestit voivat vaikuttaa positiivisesti arvosanan raja-tapauksessa.

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta vähintään 40 % kurssipisteistä = 40p
Opiskelija ei ole osallistunut molempiin välikokeisiin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana 1 edellyttää vähintään 40 % kurssipisteistä = 40p
Arvosana 2 edellyttää vähintään 52 % kurssipisteistä = 52p

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana 3 edellyttää vähintään 40 % kurssipisteistä = 64p
Arvosana 4 edellyttää vähintään 52 % kurssipisteistä = 76p

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5 edellyttää vähintään 88 % kurssipisteistä = 88p

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 08.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

35 - 45

Koulutus
 • Prosessi- ja materiaalitekniikan koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Hannele Kuusisto
Ryhmät
 • PEYTES23B
  PEYTES23B

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää seuraavia insinöörin työhön kuuluvia matemaattisia työvälineitä:
• Lausekkeiden algebrallinen käsittely
• Yhtälöiden, yhtälöryhmien ja epäyhtälöiden ratkaisuperiaatteet
• Funktiot
• Vektorilaskenta ja tekniikan ilmiöiden mallintaminen vektoreiden avulla
• Matriisilaskenta

Sisältö

• Lausekkeet, yhtälöt, epäyhtälöt ja yhtälöryhmät
• Matriisialgebra, käänteismatriisi ja determinantti
• Polynomifunktiot
• Eksponentti- ja logaritmifunktiot
• Trigonometriset funktiot ja radiaanit
• Vektorien perusalgebra

Oppimateriaalit

Edita; Insinöörin matematiikka; Ari Tuomenlehto & co
Taulukkokirja (Esim. MAOL-taulukot tai Tekniikan kaavasto)
Itslearning-oppimisymäristössä oleva ja sinne linkitetty sähköinen- ja verkkomateriaali, opetusvideot

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla käytetään flipped learning -opiskelumenetelmää. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijat kertaavat/opiskelevat tunnin aihetta itsenäisesti ennen tuntia opetusvideoiden ja ennakkotehtävien avulla. Tunnit tukevat viikottaisten laskuharjoitusten laskemista ja tunnin pääpaino on niissä asioissa, joista opiskelijoilla on kysymyksiä opetusvideoiden ja ennakkotehtävien pohjalta.
Opintojaksoon sisältyvä MATLAB-matematiikkanohjelmiston käyttö opiskellaan itsenäisesti suoritettavan verkkomateriaalin avulla. Opiskelun tueksi järjestetään kuukausittaiset tukitapaamiset.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Välikokeet viikoilla 44 ja 50 TAI kurssitentti viikolla 50.
Osaamista mittaavat testit (vapaaehtoisia), alustavasti viikoilla 39 ja 46.
Tarvittaessa 2 uusintakertaa kevään 2024 aikana (koko kurssin sisältöä mittaava tentti)

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Learning-by-doing ja flipped learning
Oppiminen perustuu paljolti opiskelijan omaan aktiiviseen osallistumiseen ja suorittamiseen.
Opiskeltavista aiheista annetaan opiskelijalle sekä ennakkotehtäviä että kertaavia tehtäviä ja niiden suoritusta tukevaa materiaalia.
Opintojaksolla opittavat matemaattiset taidot ovat työelämässä tarvittavia perustaitoja.
Arviointi perustuu suoritettuihin tehtäviin ja osaamisen osoittamiseen kokeessa/kokeissa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Itsenäinen opiskelu ja opintojakson sisältöä mittaava kurssitentti opettajan kanssa sovittuna aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 134 t opiskelijan työtä jakautuen tapaamisiin ja itsenäisiin tehtäviin.
- Lähi-, hybridi- ja verkkotapaamiset sekä niissä lasketut tehtävät (osa kurssipisteitä) 50 h
- Itsenäinen opiskelu (laskuharjoitukset ja kokeisiin opiskelu, MATLAB-opiskelu) 76-80 h
- Osaamista mittaavat osaamistestit (suoritus huomioidaan arvosanan raja-tapauksessa) 2-4 h
- 2 välikoetta TAI yksi kurssitentti (osa kurssipisteitä) 2-4 h

Sisällön jaksotus

Opintojakson aloitustapaaminen on kaikille pakollinen lähitapaaminen viikolla 36, tiistaina 5.9.

Muut tapaamiset viikoilla 36-50 ovat (kokeita lukuunottamatta) joko etätunteja tai hybriditunteja, jolloin samalle tunnille voi osallistua joko kampuksella tai etänä Teamsin kautta. Kokeet ovat lähikokeita auditoriossa. Tuntien toteutustapa (LÄHI, HYB, ETÄ) on merkitty lukujärjestykseen.

Kaikille tunneille aloitustapaamista ja kokeita lukuunottamatta on siis mahdollista osallistua etänä. Tunneille osallistuminen (aloitustapaamista ja kokeita lukuunottamatta) on vapaaehtoista, joten opintojakson voi suorittaa myös opiskelemalla kurssisällöt itsenäisesti tai osallistumalla vain joidenkin aiheiden tunneille.

Opintojaksolla opittavat matemaattiset taidot ovat ammattiaineiden opinnoissa sekä työelämässä tarvittavia perustaitoja.
Sisältö:
- Lukujen esitystavat ja lukujoukot
- Peruslaskutoimitukset ja laskujärjestys
- Yksikönmuunnokset ja SI-järjestelmän yksiköt
- Potenssit ja kymmenpotenssit (myös negatiivinen ja juuri = murtopotenssit)
- Polynomien käsittely (Lausekkeiden sieventäminen, myös murtolausekkeet)
- Funktion arvot ja funktion kuvaajan lukeminen
- 1. asteen funktiot ja 1. asteen funktion kuvaaja
- 1. asteen yhtälöt ja epäyhtälöt (myös verrannot)
- Prosenttilaskenta
- 2. asteen funktiot ja 2. asteen funktion kuvaaja
- 2. asteen yhtälöt ja epäyhtälöt
- Yhtälöparit ja -ryhmät
- Matriisilaskennan perusteet
- Suorakulmaisen ja vinokulmaisen kolmion trigonometria
- Muiden kappaleiden geometria
- Vektorilaskenta
- Kulmat ja kulmayksiköt
- Trigonometriset funktiot yksikköympyrässä
- Trigonometriset yhtälöt
- Eksponentti-, logaritmi- ja trigonometriset funktiot sekä niiden kuvaajat
- Eksponentti-, logaritmi- ja trigonometriset yhtälöt
- MATLAB-matematiikkaohjelmiston peruskäyttö

Viestintäkanava ja lisätietoja

Väylä: 3 opiskelijan kiintiö

Kurssin tärkeimmät ilmoitukset opettaja lähettää sähköpostitse. Yhteydenotot opettajaan sähköpostitse (hannele.kuusisto@turkuamk.fi). Tunteihin liittyvä informaatio itslearningissä. Kurssiin liittyviä ilmoituksia itslearningissä kurssin Yleiskatsaus-sivulla.

Käytettävät ohjelmistot: ViLLE, MATLAB, GeoGebra
Opiskelijalla tulee olla vähintäänkin funktiolaskin (graafinen tai symbolinen laskin siis käy myös)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan numeerisesti 0-5.

Arviointi perustuu kurssipisteisiin, joita kerätään seuraavasti :
- Viikottaisista laskuharjoituksista max 1p/moniste, maksimissaan kuitenkin 11 p.
- Itsenäisistä ViLLE-tehtävistä vaaditun 30 %:n ylittävältä osalta 1 % = 0,1p, yhteensä max 7p
- Kahdesta osakokeesta (á max 50p) tai yhdestä kurssitentistä (max 100p)

Kurssipisteiden saaminen viikoittaisista laskuharjoituksista edellyttää niiden palauttamista Itsiin sähköisessä muodossa ja oman suorituksen itsearviointia määräaikaan mennessä. Pisteitä saa suhteessa laskettujen tehtävien määrään.

Hyväksyttyyn suoritukseen (numeroon 1) vaaditaan
- vähintään 30 % itsenäisten ViLLE-tehtävien maksimipisteistä
- vähintään 40 kurssipistettä yhteensä

Muut arvosanat määräytyvät pisteistä lineaarisella asteikolla.

Hyvä suoritus osaamista mittaavissa välitesteissä huomioidaan arvosanan raja-tapauksessa.

Hylätty (0)

Opiskelijalta puuttuu jokin vaadituista läpäisyehdoista:
- Opiskelija ei ole saanut vähintään 30 % ViLLE-tehtävien maksimipisteistä.
- Opiskelija ei ole saavuttanut vähintään 40 % = 40 kurssipistettä yhteensä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- Opiskelija on saanut vähintään 30 % ViLLE-tehtävien maksimipisteistä ja kurssipisteitä seuraavasti:
Kurssipisteet 40-51 = 1
Kurssipisteet 52-63 = 2

Tasoa 1-2 vastaava osaaminen: Opiskelija osaa ratkaista 1. ja 2. asteen polynomiyhtälöitä sekä niiden sovelluksia. Opiskelija hallitsee suorakulmaisen kolmion trigonometrian ja osaa soveltaa sitä vektorilaskennassa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- Opiskelija on saanut vähintään 30 % ViLLE-tehtävien maksimipisteistä ja kurssipisteitä seuraavasti:
Kurssipisteet 64-75 = 3
Kurssipisteet 76-87 = 4

Tasoa 3-4 vastaava osaaminen: Tason 1-2 osaamisen lisäksi opiskelija hallitsee jotain seuraavista aihepiireistä
- Erilaisten potenssien ja lausekkeiden sieventäminen
- Funktioiden kuvaajat ja niihin liittyvä laskenta
- Vinokulmaisen kolmion trigonometria ja trigonometriset yhtälöt
- Vektorilaskenta
- Eksponentti- ja logaritmiyhtälöt

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- Opiskelija on saanut vähintään 30 % ViLLE-tehtävien maksimipisteistä.
- Opiskelija on saanut vähintään 88 kurssipistettä yhteensä

Tasoa 5 vastaava osaaminen: Tason 1-2 osaamisen lisäksi opiskelija hallitsee myös erilaisten potenssien ja lausekkeiden sieventämisen, funktioiden kuvaajiin liittyvän tarkastelun ja laskennan, vinokulmaisen kolmion trigonometrian ja trigonometriset yhtälöt, vektorilaskennan sekä eksponentti- ja logaritmiyhtälöt.

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Koulutus
 • Prosessi- ja materiaalitekniikan koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Hannele Kuusisto
Ryhmät
 • PEYTES23A
  PEYTES23A

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää seuraavia insinöörin työhön kuuluvia matemaattisia työvälineitä:
• Lausekkeiden algebrallinen käsittely
• Yhtälöiden, yhtälöryhmien ja epäyhtälöiden ratkaisuperiaatteet
• Funktiot
• Vektorilaskenta ja tekniikan ilmiöiden mallintaminen vektoreiden avulla
• Matriisilaskenta

Sisältö

• Lausekkeet, yhtälöt, epäyhtälöt ja yhtälöryhmät
• Matriisialgebra, käänteismatriisi ja determinantti
• Polynomifunktiot
• Eksponentti- ja logaritmifunktiot
• Trigonometriset funktiot ja radiaanit
• Vektorien perusalgebra

Oppimateriaalit

Edita; Insinöörin matematiikka; Ari Tuomenlehto & co
Taulukkokirja (Esim. MAOL-taulukot tai Tekniikan kaavasto)
Itslearning-oppimisymäristössä oleva ja sinne linkitetty sähköinen- ja verkkomateriaali, opetusvideot

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla käytetään flipped learning -opiskelumenetelmää. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijat kertaavat/opiskelevat tunnin aihetta itsenäisesti ennen tuntia opetusvideoiden ja ennakkotehtävien avulla. Tunnit tukevat viikottaisten laskuharjoitusten laskemista ja tunnin pääpaino on niissä asioissa, joista opiskelijoilla on kysymyksiä opetusvideoiden ja ennakkotehtävien pohjalta.
Opintojaksoon sisältyvä MATLAB-matematiikkanohjelmiston käyttö opiskellaan itsenäisesti suoritettavan verkkomateriaalin avulla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Välikokeet viikoilla 10 ja 18 TAI kurssitentti viikolla 18.
Uusintamahdollisuudet EY-tekniikan yleisissä uusinnoissa toukokuussa ja kesäkuussa 2024 (koko kurssin sisältöä mittaava tentti)

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Learning-by-doing ja flipped learning
Oppiminen perustuu paljolti opiskelijan omaan aktiiviseen osallistumiseen ja suorittamiseen.
Opiskeltavista aiheista annetaan opiskelijalle sekä ennakkotehtäviä että kertaavia tehtäviä ja niiden suoritusta tukevaa materiaalia.
Opintojaksolla opittavat matemaattiset taidot ovat työelämässä tarvittavia perustaitoja.
Arviointi perustuu suoritettuihin tehtäviin ja osaamisen osoittamiseen kokeessa/kokeissa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Itsenäinen opiskelu ja opintojakson sisältöä mittaava kurssitentti opettajan kanssa sovittuna aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 t opiskelijan työtä jakautuen tapaamisiin ja itsenäisiin tehtäviin.
- Lähi-, hybridi- ja verkkotapaamiset sekä niissä lasketut tehtävät (osa kurssipisteitä) 48 h
- Itsenäinen opiskelu (laskuharjoitukset ja kokeisiin opiskelu, MATLAB-opiskelu) 85-87 h
- 2 välikoetta TAI yksi kurssitentti (osa kurssipisteitä) 2-4 h

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutetaan viikoilla 2-18 tiistaisin ja torstaisin.
Tiistain tunnit ovat perehtymistä viikon aiheeseen. Tunnit toteutetaan samanaikaisen hybridin periaatteella eli opiskelija voi osallistua joko kampuksella luokassa tai etänä Teamsillä. Torstaisin on lähilaskupaja (1t).

Opintojaksolla opittavat matemaattiset taidot ovat ammattiaineiden opinnoissa sekä työelämässä tarvittavia perustaitoja. Syksyllä opintojaksolla Johdatus matematiikkaan ja fysiikkaan jo opittuja taitoja kerrataan sekä aiheiden tuntemusta ja soveltamista laajennetaan ja syvennetään.

Sisältö:
- Yksikönmuunnokset ja SI-järjestelmän yksiköt
- Potenssien ja polynomien käsittely (myös murtopotenssit ja murtolausekkeet)
- 1. ja 2. asteen funktiot yhtälöt
- Yhtälöparien kertaus
- Matriisilaskennan perusteet
- Kompleksilukulaskenta
- Suorakulmaisen ja vinokulmaisen kolmion trigonometria
- Vektorilaskenta
- Kulmat ja kulmayksiköt
- Trigonometriset funktiot yksikköympyrässä
- Trigonometriset yhtälöt
- Eksponentti-, logaritmi- ja trigonometriset funktiot sekä niiden kuvaajat
- Eksponentti-, logaritmi- ja trigonometriset yhtälöt
- MATLAB-matematiikkaohjelmiston peruskäyttö

Viestintäkanava ja lisätietoja

Väylä: 3 opiskelijan kiintiö

Kurssin tärkeimmät ilmoitukset opettaja lähettää sähköpostitse. Yhteydenotot opettajaan sähköpostitse (hannele.kuusisto@turkuamk.fi). Tunteihin liittyvä informaatio itslearningissä. Kurssiin liittyviä ilmoituksia itslearningissä kurssin Yleiskatsaus-sivulla.

Käytettävät ohjelmistot: ViLLE, MATLAB, GeoGebra
Opiskelijalla tulee olla vähintäänkin funktiolaskin (graafinen tai symbolinen laskin siis käy myös)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan numeerisesti 0-5.

Arviointi perustuu kurssipisteisiin, joita kerätään seuraavasti :
- Itsenäisitä laskuharjoituksista max 10p ja ViLLE-tehtävistä max 8p, yhteensä max 18p
- Kahdesta osakokeesta (á max 50p) tai yhdestä kurssitentistä (max 100p)

Kurssin hyväksytty suoritus numerolla 1 edellyttää vähintään 40 % kurssipisteistä = 40p. Muut arvosanat tulevat lineaarisella asteikolla. Hyväksytyn kurssipistemäärän lisäksi opiskelijan tulee suorittaa kurssiin kuuluva MATLAB-osuus hyväksytysti.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut vähintään 40 % = 40 kurssipistettä yhteensä tai opiskelija ei ole suorittanut kurssin pakollista MATLAB-osiota.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on suorittanut kurssin pakollisen MATLAB-osion ja saanut vähintään kurssipisteitä seuraavasti:
Kurssipisteet 40-51 = 1
Kurssipisteet 52-63 = 2

Tasoa 1-2 vastaava osaaminen: Opiskelija osaa ratkaista 1. ja 2. asteen polynomiyhtälöitä sekä niiden sovelluksia. Opiskelija hallitsee suorakulmaisen kolmion trigonometrian ja osaa soveltaa sitä vektorilaskennassa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on suorittanut kurssin pakollisen MATLAB-osion ja saanut vähintään kurssipisteitä seuraavasti:
Kurssipisteet 64-75 = 3
Kurssipisteet 76-87 = 4

Tasoa 3-4 vastaava osaaminen: Tason 1-2 osaamisen lisäksi opiskelija hallitsee jotain seuraavista aihepiireistä
- Erilaisten potenssien ja lausekkeiden sieventäminen
- Funktioiden kuvaajat ja niihin liittyvä laskenta
- Vinokulmaisen kolmion trigonometria ja trigonometriset yhtälöt
- Vektorilaskenta
- Eksponentti- ja logaritmiyhtälöt

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kurssin pakollisen MATLAB-osion ja saanut vähintään 88 kurssipistettä.

Tasoa 5 vastaava osaaminen: Tason 1-2 osaamisen lisäksi opiskelija hallitsee myös erilaisten potenssien ja lausekkeiden sieventämisen, funktioiden kuvaajiin liittyvän tarkastelun ja laskennan, vinokulmaisen kolmion trigonometrian ja trigonometriset yhtälöt, vektorilaskennan sekä eksponentti- ja logaritmiyhtälöt.

Ilmoittautumisaika

02.09.2023 - 01.10.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Prosessi- ja materiaalitekniikan koulutus
Opettaja
 • Taina Hovinen

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää laatuun ja metrologiaan liittyvää sanastoa. Hän tunnistaa erilaiset laadunhallintajärjestelmät sekä osaa keskustella niiden sisällöstä ja soveltamisesta käytäntöön. Opiskelija osaa etsiä tietoa ja toimintamalleja aiheeseen liittyvistä ohjeistoista.

Sisältö

Opintojakso sisältää
• metrologiaan liittyvät käsitteet: kalibrointi, jäljitettävyys, validointi, mittausepävarmuus
• laadunhallintajärjestelmät (ISO, GMP/GLP) ja niihin liittyvää sanastoa
• eri aihepiireihin liittyvät ohjeistot (esim. validointi, mittausepävarmuus, standardit)

Oppimateriaalit

Opintojaksolla käytetään pääsääntöisesti netistä saatavilla olevaa materiaalia.
Esimerkkejä materiaalista:
- VTT-MIKES: Kemian metrologian opas & Laadukkaan mittaamisen perusteet
GMP, GLP nettilinkkeinä
- SFS-standardit, SFS Online (pääsy Turun AMK:n kirjaston kautta Turun AMK:n haka-tunnuksilla)

Opetusmenetelmät

Lähitunneilla keskustellaan ja pohjustetaan metrologiseen laatuun liittyviä asioita. Jokaiseen teemaan liittyy itsenäisesti tai ryhmissä toteutettavia oppimistehtäviä. Opintojakson lopuksi on yksilökoe, jossa testataan laatuun liittyvän sanaston ja lyhenteiden hallintaa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti on auki 5.-17.12.2023 Turun yliopiston Exam-järjestelmässä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opintojaksolla edellytetään opiskelijalta aktiivista otetta opiskeluun ja asioiden selvittämiseen. Kommunikaatio on välttämätön ja oleellinen osa opiskelua asioiden sisäistämisen ja ymmärtämisen vuoksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 2 op (54 h). Kokonaisuus on jaettu kuuteen teemaan. Yhteen teemaan käytettävä aika on keskimäärin 9 tuntia.

Sisällön jaksotus

Sisältö:
Opintojakson sisältö on yleiskatsaus laboratorion mittaustuloksen luotettavuuteen ja laatuun vaikuttavista asioista. Käsiteltäviä asioita ovat kalibrointi, jäljitettävyys, mittausepävarmuus, validointi, vertailumateriaalit ja laboratorioiden väliset vertailumittaukset. Lisäksi tutustutaan lyhyesti erilaisiin laadunhallintajärjestelmiin ja niihin liittyvään sanastoon.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojakso on suunnattu TY:n biolääketieteen opiskleijoille. Ilmoittautuminen e-lomakkeella viimeistään kaksi viikkoa ennen toteutuksen alkua.
Opiskelija tarvitsee Turun ammattikorkeakoulun HAKA-tunnukset. Materiaalit sijaitsevat Turun AMK:n itslearningissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksyttyyn arvosanaan vaaditaan läsnäolo tunneilla, tehtävien palautukset ja kokeen tekeminen. Koe on vain yksi osasuoritus.

Kokeen arviointi asteikolla 0-5.

Hylätty (0)

Suoritus on hylätty, mikäli tehtäviä on tekemättä/palauttamatta ja/tai tehtäväpisteiden ja kokeen yhteistulos ei saavuta hyväksyttyä tasoa.

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla tulee olla kokemusta kemian/biokemia/biotekniikan/mikrobiologian laboratoriossa työskentelystä. Laboratoriolaitteiden ja laboratorion työmenetelmien tuntemus edesauttavat opintojakson asioiden ymmärtämistä ja omaksumista.

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 31.08.2026

Ajoitus

28.08.2023 - 31.08.2026

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Bio- ja kemiantekniikan koulutus
 • Prosessi- ja materiaalitekniikan koulutus
Opettaja
 • Piritta Saipa
Ryhmät
 • PBIOKES23
  Bio- ja kemiantekniikan koulutus

Tavoitteet

Harjoittelujakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- hankkia itselleen tekniikan alan harjoittelupaikan
- tehdä harjoittelusopimuksen
- toimia harjoittelusopimuksen edellyttämien vastuiden ja velvollisuuksien mukaisesti
- olla harjoittelupaikalla sopimuksen mukaisina päivinä ja kellonaikoina
- suorittaa saamiaan työtehtäviä, ainakin opastettuna
- kuvata organisaatioiden toimintaa ja sosiaalisia suhteita
- arvioida harjoittelujakson tuloksia.

Sisältö

Työelämään ja tekniikan alan ammattiin tutustuminen.
Tutkintoon sisältyvän harjoittelun minimilaajuus on 30 op.

Oppimateriaalit

Tarvittavat ohjeet ja lomakkeet löytyvät itslearning-alustalta:
- harjoittelusuunnitelma
- palautekeskustelulomake

Opetusmenetelmät

Työskentely tekniikan alan työtehtävissä. Dokumentointi itslearning-alustalla ohjeistetulla tavalla.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Itsenäinen työskentely

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Perusharjoittelun ahotointi on mahdollista, mikäli opiskelijalla on tutkinto-opintoja edeltävää tekniikan alan työkokemusta. Opiskelija sopii ahotointimenettelystä harjoittelukoordinaattorin (Piritta Saipa) kanssa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoittelujakson suoritettuaan opiskelija osaa:
•hankkia itselleen tekniikan alan harjoittelupaikan
•tehdä työ- tai harjoittelusopimuksen
•toimia harjoittelusopimuksen edellyttämien vastuiden ja velvollisuuksien mukaisesti
•olla harjoittelupaikalla sopimuksen mukaisina päivinä ja kellonaikoina
•suorittaa saamiaan työtehtäviä, ainakin opastettuna
•kuvata harjoitteluorganisaation toimintaa ja sosiaalisia suhteita
•arvioida harjoittelujakson tuloksia.

10 op kattaa seuraavat toimet:

Työpaikan haku ja sopimuksen tekeminen
Harjoittelusuunnitelman laatiminen
Työskentely harjoittelupaikassa
Palautekeskustelu ja työtodistuksen pyytäminen
Dokumentointi harjoittelukoordinaattorille (itslearning)
Yhteensä 267 h (10 op x 26,7 h/op = 267 h)

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Suoritus on hyväksytty, kun opiskelija on
- hankkinut tekniikan alan työpaikan
- tehnyt ja toimittanut työsopimuksen tai harjoittelusopimuksen sovitulla tavalla
- laatinut harjoittelusuunitelman
- työskennellyt harjoittelupaikassaan yllä määritellyn ajanjakson
- käynyt työnantajan edustajan kanssa palautekeskustelun ja
- ladannut palautekeskustelulomakkeen ja työtodistuskopion itslearning-alustalle

Sisällön jaksotus

Työelämään ja tekniikan alan yritykseen ja/tai työtehtäviin tutustuminen.

Opiskelija
- hankkii soveltuvan työpaikan (tarvittaessa keskustelu harjoittelukoordinaattorin tai tuutoropettajan kanssa)
- ilmoittaa yrityksen yhteystiedot (itslearning)
- laatii ja palauttaa harjoittelusuunnitelman viimeistään ensimmäisen harjoitteluviikon aikana
- tekee työ- tai harjoittelusopimuksen
- työskentelee harjoittelupaikassa 7 viikkoa tai tekee sitä vastaavan työmäärän
- käy palautekeskustelun ja palauttaa oppilaitokseen JOKO täytetyn palautekeskustelulomakkeen ja työtodistuksen TAI työtodistuksen, jossa on työnantajan lausunto työssä suoriutumisesta

Viestintäkanava ja lisätietoja

- Tutkinnon aikana suoritettavaa harjoittelua ei ahotoida jälkikäteen, vaan toteutukselle ilmoittaudutaan etukäteen ja harjoittelusuunnitelma laaditaan viimeistään viikon kuluessa harjoittelun alkamisesta.
- Työnantajan tulee tietää, että opiskelija suorittaa tutkintoonsa sisältyvää harjoittelua. Opiskelija esittää harjoittelusuunnitelmansa työnantajalle.
- Erillistä palautekeskustelulomaketta ei tarvita, mikäli opiskelijan työtodistuksessa on lausunto työssä suoriutumisesta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty