Siirry suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija, mielenterveys ja päihdetyö

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Kliininen asiantuntija, mielenterveys ja päihdetyö (ylempi AMK), S23
Kliininen asiantuntija, mielenterveys ja päihdetyö (ylempi AMK), S22

Opintopolkujen ajoitukset

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija, mielenterveys ja päihdetyö
Opettaja
 • Johanna Berg
Vastuuopettaja

Katja Heikkinen

Ryhmät
 • YKLAMS23
  Kliininen asiantuntijuus (ylempi AMK), mielenterveys ja päihdetyö, S23

Tavoitteet

Opiskelija
-hallitsee dialogisen lähestymistavan teoreettiset perusteet, keskeiset ilmiöt ja toimintatavat
-osaa arvioida ja kehittää terapeuttisen yhteistyösuhteen osaamistaan asiakkaan tarpeista lähtien
-arvioi ja kehittää työyhteisön dialogista ja reflektiivistä työtapaa
-tarkastelee kriittisesti ja osaa kehittää yhteistyökäytäntöjä kulttuurisen sensitiivisyyden ja moninaisuuden näkökulmasta

Sisältö

Dialogisuus ja dialogiset toimintatavat
Avoimen dialogin toimintamalli
Terapeuttinen yhteistyösuhde
Kehollisuus
Henkisyys
Kulttuurinen sensitiivisyys ja moninaisuuden huomioiminen

Oppimateriaalit

Ks Digicampus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on laajuudeltaan 5 op, mikä vastaa 135h opiskelijan työtä.
Jaksoon liittyvät oppimistehtävät ks Digicampus

Sisällön jaksotus

Jaksoon kuuluvat intensiivipäivät järjestetään Porissa 20.-21.11. 2023.
Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, opintojakson arvosana laskee yhdellä numerolla

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2):
Opiskelija
-kykenee hakemaan tietoa aihealueeseen liittyen ja käyttämään
kansallisia ja kansainvälisiä lähteitä.
-kykenee soveltamaan kuvailevalla tasolla keräämäänsä tietoa
nykyisten käytäntöjen ja toimintatapojen tarkastelussa.
-ei osoita aihealueen kriittistä arviointia
-osallistuminen opintojaksolle vaihtelevaa

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arviointikriteerit, hyvä (3-4):
Opiskelija
-kykenee hakemaan näyttöön perustuvaa tietoa sekä
kansallisista että kansainvälisistä tiedonlähteistä sekä
arvioimaan lähteitä kriittisellä otteella.
-osaa tehdä analyysia ja synteesiä aihealueesta
-kykenee käyttämään hankkimaansa tietoa nykyisten
toimintatapojen kriittisessä arvioinnissa ja kehittämisessä
-osallistuminen opintojaksolla pääsääntöisesti aktiivista ja
ammatillista

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5):
Opiskelija
-kykenee hakemaan näyttöön perustuvaa tietoa useista
kansallisista ja kansainvälisistä tiedonlähteistä, arvioimaan
tutkimuksia kriittisellä otteella ja muodostamaan kerätystä
tiedosta synteesin.
-osoittaa syvällisen näkemyksensä aihealueesta
-kykenee kriittisesti arvioimaan nykyisiä käytäntöjä ja luomaan
uusia näyttöön perustuvia toimintatapoja.
-osallistuminen opintojaksolla kokonaisuutena aktiivista ja
ammatillista

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 45

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija, mielenterveys ja päihdetyö
Opettaja
 • Johanna Berg
Vastuuopettaja

Katja Heikkinen

Ryhmät
 • YKLAMS23
  Kliininen asiantuntijuus (ylempi AMK), mielenterveys ja päihdetyö, S23

Tavoitteet

Opiskelija
-osaa kriittisesti arvioida mielenterveys- ja päihdetyötä kansainvälisten ja kansallisten ihmisoikeuksia koskevien suositusten ja säädösten mukaisesti

-osaa arvioida ja kehittää omaa toimintaansa ja työyhteisönsä toimintaa ihmisoikeuksien, osallisuuden ja toipumisorientaationnäkökulmasta

-tarkastelee kriittisesti eri teoreettisista näkökulmista mielenterveyttä ja mielenterveyden haasteita

-kehittää ja toteuttaa asiakaslähtöisiä, osallisuutta vahvistavia ja stigmaa vähentäviä toimintatapoja

Sisältö

Sisällöt:

Mielenterveys- ja päihdetyötä ohjaavat eettiset lähtökohdat

Ihmisoikeudet ja osallisuus mielenterveys- ja päihdetyössä

Stigma ja syrjäytymisen ehkäisy

Mielenterveyden (käsitteet, sis. myös terveyden ja hyvinvoinnin) ja mielenterveyden haasteiden teoreettiset lähtökohdat (mm. biolääketieteellinen, kokemuksellinen, TIC)

Asiakaskeskeisyys, ihmiskeskeisyys ja kansalaisuus

Kokemuksellisuus ja toipumisorientaatio

Oppimateriaalit

Ks Digicampus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on laajuudeltaan 5 op, mikä vastaa 135h opiskelijan työtä.
Jaksoon liittyvät oppimistehtävät ks. Digicampus

Sisällön jaksotus

Jaksoon kuuluvat intensiivipäivät järjestetään Oulussa 2.-3.10.2023.
Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, opintojakson arvosana laskee yhdellä numerolla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2):
Opiskelija
-kykenee hakemaan tietoa aihealueeseen liittyen ja käyttämään
kansallisia ja kansainvälisiä lähteitä.
-kykenee soveltamaan kuvailevalla tasolla keräämäänsä tietoa
nykyisten käytäntöjen ja toimintatapojen tarkastelussa.
-ei osoita aihealueen kriittistä arviointia
-osallistuminen opintojaksolle vaihtelevaa

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arviointikriteerit, hyvä (3-4):
Opiskelija
-kykenee hakemaan näyttöön perustuvaa tietoa sekä
kansallisista että kansainvälisistä tiedonlähteistä sekä
arvioimaan lähteitä kriittisellä otteella.
-osaa tehdä analyysia ja synteesiä aihealueesta
-kykenee käyttämään hankkimaansa tietoa nykyisten
toimintatapojen kriittisessä arvioinnissa ja kehittämisessä
-osallistuminen opintojaksolla pääsääntöisesti aktiivista ja
ammatillista

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5):
Opiskelija
-kykenee hakemaan näyttöön perustuvaa tietoa useista
kansallisista ja kansainvälisistä tiedonlähteistä, arvioimaan
tutkimuksia kriittisellä otteella ja muodostamaan kerätystä
tiedosta synteesin.
-osoittaa syvällisen näkemyksensä aihealueesta
-kykenee kriittisesti arvioimaan nykyisiä käytäntöjä ja luomaan
uusia näyttöön perustuvia toimintatapoja.
-osallistuminen opintojaksolla kokonaisuutena aktiivista ja
ammatillista.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.05.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 55

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija, mielenterveys ja päihdetyö
Opettaja
 • Johanna Berg
Ryhmät
 • YKLAMS23
  Kliininen asiantuntijuus (ylempi AMK), mielenterveys ja päihdetyö, S23

Tavoitteet

Opiskelija
• hallitsee näyttöön perustuvan toiminnan teoreettiset lähtökohdat ja osaa kriittisesti arvioida ja kehittää omaa ja työyhteisön toimintaa niiden mukaisesti
• hallitsee yhteistyössä tehtävän hoidon ja palvelutarpeen arvioinnin sekä hoitotyön prosessin mukaisen toteutuksen
• osaa kriittisesti arvioida ja kehittää asiakkaan edun mukaisia ja eettisesti kestäviä kliinisiä käytäntöjä

Sisältö

• Näyttöön perustuva toiminta mielenterveys- ja päihdehoitotyössä
• Kokonaisvaltainen asiakkaan ja läheisten hoidon ja palvelutarpeen arviointi yhteistyössä asiakkaan ja lähiverkoston kanssa
• Jaettu päätöksenteko ja hoitotyön prosessi yhteistyössä asiakkaan ja lähiverkoston kanssa
• Eettinen päätöksenteko
• Advocacy –roolin mukainen toiminta

Opetusmenetelmät

Ks Digicampus

Kansainvälisyys

Ks Digicampus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on laajuudeltaan 5 op, mikä vastaa 135h opiskelijan työtä.
Jaksoon liittyvät oppimistehtävät ks Digicampus

Sisällön jaksotus

Opintojaksoon kuuluvat intensiivipäivät toteutuvat Turussa 15-16.2.2024. Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, opintojakson arvosana laskee yhdellä numerolla

Sisältö ja tavoitteet ks Digicampus

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija, mielenterveys ja päihdetyö
Opettaja
 • Johanna Berg
Ryhmät
 • YKLAMS22
  Kliininen asiantuntijuus (ylempi AMK), mielenterveys ja päihdetyö, S22

Tavoitteet

Opiskelija osaa
Arvioida kriittisesti mielenterveys- ja päihdetyön alueella omaa spesifiä osaamisaluettaan (esimerkiksi lastenpsykiatria, oikeuspsykiatria, edistävä toiminta) suhteessa sitä ohjaaviin säädöksiin, lakeihin ja suosituksiin
Tunnistaa oman spesifin osaamisalueensa kehittämisenkohteita ja osaa tarkastella näitä kriittisesti näyttöön perustuvaa tietoa hyödyntäen
Kuvata kehittämisehdotuksia ja toimintasuunnitelman näiden toteuttamiseksi käytännössä omalla spesifillä osaamisalueellaan

Sisältö

Spesifiä mielenterveys- ja päihdetyön alueen toimintaa ohjaavat säädökset, lait ja suositukset (opiskelijan nykyisen työn mukaisesti)
Spesifin osaamisalueen käytäntöjä koskeva näyttöön perustuva tieto
Kehittämisehdotuksista toimintasuunnitelmaan ja käytännön toteutukseen Peppa –mallin mukaan

Oppimateriaalit

Ks Digicampus

Opetusmenetelmät

Ks Digicampus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ks Digicampus

Sisällön jaksotus

Ks Digicampus

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 25

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija, mielenterveys ja päihdetyö
Opettaja
 • Kirsi Mononen
 • Johanna Berg
 • Heli Vaartio-Rajalin
Ryhmät
 • YKLAMS23
  Kliininen asiantuntijuus (ylempi AMK), mielenterveys ja päihdetyö, S23

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· kuvata kehittämisprojektin lähtökohdat, tarpeen ja edellytykset siinä organisaatiossa tai hankkeessa, jossa kehittämisprojekti tehdään
· toteuttaa systemaattisia tutkimustiedon ja muun tiedon hakuja suomalaisista ja kansainvälisistä tietokannoista
· kirjoittaa kehittämisprojektinsa tietoperustan
· nimetä kehittämisprojektin tavoitteet, tarkoituksen, tehtävät ja lopputuloksen
· määrittää kehittämis- ja arviointimenetelmät sekä kuvata menetelmällisen toteutuksen
· kirjoittaa toteuttamiskelpoisen kehittämisprojektin suunnitelman ja tarvittaessa tutkimussuunnitelman
· kuvata oman roolinsa asiantuntijana ja projektipäällikkönä
· laatia eettisen tarkastelun ja luotettavuustarkastelun
· arvioida ja ennakoida kehittämisprojektinsa riskit

Sisältö

· Ideaseminaari
· Kirjallisuuskatsaus
· Kehittämisprojektin suunnitelma (tarvittaessa tutkimussuunnitelma sen liitteenä)
· Opinnäytetyösopimus
· Suunnitelmaseminaari
· Tiedonhankinnan verkkokurssi (1 op)
· Vertaispalaute

Oppimateriaalit

Opinnäytetyön aiheeseen / ilmiöön liittyvät kansalliset ja kansainväliset julkaisut sekä kehittämis- ja tutkimusmenetelmiin liittyvä kirjallisuus.

Tiedonhakijan oppaat https://libguides.turkuamk.fi/etusivu

Opetusmenetelmät

Opinnäytetyön yhteisinfot,
Opinnäytetyön tietoiskut (erityisesti 2. lukukaudella)
Lähi/etäopetus
Pienryhmä/yksilöohjaus

Kansainvälisyys

Lähtökohtana on sosiokulttuurinen oppimiskäsitys sekä innovatiivisuutta tuottava toimintatapa oppimisessa ja kehittämisessä. Opinnäytetyö kokonaisuudessaan perustuu Innopeda-oppimisjatkumoon ja kolmikantamalliin. Edelliset kuvataan yksityiskohtaisesti It's-oppimisympäristön materiaaleissa.

Oppiminen ja soveltava TKI-toiminta yhdistetään työelämän kehittämistarpeisiin Innopeda-pohjaisen oppimisjatkumon ja kolmikantamallin avulla. Kolmikantamalli perustuu opiskelijan, työelämämentorin ja opettajan väliseen yhteistyöhön.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ensimmäinen lukukausi:
1. Opinnäytetyön yhteisinfot ja tietoperustaan perehtyminen
2. Tiedonhankinnan verkkokurssi (27 t).
3. Hyväksytty opinnäytetyön aihe (15t)

Toinen lukukausi:
1) Osallistuminen suunnitelmatyöpajaan lukukauden alussa
Opinnäytetyön suunnitelman laadinta
2) Esitys suunnitelmaseminaarissa
3) Vertaiskeskusteluun osallistuminen
Opinnäytetyö tietoiskuihin osallistuminen aiheen ja tarpeen mukaisesti

Opinnäytetyön suunnitelman laadintaa edeltää ideatyöpajoihin osallistumisen ja ideavaiheen kuvauksen esittelyn. Suunnitelman yhteyteen tarvittaessa laaditun tutkimussuunnitelman (yhteensä 213 t).
Suunnitelmaseminaariesitys, opponointi ja vertaiskeskustelu sekä opinnäytetyösopimus (yhteensä 15t).
Opintojakson (10op) opiskelijan työtunnit yhteensä 270t.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opinnäytetyön suunnitelma ja tarvittaessa tutkimussuunnitelma on laadittu ohjeiden mukaan, ja niissä ilmenevät edellä mainitut asiat.

Sisällön jaksotus

Opinnäytetyön suunnitelma (10op) opintojakso sijoittuu 1.-2. lukukaudelle.

Ensimmäinen lukukausi (laajuus 2op):
- Opinnäytetyön yhteisinfot
- Ideatyöpajat ja teoriaperustan laatiminen
- Tiedonhankinnan verkkokurssi (1 op)
Toinen lukukausi (laajuus 8op):
- Osallistuminen suunnitelmatyöpajaan lukukauden alussa
- Opinnäytetyöklinikoille osallistuminen aiheen ja tarpeen mukaisesti
- Opinnäytetyön suunnitelma
- Suunnitelmaseminaari
- Vertaiskeskusteluun osallistuminen
- Opinnäytetyösopimus

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opinnäytetyön suunnitelma -opintojakson hyväksyminen edellyttää siis varsinaisen opinnäytetyön suunnitelman lisäksi mahdollista tutkimuslupaa sekä opinnäytetyösopimuksen laatimista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyön suunnitelman ja tarvittaessa tutkimussuunnitelman arvioinnin kohteet ovat: hanke-/työelämälähtöisyys, aihealueeseen perehtyneisyys, tietoperusta, tavoitteiden / tehtävien asettaminen, kehittävä ja tutkimuksellinen ote, eettisyys ja luotettavuus, tavoiteltava tuotos / tulos ja sen hyödynnettävyys, kehittämisprosessin ja tuotoksen arviointi, suullinen ja kirjallinen raportointi, projektin johtaminen ja oma asiantuntijuus.
sekä opinnäytetyösopimuksen laatiminen ja sen allekirjoitusprosessi.

Ilmoittautumisaika

30.06.2023 - 30.12.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija, mielenterveys ja päihdetyö
Opettaja
 • Johanna Berg
 • Jan Holmberg
Ryhmät
 • YKLAMS22
  Kliininen asiantuntijuus (ylempi AMK), mielenterveys ja päihdetyö, S22

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· täsmentää kehittämisprojektinsa tietoperustaa
· tuottaa kirjallisen kuvauksen kehittämisprojektinsa siihenastisesta etenemisestä
· arvioida kehittämisprojektinsa etenemistä suhteessa suunnitelmaan (esim. aikataulussa pysyminen, tavoitteen suunnassa eteneminen, valittujen tutkimus- ja kehittämismenetelmien toimivuus, projektiorganisaation toiminta)

Sisältö

· Loppuraportin rakennetta (sisältöjä) noudattava kuvaus kehittämisprojektin siihenastisesta etenemisestä (projektin etenemisen arviointi osana kuvausta)
· Esitys kehittämisprojektin siihenastisesta etenemisestä toimeksiantajataholle tai muulla sovitulla tavalla

Oppimateriaalit

Kehittämisprojektin aiheeseen liittyvät kansalliset ja kansainväliset julkaisut sekä kehittämis- ja tutkimusmenetelmiin liittyvä kirjallisuus.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu ja projektipäällikkönä (mahd. soveltavan tutkimuksen tekijänä) toimiminen työelämässä / hankkeessa.

Kansainvälisyys

Soveltava TKI - toiminta yhdistetään työelämän kehittämistarpeisiin Innopedagogiikan ja kolmikantamallin avulla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Väliraportointi työelämä/-hankeympäristössä toimeksiantajalle erikseen sovitulla tavalla.
Kirjallinen väliraportti tuutoropettajalle.

Työn mitoitus:
- Väliraportointi (esitys) toimeksiantajalle on ajallisesti lyhyt (n. 1 t), lisäksi esityksen valmisteluaika.
- Kirjallinen väliraportti tarkoittaa valmiiden, jo aikaisemmin tehtyjen dokumenttien yhdistämistä yhdeksi kokonaisuudeksi, ja siihen liittyen arviointia kehittämisprojektin etenemisestä. Ajallisesti lyhyt tehtävä.
- Muut opintojakson tunnit käytetään kehittämisprojektin käytännön toteuttamiseen työelämässä / hankkeessa.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on tehnyt molemmat tehtävät osoittaen, että kykenee kuvaamaan kehittämisprojektinsa siihenastista etenemistä johdonmukaisena kokonaisuutena ja arvioivalla otteella.

Sisällön jaksotus

Tavoitteet
Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· täsmentää kehittämisprojektinsa tietoperustaa
· tuottaa kirjallisen kuvauksen kehittämisprojektinsa siihenastisesta etenemisestä
· arvioida kehittämisprojektinsa etenemistä suhteessa suunnitelmaan (esim. aikataulussa pysyminen, tavoitteen suunnassa eteneminen, valittujen tutkimus- ja kehittämismenetelmien toimivuus, projektiorganisaation toiminta)

Sisältö
· Loppuraportin rakennetta (sisältöjä) noudattava kuvaus kehittämisprojektin siihenastisesta etenemisestä (projektin etenemisen arviointi osana kuvausta)
· Esitys kehittämisprojektin siihenastisesta etenemisestä toimeksiantajataholle tai muulla sovitulla tavalla

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opinnäytetyön toteutusvaiheeseen voi siirtyä vasta, kun suunnitelmavaihe on hyväksytty.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty tehtävien suorittaminen.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole tehnyt molempia tehtäviä tai ei ole kyennyt kuvaamaan ymmärrettävästi kehittämisprojektinsa siihenastista kokonaisuutta tai ei ole arvioinut sitä mitenkään.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.05.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija, mielenterveys ja päihdetyö
Opettaja
 • Johanna Berg
Ryhmät
 • YKLAMS23
  Kliininen asiantuntijuus (ylempi AMK), mielenterveys ja päihdetyö, S23

Tavoitteet

Opiskelija
• hallitsee perheiden, verkostojen ja yhteisöjen kanssa tehtävän mielenterveys- ja päihdetyön teoreettiset lähtökohdat ja osaa kriittisesti arvioida ja kehittää omaa sekä työyhteisön toimintaa näiden mukaisesti
• osaa kriittisesti arvioida ja kehittää läheisten tuen tarpeisiin vastaavia sekä perheiden ja vanhemmuuden tukemisen käytäntöjä
• osaa johtaa yhdessä asiakkaiden kanssa tehtäviä yhteiskehittämisen prosesseja monialaisessa ja moniammatillisessa yhteistyössä
• osaa kriittisesti arvioida mielenterveys- ja päihdetyön eri preventiotasoja ja kehittää niiden mukaista toimintaa

Sisältö

• Eri-ikäisten perheiden ja verkostojen kanssa tehtävä dialoginen yhteistyö
• Läheisten tuen tarpeeseen vastaaminen
• Perheiden ja vanhemmuuden tukeminen, kun vanhemmalla on mielenterveys- ja/tai päihdeongelmia
• Yhteiskehittäminen ja vertaistuki
• Monialainen ja -ammatillinen yhteistyö
• Preventiotasot, toiminnat ja toimintaympäristöt

Opetusmenetelmät

Ks Digicampus

Kansainvälisyys

Ks Digicampus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on laajuudeltaan 5 op, mikä vastaa 135h opiskelijan työtä.
Jaksoon liittyvät oppimistehtävät ks Digicampus

Sisällön jaksotus

Opintojaksoon kuuluvat intensiivipäivät toteutuvat Tampereella 22.-23.4.2024. Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, opintojakson arvosana laskee yhdellä numerolla.

Sisältö ja tavoitteet ks Digicampus

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 29.12.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija, mielenterveys ja päihdetyö
Opettaja
 • Johanna Berg
 • Heli Vaartio-Rajalin
Ryhmät
 • YKLAMS23
  Kliininen asiantuntijuus (ylempi AMK), mielenterveys ja päihdetyö, S23

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- analysoida toimintaympäristöjen muutoksia ja ennakoida tulevaisuuden kehityskulkuja soveltaen
- tulevaisuudentutkimuksen ja -ennakoinnin käsitteitä ja menetelmiä
- arvioida toimintaympäristöjen muutosten vaikutuksia omaan työhön, työyhteisöön, organisaatioon sekä toimialaan
- kehittää tavoitteellisesti omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan vastaamaan tulevaisuuden työelämän vaatimuksia
- uudistaa organisaationsa toimintoja hyödyntäen monitieteistä ja laaja-alaista tulevaisuustietoa.

Sisältö

- Tulevaisuuden työ ja toimeentulo
- Tulevaisuuden osaamistarpeet ja niiden ennakointi
- Muuttuvat urapolut ja ammatti-identiteetit
- Tulevaisuuden teknologiat, ihmisen ja teknologian vuorovaikutus
- Kiertotalous ja kestävä tulevaisuus
- Tulevaisuudentutkimuksen ja -ennakoinnin lähtökohtia ja menetelmiä
- Ennakoinnin merkitys innovaatioille sekä strategiselle suunnittelulle ja päätöksenteolle

Oppimateriaalit

Itslearningin kurssialustalla.

Opetusmenetelmät

Ohjeistettuihin oppimateriaaleihin perehtyminen, itsenäinen kirjallisten oppimistehtävien tekeminen, toiminnallinen työskentely monialaisissa ryhmissä ja lukupiirityöskentely oman koulutuksen pienryhmässä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus: Vierailuluentoja ja ryhmätyöskentelyä lähitapaamisissa: 15 h

Verkko- ja etäopiskelu: Verkko-opiskelua ja itsenäistä työskentelyä yksin tai pienryhmässä: 120 h

Ryhmätyöskentelyä:
• Aloituspäivä 28.8.2023: monialaisissa pienryhmissä keskustelua Sitran megatrendikorttien pohjalta.
• Lukupiirityöskentely koulutuksittain jaettavissa pienryhmissä: oman alan työn, toimintaympäristön ja osaamistarpeiden muutoksia käsittelevän tutkimuskirjallisuuden lukemista, keskustelua pienryhmässä, sekä keskustelun keskeisten ideoiden/havaintojen kokoaminen tiiviiksi visuaaliseksi esitykseksi (esim. lyhyt video, Prezi, mindmap tms.) ja jakaminen oman koulutuksen ryhmälle itslearning-kurssialustalla (tutoropettaja arvioi tuotoksen, HYV/HYL).
• Hackathon 27.11.2023 (sekä hackathonin ennakkotapaaminen 15.11.2023): työelämä- ja ongelmalähtöistä työskentelyä monialaisissa pienryhmissä.

Yksilötehtävät:
• Orientaatiotehtävä: Tulevaisuustietoisuus ja -asenteet (ohje ja palautus itslearning-kurssialustalla; tutoropettaja arvioi, HYV/HYL).
• Tulevaisuusskenaariotehtävä: omien vaihtoehtoisten ammatillisten tulevaisuuksien hahmottelu tulevaisuustaulukkoon (ohje ja palautus itslearning-kurssialustalla; tutoropettaja arvioi, HYV/HYL).
• Reflektiivinen raportti: Miten voin hyödyntää tulevaisuustietoa ja ennakkointimenetelmiä oman osaamiseni ja ammatillisen toimintani kehittämisessä / oman organisaationi strategisessa johtamisessa. Mihin omassa sekä työyhteisöni/organisaationi tulevaisuudessa koen voivani vaikuttaa itse? (ohje ja palautus itslearning-kurssialustalla; tutoropettaja arvioi, HYV/HYL).

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa ma 28.8.2023 klo 12:30 Zoomissa
Zoom-linkki: https://turkuamk.zoom.us/j/63919762294
Zoom tapaaminen on nimellä: Master School Opening Day and Tulevaisuuden toimintaympäristöt aloitus (suomenkieliset koulutukset, suomeksi)

Opintojakso on kaikille Turun AMK:n ylempää AMK-tutkintoa suorittaville pakollinen. Se toteutetaan osin monialaisesti eri koulutusten opiskelijoista muodostetuissa ryhmissä ja osin oman koulutuksen sisällä pienryhmä- ja yksilötyöskentelynä. Opintojaksolla on kolme kaikille yhteistä kontaktipäivää (Zoom-yhteydellä: 28.8.2023, 15.11.2023 ja 27.11.2023).

Muuten yhteinen toteutus perustuu itslearning-kurssialustalla oleviin oppimateriaaleihin ja oppimistehtäviin. Koulutukset voivat halutessaan käsitellä opintojakson sisältöjä myös omissa lähipäivissään tutor-opettajan johdolla.

***

TEEMA 1: MUUTTUVA MAAILMA JA TYÖELÄMÄ (viikot 35-37)
• Yhteinen aloituspäivä 28.8.: Opintojakson esittely, vierailijan alustus muuttuvasta työelämästä ja osaamistarpeista, sekä pienryhmätyöskentelyä Sitran megatrendikorteilla (tuutorit ohjaamassa).
• itslearning-kurssialustalla ohjeistettuihin materiaaleihin perehtyminen.
• Orientaatiotehtävä: Tulevaisuustietoisuus ja -asenteet (viimeinen palautuspäivä 17.9.)
• (Koulutusten itse päätettävissä ja järjestettävissä: Turun AMK:n asiantuntijoiden alustuksia esim. tulevaisuuden teknologioihin, kiertotalouteen ja kestävään tulevaisuuteen liittyvistä teemoista koulutuksen omassa lähipäivässä)

***

TEEMA 2: TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI (viikot 38-41)
• itslearning-kurssialustalla ohjeistettuihin materiaaleihin perehtyminen.
• Tulevaisuusskenaariotehtävä: omat vaihtoehtoiset ammatilliset tulevaisuudet (viimeinen palautuspäivä 15.10.)

***

TEEMA 3: OMA ALA MUUTOKSESSA (viikot 42-45)
• Lukupiirityöskentely (verkkovälitteisesti ja/tai lukupiiriryhmän itse organisoimassa tapaamisessa): oman alan työn, toimintaympäristön ja osaamistarpeiden muutoksia käsittelevän tutkimuskirjallisuuden lukemista, keskustelua pienryhmässä, sekä keskustelun keskeisten ideoiden/havaintojen kokoaminen tiiviiksi visuaaliseksi esitykseksi ja jakaminen oman koulutuksen ryhmälle itslearning-kurssialustalle (viimeistään 12.11)

• Tutoropettaja vastaa lukupiiriryhmien organisoinnista sekä mahdollisen valmiin lukulistan ohjeistamisesta tai opiskelijoiden ohjeistamisesta soveltuvan lukupiirikirjallisuuden etsimiseen.

***

TEEMA 4: MINÄ TULEVAISUUDEN TEKIJÄNÄ (viikot 46-49)
• itslearning-kurssialustalla ohjeistettuihin materiaaleihin perehtyminen.
• Yhteinen lähipäivä 27.11. ja ennakkotapaaminen 15.11.: hackathon, jossa työskentelyä monialaisissa pienryhmissä todellisten työelämän ongelmien ratkaisemiseksi. Teemana kestävä tulevaisuus. Tiimit perehtyvät hackathonin ohjeistuksiin ja hackathon-toimeksiantoihin etukäteen itslearning-alustalla ja palauttavat hackathon-raporttinsa viimeistään 3.12.).

Hackathonissa on kaksi vaihtoehtoista suoritustapaa: 1) osallistuminen hackathoniin toimeksiantajana tai 2) opiskelijana toimeksiantojen ratkaisijana monialaisessa pienryhmässä.

• Reflektiivinen raportti tulevaisuustiedon ja ennakointimenetelmien hyödyntämisestä omassa työssä (viimeinen palautuspäivä 10.12.)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu oppimistehtäviin sekä aktiiviseen osallistumiseen lähipäivien työskentelyyn.

Tutoropettaja arvioi oppimistehtävät (tehtävät 1–4). Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää kaikkien oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti sekä osallistumista kontaktipäiviin (tai pakottavan poissaolon tapauksessa korvaavan tehtävän suorittamista hyväksytysti). Opettajatuutori kirjaa kontaktipäivien osallistumissuoritukset (ja arvioi poissaolijoiden korvaavien tehtävien suoritukset).

Esitietovaatimukset

-