Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri > Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri s22, rakennesuunnittelun suuntautumisen opinnot

AMK-tutkinto: päivätoteutus

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S22, Rakennesuunnittelun suuntautumisen opinnot

Syksy 2022

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
YDINOSAAMINEN 102                                                                
Insinöörin matemaattiset perusteet
                                                               
Matematiikka I 5
     
             
                                   
Projektipaja 5
     
             
                                   
Statiikka 3
     
             
                                   
Johdatus rakennusalaan 2
   
       
                   
Infran ja talonrakennuksen perusteet
                                                               
Suomen kieli ja viestintä 3
     
             
                                   
Infratekniikka 3
     
             
                                   
Infrarakentaminen 3
     
             
                                   
Ympäristötekniikka 2
     
             
                                   
Talonrakennuksen perusteet 4
     
             
                                   
Insinöörin matemaattiset perusteet 2
                                                               
Matematiikka II 5
       
               
                             
Fysiikka 5
       
               
                             
Staattisesti määrätyt rakenteet 3
       
               
                             
Työturvallisuus 2
       
               
                             
Projektin- ja taloudenhallinta
                                                               
Projektin ja laadunhallinnan perusteet 2
       
               
                             
Rakentamistalous ja kustannuslaskenta 3
       
               
                             
Johtamisen perusteet 2
       
               
                             
CAD-suunnittelu 3
       
               
                             
Hankintatoimen perusteet 2
       
               
                             
Svenska i arbetslivet
                                                               
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1
       
               
                             
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2
       
               
                             
Geotekniikka, geodesia ja tuotanto
                                                               
Geotekniikka 4  
       
                   
                         
Geodesian perusteet 2  
       
                   
                         
Geodesian ATK 2  
       
                   
                         
Rakennushankkeen tuotannon suunnittelu ja ohjaus 2  
       
                   
                         
English Professional Skills, B2 3  
       
                   
                         
Korjausrakentamisen perusteet 2  
       
                   
                         
Rakennusmateriaalien toiminta
                                                               
Lujuusopin perusteet 3  
       
                   
                         
Rakennusfysiikka 5  
       
                   
                         
Betonimateriaalitekniikka 5  
       
                   
                         
Fysiikan mittaukset ja raportointi 2  
       
                   
                         
Talotekniikan perusteet 2  
       
                   
                         
Betoni- ja pohjarakenteet
                                                               
Betonityöt 3  
         
                     
                   
Rakennusainekemia 2  
         
                     
                   
Pohjarakennus 5  
         
                     
                   
59430028.530.532.510.5000029.329.321.221.221.232.332.38.58.58.50000000000
Rakenteiden perusteet
(Valitaan opintoja 3 kappaletta)
                                                               
Puurakenteiden perusteet 4  
         
                     
                   
Teräsrakenteiden perusteet 5  
         
                     
                   
Betonirakenteiden perusteet 5  
         
                     
                   
0140000014000000000007.77.77.70000000000
LAAJENTAVA OSAAMINEN 130                                                                
Projektiosaaminen
                                                               
Projektityöt 1 5    
         
                         
               
Innovaatioprojekti 10      
           
                               
     
0051000005010000000000002.52.500055000
Rakennesuunnittelun moduulit
                                                               
Rakenteiden mekaniikka
                                                               
Lujuusopin jatkokurssi 3    
         
                         
               
Staattisesti määräämättömät rakenteet 3    
         
                         
               
Rakenteiden suunnittelu ja mallinnus
                                                               
Rakennesuunnittelun perusteet 3    
         
                         
               
Rakenteiden 3D -mallinnus 4    
         
                         
               
Pääpiirustukset 2    
         
                         
               
Teräs- ja betonirakenteet
                                                               
Betonirakenteiden jatkokurssi 3    
           
                           
         
Teräsrakenteiden jatkokurssi 4    
           
                           
         
Työpiirustukset 2    
           
                           
         
Puurakenteet
                                                               
Puurakenteiden jatkokurssi 4    
           
                           
         
Puurakenteiden erikoisopintojakso 3    
           
                           
         
Rakenteiden syventävät opinnot
                                                               
Computer-aided Structural Analysis 2      
           
                               
     
Teräsrakenteiden erikoisopintojakso 3      
           
                               
     
Betonirakenteiden erikoisopintojakso 3      
           
                               
     
Harkko- ja elementtirakenteet
                                                               
Masonry 3      
           
                               
     
Prefabricated Concrete Structures 3      
           
                               
     
003114000015161400000000000151510.710.710.71414000
Rakennusalan erityismoduulit
                                                               
Vesirakentaminen 3    
         
                         
               
Talonrakennuksen pohjarakenteet 3    
           
                           
         
Rakennusalan sopimukset 3    
           
                           
         
00900000360000000000001.51.522200000
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                               
Rakennusakustiikka 5      
             
                                 
Research Hatchery 8      
           
                               
     
History of Architecture 4    
         
                         
               
Earthquake Geotechnical Engineering 1    
         
                         
               
Rakentamisen tietomallit (BIM) perusteet 3                                                                
Tieturva 1 1
       
               
                             
1051301005085000.30.30.3000002.52.5000441.71.71.7
HARJOITTTELU
                                                               
Harjoittelu I 10
       
               
                             
Harjoittelu II 10  
         
                     
                   
Harjoittelu III 10    
           
                           
         
101010001001001000006.76.76.7006.76.76.7006.76.76.700000
OPINNÄYTETYÖ
                                                               
Tutkimuksen perusteet 1    
         
                         
     
Opinnäytetyö 19                                                                
000.50.5000000.50.500000000000000.170.170.170.250.256.676.676.67
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 70 67 61 38 28.5 41.5 32.5 34.5 28 33 33 5 29.3 29.3 28.2 28.2 28.2 32.3 32.3 22.9 22.9 22.9 21.5 21.5 19.4 19.4 19.4 23 23 8.7 8.7 8.7

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Rakennesuunnittelun suuntautumisen opinnot

Rakennesuunnittelun suuntautumisen opintotarjonta

Koulutuksen kuvaus

Insinööri (amk) tutkintoon johtavassa Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksessa opiskellaan ammatillisia perusvalmiuksia alan asiantuntija- ja esimiestehtäviä varten. Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa rakennusalalle motivoituneita, osaavia ja käytännön valmiudet omaavia tulevia ammattilaisia. Rakennusinsinöörin tulee hallita rakennusalan yleinen tietous siten, että hän sopeutuu nopeasti alan tehtäviin ja kykenee myöhemmin toimimaan itsenäisesti rakennusteollisuuden eri tehtävissä. Lisäksi hänellä tulee olla riittävä kielitaito ja valmiudet suulliseen ja kirjalliseen alan asioiden hoitoon. Valmistuvien insinöörien vahvuuksia ovat valitun ammatillisen osaamispolun lisäksi projekti- ja laatuosaaminen.

Koulutuksen keskeisenä tavoitteena on huomioida rakennusalan kelpoisuusvaatimukset Ympäristöministeriön ohjeen YM4/601/2015 12.3.2015 mukaisesti. Koulutus tarjoaa tutkinnon lisäksi vaaditut kelpoisuuden edellyttämät opinnot työnjohdon ja suunnittelun erilaisiin tehtäviin.

Koulutuksen rakenne ja sisältö
Koulutus ja opiskelu koostuvat ydinosaamisesta ja laajentavasta osaamisesta. Ydinosaamiseen sisältyy pakolliset perus- ja aineopinnot. Laajentavan osaamiseen sisältyy 30 opintopisteen laajuiset vapaasti valittavat opinnot ja opinnäytetyö 20 op. Koulutuksen kokonaislaajuus on 240 opintopistettä ja ohjeellinen opiskeluaika neljä vuotta.

Perusopinnot koostuvat mm. matemaattis-luonnontieteellisistä opinnoista, insinööriaineista sekä kieli- ja viestintäopinnoista. Peruspinnot painottuvat kahdelle ensimmäiselle vuodelle ja tukevat koulutuksen kokonaistavoitteiden saavuttamista. Opinnot ovat ammatillisesti eriytyneitä ja suuntautuneita, sekä luovat pohjaa ammatillisten valmiuksien omaksumiselle.

Ammattiaineet koostuvat 3. ja 4. vuoden aikana suoritettavista pääaineopinnoista, jotka jakautuvat valitun osaamispolun mukaisesti talonrakentamisen rakennesuunnitteluun, kiinteistöjen korjausrakentamiseen ja tuotantoon, infratekniikkaan sekä LVI-tekniikkaan. Opintoja on kussakin pääainekokonaisuudessa yhteensä 45 opintopistettä, jotka jakautuvat 15 opintopisteen moduuleihin.

Riippuen opiskelijan valitsemasta pääainekokonaisuudesta on mahdollista suorittaa Ympäristöministeriön ohjeen (YM4/601/2015 12.3.2015) mukaiset kelpoisuuden edellyttämät opinnot eri vaativuusluokissa (tavanomainen, vaativa, poikkeuksellisen vaativa). Talonrakennuksen rakennesuunnitteluun suuntautuneet voivat saada kelpoisuuden edellyttämät opinnot kantavien rakenteiden suunnittelutehtävään vaativassa suunnittelutehtävässä materiaalikohtaisesti. Edellytyksenä on kyseisen rakennemateriaalin (betoni, puu ja/tai teräs) osalta suoritetut opinnot. Vastaavasti opiskelija voi opintovalinnoilla saada pohjarakennesuunnittelun kelpoisuuden edellyttämät opinnot vaativassa luokassa. LVI-tekniikan opinnot antavat valmiudet suunnittelijan pätevyyksiin opintokokonaisuudesta riippuen aina poikkeuksellisen vaativiin suunnittelutehtäviin saakka.

Kaikki rakennusinsinööriopiskelijat suorittavat kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana vastaavan työnjohtajan kelpoisuuden edellyttämät opinnot tavanomaisessa tehtävässä. Suuntautumalla korjauspuolelle ja suorittamalla tuotantopuolen työpaikkaopintojen edellyttämät opinnot on mahdollista saavuttaa vastaavan työnjohtajan kelpoisuuden edellyttämät opinnot vaativassa tai poikkeuksellisen vaativassa luokassa.

Perus- ja ammattiopintojen lisäksi opiskelijan tulee valita 30 opintopistettä korkeakoulutasoisia vapaasti valittavia opintoja. Opintojen tulee ensi sijassa tukea ja edesauttaa muita opintoja ja parantaa ammatissa suoriutumista valmistumisen jälkeen. Opiskelijan suositellaan valitsevan vapaasti valittaviin opintoihin oman osaamispolun opintoja tukevia ammattiopintoja niin että ne tukevat kelpoisuusvaatimusten täyttymistä. Opinnot tulee valita ensisijaisesti Turun Ammattikorkeakoulun koulutustarjonnasta.

Koulutuksen aikana opiskelijat toteuttavat ensisijaisesti ammattikorkeakoulun palvelu- tai tutkimustoimintaan liittyviä projektitöitä, joiden laajuus on yhteensä min. 5 op.

Opiskelijoiden työelämävalmiudet ja osaaminen kehittyvät toimimalla työelämälähtöisissä TKI- ja palveluprojekteissa, harjoittelujaksoilla ja yrityksille tehtävien opinnäytetöiden ja projektien kautta. Ohjatun työharjoittelun ja mahdollisten työpaikkaopintojen (Korjausrakentamisen pääaineopinnot) tavoitteena on soveltaa käytäntöön opittua teoriaa. Tavoitteena on lisäksi oman ammattikuvan kehittämien ja siinä toimiminen. Harjoittelu mahdollistaa tutustumisen rakennusalan yrityksiin ja henkilöstöön. Ohjattu työharjoittelu suoritetaan koulutuksen aikana kolmessa jaksossa keväisin. Työharjoittelun ja työpaikkaopintojen laajuus on yhteensä 30-45 op.

Uramahdollisuudet opintopoluittain
Rakennusinsinööriopinnoissa erikoistutaan kahden ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen opiskelijan valinnan mukaan jollekin kolmesta opintopolusta, jotka tarjoavat monipuolisesti erilaisia uramahdollisuuksia.

Infratekniikan työpaikat ovat valtion laitosten, kaupunkien, kuntien konsulttitoimistojen ja urakoitsijoiden piirissä. Em. valtion laitoksia ovat lähinnä tie-, rautatie-, ilmailu- sekä vesi- ja ympäristöhallitus ja niiden piiriorganisaatiot. Kaupungeissa yhdyskuntatekniikan insinöörejä tarvitsevat vesi- ja viemärilaitokset sekä katurakennusosastot. Tehtävät ovat suunnittelupuolella suunnitteluinsinöörin ja tuotantopuolella työnsuunnittelua, kustannus- ja jälkilaskentaa, hankintatehtäviä, työmaainsinöörin tai työpäällikön tehtäviä. Insinööri voi työskennellä edelleen valvonta- tai rakennuttajainsinöörinä, opettajana, myynti-insinöörinä jne.
Korjausrakentamisen ja tuotannon työtehtävät sijoittuvat työelämässä joko korjausrakentamisen tai kiinteistöhallinnan tehtäviin. Työtehtävät ovat tyypillisesti konsultti- tai urakoitsijayrityksissä, tehtävien painottuessa suunnitteluun tai hallintoon ja työn johtamiseen. Kiinteistöjohtamisen insinöörejä on myös isännöitsijöinä ja kiinteistöpäällikköinä. Opintopolulla perehdytään erityisesti korjausrakentamisen prosessien ja tekniikoiden hallintaan. Eri rakennusosien ja rakenteiden korjaustarpeet perustuvat rakennuksen kunnon ja käyttökelpoisuuden arviointiin kuntoarvion ja kuntotutkimusten avulla. Opintoihin kuuluvat työpaikkaopinnot, jotka suoritetaan joko työmaalla tai kiinteistöhallinnan tehtävissä. Työpaikkaopintojen edellytyksenä on kelpoisuusvaatimusten johdosta suorittaa tuotantojohtamisen opintojaksoja. Opiskelija voi siten sijoittua myös rakennustuotannon eri tehtäviin rakennusliikkeissä. Tehtävät voivat olla esim. työn- ja projektinjohdon, tuotannon suunnittelun ja ohjauksen, määrä- ja kustannuslaskennan tai hankinnan parissa.

Talonrakentamisen rakennesuunnittelun työpaikat ovat pääosin yksityisellä sektorilla alan suunnittelutoimistoissa tai rakennusliikkeissä ja rakennustuoteteollisuudessa. Työtehtäviä löytyy myös julkisen hallinnon alalta, kuten teknisten virastojen ja toimistojen palveluksessa. Jossain määrin työpaikkoja on tarjolla myös kaupan ja opetuksen palveluksessa sekä tutkimuslaitoksissa. Rakennesuunnittelijan tehtävät ovat monipuoliset riippuen eri rakenteiden ja materiaalin tuomista haasteista. Valmistumisen jälkeen insinööri voi myös työskennellä esim. rakennusvalvonnan, rakennuttamisen tai myynnin tehtävissä.

Jatko-opiskelumahdollisuudet
Jatko-opintomahdollisuutena ovat ylempi AMK-tutkinto ja diplomi-insinööritutkinto.

Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet
Opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa oman tutkintonsa sisältöön pääainevalinnoilla sekä vapaasti valittavien opintojen ja opinnäytetyön sekä harjoittelupaikkojen valinnan muodossa. Opiskelijoilla on mahdollisuus antaa opintojaksokohtaista palautetta sekä osallistua vuosittain tehtävään opiskelijatyytyväisyyskyselyyn ja siihen liittyvään palautepäiv