Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Tietojenkäsittelyn koulutus > Tietojenkäsittely, s22, tietoverkot ja kyberturva

AMK-tutkinto: päivätoteutus

Tietojenkäsittely, S22, Tietoverkot ja Kyberturva

Syksy 2022

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
YDINOSAAMINEN 180                                                        
Viestinnän perusteet
                                                       
English Professional Skills, B2 5
     
           
                             
Suomen kieli ja viestintä 5
     
           
                             
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2  
         
                   
             
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1  
         
                   
             
Projektipaja 5
     
           
                             
Tietojenkäsittelyn perusteet 1
                                                       
Tietojenkäsittelyn matematiikka 5
     
           
                             
Perehdytys Informaatioteknologiaan: liiketoiminta ja ohjelmointi 5
     
           
                             
Tietoverkkojen ja tietoturvan perusteet 5
     
           
                             
Tietojenkäsittelyn perusteet 2
                                                       
Palvelimet ja käyttöjärjestelmät 5
       
             
                       
Tietokannat 5
       
             
                       
Perehdytys Informaatioteknologiaan: projektityöskentely ja osaamispolut 5
       
             
                       
Liiketoiminnan kehittäminen
                                                       
Liiketoiminnan perusteet 5
       
             
                       
Data protection and Privacy 5
       
             
                       
Ohjelmoinnin perusteet 5
       
             
                       
Projektiosaaminen ja yrittäjyys
                                                       
Innovation Project 10    
         
                       
         
Harjoittelu
                                                       
Perusharjoittelu 10
       
             
                       
Alakohtainen harjoittelu 10  
         
                   
             
Ammattiharjoittelu 10    
           
                         
   
Opinnäytetyö
                                                       
Tutkimusviestintä 2    
           
                         
   
Opinnäytetyö 15    
         
                       
DATA NETWORKS AND CYBERSECURITY
                                                       
DNC intromoduuli
                                                       
Introduction to Networks 5  
       
                 
                   
Programming for networks and information security 5  
       
                 
                   
Linux and Virtualization 5  
       
                 
                   
Networking Theory and Skills
                                                       
Routing, Switching and Wireless Essentials 5  
         
                   
             
Enterprise Networking, Security and Automation 5  
         
                   
             
Network Security 5  
         
                   
             
Cybersecurity for Business and Industry
                                                       
Information Security Risk Management 5    
         
                       
         
Operational Security 5    
         
                       
         
Wireless Communications Systems 5    
         
                       
         
Cybersecurity for Networked Systems
                                                       
Information Security Testing and Assessment 5    
           
                         
   
Cybersecurity Situational Awareness 5    
           
                         
   
Advanced Information Security Risk Management 5    
           
                         
   
704359.57.5304015282534.57.5151513.313.313.37.57.59.39.39.312.512.511.511.511.53.83.8
LAAJENTAVA OSAAMINEN 30                                                        
OPTIONAL STUDIES
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
000000000000000055550003.333.333.3300
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 70 43 59.5 7.5 30 40 15 28 25 34.5 7.5 15 15 13.3 13.3 13.3 12.5 12.5 14.3 14.3 9.3 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 3.8 3.8

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tietoverkot ja Kyberturva

Ks. moduuli- ja opintojaksokuvaukset.

Koulutuksen kuvaus

Tietojenkäsittelyn koulutus antaa sinulle vahvan perusosaamisen, jota voit soveltaa monissa työtehtävissä yrityksissä ja julkisella sektorilla. Valmistumisen jälkeen työpaikkasi voi olla esimerkiksi minkä tahansa alan yrityksen tai kunnan tietohallinto-osastolla. Työtehtäviäsi voivat olla esimerkiksi tietojärjestelmien hankinta, kehitys ja ylläpito, tietoturvasta vastaaminen, tai yrityksen verkkosivujen tai sovellusten kehittäminen.

Tietojenkäsittelyn opinnoissa saat IT-tradenomin ammatissa tarvittavan liiketoiminnan, projektihallinnan, tietojärjestelmien, tietojenkäsittelyn, ohjelmoinnin, tietosuojan ja tietoturvan perusosaamisen. Tietojenkäsittelyn koulutuksessa pääset opiskelemaan esimerkiksi tietoturvaan liittyviä taitoja kuten riskinhallintaa, auditointia ja tietoturvatestausta, liiketoiminnan tietojärjestelmien ja sovellusten sekä internet-sivujen suunnitteluun ja laatimiseen liittyviä taitoja kuten ohjelmointia, ohjelmistotuotantoa sekä www-sivujen, sovellusten ja tietokantojen kehittämistä. Lisäksi perehdyt uusien teknologioiden sovelluksiin kuten esineiden internet, massadatan analytiikka ja pilvipalvelut.

Opintojesi aikana saat myös perustiedot kestävästä kehityksestä ja ilmastoasioista sekä perehtyvät aiheeseen tietojenkäsittelyn kannalta.

Opiskelu tietojenkäsittelyn koulutuksessa on käytännönläheistä. Opiskelussa painottuu myös yhteistyö työelämän kanssa, jota teemme muun muassa tietoturvalaboratorioissa sekä yrityksen kaltaisessa oppimisympäristössä theFIRMA. TheFIRMA on Turun ammattikorkeakoulussa toimiva projektioppimisympäristö, jossa opiskelijat voivat suorittaa ammatillisia ja syventäviä opintoja alueen yritysten kanssa tehtävissä yhteistyö- ja asiakasprojekteissa. TheFIRMA:an voi hakeutua opiskelemaan missä vaiheessa opintoja tahansa ja suoritettavien opintojen laajuus voi vaihdella muutamasta opintopisteestä useaan kymmeneen opintopisteeseen.

Tietojenkäsittelyn koulutus toteutetaan samassa rakennuksessa kuin tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutus. Tämä edesauttaa opiskelijoiden välistä yhteistyötä ja vapaavalintaisten ICT-opintojen opiskelussa.

Osaamistavoitteet

Tietojenkäsittelyn opintoihin kuuluu teoreettisia opintoja, harjoituksia, harjoittelua työelämässä ja opinnäytetyö. Koulutus on jaoteltu perus- ja ammattiopintoihin, vapaasti valittaviin opintoihin ja harjoitteluun.

Ensimmäisenä opiskeluvuonna tietojenkäsittelyn opinnoissa keskityt perusopintojen omaksumiseen. Perusopintojen aikana opit perusteet ohjelmoinnista, tietoverkoista ja tietoturvasta, www-kehityksestä, liiketoiminnasta, joita sovelletaan keväällä opintojaksolla, jossa opiskelijat toimivat projektiryhmän jäseninä. Opintojakson aikana opiskelijat oppivat projektihallintaa, versionhallintaa ja tiimityöskentelyä sekä käyttävät projekteissa tarvittavia IT-ohjelmistoja ja pilvipalveluja.

Lisäksi perusopinnoissa opitaan ensimmäisen vuoden aikana viestintää suomen ja englannin kielillä, sekä saadaan perustaidot tietojenkäsittelyssä tarvittavasta matematiikasta. Perusopintoihin kuuluvaa ruotsia opiskelet toisen vuoden aikana. Ensimmäisen vuoden ammattiopinnoissa keskityt liiketoiminnan perusteisiin, ohjelmointiin, tietosuojaan, palvelimiin ja käyttöjärjestelmiin sekä tietokantoihin.

Ammattiopinnot suuntautuvat 2. opintovuonna osaamispolkuihin. Tietojenkäsittelyn koulutuksessamme on tarjolla neljä osaamispolkua: Ohjelmistojen suunnittelu ja tietojärjestelmät, Ohjelmistotekniikka ja projektinhallinta (Software Engineering and Project Management), Tietoverkot ja kyberturva (Data Networks and Cybersecurity) sekä Datatekniikka ja tekoäly (Data Engineering and Artificial Intelligence). Osaamispolut Ohjelmistotekniikka ja projektinhallinta, Tietoverkot ja kyberturva sekä Datan hallinta ja tekoäly ovat yhteisiä tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutuksen vastaavien osaamispolkujen kanssa ja niissä opetuskielenä on englanti.

Osaamispolun Ohjelmistojen kehittäminen ja tietojärjestelmät toisen opiskeluvuoden ammattiopinnot liittyvät ohjelmistotuotantoon, selaimen (FrontEnd) ja palvelinpuolen (BackEnd) ohjelmointiin, liiketoiminnan tietojärjestelmiin, niiden kehittämiseen ja hankkimiseen, ohjelmistotuotantoon sekä data-analytiikkaan ja koneoppimiseen. Lisäksi syvennät osaamistasi vapaasti valinnaisilla opinnoilla. Kolmannen vuoden ammattiopinnoissa alkaa syventävä vaihe, jolloin laajennat osaamistasi ohjelmistojen sekä liiketoiminnan kehittämisestä. Vaihtoehtoisesti voit syventää osaamistasi tutkimus ja kehitysprojektissa. Osaamispolusta valmistunut voi esimerkiksi toimia yrityksessä ohjelmistosuunnittelijana, ohjelmoijana, ohjelmistotestaajana, sovellussuunnittelijana, tietohallintopäällikkönä tai tietojärjestelmävastaavana.

Osaamispolun Ohjelmistotekniikka ja projektinhallinta toisen opiskeluvuoden ammattiopinnot liittyvät projektihallintaan, ohjelmistotekniikkaan ja FrontEnd-ohjelmointiin. Lisäksi syvennät osaamistasi vapaasti valinnaisilla opinnoilla. Suoritat ammattiopintoja pääosin The FIRMA-oppimisympäristössä perinteisen opiskelun sijaan. Kolmannen vuoden ammattiopintojen syventävä vaihe sisältää opintoja BackEnd- ja sovellusohjelmoinnista, projektihallinnasta ja teknistä myynnistä. Osaamispolusta valmistunut voi esimerkiksi toimia yrityksessä ohjelmistosuunnittelijana, ohjelmoijana, sovellussuunnittelijana tai projektipäällikkönä.

Osaamispolussa Tietoverkot ja kyberturva toisen opiskeluvuoden ammattiopinnot liittyvät tietoverkkoihin, ja niiden tietoturvaan sekä tietoturvariskien hallintaan. Lisäksi syvennät osaamistasi vapaasti valinnaisilla opinnoilla. Kolmannen vuoden ammattiopinnoissa alkaa syventävä vaihe, jolloin perehdyt erityisesti tietoturvatestaukseen sekä kyberturvaan käytännössä. Osaamispolusta valmistunut voi esimerkiksi toimia yrityksessä tietoturvatestaajana, tietoverkkojen ylläpitäjänä tai tietototurvapäällikkönä.

Osaamispolussa Datatekniikka ja tekoäly toisen opiskeluvuoden ammattiopinnot liittyvät tietomallien suunnitteluun, datan analysointiin ja visualisointiin, koneoppimiseen sekä tekoälyn perusteihin. Lisäksi syvennät osaamistasi vapaasti valinnaisilla opinnoilla. Kolmannen vuoden ammattiopinnoissa alkaa syventävä vaihe, jolloin perehdyt erityisesti tekoälyn soveltamiseen käytännössä. Osaamispolusta valmistunut voi esimerkiksi toimia yrityksessä järjestelmäsuunnittelijana, data-arkkitehtinä tai tekoälyratkaisujen kehittäjänä.

Osaamispoluissa osallistut kolmannen vuoden aikana monialaiseen innovaatioprojektiin, jossa kehität ratkaisun elinkeinoelämän haasteeseen. Neljäntenä opiskeluvuotena viimeistelet opinnäytetyön, jota aloitat jo kolmannen vuoden aikana.

Pedagogiset toimintatavat

Koulutus toteutetaan Turun ammattikorkeakoulun innovaatiopedagogiikan periaatteita noudattaen. Oppimismenetelmät vaihtelevat opintojaksokohtaisesti. Oppimistasi tuetaan esimerkiksi teoriaopetuksella, laboratoriotyöskentelyllä, harjoitustöillä ja työelämälähtöisillä projekteilla, jota tapahtuu myös theFIRMA-oppimisympäristössä. Opinnoissa sovelletaan aktivoivia menetelmiä, joissa oma roolisi aktiivisena tiedon hankkijana ja soveltajana korostuu. Lisäksi yhteistyö- ja ryhmätyötaitosi kehittyvät. Osa opinnoista suoritetaan verkko-opintoina, joita voit suorittaa myös kesälukukauden aikana. Tietojenkäsittelyn opintojen ammattiopinnoista suuri osa (noin 50 op) toteutetaan englannin kielellä. Lisäksi hyödynnämme kansainvälistä CDIO-viitekehityksen (cdio.org) toimintatapoja koulutuksessa.

Osa ammattiopinnoista voidaan suorittaa soveltavissa tutkimus- ja tuotekehitysprojekteissa. Opintoihin sisältyy runsaasti projektimuotoista opiskelua, jossa korostuu yhteistyö alueen yritysten ja muiden alan toimijoiden kanssa. Vapaasti valittavien opintojen lisäksi myös ammattiopintoihin on mahdollista sisällyttää joustavasti muiden koulutusten opintoja ja projektitoimintaa. Opintoja on mahdollista edistää myös 3,5 vuoden tavoiteaikaa nopeammin, kun hyödynnät esimerkiksi kesälukukauden tarjontaa.

Moni IT-tradenomi toimii jossakin vaiheessa uraansa joko itsenäisenä yrittäjänä tai yrityksen vastuullisissa johto- tai asiantuntijatehtävissä. Yrittäjyysvalmiuksien kehittymistä tuetaan myös tarjoamalla mahdollisuuksia toteuttaa esimerkiksi projekteja, harjoittelua tai opinnäytetyö oman yrityksen toimintaan liittyen.

Arviointi

Arvioinnin kohteena on osaaminen ja sen kehittyminen opintojen edetessä. Arviointimenetelmät vaihtelevat opintojaksoittain opiskeltavien sisältöjen osaamistavoitteiden perusteella. Osaamista arvioidaan sekä yksilö että tiimitasolla. Arvioinnin kohteena voivat olla paitsi ammatilliset taidot, myös yleiset työelämätaidot kuten ryhmätyöskentely, kommunikointi ja vuorovaikutus, sekä palautetaidot. Arviointi voi perustua esimerkiksi tehtäväsarjojen tai oppimistehtävien tekemiseen, erilaisten projektien lopputuotoksiin ja niiden esittelyyn tai tentteihin. Monien opintojaksojen arvosanaan vaikuttaa lisäksi se, miten opiskelija pysyy sovitussa aikataulussa, koska työelämässä yksityis- ja julkissektorilla tehdään paljon projektityötä, jossa aikataulujen hallinta on keskeistä. Opettajan ohella arvioijana voivat olla myös muut opiskelijat, vertaisarvioijina.
Opintojaksojen arvosana ilmoitetaan numerona 0-5 tai sanallisena arviona hyväksytty/hylätty. Tämän lisäksi opiskelija saa usein myös suullista tai kirjallista palautetta, jonka avulla hän oppii tuntemaan omia erityisvahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. Opintojaksokohtaisten opintosuoritusten arvioinnin lisäksi tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia arvioida omaa oppimistaan ja kehittymistään, muun muassa itsearviointien kautta.