Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Prosessi- ja materiaalitekniikan koulutus > Bio- ja kemiantekniikka, biotekniikka

AMK-tutkinto: päivätoteutus

Bio- ja kemiantekniikka, Biotekniikka

Syksy 2021

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
YDINOSAAMINEN 190                                                                
Työelämätaidot 1
                                                               
Projektipaja 5
     
             
                                   
Working English 2
     
             
                                   
Työvälineohjelmistot 1 3
     
             
                                   
Johdatus alaan
                                                               
Kemia 1 5
     
             
                                   
Johdatus kemiantekniikkaan 5
     
             
                                   
Insinöörimatematiikan perusteet 5
     
             
                                   
Luonnontieteet ja matematiikka
                                                               
Mikrobiologia 5
       
               
                             
Kemia 2 5
       
               
                             
Insinöörifysiikka 5
       
               
                             
Calculus 5
       
               
                             
Työelämätaidot 2
                                                               
Työyhteisöviestintä 2
       
               
                             
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1
       
               
                             
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2
       
               
                             
Työelämävalmiudet 5
       
               
                             
Luonnontieteiden ammattiopinnot 1
                                                               
Biokemia 5  
       
                   
                         
Kemian työmenetelmät 5  
       
                   
                         
Orgaaninen ja fysikaalinen kemia 5  
       
                   
                         
Prosessit 1
                                                               
Prosessitekniikan perusteet 5  
       
                   
                         
Luonnontieteiden ammattiopinnot 2
                                                               
Analyysimenetelmät 5  
         
                     
                   
Analyysimenetelmät 2 5  
         
                     
                   
Fysikaaliset mittaukset  5  
         
                     
                   
Prosessit 2
                                                               
Kemianteollisuuden prosessit 5  
         
                     
                   
Suunnittele ja testaa -projekti 5  
         
                     
                   
English Professional Skills 3  
         
                     
                   
Työvälineohjelmistot 2 2  
         
                     
                   
Insinöörin työvälineet
                                                               
Sähkö- ja automaatiotekniikka 5    
         
                         
               
Mittaus- ja säätötekniikka 2    
         
                         
               
Laatu ja metrologia 3    
         
                         
               
Yrittäjyys
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Yritystoiminta 5      
           
                               
     
Innovaatioprojekti 10    
           
                           
         
Syventävät opinnot 30                                                                
Biomateriaalit ja bioprosessit 1
                                                               
Basics of genetic engineering and diagnostics 5    
           
                           
         
Biotechnological processes and downstream processing  5    
           
                           
         
Biomaterials and tissue engineering 5    
           
                           
         
Biomateriaalit ja bioprosessit 2 
                                                               
Biomaterials manufacturing processes  5      
           
                               
     
Biotechnological production  5      
           
                               
     
Methods in biotechnology 5      
           
                               
     
HARJOITTELU
                                                               
Perusharjoittelu 10
       
               
                             
Alakohtainen harjoittelu 10  
         
                     
                   
Ammattiharjoittelu 10    
           
                           
         
6560452025402040103520012.512.513.313.313.3101013.313.313.35511.711.711.71010000
LAAJENTAVA OSAAMINEN 50                                                                
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                               
Johdatus kemiaan 3                                                                
Johdatus matematiikkaan ja fysiikkaan 5                                                                
Opinnäytetyö
                                                               
Opinnäytetyö, toteutus 10      
           
                             
Opinnäytetyö, raportointi 5      
             
                                 
000150000005100000000000000002.52.53.333.333.33
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 65 60 45 35 25 40 20 40 10 35 25 10 12.5 12.5 13.3 13.3 13.3 10 10 13.3 13.3 13.3 5 5 11.7 11.7 11.7 13 13 3 3 3

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Biotekniikka

Bio

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on valmistaa kemiantekniikan alalle yhteistyötaitoisia ja innovatiivisia insinöörejä. Insinöörin osaamisalue tarkentuu opiskelijan omien valintojen perusteella ja se voi olla bio-, elintarvike-, laite-, materiaali- tai prosessitekniikka tai niiden yhdistelmä. Bio- ja kemiantekniikan insinöörin osaamisen perustana ovat biotieteet, fysiikka, kemia ja matematiikka. Opiskelija kehittää laatuun, turvallisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvää osaamistaan opintojen alusta asti. Opinnot tukevat opiskelijan vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen kehittymistä.

Insinööritutkinnon laajuus on 240 op ja siitä 190 op on ydinosaamista (perusopinnot 70 op, ammattiopinnot 90 op, harjoittelu 30 op). Opiskelija laajentaa osaamistaan haluamaansa suuntaan vapaasti valittavilla pinnoilla (30 op) ja opinnäytetyöllä (15 op).

Ensimmäisenä opiskeluvuotena opiskelija luo oppimisen ja korkeakouluopiskelun edellytykset ja rakentaa itselleen luonnontieteellisen osaamisperustan. Tässä vaiheessa opiskellaan insinöörikoulutuksen perusaineita: kemiaa, matematiikkaa ja fysiikkaa sekä mikrobiologiaa. Lisäksi aloitellaan kieli- ja viestintäopintoja sekä työelämää ja yrittäjyyttä tukevia opintoja. Ensimmäisenä opiskeluvuotena opetellaan toimimaan aktiivisena ryhmän jäsenenä ja opiskellaan projektinhallinnan perusteet käytännön projekteissa.

Toisena opiskeluvuotena opiskelija soveltaa luonnontieteellisiä tietojaan kemiantekniikan ammattiaineissa ja rakentaa itselleen teknisen osaamisperustan. Ammattiaineina opiskellaan mm. biokemiaa, bioteknisiä prosesseja ja menetelmiä, prosessitekniikkaa, elintarviketuotannon prosessien ja hygienian hallintaa, kemiallisia analyysejä ja materiaalien prosessointia. Käytännön laboratorio- ja projektityöskentelytaitojen saavuttaminen on oleellinen osa oppimista ja työelämävalmiuksia. Toisena opiskeluvuotena opiskelija valitsee ensimmäiset osaamistaan laajentavat opinnot.

Kolmantena ja neljäntenä opiskeluvuotena opiskelija syventää osaamistaan valitsemallaan osaamispolulla ja vahvistaa yhteisö- ja verkosto-osaamistaan osallistumalla laajaan monialaiseen, työelämälähtöiseen projektiin (innovaatioprojekti). Syventävien opintojen aiheena voi olla bio-, elintarvike-, materiaali- ja/tai laitetekniikka. Syventävät moduulit opiskellaan pääsääntöisesti englanniksi, mikä mahdollistaa vaihto-opiskelijoiden osallistumisen opintojaksoille. Sisällöt mukautuvat tarvittaessa tutkimusryhmien ajankohtaisiin aiheisiin.

Opinnot on jaettu vuositarjontaan siten, että yhtenä vuonna voi suorittaa keskimäärin 60 op. Opiskelija voi halutessaan opiskella opintovuoden aikana myös tätä enemmän esimerkiksi valitsemalla opintoja Campusonline-tarjonnasta, tekemällä kesällä työharjoittelua tai osallistumalla TKI-hankkeisiin.

Lisätietoa opetuskielistä

Koulutuksen ensisijainen opetuskieli on suomi, mutta osa syventävistä opinnoista toteutetaan englannin kielellä. Toimintaympäristö on kansainvälinen ja monille opintojaksoille ja projekteihin osallistuu myös vaihto-opiskelijoita.

Osaamistavoitteet

Koulutusvastuun kompetenssit
Soveltava luonnontieteellinen osaaminen
• omaa alan vaatimat matematiikan, fysiikan ja tietotekniset valmiudet
• omaa alan vaatimat kemian, materiaalikemian, biokemian ja mikrobiologian tiedot ja taidot
• osaa soveltaa näitä tietoja ja taitoja käytäntöön

Prosessiosaaminen
Opiskelija
• hallitsee biotekniset prosessit ja tuntee prosessoitavien materiaalien asettamat erityisvaatimukset
• hallitsee elintarviketuotannon perusteet ja prosessit
• ymmärtää tuotantojärjestelmät kokonaisuuksina
• prosessihygienia
• hallitsee materiaalien prosessoinnin ja testaamisen perusteet

Projektiosaaminen
Opiskelija
• osaa käyttää projektinhallinnan tietoteknisiä työkaluja
• osaa työskennellä projektiluonteisesti aikataulun mukaan
• tuntee projektien talouden johtamisen ja hallinnoinnin periaatteet

Kestävä kehitys
Opiskelija
• ympäristöön ja ilmastonmuutokseen liittyvissä ilmiöissä
• osaa hyödyntää kestävän kehityksen mukaisia biopohjaisia ja uusiutuvia materiaaleja
• osaa kuvata erilaisia kestävän kehityksen teemoja, kuten kiertotaloutta ja resurssitehokkuutta
• osaa ottaa huomioon kestävän kehityksen tuotannolle ja suunnittelulle asettamia vaatimuksia

Vuorovaikutustaidot
Opiskelija
• osaa hyödyntää tietoverkkoja informaatio-ja viestintäteknologiaa viestinnässä
• omaa hyvät ryhmätyötaidot
• osaa hyvät raportointi- ja viestintätaidot

Laatuosaaminen
Opiskleija
• tunnistaa ja hallitsee tuotantoprosesseihin liittyvät laatu-, hygienia- ja ympäristöriskitekijät
• tunnistaa lean-toiminnan periaatteet

Liiketoimintaosaaminen
Opiskelija
• ymmärtää alan tuotantotaloudelliset ominaispiirteet
• pyrkii markkinalähtöiseen, kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan
• ymmärtää kiertotalouden liiketaloudellisen merkityksen

Näiden lisäksi koulutuksessa kehitetään yksilö-, yhteisö- ja verkosto-osaamisen innovaatiokompetensseja ammattikorkeakoulun linjauksen mukaisesti.

Pedagogiset toimintatavat

Bio- ja kemiantekniikan koulutuksessa noudatetaan insinöörikoulutukseen suunniteltua CDIO-viitekehystä, joka tukee innovaatiopedagogiikan toetutumista. Oleellista on, että ohjauksessa käytetään aktivoivia opetusmenetelmiä. Opiskelijat tekevät koulutuksen aikana mm. projekteissa tuotteita tai tuotoksia, joita he itse ideoivat, suunnittelevat, toteuttavat ja käyttävät myös käytännössä. Oppimisympäristöt on suunniteltu niin, että tämä on mahdollista.

Projekti- ja tiimityötaitoja kehitetään innovaatiopedagogiikan ja CDIO-mallin mukaisesti koko koulutuksen ajan. Ensimmäisenä opintovuotena opetellaan projektityöskentelyn periaatteita. Toisena opiskeluvuotena opiskelijat tekevät projektin tutkimusryhmältä saamastaan aiheesta ja soveltavat siihen vuoden aikana oppimiaan asioita. Kolmantena opiskeluvuotena on vuorossa monialainen Innovaatioprojekti, jossa aiheet tulevat ulkopuolisilta toimeksiantajilta. Projekteihin integroidaan muita opintojaksoja mahdollisuuksien mukaan (esim. projektisuunnitelman esittely suomen opettajalle tai englanninkielisen tehtävän liittäminen projektiin). Projektien arvioinnissa käytetään itse- ja vertaisarviointeja ja hyödynnetään innovaatiokompetensseja.

Opinnot on mitoitettu neljälle vuodelle. Hyvällä suunnittelulla opiskelijan on kuitenkin mahdollista suorittaa opinnot myös lyhemmässä ajassa. Tässä auttavat esimerkiksi kesäopinnot, joita voi valita kaikkien ammattikorkeakoulujen yhteisestä tarjonnasta. Työn opinnollistaminen on mahdollista.

Oppimisympäristö tukee innovaatiopedagogiikkaa ja CDIO-mallin mukaista toimintaa. Käytössä perinteisten opetustilojen lisäksi muuntojoustavia tiloja, ryhmätyötiloja ja laboratoriotiloja.

Arviointi

Bio- ja kemiantekniikan koulutuksessa opintoja arvioidaan monipuolisesti. Usein arviointi on monen opettajan yhteistyötä, sillä suuri osa opinnoista toteutetaan yhteisopettajuutena. Pääsääntöisesti opintojaksojen arvosana annetaan asteikolla 1-5. Poikkeuksena on esimerkiksi harjoittelu, joka arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Opintojaksojen arvioinnissa arvioinnin lähtökohtana ovat opintojakson oppimistavoitteet. Arvioinnin tavat vaihtelevat opintojaksojen toteutustavan mukaan. Tässä joitakin esimerkkejä:
- Opiskelijat keräävät pisteitä oppimistavoitteiden osaamistavoitteiden mukaan tehtyjen tehtävien sekä kokeiden perusteella. Saavutettu pistemäärä tuottaa arvosanan. Arviointitaulukko esitetään opiskelijoille opintojakson alkaessa, joten opiskelija voi asettaa omat osaamistavoitteensa jo opintojakson alussa.
- Opiskelijat saavat henkilökohtaista ohjausta ja palautetta työstään esim. laboratoriotöitä tehdessään.
- Projektien arvioinnissa käytetään apuna innovaatiokompetensseja, itsearviointia ja vertaisarviointia. Vertaisarviointina tehtävien väliarviointien ansiosta opiskelijoilla on mahdollisuus parantaa suoritustaan jo projektin aikana.
- Arvioinnin perusteena voi olla myös välikoe, loppukoe, ryhmätentti, suullinen raportointi jne.