Siirry suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveysteknologia

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Bioanalyytikko (ylempi AMK)
Ensihoitaja (ylempi AMK)
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Hammasteknikko (ylempi AMK)
Kätilö (ylempi AMK)
Röntgenhoitaja (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Suuhygienisti (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Toimintaterapeutti (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Terveysteknologia, S23
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Terveysteknologia, S22
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Terveysteknologia, S21
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Terveysteknologia, S20
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK koulutus, Terveysteknologia
Ilmoittautumisaika

12.06.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveysteknologia
Opettaja
 • Minna Salakari
 • Jan Holmberg
Ryhmät
 • YTERTES22
  Terveysteknologia

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· Hallitsee palvelujen digitalisaatiomuutoksen johtamisen erityispiirteet
· Hallitsee asiakkaan osallisuutta lisäävän digitalisaation erityispiirteet
· Hallitsee digitaalisen asiakaskohtaamisen edellytykset/ominaispiirteet

Sisältö

· sosiaali- ja terveyspalvelujen toteutumisen digitaalinen seuranta/todentaminen
· virtuaalinen vastaanottotoiminta ja kotisairaala
· virtuaalinen terveyden edistäminen ja terveystilan seuranta
· digitaalinen asiakaskohtaaminen
· monialaiset turvapalvelut esim. ikääntyneiden kotona asumisen tukeminen
· asiakkaan osallisuutta vahvistava digitalisaatio: kuten; henkilökohtaiset terveysarkistot, itsemittaaminen
· kotiin vietävien mobiilien sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksoon sisältyy yksi kirjallinen ryhmätehtävä ja yksilötentti (yht. 3 op)
Opintojaksoon sisältyy itsenäistä tiedonhakua ja työskentelyä sekä tenttiin valmistautumista. (yht. 1 op)
Lähiopetuskertoja on syksyn 2023 aikana kaikkiaan kolme. (yht. 1 op)
Lähiopetuskerrat ovat pakollisia. Mahdollinen poissaolokorvaus sovitaan erikseen opettajien kanssa.

Opintojakson kokonaisuus on 5 opintopistettä.

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutuu seuraavasti:

30.8.2023 klo 8.30-9.45
20.9. klo 12.30-15.30
1.12. klo 12.30-14.00

Opintojakson tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:                           

Hallitsee palvelujen digitalisaatiomuutoksen johtamisen erityispiirteet                                 
Hallitsee asiakkaan osallisuutta lisäävän digitalisaation erityispiirteet                                       
Hallitsee digitaalisen asiakaskohtaamisen edellytykset/ominaispiirteet

Opintojakson sisältö:

sosiaali- ja terveyspalvelujen toteutumisen digitaalinen seuranta/todentaminen          
virtuaalinen vastaanottotoiminta ja kotisairaala
virtuaalinen terveyden edistäminen ja terveystilan seuranta
digitaalinen asiakaskohtaaminen                                                
monialaiset turvapalvelut esim. ikääntyneiden kotona asumisen tukeminen
asiakkaan osallisuutta vahvistava digitalisaatio: kuten; henkilökohtaiset terveysarkistot, itsemittaaminen
kotiin vietävien mobiilien sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyl/1-5.

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu lainkaan lähiopetukseen.
Kirjallisten tehtävien lähdemateriaali niukkaa ja/tai hyödyntämättä. Teoriaperusta puuttuu.
Sisältöä ei ole kohdennettu eikä työ ole sisällöltään riittävä. Työssä ei ole käsitelty keskeisiä asioita.

Työn rakenne sekava tai sisältöalueet irralliset tai osia puuttuu.
Kirjallisten tehtävien pohdinta ei kohdistu työn sisältöön tai se puuttuu kokonaan.
Ulkoasu on huolittelematon eikä vastaa amk-ohjeisiin, lähteet ja lähdeviitteet puuttuvat kokonaan tai suurimmaksi osaksi.

Opintojakson tentti on hylätty.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osallistuu vain osaan lähiopetuksesta.
Kirjallisten tehtävien lähdemateriaali vähäistä ja/tai puutteellinen. Kansainvälisiä lähteitä ei ole juurikaan käytetty. Käsitteet esitetty pintapuolisesti ja puutteellisesti.

Työ on sisällöllisesti suppea tai puutteellinen (vrt. tehtävän ohjeet). Asioiden käsittely on pintapuolista.

TKirjallisten tehtävien rakenne on hajanainen tai ainakin paikoin puutteellinen. Pohdinta on pääosin niukkaa ja/tai pinnallista. Kriittinen ja asiantunteva ote ei tule juurikaan näkyviin työstä.

Ulkoasu puutteellinen, ilmaisu ainakin osin epäselvää / tehtäviä ei tehdä amk-ohjeen mukaisesti, lähteet ja lähdeviitteet ovat osin puutteelliset.

Tentti on läpäisty arvosanalla 1 tai 2.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osallistuu lähiopetukseen.
Kirjallinen tehtävä perustuu asianmukaiseen ja riittävään lähdemateriaaliin. Lähteissä on hyödynnetty jonkin verran kansainvälisiä lähteitä. Käsitteet esitetty kattavasti, hienoisia puutteita voi H3-tason työssä olla havaittavissa. H4-tasolla puutteita ei juurikaan ole.

Kirjallinen tehtävä on sisällöllisesti tarkoituksenmukainen (vrt. ohjeistus). Tehtävässä on käsitelty keskeisiä asioita. Tehtävän rakenne on melko selkeä pääasiallisesti (H3-taso) ja kaikilta osin (H4-taso) ja sisällöltään looginen. Asioita on tarkasteltu pohtien. Pohdinta on asiallisesti perusteltua.

Kirjallisen tehtävän ulkoasu on siisti, ilmaisu asiallista, tehtävä amk-ohjeen mukainen ja amk-poihjassa, lähteet ja lähdeviitteet kirjallisen työn ohjeiden mukaiset pääsääntöisesti.

Tentti on läpäisty arvosanalla 3 tai 4.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijaa osallistuu aktiivisesti lähiopetukseen.

Kirjallinen tehtävä perustuu asianmukaiseen ja monipuoliseen lähdemateriaaliin. Lähteissä on hyödynnetty kansainvälisiä lähteitä. Käsitteet esitelty laajasti ja oikein, sisältö on rajattu ja kohdennettu selkeästi. Asioita on käsitelty laajasti ja monipuolisesti tehtävän ohjeistuksen mukaisesti.

Kirjallinen tehtävä on rakenteeltaan selkeä ja johdonmukainen, sisältö loogisesti etenevä.
Asioita on tarkasteltu kriittisesti ja analysoiden. Pohdinta syvällistä ja kriittistä. Perustelut osoittavat syvällistä perehtyneisyyttä aiheeseen.

Kirjallisen tehtävän ulkoasu siisti, ilmaisu selkeää ja sujuvaa. Työ on amk-ohjeistuksen mukainen. Lähteet ja lähdeviitteet ovat kirjallisen työn ohjeiden mukaiset.

Tentti on läpäisty arvosanalla 4 tai 5.

Ilmoittautumisaika

29.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveysteknologia
Opettaja
 • Kirsi Mononen
 • Minna Salakari
 • Anne Puuronen
Ryhmät
 • YTERTES23
  Terveysteknologia

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· kuvata kehittämisprojektin lähtökohdat, tarpeen ja edellytykset siinä organisaatiossa tai hankkeessa, jossa kehittämisprojekti tehdään
· toteuttaa systemaattisia tutkimustiedon ja muun tiedon hakuja suomalaisista ja kansainvälisistä tietokannoista
· kirjoittaa kehittämisprojektinsa tietoperustan
· nimetä kehittämisprojektin tavoitteet, tarkoituksen, tehtävät ja lopputuloksen
· määrittää kehittämis- ja arviointimenetelmät sekä kuvata menetelmällisen toteutuksen
· kirjoittaa toteuttamiskelpoisen kehittämisprojektin suunnitelman ja tarvittaessa tutkimussuunnitelman
· kuvata oman roolinsa asiantuntijana ja projektipäällikkönä
· laatia eettisen tarkastelun ja luotettavuustarkastelun
· arvioida ja ennakoida kehittämisprojektinsa riskit

Sisältö

· Ideaseminaari
· Kirjallisuuskatsaus
· Kehittämisprojektin suunnitelma (tarvittaessa tutkimussuunnitelma sen liitteenä)
· Opinnäytetyösopimus
· Suunnitelmaseminaari
· Tiedonhankinnan verkkokurssi (1 op)
· Vertaispalaute

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveysteknologia
Opettaja
 • Minna Salakari
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 3. Avoin AMK: 3.)
Ryhmät
 • YTERTES23
  Terveysteknologia
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa
· tuntee erilaiset projektityypit ja niiden toimintaympäristöt
· ymmärtää TVT toimintasektorilla projektitoiminnan erityispiirteet ja eri toimijat
· osaa projektisalkun hallinnan periaatteet TVT-ympäristössä
· osaa ohjelman (program) johtamisen periaatteet
· tuntee kompleksisen projektin ja toimintaympäristön hallintamekanismit
· pystyy laskemaan ja arvioimaan projektien kannattavuutta investointina

Sisältö

· Projektityypit: investointihanke, kehittämishanke, tutkimushanke, selvityshanke, producktiohanke
· Projektinhallinnan perusteet, projektikolmio, projektin vaatimusmäärittely, suunnittelu ja toteutus
· Projektisalkku hyvinvointiteknologian kehittämisessä
· Ohjelmajohtaminen ja kompleksiset projektit
· Investointilaskennan menetelmät
· Projektien kannattavuuden arviointi
· Projektinhallinnan viitekehykset ja työkalut

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Jos opiskelija on suorittanut vastaavan opintojakson aiemmin, hän voi hyväksilukea opintojakson.

Jos opiskelijalla on osaamista projektinhallinnasta ja projektityöstä, hän voi hyväksilukea osaamisen näytöllä opintojakson. Opettajat määrittelevät tehtävän/tehtävät, jotka opiskelijan tulee tehdä hyväksilukuun.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksoon sisältyvät luennot, itsenäiset tehtävät sekä pienryhmätyöskentelyä.
Opintojaksoon sisältyy kaiken kaikkiaan kaksi arvioitavaa kokonaisuutta: 1 yksilötehtävä ja 1 ryhmätehtävä.

Opintojakson suoritukseen vaaditaan läsnöolo opetuksessa sekä kaikkien tehtävien palautus hyväksytysti.

Sisällön jaksotus

Opintojakson lähikerrat toteutuvat seuraavasti:

24.1.2024 klo 10.00-14.00 Orientaatio, esittely ja tehtävät, avainluento 1
13.3.2024 klo 8.30-14.00 Avainluento 2 ja 3, pienryhmätehtävät
17.4.2024 klo 8.30-14.00 Avainluento 4 ja tehtäväpurku

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK-opintoja, ei sovellu AMK-opintoihin.
Avoin AMK maksimi 3 opiskelijaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyl-K5.

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu kontaktiopetukseen.
Opiskelija ei osallistu ryhmätehtävään.

Kirjallisen tehtävän lähdemateriaali on niukkaa ja/tai hyödyntämättä. Teoriaperusta puuttuu.
Sisältöä ei ole kohdennettu eikä työ ole sisällöltään riittävä. Työssä ei ole käsitelty keskeisiä asioita.

Työn rakenne sekava tai sisältöalueet irralliset tai osia puuttuu. Tehtävä ei ole amk-ohjeistuksen mukainen. Pohdinta ei kohdistu työn sisältöön tai puuttuu kokonaan. Lähteet ja lähdeviitteet puuttuvat kokonaan tai suurimmaksi osaksi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ei osallistu kaikkiin kontaktiopetuskertoihin.
Opiskelija ei osallistu aktiivisesti ryhmätyön tekemiseen.

Kirjallisen tehtävän lähdemateriaali on vähäistä ja/tai puutteellinen. Kansainvälisiä lähteitä ei ole juurikaan käytetty. Käsitteet on esitetty pintapuolisesti ja puutteellisesti.

Työ on sisällöllisesti suppea tai puutteellinen (vrt. ohjeet). Asioiden käsittely on pintapuolista.
Työn rakenne hajanainen tai ainakin paikoin puutteellinen. Pohdinta on pääosin niukkaa tai pinnallista. Kriittinen ja asiantunteva ote ei tule juurikaan näkyviin työstä.

Kirjallisen tehtävän ulkoasu puutteellinen, ilmaisu ainakin osin epäselvää, lähteet ja lähdeviitteet osin puutteelliset. Työ ei ole amk-ohjeistuksen mukainen tai se on ohjeistuksesta poikkeava.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osallistuu kontaktiopetukseen.
Opiskelija osallistuu riittävällä ja tasapuolisella tavalla ryhmätyön tekemiseen.

Kirjallinen tehtävä perustuu asianmukaiseen lähdemateriaaliin. Lähteissä hyödynnetty jonkin verran kansainvälisiä lähteitä. Käsitteet on esitelty kattavasti.
Työ on sisällöllisesti riittävä ja tarkoituksenmukainen (vrt. ohjeistus). Työssä on käsitelty keskeisiä asioita. Työn rakenne on selkeä ja pääsääntöisesti sisällöltään looginen (täysin looginen tasolla H4).

Asioita on tehtävässä tarkasteltu pohtien, ja pohdinta on pääosin reflektiivistä ja perusteltua.
Kirjallisen työn iulkoasu on siisti, ilmaisu on pääasiassa asiallista, lähteet ja lähdeviitteet kirjallisen työn ohjeiden mukaiset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu aktiivisesti kontaktiopetukseen.
Opiskelijalla on selkeä rooli ryhmätyössä ja hän hoitaa oman osansa.

Kirjallinen tehtävä perustuu asianmukaiseen ja monipuoliseen lähdemateriaaliin. Lähteissä on hyödynnetty kansainvälisiä lähteitä. Käsitteet on esitelty laajasti ja oikein. Sisältö on rajattu ja kohdennettu selkeästi. Asioita on käsitelty laajasti ja monipuolisesti tehtävän ohjeistuksen mukaisesti.

Työ on rakenteeltaan selkeä ja johdonmukainen, sisältö loogisesti etenevä koko työssä.
Asioita on tarkasteltu kriittisesti ja analysoiden. Pohdinta on reflektiivistä, syvällistä ja kriittistä. Perustelut osoittavat syvällistä perehtyneisyyttä aiheeseen.

Kirjallisen työn ulkoasu siisti, ilmaisu selkeää ja sujuvaa. Amk-ohjeista on noudatettu. Lähteet ja lähdeviitteet ovat kirjallisen työn ohjeiden mukaiset läpi koko työn.

Ilmoittautumisaika

12.06.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveysteknologia
Opettaja
 • Minna Salakari
 • Mika Koivunen
Ryhmät
 • YTERTES22
  Terveysteknologia

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· hyvinvointiteknologian teknisen toimintaympäristön erityispiirteet
· tuntee käyttäjälähtöisen suunnittelun ja testauksen menetelmät
· tuntee terveydenhuollon tiedonvälityksen standardit ja niiden perusperiaatteet

Sisältö

· Käyttäjälähtöinen tuotesuunnittelu
· Käyttäjälähtöinen tuotetestaus
· Viestinvälitys tietoverkoissa
· Tietoturva ja tietosuoja

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso on mahdollisuus ahotoida eli hyväksilukea aiemman osaamisen perusteella. Ahoitoinnista ja sen menetelmistä sovitaan opintojakson opettajien kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 opintopistettä.
Opintojakso sisältää kontaktiopetusta, itsenäistä opiskelua sekä yksilö- ja ryhmätehtäviä, joiden kaikkien tulee olla suoritettuja opintojakson hyväksymiseksi.

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutuu pääasiassa lähiopetuksessa Kupittaan kampuksella.

Kontaktiopetuspäiviä ovat:

31.8. klo 8.30-11.30
9.11. klo 8.30-14.00
1.12. klo 14.15-15.45

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hyvinvointiteknologian teknisen toimintaympäristön erityispiirteet-tuntee käyttäjälähtöisen suunnittelun ja testauksen menetelmät sekä tuntee terveydenhuollon tiedonvälityksen standardit ja niiden perusperiaatteet


Opintojakson sisältö:

Käyttäjälähtöinen tuotesuunnittelu
Käyttäjälähtöinen tuotetestaus
Viestinvälitys tietoverkoissa
Tietoturva ja tietosuoja

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu läsnäoloon sekä tehtävien numeerisiin arviointeihin.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole läsnä kontaktiopetuksessa lainkaan.
Opiskelija ei suorita hyväksytysti opintojakson tehtäviä.
Opiskelija suorittaa opintojakson tehtävät hylätty-tasolla (kirjallinen tehtävä ei perustu lähteisiin, tietoperusta on riittämätön tehtävän läpäisemiseksi, tehtävässä ei käsitellä olennaisia käsitteitä ja asioita tai niiden käsittely on hyvin pintapuolista, tehtävässä ei noudateta ohjeistusta eikä tehtävä ole asianmukaisessa amk-pohjassa. Tehtävä on plagioitu.)

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ei ole läsnä kontaktiopetuksessa tai on vain osin läsnä opetuskerroilla.
Opiskelija suorittaa arviolla 1-2 opintojakson tehtäviä.
Opiskelijan kirjallinen tehtävä perustuu vain löyhästi asianmukaisiin lähteisiin, kansainvälistä lähteistöä ei juuri ole käytetty, tietoperusta on riittämätön tehtävän läpäisemiseksi, tehtävässä käsitellään pintapuolisesti olennaisia käsitteitä ja asioita, tehtävässä ei noudateta ohjeistusta kaikilta kohdiltaan, tehtävä on asianmukaisessa amk-pohjassa, mutta siinä on puutteita. Tehtävä jää kokonaisuutena niukaksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on läsnä kontaktiopetuksessa.
Opiskelija suorittaa arviolla 3-4 opintojakson tehtäviä.
Opiskelijan kirjallinen tehtävä perustuu ´suurimmalta osin asianmukaisiin lähteisiin, kansainvälistä lähteistöä on käytetty, tietoperusta on riittävä tehtävän läpäisemiseksi, tehtävässä käsitellään olennaisia käsitteitä ja asioita, ja siinä noudatetaan ohjeistusta, tehtävä on asianmukaisessa amk-pohjassa, lähdemerkinnät ovat oikein. Tehtävä on kokonaisuutena ehyt ja selkeä, looginen kokonaisuus.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on läsnä kontaktiopetuksessa.
Opiskelija suorittaa arviolla 4-5 opintojakson tehtäviä.
Opiskelijan kirjallinen tehtävä perustuu asianmukaisiin lähteisiin, kansainvälistä lähteistöä on käytetty, käsitelty tieto on synteesissä ja ehyt kokonaisuus, tietoperusta on erinomainen, tehtävässä käsitellään olennaisia käsitteitä ja asioita, ja siinä noudatetaan ohjeistusta, tehtävä on asianmukaisessa amk-pohjassa, lähdemerkinnät ovat oikein. Tehtävä on kokonaisuutena ehyt ja selkeä sekä reflektiivinen ja looginen kokonaisuus.

Ilmoittautumisaika

12.06.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveysteknologia
Opettaja
 • Minna Salakari
 • Jan Holmberg
Ryhmät
 • YGEROK23V
  Gerontologinen asiantuntijuus, K23 (verkko)
 • OSJOKES23
  Johtaminen ja kehittäminen gerontologian alalla osaajakoulutus
 • YTERTES22
  Terveysteknologia

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· tuntee tietovarannon mahdollisuudet työssään ja toiminnassaan sekä kehittämisessä
· osaa tietojohtamisen käsitteet, mallin ja prosessin
· osaa tietojohtamisen käyttöönoton

Sisältö

· Asiakas- ja potilastiedon lähteet, tallennus ja haku
· Tietovarannon mahdollisuudet: tiedon yhdistely ja koostaminen sote-palvelujen kehittämisessä
· Tietojohtamisen malli ja prosessi
· Tietojohtamisen käyttöönotto ja mahdollisuudet

Kansainvälisyys

Opintojaksolla hyödynnetään innopedagogisia lähtökohtia. Opintojakso sisältää mm. opettajavetoisia asiantuntijaluentoja, ryhmä- ja yksilötyötä. Opetus toteutuu pääasiassa lähikontaktissa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Jos opiskelija on suorittanut vastaavan opintojakson aiemmin, hän voi hyväksilukea tämän opintojakson.

Jos opiskelijalla on osaamista tiedolla johtamisesta, voi hän hyväksilukea osaamisen näytöllä opintojakson. Opettajat määrittelevät tehtävän/tehtävät, jotka opiskelijan tulee tehdä hyväksi lukuun.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso sisältää yhden kaksiosaisen kirjallisen ryhmätehtävän (2 op).
Opintojakson lähiopetuskertoja on kaikkiaan kolme. Lähiopetuskerrat ovat pakollisia. Korvaavista tehtävistä sovitaan erikseen opettajien kanssa. (1 op)
Opintojakso edellyttää itsenäistä opiskelua ja tiedonhakua. (2 op)

Opintojakson kokonaisuus on kaikkiaan 5 opintopistettä.

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutuu pääasiassa lähikontaktiopetuksena Kupittaan kampuksilla.

30.8. klo 10.00-11.30
20.9. klo 8.30-11.30
1.12. klo 9.45-11.30

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

tuntee tietovarannon mahdollisuudet työssään ja toiminnassaan ja kehittämisessä
osaa tietojohtamisenkäsitteet, mallin ja prosessin
osaa tietojohtamisen käyttöönoton

Sisältö:

asiakas- ja potilastiedon lähteet, tallennus ja haku
tietovarannon mahdollisuudet: tiedon yhdistely ja koostaminen sote -palvelujen kehittämisessä
tietojohtamisen malli ja prosessi
tietojohtamisen käyttöönotto ja mahdollisuudet

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyl/1-5.
Opintojaksossa arvioidaan osallistuminen lähiopetukseen sekä opintojaksotehtävä.

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu kontaktiopetukseen.
Opiskelija ei osallistu ryhmätehtävään.

Kirjallisen tehtävän lähdemateriaali on niukkaa ja/tai hyödyntämättä. Teoriaperusta puuttuu.
Sisältöä ei ole kohdennettu eikä työ ole sisällöltään riittävä. Työssä ei ole käsitelty keskeisiä asioita.

Työn rakenne sekava tai sisältöalueet irralliset tai osia puuttuu. Tehtävä ei ole amk-ohjeistuksen mukainen. Pohdinta ei kohdistu työn sisältöön tai puuttuu kokonaan. Lähteet ja lähdeviitteet puuttuvat kokonaan tai suurimmaksi osaksi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ei osallistu kaikkiin kontaktiopetuskertoihin.
Opiskelija ei osallistu aktiivisesti ryhmätyön tekemiseen.

Kirjallisen tehtävän lähdemateriaali on vähäistä ja/tai puutteellinen. Kansainvälisiä lähteitä ei ole juurikaan käytetty. Käsitteet on esitetty pintapuolisesti ja puutteellisesti.

Työ on sisällöllisesti suppea tai puutteellinen (vrt. ohjeet). Asioiden käsittely on pintapuolista.
Työn rakenne hajanainen tai ainakin paikoin puutteellinen. Pohdinta on pääosin niukkaa tai pinnallista. Kriittinen ja asiantunteva ote ei tule juurikaan näkyviin työstä.

Kirjallisen tehtävän ulkoasu puutteellinen, ilmaisu ainakin osin epäselvää, lähteet ja lähdeviitteet osin puutteelliset. Työ ei ole amk-ohjeistuksen mukainen tai se on ohjeistuksesta poikkeava.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiseklija osallistuu kontiopetukseen.
Opiskelija osallistuu riittävällä ja tasapuolisella tavalla ryhmätyön tekemiseen.

Kirjallinen tehtävä perustuu asianmukaiseen lähdemateriaaliin. Lähteissä hyödynnetty jonkin verran kansainvälisiä lähteitä. Käsitteet on esitelty kattavasti.
Työ on sisällöllisesti riittävä ja tarkoituksenmukainen (vrt. ohjeistus). Työssä on käsitelty keskeisiä asioita. Työn rakenne on selkeä ja pääsääntöisesti sisällöltään looginen (täysin looginen tasolla H4).

Asioita on tehtävässä tarkasteltu pohtienn, ja pohdinta on pääosin reflektiivistä ja perusteltua.
Kirjallisen työn iulkoasu on siisti, ilmaisu on pääasiassa asiallista, lähteet ja lähdeviitteet kirjallisen työn ohjeiden mukaiset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu aktiivisesti kontaktiopetukseen.
Opiskelijalla on selkeä rooli ryhmätyössä ja hän hoitaa osansa.

Kirjallinen tehtävä perustuu asianmukaiseen ja monipuoliseen lähdemateriaaliin. Lähteissä on hyödynnetty kansainvälisiä lähteitä. Käsitteet on esitelty laajasti ja oikein. Sisältö on rajattu ja kohdennettu selkeästi. Asioita on käsitelty laajasti ja monipuolisesti tehtävän ohjeistuksen mukaisesti.

Työ on rakenteeltaan selkeä ja johdonmukainen, sisältö loogisesti etenevä koko työssä.
Asioita on tarkasteltu kriittisesti ja analysoiden. Pohdinta on reflektiivistä, syvällistä ja kriittistä. Perustelut osoittavat syvällistä perehtyneisyyttä aiheeseen.

Kirjallisen työn ulkoasu siisti, ilmaisu selkeää ja sujuvaa. Amk-ohjeista on noudatettu. Lähteet ja lähdeviitteet ovat kirjallisen työn ohjeiden mukaiset läpi koko työn.