Opinto-opas
Etusivu > Ylempi amk-tutkinto > Insinööri (ylempi amk), ohjelmistotekniikka ja ict > Insinööri (ylempi amk), ohjelmistotekniikka ja ict

Ylempi AMK-tutkinto

Insinööri (ylempi AMK), ohjelmistotekniikka ja ICT

Kevät 2021

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 1K 2S 2K 1 2 3 1 2 3 4 5
YDINOSAAMINEN 20                          
Tulevaisuuden tekijät
                         
Tulevaisuuden toimintaympäristöt 5
 
   
         
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5  
 
       
     
Tietoturva
                         
Tietoturvan perusteet 5
 
   
         
Tietoturvan riskien hallinta ja yksityisyyden suoja 5  
 
       
     
1010101003.33.33.355000
LAAJENTAVA OSAAMINEN 10                          
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                         
Sulautettu IoT
(Valitaan opintoja 10 op)
                         
Langattomien järjestelmien IoT 5  
 
       
     
Uudet teknologiat 5
 
   
         
Ohjelmistotuotanto ja sovellusarkkitehtuurit
(Valitaan opintoja 10 op)
                         
Ohjelmistotuotanto 5
 
   
         
Sovellusarkkitehtuurit 5  
 
       
     
1010101005557.57.5000
OPINNÄYTETYÖ 30                          
Opinnäytetyö 30  
 
     
030015150007.57.5555
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 20 50 20 35 15 8.3 8.3 8.3 20.5 20.5 5 5 5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

Tavoite:

Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolista valmistuu asiantuntijoita ja johtajia oman alansa kehittäjiksi ja työelämän uudistajiksi. Master-tutkinto avaa ovia uudenlaiseen ammatilliseen urakehitykseen. Master-tason asiantuntijoista Suomi saa lisää kilpailukykyistä osaamista. Master Schoolin koulutukset on jaettu kahteen polkuun: Leadership Excellence -polun koulutuksissa kehityt esimiehenä tai johtajana ja Professional Excellence -polun koulutuksissa kehität osaamistasi vaativalle asiantuntijatasolle.

Ohjelmistotekniikka ja ICT -koulutus on osa professional-polun tarjontaa. Koulutuksesta valmistuva on luova ongelmanratkaisija, jolla on mm. matemaattis-luonnontieteellistä osaamista, vaativaa laite- ja ohjelmistotekniikan hallintaa sekä liiketoiminnan pelisääntöjen syvällisempää ymmärrystä hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja unohtamatta. Projekti- ja kehittämistoiminnan taitoja hankitaan erityisesti koulutukseen sisältyvällä mahdollisuudella osallistua oman alan tutkimusryhmän työhön.Tekniikan osaajan ura on elinikäistä oppimista aidoimmillaan. Uudistuva teknologia haastaa oman osaamisen jatkuvaan kehittämiseen.

Valmistuttuaan opiskelija hallitsee alan käytännöllisiä tietoja ja taitoja sekä niiden erityisiä teoreettisia perusteita valitulla painotuksella. Koulutuksessa painotetaan erityisesti tietoturvaa ja siihen läheisesti liittyviä aihealueita. Opiskelijalla on edellytykset teknisen kehityksen seuraamiseen ja syvälliseen edistämiseen, kyky elinikäiseen oppimiseen valitulla erityisalalla ja riittävä viestintä- ja kielitaito tutkimukselliseen ilmaisuun. Tyypillisiä ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi tietoliikenneinsinööri, IT-asiantuntija, järjestelmäsuunnittelija, käytettävyyssuunnittelija, ohjelmistokehittäjä, projektipäällikkö, tietoturva-asiantuntija, verkkosuunnittelija, it-suunnittelupäällikkö, tuotekehityspäällikkö ja monet syvällisempää teknistä osaamista ja näkemystä vaativat johtotehtävät.

Lisätietoa opetuskielistä:

Koulutuksen ensisijainen opetuskieli on suomi, mutta osa opinnoista voidaan toteutettaa myös englannin kielellä. Toimintaympäristö on kansainvälinen ja monille opintojaksoille ja projekteihin osallistuu myös englanninkielisen koulutuksen opiskelijoita sekä vaihto-opiskelijoita.

Koulutuksen sisältö:

Koulutuksen painopistealueet ovat tietoturva, Internet of Things (IoT), tekoäly (AI) sekä uudet ohjelmistojen kehittämismenetelmät pilvipalvelujen rakentamisessa.

Koulutuksessa sovelletaan aktiivisia oppimismenetelmiä, jotka edellyttävät opiskelijalta vastuunottoa opinnoistaan. Opintoihin kuuluu vaihtelevasti teoriaopetusta ja laboratoriotyöskentelyä lähipäivinä sekä verkko-opintoja, harjoitustöitä, projekteja ja työharjoittelua etäopiskeluna. Vuorovaikutus- ja viestintätaidot kehittyvät mm. ryhmätyöskentelyssä tutkimusryhmän mukana. Opintoihin voi sisällyttää joustavasti myös muiden koulutusten opintoja.

Moni ylemmän AMK-tutkinnon suorittanut insinööri toimii jossakin vaiheessa uraansa joko itsenäisenä yrittäjänä tai yrityksen vastuullisissa johto- tai asiantuntijatehtävissä. Siksi opintoihin on mahdollista sisällyttää myös liiketoimintaosaamisen ja projektijohtamisen teemoja vapaavalintaisten opintojaksojen osalta.

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta:

Opintoja tarjotaan tietoliikenneverkoista ja tietoturvasta sekä sulautetusta ohjelmoinnista ja IoT:stä. Valinnaisena voi opiskella tarjonnan mukaan esim. ohjelmistotuotantoa ja sovellusarkkitehtuureja.

Osaamisalueet:

Tietoliikenneverkot ja tietoturva on oma tutkimusryhmänsä, jonka projekteissa on mahdollisuus osallistua aihealueen uusimpien tekniikoiden testaamisen ja kehittämiseen. Koulutuksessa tarjotaan kahta opintojaksoa tietoturvan perusteista, riskinhallinnasta ja yksityisyyden suojasta.

Sulautettu ohjelmointi ja IoT -aihealueesta tarjotaan perustietoa laitteiden kytkemisestä verkkoon ja syventävää tietoa tietoverkkoon kytkettävien mikrotietokoneohjattujen järjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen myös tietoturvan kannalta hyödyntäen mm. lohkoketjuja.

Ohjelmistotuotanto ja sovellusarkkitehtuurit kehittää osaamista ohjelmistotuotannon menetelmistä sekä ratkaisutavoista ottaen huomioon pilvipalveluiden kehittämisessä käytettävän mikropalveluarkkitehtuurin tuomat menetelmät.

Esimerkkejä järjestelmistä, joissa edellä mainittuja osaamisia tarvitaan ovat langattomat anturit, älylaitteet, matkapuhelimet, robotit ja tulevaisuuden kulkuneuvot. Osa opinnoista toteutetaan englanninkielisinä.

Opintojen rakenne:

Ohjelmistotekniikka ja ICT- insinööri (ylempi AMK) -koulutuksen laajuus on 60 op ja kesto työn ohessa suoritettuna on 1,5 vuotta. Tutkintonimike on insinööri (ylempi AMK).

Opinnot koostuvat:


  • syventävistä opinnoista (ydinosaaminen) 20 op

  • vapaasti valittavista opinnoista (laajentava osaaminen) 10 op

  • opinnäytetyöstä 30 op.Syventävät opinnot koostuvat menetelmäopinnoista sekä aiempia opintoja laajentavista ammatillisista opinnoista. Syventävien opintojen opintojaksojen laajuus on 5 op, ja niihin liittyy tyypillisesti kaksi lähiopetuspäivää.

Vapaasti valittavilla opinnoilla voit laajentaa osaamistasi sisällyttämällä opintoja omasta tai muista koulutuksista tai muiden korkeakoulujen tarjonnasta. Vapaasti valittavia opintoja on tarjolla runsaasti myös täysin virtuaalisena verkko-opetuksena.

Opinnäytetyö:

Opinnäytetyö toteutetaan kehittämishankkeena, jossa on selkeä tutkimuksellinen ote ja tiivis kytkentä käytännön työhön. Opinnäytetyö suoritetaan useimmiten opiskelijan omassa organisaatiossa tehtävänä kehittämis- tai tutkimustyönä. Mikäli opiskelija ei saa varsinaiselta työpaikaltaan koulutuksen tarpeiden mukaista kehittämistehtävää tai hänellä ei ole työsuhdetta, tarjoavat Turun ammattikorkeakoulun tutkimusryhmät opinnäytetyöksi soveltuvia aiheita.

Uramahdollisuudet:

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneet insinöörit sijoittuvat laajasti työelämän eri sektoreille. Urapolku voi löytyä esimerkiksi teollisuuden tuotekehitystehtävistä tai laitteiden ja järjestelmien tuotannon kehitystyöstä, myynnistä, käyttöönotosta tai ylläpidosta. Eri organisaatioiden tietohallintoyksiköt työllistävät runsaasti alan insinöörejä ja monet sijoittuvat elinkeinoelämän ja julkisen sektorin projektinhallinta- ja konsultointitehtäviin. Insinööri voi toimia myös itsenäisenä yrittäjänä.

Pätevyys:

Ylempi AMK -tutkinto on korkeakoulututkinto, joka antaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin esimerkiksi yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Kansainvälistyminen:

Kansainvälistyminen lähtee opiskelijan omista tarpeista tehtäväkuvan mukaan. Opinnäytetyöhön voidaan kytkeä kansainvälinen näkökulma esimerkiksi osallistumalla oman alan kansainväliseen konferenssiin tai seminaariin. Kansainvälisellä näkökulmalla tuetaan osaltaan myös kielitaiton kehittymistä. Suuri osa opintojaksojen ja oppimistehtävien lähdemateriaalista on kansainvälisistä ammatti- ja tiedeaineistoa. Myös kansainvälinen opiskelijavaihto on mahdollista.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa:

Ohjelmistotekniikka ja ICT- koulutusta suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä työelämän kanssa. Työelämäyhteys muodostuu ensisijaisesti opiskelijan, opiskelijan työpaikan ja koulutuksen välille. Erilaisissa tehtävissä työskentelevien opiskelijoiden keskinäisellä vuorovaikutuksella on merkittävä osuus ammattitaidon kehittymisessä ja yhteistyöverkostojen luomisessa.

Tutkinnon keskeisin elementti on työelämää palveleva kehittämistehtävä, josta syntyy varsinainen opinnäytetyö. Opinnäytetyö lisää opiskelijan ammattitaitoa ja osaamista sekä palvelee työelämän kehittämistarpeita. Myös tutkimus- ja kehitystoiminnassa on mukana useita paikallisia ja kansainvälisiä kumppaneita.

Joustavan opinto-oikeuden puitteissa voit osallistua mm. Turun yliopiston ja Åbo Akademin opintojaksoille ja sisällyttää näitä suorituksia omaan tutkintoosi. Voit hyödyntää myös Suomen ammattikorkeakoulujen yhteistä verkko-opintotarjontaa CampusOnline.

Tutkimukselliset painopisteet:

Turun ammattikorkeakoulun Ohjelmistotekniikan ja ICT:n ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan painopisteitä ovat erityisesti tietoliikenne ja tietoturva. Tämän osaamisalueen laboratoriot ja asiantuntijat ovat käytettävissäsi erityisesti ammattiopinnoissasi sekä esimerkiksi opinnäytetyön aiheiden tarjoajina ja ohjaajina.

Jatko-opintomahdollisuudet:

Ylemmän AMK-tutkinnon jälkeen on mahdollista hakeutua yliopistoon tutkijakoulutukseen (lisensiaatti, tohtori). Vastaanottava tiedekunta kuitenkin määrittelee aina omat sisäänoton kriteerinsä edellyttäen toisinaan siltaopintoja. Siltaopintojen tarkoituksena on varmistaa opiskelijan lähtötiedot nimenomaan tieteellisen tutkimustyön kannalta.

Tutkinto antaa kelpoisuuden hakeutua ammatilliseen opettajankoulutukseen.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa opintojaksovalintojensa mukaan:
• tunnistaa tietoturvauhkia ja mallintaa niitä
• luoda tietoturvapolitiikan tietoturvan riskianalyysin periaatteiden ja riskien hallinnan avulla ja ottaa sen käyttöön
• hyödyntää tietoturvan elinkaarimalleja ohjelmistokehityksessä ja julkisen avaimen käyttöä salauksessa
• organisoida ja johtaa tietoturvan riskikartoituksen PK-yrityksessä
• suojata omaa elektronista tietoliikennettään
• ottaa huomioon kuinka esineiden internet vaikuttaa liiketoimintaan ja mitä mahdollisuuksia se antaa
• yleisen IoT toteutusarkkitehtuurin ja IoT-järjestelmän rakentamisen laboratorioympäristössä
• langattomien IoT-järjestelmien erot ja mahdollisuudet syvällisemmin ainakin yhden järjestelmän osalta
• kuvata miten ohjelmistotuotanto toteutetaan projektissa
• kuvata miten toimitaan ohjelmistoprojektin eri vaiheissa
• kuvata minkälaisia eri sovellusarkkitehtuureja on käytettävissä pilvipalvelujen kehittämisessä
• kuvata miten mikropalvelinarkkitehtuurilla voidaan toteuttaa sovellus

Pedagogiset toimintatavat

Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Opiskelu on monimuoto-opiskelua, joka sisältää sekä lähi- että etäjaksoja. Itsenäisen työskentelyn lisäksi yhteisöllisesti tiimeissä tapahtuvalla työelämälähtöisten oppimis- ja kehittämistehtävien ratkaisemisella on merkittävä rooli opinnoissa.

Koulutuksessa sovelletaan aikuispedagogiikkaa. Työskentely tapahtuu osittain verkossa verkkopedagogiikan menetelmiä hyödyntäen ja monialaisissa toimintaympäristöissä. Lähiopetuspäiviä on kuukausittain keskimäärin kaksi peräkkäistä arkipäivää, jotka toteutetaan innovatiivisia opetus- ja oppimismenetelmiä hyödyntäen. Opintoihin kuuluu vaihtelevasti teoriaopetusta ja laboratoriotyöskentelyä lähipäivinä sekä verkko-opintoja, harjoitustöitä, projekteja ja työharjoittelua etäopiskeluna.

Arviointi

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamistasotavoitteet perustuvat ammattikorkeakoululainsäädäntöön ja eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen ylemmän korkeakoulututkinnon tasoon EQF 7. Kunkin opintojakson arviointiperusteet on kuvattu opintojakson toteutussuunnitelmassa. Suoritusvaatimukset vaihtelevat tavoitteiden, sisällön ja toteutustavan mukaan.

Opintojaksoissa ja opinnäytetyössä käytetään numeroarviointia asteikolla 0 – 5, jossa arvosana 1 on alin hyväksytty ja 5 korkein arvosana. Opintojaksojen arviointimenetelmät vaihtelevatopintokokonaisuuden tavoitteiden perusteella. Arviointi voi kohdistua joko tuotokseen (esim. raportti tai seminaariesitys) tai prosessiin (oma aktiivisuus ja toiminta opintojakson aikana) tai molempiin. Opettajan arvioinnin lisäksi arviointimenetelminä käytetään vertais- ja itsearviointia sekä saadaan palautetta toimeksiantajilta.