Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri > Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri s20, infratekniikan suuntautumisen opinnot

AMK-tutkinto: päivätoteutus

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S20, Infratekniikan suuntautumisen opinnot

Syksy 2020

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
YDINOSAAMINEN 105                                                                
Insinöörin matemaattiset perusteet
                                                               
Matematiikka I 5
     
             
                                   
Projektipaja 5
     
             
                                   
Statiikka 3
     
             
                                   
Johdatus rakennusalaan 2
   
       
                   
Infran ja talonrakennuksen perusteet
                                                               
Suomen kieli ja viestintä 3
     
             
                                   
Infratekniikka 3
     
             
                                   
Infrarakentaminen 3
     
             
                                   
Ympäristötekniikka 2
     
             
                                   
Talonrakennuksen perusteet 4
     
             
                                   
Insinöörin matemaattiset perusteet 2
                                                               
Matematiikka II 5
       
               
                             
Fysiikka 5
       
               
                             
Staattisesti määrätyt rakenteet 3
       
               
                             
Työturvallisuus 2
       
               
                             
Projektin- ja taloudenhallinta
                                                               
Projektin ja laadunhallinnan perusteet 2
       
               
                             
Rakentamistalous ja kustannuslaskenta 3
       
               
                             
Johtamisen perusteet 2
       
               
                             
CAD-suunnittelu 3
       
               
                             
Hankintatoimen perusteet 2
       
               
                             
Svenska i arbetslivet
                                                               
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1
       
               
                             
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2
       
               
                             
Geotekniikka, geodesia ja tuotanto
                                                               
Geotekniikka 4  
       
                   
                         
Geodesian perusteet 2  
       
                   
                         
Geodesian ATK 2  
       
                   
                         
Rakennushankkeen tuotannon suunnittelu ja ohjaus 2  
       
                   
                         
English Professional Skills, B2 3  
       
                   
                         
Korjausrakentamisen perusteet 2  
       
                   
                         
Rakennusmateriaalien toiminta
                                                               
Lujuusopin perusteet 3  
       
                   
                         
Rakennusfysiikka 5  
       
                   
                         
Betonimateriaalitekniikka 5  
       
                   
                         
Fysiikan mittaukset ja raportointi 2  
       
                   
                         
Betoni- ja pohjarakenteet
                                                               
Betonirakenteiden perusteet 5  
         
                     
                   
Betonityöt 3  
         
                     
                   
Rakennusainekemia 2  
         
                     
                   
Pohjarakennus 5  
         
                     
                   
59460028.530.530.515.5000029.329.321.221.221.230.330.310.210.210.20000000000
Rakenteiden perusteet
                                                               
Puurakenteiden perusteet 4  
         
                     
                   
Teräsrakenteiden perusteet 5  
         
                     
                   
09000009000000000006660000000000
LAAJENTAVA OSAAMINEN 130                                                                
Projektiosaaminen
                                                               
Projektityöt 1 5    
         
                         
               
Innovaatioprojekti 10      
           
                               
     
Infratekniikan moduulit
                                                               
Väylien perusopinnot
                                                               
Tietekniikka 3    
         
                         
               
Geometriatekniikka 4    
         
                         
               
Väylien rakentamisen perusteet
                                                               
Maarakennustekniikka 4    
         
                         
               
Vesi- ja viemärijohdot 4    
         
                         
               
Väylien rakenteet
                                                               
Liikennetekniikka ja liikenteen hallinta 4    
           
                           
         
Rakenne ja kuivatus 3    
           
                           
         
Väylien suunnittelu
                                                               
Tien ja kadun suunnittelu 5    
           
                           
         
Siltatekniikan perusteet 3    
           
                           
         
Väylien tuotanto
                                                               
Teiden ja katujen kunnossapito 2      
           
                               
     
Infran tuotannon suunnittelu ja aikataulut 2      
           
                               
     
Siltojen korjaus ja kunnossapito 2      
           
                               
     
Väylien syventävät opinnot
                                                               
Infran pohjarakenteet 3      
           
                               
     
Planning at Urban Areas 4      
           
                               
     
Kalliorakentaminen 2      
           
                               
     
00352500002015250000000000017.517.510101015.515.5000
Rakennusalan erityismoduulit
                                                               
Vesirakentaminen 3    
         
                         
               
Tiehankkeen mallintaminen 3    
           
                           
         
Talonrakennuksen pohjarakenteet 3    
           
                           
         
Rakennusalan sopimukset 3    
           
                           
         
001200000390000000000001.51.533300000
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                               
Tieturva 2 1    
           
                           
         
Ympäristöakustiikka 5      
           
                               
     
Talotekniikan perusteet 5    
         
                         
               
Research Hatchery 8      
           
                               
     
Earthquake Geotechnical Engineering 1    
         
                         
               
Rakentamisen tietomallit (BIM) perusteet 3                                                                
Tieturva 1 1
       
               
                             
10713010061130000.30.30.300000330.30.30.36.56.5000
HARJOITTTELU
                                                               
Harjoittelu I 10
       
               
                             
Harjoittelu II 10  
         
                     
                   
Harjoittelu III 10    
           
                           
         
101010001001001000006.76.76.7006.76.76.7006.76.76.700000
OPINNÄYTETYÖ
                                                               
Tutkimuksen perusteet 1    
         
                         
     
Opinnäytetyö 19                                                                
000.50.5000000.50.500000000000000.170.170.170.250.256.676.676.67
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 70 65 65 39 28.5 41.5 30.5 34.5 29 36 39 0 29.3 29.3 28.2 28.2 28.2 30.3 30.3 22.9 22.9 22.9 22 22 20 20 20 22 22 7 7 7

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Infratekniikan suuntautumisen opinnot

Infratekniikan suuntautumisen opintotarjonta

Koulutuksen kuvaus

Insinööri (amk) tutkintoon johtavassa Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksessa opiskellaan ammatillisia perusvalmiuksia alan asiantuntija- ja esimiestehtäviä varten. Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa rakennusalalle motivoituneita, osaavia ja käytännön valmiudet omaavia tulevia ammattilaisia. Rakennusinsinöörin tulee hallita rakennusalan yleinen tietous siten, että hän sopeutuu nopeasti alan tehtäviin ja kykenee myöhemmin toimimaan itsenäisesti rakennusteollisuuden eri tehtävissä. Lisäksi hänellä tulee olla riittävä kielitaito ja valmiudet suulliseen ja kirjalliseen alan asioiden hoitoon. Valmistuvien insinöörien vahvuuksia ovat valitun ammatillisen osaamispolun lisäksi projekti- ja laatuosaaminen.

Koulutuksen keskeisenä tavoitteena on huomioida rakennusalan kelpoisuusvaatimukset Ympäristöministeriön ohjeen YM4/601/2015 12.3.2015 mukaisesti. Koulutus tarjoaa tutkinnon lisäksi vaaditut kelpoisuuden edellyttämät opinnot työnjohdon ja suunnittelun erilaisiin tehtäviin.

Koulutuksen rakenne ja sisältö
Koulutus ja opiskelu koostuvat ydinosaamisesta ja laajentavasta osaamisesta. Ydinosaamiseen sisältyy pakolliset perus- ja aineopinnot. Laajentavan osaamisen koriin sisältyy 30 opintopisteen laajuiset vapaasti valittavat opinnot ja opinnäytetyö 20 op. Koulutuksen kokonaislaajuus on 240 opintopistettä ja ohjeellinen opiskeluaika neljä vuotta.

Perusopinnot koostuvat mm. matemaattis-luonnontieteellisistä opinnoista, insinööriaineista sekä kieli- ja viestintäopinnoista. Peruspinnot painottuvat kahdelle ensimmäiselle vuodelle ja tukevat koulutuksen kokonaistavoitteiden saavuttamista. Opinnot ovat ammatillisesti eriytyneitä ja suuntautuneita, sekä luovat pohjaa ammatillisten valmiuksien omaksumiselle.

Ammattiaineet koostuvat 3. ja 4. vuoden aikana suoritettavista pääaineopinnoista, jotka jakautuvat valitun osaamispolun mukaisesti talonrakentamisen rakennesuunnitteluun, kiinteistöjen korjausrakentamiseen tai infratekniikkaan. Opintoja on kussakin pääainekokonaisuudessa yhteensä 45 opintopistettä, jotka jakautuvat 15 opintopisteen moduuleihin.

Riippuen opiskelijan valitsemasta pääainekokonaisuudesta on mahdollista suorittaa Ympäristöministeriön ohjeen (YM4/601/2015 12.3.2015) mukaiset kelpoisuuden edellyttämät opinnot eri vaativuusluokissa (tavanomainen, vaativa, poikkeuksellisen vaativa). Talonrakennuksen rakennesuunnitteluun suuntautuneet voivat saada kelpoisuuden edellyttämät opinnot kantavien rakenteiden suunnittelutehtävään vaativassa suunnittelutehtävässä materiaalikohtaisesti. Edellytyksenä on kyseisen rakennemateriaalin (betoni, puu ja/tai teräs) osalta suoritetut opinnot. Vastaavasti opiskelija voi opintovalinnoilla saada pohjarakennesuunnittelun kelpoisuuden edellyttämät opinnot vaativassa luokassa.

Kaikki rakennusinsinööriopiskelijat suorittavat kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana vastaavan työnjohtajan kelpoisuuden edellyttämät opinnot tavanomaisessa tehtävässä. Suuntautumalla korjauspuolelle ja suorittamalla tuotantopuolen työpaikkaopintojen edellyttämät opinnot on mahdollista saavuttaa vastaavan työnjohtajan kelpoisuuden edellyttämät opinnot vaativassa tai poikkeuksellisen vaativassa luokassa.

Perus- ja ammattiopintojen lisäksi opiskelijan tulee valita 30 opintopistettä korkeakoulutasoisia vapaasti valittavia opintoja. Opintojen tulee ensi sijassa tukea ja edesauttaa muita opintoja ja parantaa ammatissa suoriutumista valmistumisen jälkeen. Opiskelijan suositellaan valitsevan vapaasti valittaviin opintoihin oman osaamispolun opintoja tukevia ammattiopintoja niin että ne tukevat kelpoisuusvaatimusten täyttymistä. Opinnot tulee valita ensisijaisesti Turun Ammattikorkeakoulun koulutustarjonnasta.

Koulutuksen aikana opiskelijat toteuttavat ensisijaisesti ammattikorkeakoulun palvelu- tai tutkimustoimintaan liittyviä projektitöitä, joiden laajuus on yhteensä min. 5 op.

Opiskelijoiden työelämävalmiudet ja osaaminen kehittyvät toimimalla työelämälähtöisissä TKI- ja palveluprojekteissa, harjoittelujaksoilla ja yrityksille tehtävien opinnäytetöiden ja projektien kautta. Ohjatun työharjoittelun ja mahdollisten työpaikkaopintojen (Korjausrakentamisen pääaineopinnot) tavoitteena on soveltaa käytäntöön opittua teoriaa. Tavoitteena on lisäksi oman ammattikuvan kehittämien ja siinä toimiminen. Harjoittelu mahdollistaa tutustumisen rakennusalan yrityksiin ja henkilöstöön. Ohjattu työharjoittelu suoritetaan koulutuksen aikana kolmessa jaksossa keväisin. Työharjoittelun ja työpaikkaopintojen laajuus on yhteensä 30-45 op.

Uramahdollisuudet opintopoluittain
Rakennusinsinööriopinnoissa erikoistutaan kahden ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen opiskelijan valinnan mukaan jollekin kolmesta opintopolusta, jotka tarjoavat monipuolisesti erilaisia uramahdollisuuksia.

Infratekniikan työpaikat ovat valtion laitosten, kaupunkien, kuntien konsulttitoimistojen ja urakoitsijoiden piirissä. Em. valtion laitoksia ovat lähinnä tie-, rautatie-, ilmailu- sekä vesi- ja ympäristöhallitus ja niiden piiriorganisaatiot. Kaupungeissa yhdyskuntatekniikan insinöörejä tarvitsevat vesi- ja viemärilaitokset sekä katurakennusosastot. Tehtävät ovat suunnittelupuolella suunnitteluinsinöörin ja tuotantopuolella työnsuunnittelua, kustannus- ja jälkilaskentaa, hankintatehtäviä, työmaainsinöörin tai työpäällikön tehtäviä. Insinööri voi työskennellä edelleen valvonta- tai rakennuttajainsinöörinä, opettajana, myynti-insinöörinä jne.
Korjausrakentamisen ja kiinteistöpidon työtehtävät sijoittuvat työelämässä joko korjausrakentamisen tai kiinteistöhallinnan tehtäviin. Työtehtävät ovat tyypillisesti konsultti- tai urakoitsijayrityksissä, tehtävien painottuessa suunnitteluun tai hallintoon ja työn johtamiseen. Kiinteistöjohtamisen insinöörejä on myös isännöitsijöinä ja kiinteistöpäällikköinä. Opintopolulla perehdytään erityisesti korjausrakentamisen prosessien ja tekniikoiden hallintaan. Eri rakennusosien ja rakenteiden korjaustarpeet perustuvat rakennuksen kunnon ja käyttökelpoisuuden arviointiin kuntoarvion ja kuntotutkimusten avulla. Opintoihin kuuluvat työpaikkaopinnot, jotka suoritetaan joko työmaalla tai kiinteistöhallinnan tehtävissä. Työpaikkaopintojen edellytyksenä on kelpoisuusvaatimusten johdosta suorittaa tuotantojohtamisen opintojaksoja. Opiskelija voi siten sijoittua myös rakennustuotannon eri tehtäviin rakennusliikkeissä. Tehtävät voivat olla esim. työn- ja projektinjohdon, tuotannon suunnittelun ja ohjauksen, määrä- ja kustannuslaskennan tai hankinnan parissa.

Talonrakentamisen rakennesuunnittelun työpaikat ovat pääosin yksityisellä sektorilla alan suunnittelutoimistoissa tai rakennusliikkeissä ja rakennustuoteteollisuudessa. Työtehtäviä löytyy myös julkisen hallinnon alalta, kuten teknisten virastojen ja toimistojen palveluksessa. Jossain määrin työpaikkoja on tarjolla myös kaupan ja opetuksen palveluksessa sekä tutkimuslaitoksissa. Rakennesuunnittelijan tehtävät ovat monipuoliset riippuen eri rakenteiden ja materiaalin tuomista haasteista. Valmistumisen jälkeen insinööri voi myös työskennellä esim. rakennusvalvonnan, rakennuttamisen tai myynnin tehtävissä.

Jatko-opiskelumahdollisuudet
Jatko-opintomahdollisuutena ovat ylempi AMK-tutkinto ja diplomi-insinööritutkinto.

Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet
Opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa oman tutkintonsa sisältöön pääainevalinnoilla sekä vapaasti valittavien opintojen ja opinnäytetyön sekä harjoittelupaikkojen valinnan muodossa. Opiskelijoilla on mahdollisuus antaa opintojaksokohtaista palautetta sekä osallistua vuosittain tehtävään opiskelijatyytyväisyyskyselyyn ja siihen liittyvään palautepäivään.

Kansainvälistyminen
Rakennustekniikan koulutuksella on laaja kansainvälinen verkosto, johon kuuluu eurooppalaisia korkeakouluja. Näistä korkeakouluista on vuosittain vaihdossa rakennusalan opiskelijoita, joille tarjottavaan englanninkieliseen opetukseen myös omat opiskelijat ovat velvoitettuja tutkintovaatimusten täyttymiseksi osallistumaan. Vaihtokorkeakoulujen opettajavaihdon kautta meillä tarjotaan myös englanninkielisiä vierailijaluentoja. Tämä vieraskielinen opetus kuuluu kansainvälisiin opintoihin. Lisäksi kannustetaan opiskelijoita hakemaan vaihto-opiskeluun, kesätöihin ja työharjoitteluun ulkomaille.

Opiskelijalla on mahdollisuus päästä 60 op:n vieraskielisiin opintoihin suorittamalla vapaasti valittavia kv-opintoja esim. energia- ja vesipuolen koulutuksista.