Opinto-opas
Etusivu > Avoin amk > Avoin ammattikorkeakoulu > Tai -polku 2021-2022

TAI -polku 2021-2022

Syksy 2021

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5
Tutkimusmenetelmät 5
 
     
Naisten seksuaali- ja lisääntymisterveys 5
 
     
Vaihtoehtoiset opinnot 1                
Ammattietiikka ja näyttöön perustuva toiminta terveyden edistämisessä 5
 
     
Hyvinvointi muuttuvassa yhteiskunnassa 5
 
   
201557.57.51.671.671.67
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 20 15 5 8 8 2 2 2

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

Turun ammattikorkeakoulu ja Turun Ammatti-instituutti ovat yhdessä suunnitelleet ja toteuttavat TAI-polku -koulutusta (15 op). Koulutus on tarkoitettu toisen asteen opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneet suorittamaan korkeakoulutasoisia opintoja jo toisen asteen koulutuksen aikana. Koulutus toteutetaan ajalla 1.8.2021-31.5.2022.
Koulutuksen tavoitteena on täydentää opiskelijan sosiaali- ja terveysalan osaamis-ta korkeakouluopinnoilla, sekä antaa mielikuvaa ja valmiuksia mahdollisiin tuleviin korkeakouluopintoihin. Koulutus tukee sosiaali- ja terveysalan etiikan, näyttöön perustuvan terveyden edistämisen ja tutkimusmetodiikan osaamista. Lisäksi kou-lutus tukee sosiaali- ja terveysalan ammatillista osaamista naisten- ja lisääntymis-terveyteen liittyen ja johdattaa sosiaalialan ydinopintoihin perehdyttämällä opiskeli-jaa sosiaalialan keskeisiin käsitteisiin (hyvinvointi, syrjäytyminen, huono-osaisuus).

Koulutuksen aikana opiskelija pystyy kehittämään myös yleisiä korkeakoulussa edellytettäviä oppimisvalmiuksia, kuten itsenäisestä opiskelua, verkko-oppimista, sekä muita moninaisia oppimismenetelmiä.

Osaamistavoitteet

TAI-polku -koulutus on laajuudeltaan 15 opintopistettä, mikä tarkoittaa opiskelijan työmääränä 405 tuntia. Koulutus on jaettu neljään erilliseen opintojaksoon, jotka etenevät kronologisessa järjestyksessä.

Koulutuksen tavoitteena on täydentää opiskelijan sosiaali- ja terveysalan osaamista korkeakouluopinnoilla, sekä antaa mielikuvaa ja valmiuksia mahdollisiin tuleviin korkeakouluopintoihin. Koulutus tukee terveysalan etiikan, näyttöön perustuvan terveyden edistämisen ja tutkimusmetodiikan osaamista. Lisäksi koulutus tukee terveysalan ammatillista osaamista naisten- ja lisääntymisterveyteen liittyen.

Koulutuksen aikana opiskelija pystyy kehittämään myös yleisiä korkeakoulussa edellytettäviä oppimisvalmiuksia, kuten itsenäisestä opiskelua, verkko-oppimista, sekä muita moninaisia oppimismenetelmiä.

Pedagogiset toimintatavat

Turun ammattikorkeakoulussa koulutus perustuu innovaatiopedagogiikkaan, joka korostaa tiedon ja osaamisen jakamista sekä erilaisten näkökulmien yhdistämistä. Innovaatiopedagogiikka määrittelee uudella tavalla kuinka tietoa omaksutaan, tuo-tetaan ja käytetään siten, että saadaan aikaan uudenlaista oppimista, osaamista ja toimintatapaa. Innovaatiolla tarkoitetaan osaamisen jatkuvaa parantamista, jo-ka johtaa työelämässä hyödynnettävään kestävään ideaan, osaamiseen tai muu-hun käytäntöön.
TAI-polku -koulutuksessa hyödynnetään osallistavan ja tutkivan oppimisen peri-aatteita. Oppimisessa korostuu itsenäinen, aktiivinen oppiminen sekä vertaisop-piminen. Oppimisessa kaikki ryhmän jäsenet vaikuttavat toistensa oppimiseen, ja keskeistä on ryhmän keskinäinen tiedon jakaminen. Samalla kun oppiminen haas-taa ja vastuuttaa aktiiviseen osallistumiseen, se myös mahdollistaa sellaisten oi-vallusten syntymisen, jotka eivät yksilökeskeisessä oppimisessa ole mahdollisia. Koulutuksessa opettajat ja opiskelijat luovat yhdessä oppimisympäristöjä, jotka kannustavat aktiiviseen oppimiseen, uuden tiedon kriittiseen pohdintaan ja uuden-laisen tiedon omaksumiseen ja siirtämiseen osaksi omaa aikaisempaa osaamista.

Aktiivisessa oppimisessa opiskelija kantaa vastuun omasta oppimisestaan. Jotta opiskelija voi optimaalisesti saavuttaa TAI-polku -koulutukselle asetetut tavoitteet, vaatii se opiskelun tietoista suunnittelua, aitoa kiinnostusta ja halua oppia, sekä vahvaa sitoutumista opiskeluun.

TAI-polku -koulutus toteutetaan monimuotoisesti. Siinä on lähiopetusta ja lähioh-jausta, verkko-opiskelua ja itsenäistä opiskelua. Koulutus on laajuudeltaan 15 opintopistettä (op). Yksi opintopiste edellyttää opiskelijalta noin 27 tuntia opiske-lua. Kokonaisuus koostuu neljästä yksittäisestä opintojaksosta, joista opiskelija valitsee kolme. Yhteisiä opintojaksoja ovat Tutkimusmenetelmät 5 op ja Naisten- ja lisääntymisterveys 5 op sekä valinnaisia opintojaksoja ovat Ammattietiikka ja näyttöön perustuva toiminta terveyden edistämisessä 5 op tai Sosiaalinen hyvin-vointi, arki ja yhteiskunta 5 op). Lähiopetus ja -ohjaus toteutuu pääsääntöisesti Turun ammatti-instituutin tiloissa, mutta osa koulutuksesta toteutuu Turun Am-mattikorkeakoulussa, ICT-talolla.
Opiskelijan osaamisen kehittymiseen kuuluu keskeisesti osaamisen arviointi. Op-pimisen arviointi perustuu opetussuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin. Kou-lutuksen aikana jokainen siihen kuuluva opintojakso tulee suorittaa hyväksytysti. Vastuuopettajat arvioivat suoritukset asteikolla 0-5.

Arviointi