Siirry suoraan sisältöön

Kätilökoulutus

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Kätilö (AMK)

Laajuus:
270 op

Kätilö (AMK), päivätoteutus, Turku, S24
Kätilö (AMK), päivätoteutus, Turku, S23
Kätilö (AMK), päivätoteutus, Turku, S22
Kätilö (AMK), päivätoteutus, Turku, S21
Kätilö (AMK), päivätoteutus, Turku, S20
Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kätilökoulutus
Opettaja
 • Sanna Virtanen
Ryhmät
 • PKÄTIS23
  Kätilö (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Anatomia ja fysiologia 4 op ANFY

Tavoitteet

Opiskelija:
• Tietää ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja säätelyn perusteet sekä niiden taustalla olevat tekijät

Sisältö

Sisältö

• Solun toiminta, alkiokehitys, kudostyypit ja ihon rakenne
• Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja toiminta
• Verenkiertoelimistön ja sydämen rakenne ja toiminta, veri, immuunijärjestelmä
• Hengityselimistön rakenne ja toiminta
• Virtsaelimistön rakenne ja toiminta, nestetasapaino
• Ruuansulatuselimistön rakenne ja toiminta
• Hormonitoiminta, aineenvaihdunta, sukupuolielimistöjen rakenne ja toiminta
• Hermoston rakenne ja toiminta

Oppimateriaalit

Luennot
Leppäluoto et al. : Anatomia ja fysiologia – Rakenteesta toimintaan (Sanoma Pro)
Holmström, P., Virtanen S.,: Patofysiologia (Sanoma Pro)

Opetusmenetelmät

Kurssi toteutuu luento-opetuksena, kurssin päätteeksi on verkkotentti it's learningissa, jonka arvio tulee kurssin arvioksi järjestelmään.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin 3 tenttiä ovat tehtävissä it's learning-oppimisalustalla kurssin loputtua. Tentti on monivalintakysymyksistä rakentuva verkkotentti, jossa tekoaika määrittyy kysymysmäärän mukaan ja tekoaikaa on 1 minuutti/kysymys. Tenttialueeseen kuuluvat kaikki luennoilla läpikäydyt asiat, luentomateriaalit sekä muu luennoilla ohjeistettu opiskelumateriaali ja kirjallisuus (vapaavalintaisesti).
Tentteihin ei tarvitse ilmoittautua erikseen, ja tentit ovat auki klo 6.00-23.30 välisenä aikana aukiolopäivänä ja tehtävissä oppimisalustalla seuraavina päivinä:
1. tentti on avoinna: 24.11.23: klo 12-14
2. tentti (1.uusinta) on avoinna: 4.12.23: klo 12-14
3. tentti (2. uusinta) on avoinna: 13.12.23: klo 12-14

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Luento-opetus, tehtävät, välitentit, videoluennot, oppimisalustana It's learning

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssissa ei ole valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssilla ei ole arvioitavia oppimistehtäviä
Luento-opetus, videoluennot ja tentti 58 tuntia
opiskelijan työtä vähintään 4 x 27 tuntia

Sisällön jaksotus

Ihmiselimistön rakenne ja toiminta, solu- ja kudostasolta, elin- ja elinjärjestelmätasolle.
Kurssin sisällöllinen aikataulu:
1. Solu, alkiokehitys, kudokset, iho
2. Verenkiertoelimistö, veri, immunologia
3. Hengityselimistö
4. Hermosto
5. Virtsaelimistö
6. Endokriininen järjestelmä
7. Sukupuolielimistöt
8. Ruuansulatuselimistö
9. Tuki-ja liikuntaelimistö

Viestintäkanava ja lisätietoja

Ennen kurssin alkua opiskeltava materiaali riittävän osaamistason varmistamiseksi:

Luut ja ytimet - ihmiselimistö lyhyesti : Nienstedt ja Kallio (WSOY) tai
Keho - Anatomia ja fysiologia: Vierimaa ja Laurila (SanomaPro)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arviointi perustuu tentistä saatavaan pistemäärään ja siitä tulevaan arvioon.
Tenttiarvio 0-5
Tentin kokonaispistemäärä 80 pistettä.
Arviointi perustuu tentistä saatuun pistemääriin seuraavasti:
alle 40 pistettä= hylätty
40-49=1
50-58=2
59-68=3
69-76=4
77-80=5

Hylätty (0)

alle 40 pistettä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

40-49=1
50-58=2

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

59-68=3
69-76=4

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

77-80=5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 05.03.2024

Ajoitus

05.03.2024 - 21.03.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Kätilökoulutus
Opettaja
 • Kim Vo
Ryhmät
 • PKÄTIS23
  Kätilö (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

The aim of the course is to activate and develop the students’ field-relevant English language and communication skills. The students gain professional skills in various spoken and written communicative situations encountered in working life and society. In addition, they learn to utilize tools and techniques to further develop their skills in authentic, field-specific contexts.
Upon completing the course, the students have acquired sufficient skills to communicate at level B2 of the European Framework of Reference for Languages which states that at level B2, students should be able to produce clear, coherent and well-structured texts, present detailed descriptions related to their field of interest, express and exchange opinions using fluent language, follow complex argumentation, and read longer articles and reports.

Sisältö

- writing professional, field-specific texts
- presenting and discussing field-specific topics in a professional manner
- reading field-specific texts and utilizing the information in professional contexts
- learning and using key terminology of the field
- becoming professional, autonomous language users in working life

Oppimateriaalit

- Materiaalit itselearning:ssä

Opetusmenetelmät

Kurssin tavoitteena on aktivoida sekä kehittää oppijan ammattiin kuuluvan englannin kielen sanastoa sekä kommunikaatiotaitoja. Kurssilla oppija edistää omaa ammattitaitoaan monenlaisissa puhe- sekä kirjallisissa tilanteissa, joita hän tapaa työelämässä sekä yhteiskunnassa. Lisäksi, kurssin tavoitteena on mahdollistaa oppijalle erilaisia työkaluja sekä tekniikoita, joiden avulla oppija pystyy kehittämään omaa ammattiosaamistaan omalla alallaan.

Kurssin suoritettuaan, oppijat ovat saavuttaneet B2 pätevyyden kommunikoinnissa European Framework of reference for Languages taulukon mukaisesti. B2 tasolla oppija osaa tuottaa selkeää, johdonmukaista ja hyvin jäsenneltyä tekstiä, osaa esitellä sekä kuvailla yksityiskohtaisesti itseään kiinnostavia aiheita, osaa ilmaista sekä vaihtaa mielipiteitä käyttäen sujuvaa kieltä, pystyy seuraamaan monimutkaisia perusteluja, sekä on kykeneväinen lukemaan pidempiä artikkeleita sekä raportteja.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

- Itsenäinen työskentely
- Ryhmä työskentely
- Flipped learning

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3op= 81h

Sisällön jaksotus

- Ammattiin soveltuvan tekstin tuottaminen kirjallisesti
- Ammattiin liittyvien aiheiden esittely- sekä keskustelutaito ammattitaitoisesti
- Ammattiin liittyvien tekstien lukeminen sekä niissä olevien tietojen käyttö asiantuntevassa sisällössä
- Ammattisanaston oppiminen sekä sen käyttö kentällä
- Ammatillisesti pätevä sekä itsenäinen kielenkäyttäjä työelämässä.

05.03.2024 09.00 - 13.00 LEM_B158
08.03.2024 11.00 - 15.00 EDU_3034
15.03.2024 11.00 - 15.00 LEM_B158
27.03.2024 13.00 - 15.00 LEM_B166

Viestintäkanava ja lisätietoja

Teams

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Kurssiaktiviisuus kontakti opetuksessa/ etänä
- Kurssi tehtävät
- Tentti

Hylätty (0)

Opiskelija ei suoriudu kurssista tai jättää kurssisuorituksen kesken.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- Aiheen käsittely englanniksi moninaisissa ammatillisissa tilanteissa on melko suppeaa ja yksipuolista.
- Teksti vastaa puutteellisesti tehtävänantoon eikä etene aivan loogisesti. Teksti sisältää joitakin vaikeasti ymmärrettäviä kohtia. - Kieli on tyydyttävää. Se sisältää joitakin rakenteita ja perussanastoa ja niiden käytössä ilmenee joitakin virheitä.
- Opiskelija osaa puhua keskeisistä oman alan aiheista kohtalaisesti. Puhetta ei ole aina helppo seurata.
- Sidosteisuudessa ja vuorovaikutuksessa voi olla huomattavia puutteita. Kieli on melko yksinkertaista ja epäröivää.
- Opiskelija pystyy kuitenkin välittämään viestin, vaikka virheet rakenteissa ja ääntämisessä haittaavat joskus ymmärrettävyyttä. - Kurssitehtävät on suoritettu.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- Kieli on rakenteellisesti selkeää ja loogista.
- Suullinen ja kirjallinen tuotos on sujuvaa ja selkeää. Rakenteet ja ammattisanasto ovat hyvin hallussa. Joitakin virheitä voi esiintyä.
- Opiskelija ymmärtää oman alansa englanninkielistä materiaalia.
- Puhe on loogista ja johdonmukaista. Vuorovaikutus ja reagointi on pääosin sujuvaa ja selkeää.
- Aiheen käsittely vastaa tehtävänantoa ja on sopivaa eri ammatillisiin tilanteisiin.
- Teksti etenee kohtalaisen loogisesti. Tyylivirheitä voi esiintyä. Vaativimmissa rakenteissa ja ilmauksissa voi ilmetä virheitä.
- Opiskelija osaa puhua moninaisista oman alan aiheista hyvin. Puhetta on helppo seurata. Kieli on sujuvaa, vaikka joitakin katkoja ja ääntämisvirheitä saattaa esiintyä.
- Kurssisuorituksessa ei ole puutteita ja tehtävät on hyvin tehty.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- Aiheen käsittely englanniksi on monipuolista ja taitavaa vastaten täysin tehtävänantoa moninaisissa ammatillisissa tilanteissa.
- Teksti on rakenteellisesti hyvin selkeää ja loogista. Siirtymät ovat sidosteisen sujuvia. Opiskelija osaa välittää viestin luontevasti asiaankuuluvalla tyylillä.
- Kieli on erittäin sujuvaa ja monipuolista. Rakenteet ovat vaihtelevia ja ammattisanasto on laaja. Satunnaisia virheitä voi esiintyä vaativimmissa rakenteissa ja ilmaisuissa.
- Opiskelija osaa puhua moninaisista oman alan aiheista erinomaisesti. Puhe on tavoitteellista, erittäin johdonmukaisista, osuvaa ja loogista. Siirtymät asiasta toiseen ovat erittäin sujuvia.
- Vuorovaikutus on erittäin taitavaa, nonverbaalinen viestintä tukee tehokkaasti puhetta.
- Kieli (puhe, ääntäminen ja intonaatio) on sujuvaa, selkeää, täsmällistä ja normaalitempoista.
- Kurssisuoritus osoittaa aktiivisuutta ja tehtävät on suoritettu erinomaisesti.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 21.04.2024

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kätilökoulutus
Opettaja
 • Satu Halonen
Ryhmät
 • PKÄTIS22
  Kätilö (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

HOITOTYÖN ERITYISOSAAMINEN 1 KERI1 (toimintarajoitteisen henkilön hoitotyö, kotihoito, akuutti vastaanotto) 8 op
Tavoitteet

Opiskelija:
• Suunnittelee, toteuttaa ja arvioi asiakaskeskeistä hoitoa ja ohjausta julkisissa ja yksityisissä hoitolaitoksissa (esim. toimintarajoitteisen henkilön hoidossa, kotihoidossa, kotisairaalassa, palliatiivisessa hoidossa)
• Auttaa ja tukee erilaisia ihmisiä äkillisissä ja pitkäaikaisissa terveyden muutoksissa ja tiedostaa oman osaamisensa rajat
• Syventää osaamistaan terveyden edistämiseen liittyvässä ohjauksessa
• Muodostaa hyvän hoitosuhteen erilaisissa hoitoympäristöissä
• Toimii moniammatillisissa työryhmissä
• Soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa ja hyödyntää sitä asiakkaan/potilaan hoitotyössä ja sen kehittämisessä
• Syventää lääkehoito-osaamistaan hoitotyön eri alueilla
• Osaa toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti hoitoympäristössä

Sisältö

Sisältö
• Hoitotyön keskeisten toimintojen toteutus oppimisympäristön ja asiakkaiden/potilaiden tarpeiden mukaisesti
• Potilaan kliinisen tutkimisen toteuttaminen
• Potilaan voimavaraistavan ohjauksen toteuttaminen asiakkaan/potilaan sekä hänen omaisensa kanssa
• Näyttöön perustuvan hoitotyön ja ohjauksen toteutusta
• Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän rakenteen tuntemisen syveneminen ja palveluohjauksen toteuttaminen asiakkaan/potilaan sekä hänen omaisensa kanssa
• Lääke- ja nestehoidon perustan syventäminen

Sisällön jaksotus

Harjoittelu toteutuu vko12-vko16.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

16.01.2024 - 30.04.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Kätilökoulutus
Opettaja
 • Satu Halonen
Ryhmät
 • PKÄTIS22
  Kätilö (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

HOITOTYÖN KEHITTÄMISEN PROJEKTIPAJA KKEHA 6 OP

Opintojaksosta osa toteutetaan englannin kielellä

Tavoitteet

Opiskelija:
• Harjaantuu asiakaskeskeisen hoidon ja ohjauksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin erilaisissa projekteissa ja/tai erilaisissa hoitoympäristöissä
• Osaa auttaa ja tukea erilaisia ihmisiä äkillisissä ja pitkäaikaisissa terveyden muutoksissa ja tiedostaa omat voimavaransa ja osaamisensa rajat
• Osaa toimia moniammatillisissa työryhmissä
• Sitoutuu yrittäjämäiseen toimintaan erilaisissa hoitoympäristöissä
• Soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa ja hyödyntää sitä asiakkaan/potilaan hoitotyössä ja sen kehittämisessä
• Oppii projektityötaitoja sosiaali- ja/tai terveysalan toimeksiannoissa
• Osaa toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti hoitoympäristössä

Sisältö

Sisältö
• Projektimainen työskentely
• Työskentely monialaisissa tiimeissä
• Hoitotyön keskeisten toimintojen harjoittelu oppimisympäristön ja asiakkaiden/potilaiden tarpeiden mukaisesti
• Voimavaraistavan ohjauksen perusteiden harjoittelua asiakkaan/potilaan sekä hänen omaisensa kanssa
• Näyttöön perustuvan hoitotyön ja ohjauksen toteuttaminen
• Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän rakenteen tunteminen ja palveluohjauksen harjoittelua asiakkaan/potilaan sekä hänen omaisensa kanssa

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 03.11.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kätilökoulutus
Opettaja
 • Heli Aarnio
 • Satu Halonen
Ryhmät
 • PKÄTIS23
  Kätilö (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

HOITOTYÖN PERUSTEET, KPEHA 6 op

Tavoitteet

Opiskelija:
• Osaa kohdata potilaita yksilöllisesti oman elämänsä asiantuntijana ja toimijana.
• Osaa työskennellä hoitotyön arvojen, periaatteiden ja keskeisten säädösten mukaisesti.
• Tietää keskeiset luotettavat tiedonlähteet ja osaa hyödyntää niitä potilaan kokonaisvaltaisessa hoidossa
• Kykenee ammatilliseen vuorovaikutukseen potilaiden sekä heidän läheistensä kanssa
• Osallistuu ammatilliseen yhteistyöhön
• Osaa työskennellä aseptisesti ja ergonomisesti sekä työ- ja potilasturvallisuuden periaatteet huomioiden
• Tietää, miten lääkehoitosuunnitelma ohjeistaa lääkehoitoprosessia
• Osaa arvioida potilaan voimavaroja ja vointia
• Osaa määritellä potilaan hoidon tarpeita ja suunnitella potilaan yksilöllistä hoitoa
• Osaa toteuttaa asianmukaisesti keskeisiä hoitotyön auttamismenetelmiä
• Osaa ohjata ja toimia potilas- ja voimavaralähtöisesti
• Osaa seurata potilaan ruokailun toteutumista ja ravinnon saantia sekä tunnistaa hänen ravitsemukseensa liittyviä riskejä
• Osaa tunnistaa, arvioida ja hoitaa potilaan kipua
• Osaa toteuttaa potilaan lääkehoidon lääkärin määräyksen mukaisesti ja hallitsee siinä tarvittavat laskutoimitukset
• Osaa turvallisesti toteuttaa lääkehoitoa eri antoreittejä käyttäen
• Osaa raportoida ja kirjata tarkoituksenmukaisesti potilaan hoitoprosessin mukaisesti
• Osaa hyödyntää lääkehoitopassia oman lääkehoito-osaamisensa tunnistamisessa
• Osaa toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti hoitoympäristössä

Sisältö

Sisältö
• Potilaiden yksilöllinen ja arvostava kohtaaminen, hoidon tarpeiden määrittely, hoidon suunnittelu ja toteuttaminen
• Moniammatillisessa työryhmässä toimiminen
• Lääkehoidon toteuttaminen
• Ravitsemustilan arviointi ja hoito
• Potilaan ohjaaminen ja opetusmenetelmät
• Omahoidon tukeminen ja hoitoon sitoutuminen
• Hoitotyön prosessi ja rakenteinen kirjaaminen
• Kuntoutus ja jatkohoito
• Työ- ja potilasturvallisuus
• Eettinen ja vastuullinen toiminta

Oppimateriaalit

Toteutuneet opintojaksot ja niihin liittyvä materiaali.

Opetusmenetelmät

Opiskelija laatii henkilökohtaiset tavoitteet viimeistään toisen harjoitteluviikon alussa opetussuunnitelman ja harjoitteluympäristöä soveltaen. Tavoitteet ohjaavat opiskelijan oppimisprosessia.

Opiskelijalla on ohjatussa harjoittelussa harjoittelupaikan nimeämä lähiohjaaja (t).

Henkilökohtaiset tavoitteet opiskelija palauttaa ITSin Harjoittelun prosessi suunnitelma-alaustoille tutoropettajan kommentoitavaksi ja hyväksyttäväksi viimeistään toisen harjoitteluviikon alussa.

Väliarviointikeskustelusta opiskelija laatii tiiviin yhteenvedon ja palauttaa sen Itsiin.

Opiskelija täyttää harjoittelun aikana arviointilomakkeen ja aikataululomakkeen sekä palauttaa nämä allekirjoitettuna tutoropettajalle harjoittelun jälkeen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Ohjattu harjoittelu, itsearvionti ja palautekeskustelut lähiohjaajan kanssa. Vertaistuki perehdytys- ja palautetunneilla tutoropettajan ohjaamana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ohjattu harjoittelu KPEHA 6 op yhteensä 162 h, joista opiskelija voi vähentää harjoitteluympäristössä tehdyistä tunneista yhteensä 16h, kirjaten ne aikataululomakkeen yhteenvetoon:
Harjoittelun perehdytystunti 2h
Harjoittelun palautetunti 2h
Jobiilin cv 2h
Itsenäinen teoriatiedon kertaaminen harjoittelua varten 10 t

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Kts. arviointikriteerit hyväksytylle ja hylätylle (sairaanhoitaja, PEHA)

Sisällön jaksotus

Ohjattu harjoittelu soveltuvissa terveysalan toimintaympäristöissä, esim vanhusten asumispalvelut.
viikot 46-49

Viestintäkanava ja lisätietoja

Mahdolliset poissaolot on korvattava.

Opiskelija antaa palautteen oppimisympäristöstä CLES T- sähköisen lomakkeen avulla, jos harjoitteluympäristössä on se käytössä.

Lääkehoidon perusteet opintojakson lääkelaskut oltava hyväksytysti suoritettuna ennen harjoittelun alkua.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty/ hylätty
Opiskelija käy lähiohjaajan kanssa harjoittelupaikassa väliarviointikeskustelun, johon opiskelija valmistautuu itsearviointia pohdiskellen (henkilökohtaisiin tavoitteisiin perustuen) ja loppuarviointikeskustelun, johon opiskelija valmistautuu kirjallisella itsearvioinnilla (arviointilomakkeelle).

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 02.10.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.11.2023

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Kätilökoulutus
Opettaja
 • Saimi Ristimäki
 • Heli Aarnio
 • Jaana Koskela
 • Nita Björklöf
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PKÄTIS23
  Kätilö (AMK), päivätoteutus
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija:

• Tietää hoitotyön keskeiset käsitteet
• Tietää hoitotyötä ohjaavat arvot ja periaatteet
• Tietää ammatillisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön periaatteet
• Käyttää hoitotyön päätöksenteossa ja kirjaamisessa hoitotyön prosessia
• Käyttää kansallista hoitotyön kirjaamismallia hoitotyön kirjaamisessa
• Tietää potilasturvallisuuden keskeiset periaatteet
• Osaa huolehtia potilasturvallisuuden toteutumisesta omassa ja työyhteisön toiminnassa
• Osaa arvioida potilaan voimavarat ja hoidon tarpeet, sekä määritellä potilaan hoidon tarpeita ja tavoitteita sekä suunnitella ja toteuttaa keskeisiä hoitotyön auttamismenetelmiä asiakkaan/potilaan voimavaroja edistäen
• Tietää ikääntyneen hoitotyön eettiset arvot ja periaatteet ja arvostaa vanhuutta elämänvaiheena
• Tietää ja tunnistaa ikääntymiseen liittyvät muutokset
• Tietää ja osaa käyttää iäkkään ihmisen terveyden, toimintakyvyn sekä voimavarojen arvioinnin ja niiden ylläpitämiseen käytettäviä hoitotyön menetelmiä
• Tietää tavallisimmat muistisairaudet, niiden hoito- ja palveluketjun
• Tuntee ravitsemuksen merkityksen iäkkään ihmisen
• Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ikääntyneiden turvallista ja vaikuttavaa lääkehoitoa
• Osaa tukea ja ohjata perhettä ja läheisiä ikääntyvän hoidossa
• Tietää aseptisen työskentelyn, ergonomian, kivun ja kroonisen haavan hoidon periaatteet ja osaa soveltaa tietoja hoitotyössä
• Tietää, miten järjestelmällisesti arvioidaan välittömän hoidon tarve ja osaa toimia välitöntä ensiapua vaativissa tilanteissa
• Tietää periaatteet ja osaa toimia hoitajana liittyen kuoleman kohtaamiseen
• Tietää ihmisen tutkimisen keskeiset menetelmät, edellytykset ja toteutuksen
• Toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan ja työyhteisön kanssa
• Tietää mitä hoitoon liittyvällä infektiolla ja infektioriskien hallinnalla tarkoitetaan: käsihygienia, suojainten käyttö, turvallinen hoitoympäristö
• Tietää mikrobiologian ja perusteet ja mitä immuniteetillä ja puolustusjärjestelmällä tarkoitetaan
• Tietää rokottamisen tarkoituksen ja tietoperustan

Sisältö

Sisällöt

• Hoitotyön keskeiset käsitteet
• Hoitotyötä ohjaavat arvot ja periaatteet
• Ammatillinen vuorovaikutus ja selkeä viestintä
• Hoitoprosessi, hoitotyön päätöksenteko ja hoitotyön kirjaaminen
• Potilasturvallisuuden lähtökohdat ja turvallisen hoitoympäristön järjestäminen
• Tietoturva ja tietosuoja
• Ergonominen työskentely ja potilaan liikkumisessa avustaminen
• Potilaan tarkkailu
• Päivittäisissä toiminnoissa avustaminen
• Hoitotyön tavallisimmat auttamismenetelmät ja hoitotoimenpiteet
• Kudoseheys, painehaavojen ehkäisy ja kroonisten haavojen hoito
• Ikääntyneen hoito, gerontologia, geriatria ja farmakologia
• Ikääntymiseen liittyvät muutokset
• Ikääntyneen toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat riskitekijät
• Ikääntyneen toimintakyvyn ja voimavarojen arviointi sekä tukeminen eri ympäristöissä
• Ikääntyneen ravitsemus, sen toteuttaminen ja ohjaus eri tilanteissa
• Muistisairaudet ja muistisairaan hoitotyö
• Ikääntyneiden hoitoon liittyvä lainsäädäntö ja ikääntyneiden palvelut: kotihoito ja muut kotiin vietävät palvelut
• Ikääntyneen lääkehoidon turvallinen ja vaikuttava toteuttaminen
• Ikääntyneen ihmisen perheen ja läheisten osallisuuden tukeminen hoidossa
• Kivun arviointi ja kivunhoidon lääkkeettömät menetelmät
• Ensiapu ja peruselvytys
• Vuorovaikutus ja ihmisen kohtaaminen
• Potilaan kliininen tutkiminen ABCDE-periaatteiden mukaisesti
• Ihmisen tutkimisen keskeiset menetelmät: haastattelu, anamneesi, inspektio, palpaatio, auskultaatio, perkussio, havainnointi ja mittarit
• Hyvän kliinisen tutkimuksen edellytykset ja toteuttaminen: yleistila, hengitys, verenkierto, tajunta, eritys, tuki- ja liikuntaelimistö, iho
• Aseptinen työskentely, infektioiden torjunta, käsihygienia, varotoimet ja eristyksen järjestäminen
• Vastustuskyky ja immunisaatio, infektioriskien hallinta ja hygieniasuositukset
• Tavallisimmat hoitoon liittyvät infektiot sekä niiden aiheuttajamikrobit

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 05.11.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 02.11.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Kätilökoulutus
Opettaja
 • Hanna Koivikko
Ryhmät
 • PKÄTIS21
  Kätilö (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

JOHTAMINEN, LAADUNVARMISTUS JA TYÖNTEKIJYYSOSAAMINEN 2 OP KJOSTE

Opintojaksosta osa toteutetaan englannin kielellä

Tavoitteet

Opiskelija:
· Osaa työnantajan ja työntekijän velvollisuudet ja oikeudet
· Ymmärtää eettisyyden johtamistyön perustana
· Saa valmiuksia työhyvinvoinnin ja osaamisen johtamiseen
· Osaa arvioida ja kehittää hoitotyön laatua hoitoprosessin kaikissa vaiheissa, sekä tuntee ammatillisen vastuunsa hoidon laadun varmistamisessa
· Tietää yrittäjyyden perusteet

Sisältö

Sisältö
· Työnantajan ja työntekijän velvollisuudet ja oikeudet
· Työyhteisötaidot ja työhyvinvoinnin johtaminen
· Osaamisen johtaminen
· Laatu ja laadunvarmistus terveydenhuollossa
· Yrittäjyysosaaminen

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää
-Oppimistapaamisia
-Tiimitehtävä
-Verkkokurssin
-Yksilötehtävä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

JOHTAMINEN, LAADUNVARMISTUS JA TYÖNTEKIJYYSOSAAMINEN 2 OP KJOSTE
(1 op = 27 opiskelijan työtuntia)
Tavoitteet

Opiskelija:
· Osaa työnantajan ja työntekijän velvollisuudet ja oikeudet
· Ymmärtää eettisyyden johtamistyön perustana
· Saa valmiuksia työhyvinvoinnin ja osaamisen johtamiseen
· Osaa arvioida ja kehittää hoitotyön laatua hoitoprosessin kaikissa vaiheissa, sekä tuntee ammatillisen vastuunsa hoidon laadun varmistamisessa
· Tietää yrittäjyyden perusteet


Sisältö
· Työnantajan ja työntekijän velvollisuudet ja oikeudet
· Työyhteisötaidot ja työhyvinvoinnin johtaminen
· Osaamisen johtaminen
· Laatu ja laadunvarmistus terveydenhuollossa
· Yrittäjyysosaaminen

Sisällön jaksotus

Ajoitus: vk 41-44

Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla (itsenäinen työskentely)
-Verkkokurssit

Yrittäjyys
-tiimityöskentely ja yhteinen tuotos, joka arvioidaan 0-5
-yksityisyrittäjä kätilötyön kentältä
Työyhteisön kehittäminen, urakehitys
-työelämän yhteistyökumppani

Laatu ja laadunvarmistus
-tiimityöskentely, kirjallinen tuotos englanniksi (hyv/hyl)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tiimitehtävä 0-5
paritehtävä hyv/hyl
oppimiskeskuetlut hyv/hyl

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

23.08.2023 - 05.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Kätilökoulutus
Opettaja
 • Camilla Laaksonen
Ryhmät
 • PKÄTIS21
  Kätilö (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Kehittämis-, tutkimus- ja innovaatio-osaaminen KKEHI 3 op

Opintojaksosta osa toteutetaan englannin kielellä

Tavoitteet

Opiskelija
• Harjaantuu tunnistamaan ammatillisen tehtäväkenttänsä keskeisiä kehittämistarpeita
• Tietää terveydenhuollon kehittämisen ja terveystieteellisen tutkimusprosessin, sekä projektityöskentelyn luonteen ja kulun
• Osaa käyttää tavallisimpia tutkimus- ja kehittämistyön menetelmiä
• Osaa tulkita ja soveltaa kehittämis- ja tutkimustyössä tuotettuja tuloksia

Sisältö

Sisältö
• Keskeiset käsitteet: terveydenhuollon ja hoitotyön kehittäminen, tieteellinen tutkimus, soveltava tutkimus, projektityö
• Tutkivan kehittämisen eettiset ja juridiset lähtökohdat
• Tutkimus- ja kehittämishankkeen vaiheet
• Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
• Aineiston keruu, käsittely ja analysointi
• Tutkimustulosten tulkinta ja soveltaminen
• Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys
• Kehittämis- ja tutkimustyön suunnittelu ja raportointi

Oppimateriaalit

Verkkokurssin materiaalit, oppimistehtävät, sekä tentti

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttiajankohdat, katso Its -oppimisympäristöstä

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Verkkokurssi, itsenäinen opiskelu, pienryhmäoppiminen (vapaaehtoinen)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkkokurssi

Sisällön jaksotus

Tutkimksen ja kehittämistyön perusteet (etiikka, metodiikka, julkaisutoiminta)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät hyväksytty/hylätty
Tenttisuoritus numeerinen arviointi

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 29.02.2024

Ajoitus

12.02.2024 - 01.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Kätilökoulutus
Opettaja
 • Saimi Ristimäki
 • Sanna Ojala
 • Nina Rantalaiho
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PKÄTIS23
  Kätilö (AMK), päivätoteutus
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Kirurgisen potilaan hoitotyö 4 OP KKIHO

Opintojaksosta osa toteutetaan englannin kielellä

Tavoitteet

Opiskelija:
• Tietää kirurgisen potilaan hoitopolun
• Osaa kirurgisesti hoidettavan potilaan hoitokokonaisuuden, sen erilaiset lähtökohdat, erityispiirteet ja eettiset vaatimukset erilaisten potilaiden kohdalla
• Osaa aseptisen ja suunnitelmallisen työskentelyn
• Osaa edistää ja toteuttaa työ- ja potilasturvallisuutta kirurgisen potilaan hoidossa
• Osaa suunnitella, toteuttaa, seurata ja arvioida turvallista ja vaikuttavaa kirurgisen potilaan lääke- ja nestehoitoa
• Harjoittelee erilaisia kirurgisen potilaan hoitotyön auttamismenetelmiä
• Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kirurgisen potilaan ohjausta ja opetusta asiakas- ja ryhmä lähtöisesti yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa
• Osaa tukea kirurgisen potilaan omahoitoa leikkauksen jälkeisessä hoidossa sairaalassa ja kotona
• Osaa varmistaa ajantasaisen tiedonkulun kirurgisen potilaan hoidon eri vaiheissa

Sisältö

Sisältö

• Kirurgisen potilaan hoitopolut
• Yleisimmät kirurgista hoitoa vaativat sairaudet, niiden hoitotyö ja kuntoutus
• Kirurgisen potilaan hoidossa käytettävät auttamismenetelmät
• Pre- intra- ja postoperatiivinen hoitotyö
• Aseptinen työskentely
• Akuutin kivun arviointi ja hoito
• Avannepotilaan hoitotyö
• Kirurgisen haavan tarkkailu ja hoito
• Yksilöllinen potilaan ohjaus ja omaisten ohjaus
• Kirjaaminen ja raportointi

Oppimateriaalit

KIRURGIA JA FARMAKOLOGIA
Hammar, A-M. 2011. Kirurgian perusteet. WSOY . Sivut: 41-185, 186-192, 201-220, 221-234, 273-275, 278-300, 314-339, 357-398.
tai vastaavat aiheet
Roberts, P.; Alhava, E.; Höckerstedt, K; Leppäniemi, A. 2010. Kirurgia. Saatavana myös ekirjana 2014. Terveyskirjasto, Oppiportti.
Oppimateriaali:
KIRURGISEN POTILAAN HOITOTYÖ
Tenttimateriaali:
Ahonen O. & Blek-Vehkaluoto ym. 2016. Kliininen hoitotyö. Sisätauteja, kirurgisia sairauksia ja syöpätauteja sairastavan hoitotyö. Sanoma Pro Oy, Helsinki. Sivut: Luku 4. Kirurgisia sairauksia sairastavien hoitotyö:100-135.Luku 10. Ruoansulatuselimistön sairauksia sairastavien hoitotyö: 515-582. Luku 11. Umpi- ja maitorauhasten sairauksia sairastavien hoitotyö:Rintasyöpää sairastavanhoitotyö 612 - 619. Luku 12 Erityselimistön sairauksia sairastavan hoitotyö 621- 638, 676- 698. Luku 13. Tuki- ja liikuntaelimistön sairauksia sairastavien hoitotyö: 699-732, 740-747.
Ahonen O. & Blek-Vehkaluoto ym. 2012. Kliininen hoitotyö. Sisätauteja, kirurgisia sairauksia ja syöpätauteja sairastavan hoitotyö. Sanoma Pro Oy, Helsinki. Sivut: 98-128, 496-555, 583-590, 591-607, 644-665, 667-696
(Anttila, V-J ym.2010. Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. 6.painos. Suomen kuntaliitto.
Postoperatiivisten infektioiden merkitys 204-205
Leikkaushaavan paraneminen ja jälkihoito 206-211
Leikkausalueen infektiot 212-218
Leikkausalueen infektioiden ehkäisytoimet 219-225
Mikrobilääkeprofylaksin käyttö kirurgiassa 231- 237)
Uudistettu painos kirjasta löytyy tosiaan sekä sähköisenä että painettuna kurssikirjana Lemminkäisenkadun kampuskirjastosta. Ihan Anttila, V-J ym. 2018. Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. 7. uudistettu painos. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos..
Luku 14. Leikkausalueen infektioiden merkitys s. 168- 169
Luku 15. Leikkaushaavan paraneminen ja jälkihoito s. 170-175
Luku 16. Leikkausalueen infektioiden ehkäisytoimet s. 176-186
Luku 17. Mikrobilääkeprofylaksin käyttö kirurgiassa s. 187-193
Ellibs verkkokirjan käyttöön kirjaudutaan Haka-tunnuksilla (Turun AMK:n käyttäjätunnus), jolloin ei tarvitse luoda erillisiä tunnuksia.
Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta (e-kirja)
Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta (painettu kirja)
Verkkokirjan käyttöohje: Tiedonhakijan oppaat > E-kirjaopas > Kotimaiset e-kirjapalvelut > Ellibs-ohje
Infektioiden torjunnan perusteet. Suositus hoitoon liittyvien infektioiden torjunnasta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella 5.7.2017

Saano, S. Lääkehoidon käsikirja. WSOY, 2020. Pahoinvoinnin lääkehoito ja Kivun lääkehoito
Lukkarinen H., Virsiheimo T., Hiivala K., Savo M & Salomäki T. 2012. Käsikirja potilaan heräämövaiheen seurannasta ja turvallisesta siirrosta vuodeosastolle. Hotus. (soveltuvin osin)
Surgical nursing
Muu ajankohtainen kirjallisuus ja artikkelit

Opetusmenetelmät

Lähi-, itsenäinen ja verkko-opetus

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Tiimioppiminen,yhteistyö työelämäasiantuntijoiden kanssa, learning meetings in teams

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät ja opiskelijan työn mitoitus:
4 op – opiskelijan työ = 108h
Lähioppiminen eri muodoissa
Harjoittelu luokassa 2 op
Itsenäinen oppiminen, kirjallinen työ ja kotitenttiin valmistautuminen

Sisällön jaksotus

Sisältö ja ajoitus: Opintojakso sisältää 2 op englannin kielellä toteutettavia opintoja:
Kirurginen hoitotyö KIHO, Opintojakson johdanto (1h)
Surgical Nursing
Kirurgia ja farmakologia
• Kirurgisen potilaan hoitopolut; elektiivinen ja päivystyspotilas
• Pre- intra- ja postoperatiivinen hoitotyö
• Yleisimmät kirurgista hoitoa vaativat sairaudet, niiden hoitotyö ja kuntoutus
o Tuki- ja liikuntaelinsairaudet
o Ruuansulatuselimistön kirurgiset sairaudet
o Urologiset sairaudet
o Keuhko-, sydän- ja verisuonisairaudet
• Kirurgisen potilaan hoidossa käytettävät auttamismenetelmät
o Yksilöllinen potilaan ohjaus ja omaisten ohjaus
o Akuutin kivun hoito ja yleisimmät kipulääkkeet
o Erilaisten kirurgisten haavojen hoito ja avanteen hoito
o Hoidon kirjaaminen ja raportointi
o Nestehoito – ja lääkehoidon suunnitelma ja nestetasapainon laskeminen
o Verensiirto (elektiivinen kirurginen potilas)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirurgisen potilaan hoitotyö
KIHO: surgical nursing (1 painokerroin) arvosana 1-5 ja Kirjallinen työ (2) arvosana 1-5
KIRFA 1 op : kirfa tietotestit arvosana 1-5
Harjoittelu luokassa hyväksytty / hylätty (poissaolo korvattava)
its tehtävät tehty hyväksytysti
Lääkelasku hyväksytty / hylätty

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 30.03.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kätilökoulutus
Opettaja
 • Anniina Friman
Ajoitusryhmät
 • ryhmä 1 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
 • ryhmä 2 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PKÄTIS23
  Kätilö (AMK), päivätoteutus
Pienryhmät
 • ryhmä 1
 • ryhmä 2

Tavoitteet

Kliininen fysiologia ja kliiniset laboratoriotutkimukset 1 op KKLFY

Tavoitteet

Opiskelija:
• Osaa ohjata potilasta tutkimuksiin valmistautumisessa ja tutkimusten jälkeen.
• Tietää tavallisimmat laboratoriotutkimukset ja osaa selittää niiden merkityksen.
• Osaa ottaa laadukkaita tutkimusnäytteitä ja tulkita niitä.
• Tietää tavallisimmat sisätautipotilaan kliinisen fysiologian tutkimukset ja hoitotyön roolin niissä.

Sisältö

Sisältö

• Yleisimmät laboratoriotutkimukset (veri- ja virtsatutkimukset)
• Potilaan esivalmistelu ja sen merkitys
• Potilaan ohjaus näytteenotossa
• Näytteenoton vakiointi ja laadunhallinta
• Vena- ja ihopistosnäytteenotto
• Virtsanäytteenotto ja virtsan kemiallinen seulonta
• Näytteenoton komplikaatiot
• Näytteen säilytys ja kuljetus
• Vieritestit ja vieritestilaitteiden laadunhallinta
• Potilaan ohjaus ja tutkimuksiin valmistaminen
• Tavallisimmat kliinisen fysiologian tutkimukset (esim. EKG:n rekisteröinti)
• Hoitotyön rooli tutkimusten toteuttamisessa

Sisällön jaksotus

Kliiniset laboratoriotutkimukset
• Yleisimmät laboratoriotutkimukset (veri- ja virtsatutkimukset)
• Potilaan esivalmistelu ja sen merkitys
• Potilaan ohjaus näytteenotossa
• Näytteenoton vakiointi ja laadunhallinta
• Vena- ja ihopistosnäytteenotto
• Virtsanäytteenotto ja virtsan kemiallinen seulonta
• Näytteenoton komplikaatiot
• Näytteen säilytys ja kuljetus
• Vieritestit ja vieritestilaitteiden laadunhallinta
• Hoitotyön rooli tutkimusten toteuttamisessa

Teoria toteutuu kokonaisuudessa Itslearning-alustalla verkko-opintoina. Opintojakso integroituu bioanalytyytikko koulutuksen projektiosaamisen kokonaisuuteen ja näitä opintoja toteuttavat opiskelijat vastaavat osittain myös teoreettisesta sisällöstä.
Toteutukseen sisältyy laboraatioharjoitus MedisiinaD:n bioanalytiikan tiloissa (2.krs). Laboraatiossa 100% läsnäolovelvollisuus.

Opettaja lähettää teoria osuuteen liittyvän infon ja ohjeet opiskelijoille sähköpostilla.


Hyväksytty:
100% läsnäolo lähiopetuksessa, opiskelijan aktiivisuus lähipäivässä ja tehtävät suoritettu hyväksytysti aikataulussa.

Hylätty:
Opiskelija ei osallistu lähipäivään ja jättää tehtävät tekemättä. Laboraatio/tehtävät tulee olla suoritettu/palautettu määräajassa saman lukukauden aikana tai opiskelijan tulee suorittaa koko kokonaisuus uudestaan toisen ryhmän mukana.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ensihoito, terveydenhoito ja kätilötyö

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kätilökoulutus
Opettaja
 • Hanna Koivikko
 • Marjatta Häsänen
Ryhmät
 • AVOKATIK24
  Kätilö, avoin amk, erillishaku, Turku, K24

Tavoitteet

Kätilö (AMK) on seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen sekä naistentautien hoitotyön asiantuntija. Kätilö ohjaa ja hoitaa naista ja koko perhettä elämänkulun eri kehitysvaiheissa ja terveydentilan muutos- ja häiriötilanteissa. Kätilö toimii asiantuntijana perhesuunnittelussa, raskaana olevan, synnyttävän ja synnyttäneen naisen, terveen vastasyntyneen ja perheen kätilötyössä sekä naistentautien hoitotyössä. Kätilö toimii sekä itsenäisesti että moniammatillisen työryhmän jäsenenä. Kätilö työskentelee perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa julkisella ja yksityissektorilla tai itsenäisenä ammatinharjoittajana.
Koulutuksen sisältö

Sisältö

Kätilökoulutuksessa opiskelet teoriaopinnot (30 op) ja niihin liittyvät koulussa toteutuvat prekliiniset harjoittelut kevätlukukaudella 2022. Oppimismenetelminä käytetään monipuolisesti verkko- ja lähioppimisympäristöjä, oppimistehtäviä, pari- ja ryhmätöitä, työpajoja ja simulaatioita. Opintoihin kuuluu myös itsenäistä opiskelua ja opiskelijana sinun on varauduttava siihen, että puolessatoista vuodessa suoritettavat kätilötyön opinnot edellyttävät tiivistä sitoutumista opiskeluun. Teoriapintojen jälkeen opinnot jatkuvat kätilötyön kliinisessä harjoittelussa 2013/55/EU direktiivien mukaisissa harjoitteluympäristöissä (60 op). Nämä opinnot toteutuvat alkaen elokuusta 2022 ja jatkuvat koulutuksen päättymiseen asti keväällä 2023.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Innovaatiopedagogiikka, osaamisen jakaminen, sähköiset opiskelua tukevat järjestelmät.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

HOPS-kehityskeskustelu, tutoropettajan ryhmäohjaustunnit, ryhmätapaamiset
2 op= 2x 27 h , yhteensä 54 h opiskelijan työtä.

Sisällön jaksotus

Vk 2 8.1.24 alkaen, koko kevätlukukauden. Tarkempi aikataulu selviää lukujärjestysten julkistamisen jälkeen. Muutokset mahdollisia.
Ryhmätapaamiset Kupittaan kampuksella Turussa tai etänä.
Opintoja tukevat infot sekä hops-keskustelut.
Osaamisen jakaminen.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Its Learning oppimisalusta

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 03.09.2023

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 20

Koulutus
 • Kätilökoulutus
Opettaja
 • Marjatta Häsänen
Ryhmät
 • MKÄTIS23
  Kätilö, monimuoto, erillishaku, Turku, syksy 23

Tavoitteet

KÄTILÖTYÖN ERITYISOSAAMINEN 1 8 OP KÄER1

Tavoitteet
• Osaa suunnitella, toteuttaa, kirjata ja arvioida raskaana olevan naisen, synnyttäneen äidin, terveen vastasyntyneen, tehohoitoa vaativan vastasyntyneen tai naistentautipotilaan hoitotyötä moniammatillisen tiimin jäsenenä
• Osaa ohjata, neuvoa ja hoitaa potilaita ja omaisia kätilötyön seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvissä hoidollisissa ongelmissa, lääkehoidossa, ravitsemuksessa, liikunnassa ja hygieniassa
• Osaa toimia eettisesti kätilötyön etiikan mukaisesti ja osaa noudattaa vallitsevia ohjeita ja lainsäädäntöä
• Osaa tukea potilaan voimaantumista
• Osaa toimia aseptisesti oikein
• Osaa käyttää osastolla olevia sähköiseen kirjaamiseen tarkoitettuja ohjelmia ja kirjata keskeiset asiat tietokantaan
• Osaa toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti hoitoympäristössä

Sisältö

Sisältö
• Opiskeluyksikköinä EU/2005 direktiivien mukaiset harjoitteluyksiköt
• Kätilötyön ohjattu harjoittelu raskaana olevan naisen, synnyttäneen äidin, terveen vastasyntyneen, tehohoitoa vaativan vastasyntyneen tai naistentautipotilaan hoitotyötä toteuttavissa yksiköissä

Oppimateriaalit

Kätilötyön suuntaavien teoriaopintojen materiaalit.

Opetusmenetelmät

Ohjattu harjoittelu

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Ohjattu harjoittelu, itsearviointi ja lähiohjaajan palaute.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Hyväksiluku työsuhteessa erillisen ohjeen mukaan (Ensihoidon, terveydenhoitotyön ja kätiltyön osaamisalan ohje).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 203 h
Voi vähentää vakiotunnit 6 h harjoittelupaikassa tehdystä työstä (perehtyminen, Jobiilin CV ja palaute) ja nämä kirjataan SUNharkan sovellukseen. Opiskelija tekee siis 197 h harjoittelupaikassa ja 6 h ovat vakiotunteja ja näin yhteistuntimäärä 203 h täyttyy.

Opiskelija täyttää kätilöopiskelijan harjoittelun työkirjaa harjoittelun aikana ja seuraa aktiivisesti määräällisten ja laadullisten kriteerien toteutumista.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Ks. Kätilötyön suuntaavien harjoittelujen arviointikriteerit (Messi, Sunharkka)

Sisällön jaksotus

Suomeksi
Toteutuu EU-direktiivien mukaisessa kätilötyön ohjatussa harjoittelussa vk 31 alkaen (ti 1.8.23 -) syyslukukaudella 2023 yksilöllisesti (naistentautien pkl tai vuodeosasto, äitiyspkl tai -neuvola, keskola, prenataaliosasto tai lapsivuodeosasto, synnytyssali). Ennen synnytyssaliharjoittelua pitää olla Synnytyksenaikaisen kätilötyön tentti hyväksytysti suoritettu.

Henkilökohtaiset tavoitteet toisen harjoitteluviikon alussa SUN harkka sovellukseen tutoropettajan kommentoitavaksi/ hyväksyttäväksi Arviointikierros 1. Ennen palautusta olet jo keskustellut tavoitteista lähiohjaajan kanssa.

Väliarviointi harjoittelujakson puolivälissä, yleensä 3. harjoitteluviikolla, SUNharkkasovelluksen Arviointikierros 2:käydään lähiohjaajan kanssa suullisesti, tiivistetysti oma itsearviointi + lähiohjaajan palaute ja opettajan hyväksyntä näiden jälkeen.

Viestintäkanava ja lisätietoja

SUNharkka, sähköinen harjoittelunohjausovellus.

Ellet pääse menemään sairastumisen vuoksi suunniteltuun työvuoroosi harjoittelupaikkaan, ilmoita siitä mahdollisimman pian harjoittelupaikkaan ja kuluvan päivän aikana tutoropettajalle spostilla. Poissaolotunnit tulee korvata.

CLES-T palaute harjoitteluympäristössä.

Kaikki harjoittelut toteutuvat Satakunnan hyvinvointialueella, lähinnä Satasairaalassa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 21.04.2024

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Koulutus
 • Kätilökoulutus
Opettaja
 • Hanna Koivikko
 • Tiina Murto
Ryhmät
 • PKÄTIS21
  Kätilö (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

KÄTILÖTYÖN ERITYISOSAAMINEN 1 8 OP KÄER1

Tavoitteet
• Osaa suunnitella, toteuttaa, kirjata ja arvioida raskaana olevan naisen, synnyttäneen äidin, terveen vastasyntyneen, tehohoitoa vaativan vastasyntyneen tai naistentautipotilaan hoitotyötä moniammatillisen tiimin jäsenenä
• Osaa ohjata, neuvoa ja hoitaa potilaita ja omaisia kätilötyön seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvissä hoidollisissa ongelmissa, lääkehoidossa, ravitsemuksessa, liikunnassa ja hygieniassa
• Osaa toimia eettisesti kätilötyön etiikan mukaisesti ja osaa noudattaa vallitsevia ohjeita ja lainsäädäntöä
• Osaa tukea potilaan voimaantumista
• Osaa toimia aseptisesti oikein
• Osaa käyttää osastolla olevia sähköiseen kirjaamiseen tarkoitettuja ohjelmia ja kirjata keskeiset asiat tietokantaan
• Osaa toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti hoitoympäristössä

Sisältö

Sisältö
• Opiskeluyksikköinä EU/2005 direktiivien mukaiset harjoitteluyksiköt
• Kätilötyön ohjattu harjoittelu raskaana olevan naisen, synnyttäneen äidin, terveen vastasyntyneen, tehohoitoa vaativan vastasyntyneen tai naistentautipotilaan hoitotyötä toteuttavissa yksiköissä

Opetusmenetelmät

Opiskelijat osallistuvat harjoittelun aikana osaston normaaleihin toimintoihin ja opiskelevat käytännössä kätilötyön/hoitotyön toimintojen sekä tehtävien/vastuiden suunnittelua, toteutusta, arviointia ja kirjaamista.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Työelämälähtöiset toimintatavat
Teorian ja käytännön yhdistäminen
Tekemällä oppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

HARJOITTELUN LAAJUUS on 8 opintopistettä
203h opiskelijan työtä, josta
• 2h Harjoittelun perehdytystä koululla
• 2h Jobiilin CV:n laatimiseen/päivittämiseen sekä harjoittelupaikkojen varaamiseen
• 2h Harjoittelujakson jälkeen tapahtuva palautetunti koululla


OPPIMISTEHTÄVÄT:
• Henkilökohtaisten oppimistavoitteiden asettaminen ja kirjaaminen Sun Harkkaan.
• Kirjallinen itsearviointi ja arviointikeskustelut (yht 2kpl) yhdessä ohjaajan kanssa sekä molempien kirjaus SunHarkkaan.


HUOM! Kaikki poissaolotunnit ovat korvattavia. Mahdollisten poissaolotuntien korvaavuus suunnitellaan harjoittelua ohjaavan opettajan ja harjoittelukentän edustajan kanssa.

Sisällön jaksotus

SISÄLTÖ
Viiden viikon työharjoittelu terveydenhuollon toimintayksikössä.

AJOITUS
18.3.-21.4.24 (vkot 12-16)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• Työharjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty (arviointikriteerit löytyvät messistä)
Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan osallistumista viikkotavoitteiden arviointiin ja loppuarviointiin
• Arvosana voidaan antaa, kun SunHarkassassa on ohjaaja ja opettaja hyväksynyt tunnit ja arvioinnit.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 08.10.2023

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 20

Koulutus
 • Kätilökoulutus
Opettaja
 • Marjatta Häsänen
Ryhmät
 • MKÄTIS23
  Kätilö, monimuoto, erillishaku, Turku, syksy 23

Tavoitteet

KÄTILÖTYÖN ERITYISOSAAMINEN 2 7 OP KÄER2

Tavoitteet

Opiskelija:
• Osaa suunnitella, toteuttaa, kirjata ja arvioida raskaana olevan naisen, synnyttäneen äidin, terveen vastasyntyneen, tehohoitoa vaativan vastasyntyneen tai naistentautipotilaan hoitotyötä moniammatillisen tiimin jäsenenä
• Osaa ohjata, neuvoa ja hoitaa potilaita ja omaisia kätilötyön seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvissä hoidollisissa ongelmissa, lääkehoidossa, ravitsemuksessa, liikunnassa ja hygieniassa
• Osaa toimia eettisesti kätilötyön etiikan mukaisesti ja osaa noudattaa vallitsevia ohjeita ja lainsäädäntöä
• Osaa tukea potilaan voimaantumista
• Osaa toimia aseptisesti oikein
• Osaa käyttää osastolla olevia sähköiseen kirjaamiseen tarkoitettuja ohjelmia ja kirjata keskeiset asiat tietokantaan
• Osaa toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti hoitoympäristössä

Sisältö

Sisältö
• Opiskeluyksikköinä EU/2005 direktiivien mukaiset harjoitteluyksiköt
• Kätilötyön ohjattu harjoittelu raskaana olevan naisen, synnyttäneen äidin, terveen vastasyntyneen, tehohoitoa vaativan vastasyntyneen tai naistentautipotilaan hoitotyötä toteuttavissa yksiköissä

Oppimateriaalit

Kätilötyön suuntaavien teoriaopintojen materiaalit.

Opetusmenetelmät

Ohjattu harjoittelu

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Ohjattu harjoittelu, itsearviointi ja lähiohjaajan palaute.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Hyväksiluku työsuhteessa erillisen ohjeen mukaan (Ensihoidon, terveydenhoitotyön ja kätiltyön osaamisalan ohje).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 203 h
Voi vähentää vakiotunnit 6 h harjoittelupaikassa tehdystä työstä (perehtyminen, Jobiilin CV ja palaute) ja nämä kirjataan SUNharkan sovellukseen. Opiskelija tekee siis 197 h harjoittelupaikassa ja 6 h ovat vakiotunteja ja näin yhteistuntimäärä 203 h täyttyy.

Opiskelija täyttää kätilöopiskelijan harjoittelun työkirjaa harjoittelun aikana ja seuraa aktiivisesti määräällisten ja laadullisten kriteerien toteutumista.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Ks. Kätilötyön suuntaavien harjoittelujen arviointikriteerit (Messi, Sunharkka)

Sisällön jaksotus

Toteutuu EU-direktiivien mukaisessa kätilötyön ohjatussa harjoittelussa syyslukukaudella 2023 yksilöllisesti (naistentautien pkl tai vuodeosasto, äitiyspkl tai -neuvola, keskola, prenataaliosasto tai lapsivuodeosasto, synnytyssali). Ennen synnytyssaliharjoittelua pitää olla Synnytyksenaikaisen kätilötyön tentti hyväksytysti suoritettu.

Henkilökohtaiset tavoitteet toisen harjoitteluviikon alussa SUN harkka sovellukseen tutoropettajan kommentoitavaksi/ hyväksyttäväksi Arviointikierros 1. Ennen palautusta olet jo keskustellut tavoitteista lähiohjaajan kanssa.

Väliarviointi harjoittelujakson puolivälissä, yleensä 3. harjoitteluviikolla, SUNharkkasovelluksen Arviointikierros 2:käydään lähiohjaajan kanssa suullisesti, tiivistetysti oma itsearviointi + lähiohjaajan palaute ja opettajan hyväksyntä näiden jälkeen.
Englanniksi

Viestintäkanava ja lisätietoja

SUNharkka, sähköinen harjoittelunohjausovellus.

Ellet pääse menemään sairastumisen vuoksi suunniteltuun työvuoroosi harjoittelupaikkaan, ilmoita siitä mahdollisimman pian harjoittelupaikkaan ja kuluvan päivän aikana tutoropettajalle spostilla. Poissaolotunnit tulee korvata.

CLES-T palaute harjoitteluympäristössä.

Kaikki harjoittelut toteutuvat Satakunnan hyvinvointialueella, lähinnä Satasairaalassa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

04.05.2023 - 08.10.2023

Ajoitus

09.10.2023 - 12.11.2023

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Kätilökoulutus
Opettaja
 • Mari Berglund
 • Marjatta Häsänen
Ryhmät
 • PKÄTIS20
  Kätilö (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

KäTILöTYöN ERITYISOSAAMINEN 2, 7 op (KäER2)
TAVOITTEET
- osaa suunnitella, toteuttaa, kirjata ja arvioida raskaana olevan naisen, synnyttäneen äidin, terveen vastasyntyneen, tehohoitoa vaativan vastasyntyneen tai naistentautipotilaan hoitotyötä moniammatillisen tiimin jäsenenä
- osaa ohjata, neuvoa ja hoitaa potilaita ja omaisia kätilötyön seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvissä hoidollisissa ongelmissa, lääkehoidossa, ravitsemuksessa, liikunnassa ja hygieniassa
- osaa toimia eettisesti kätilötyön etiikan mukaisesti ja osaa noudattaa vallitsevia ohjeita ja lainsäädäntöä
- osaa tukea potilaan voimaantumista
- osaa toimia aseptisesti oikein
- osaa käyttää osastolla olevia sähköiseen kirjaamiseen tarkoitettuja ohjelmia ja kirjata keskeiset asiat tietokantaan

Sisältö

Sisältö
- opiskeluyksikköinä EU/2005 direktiivien mukaiset harjoitteluyksiköt
- kätilötyön harjoittelu raskaana olevan naisen, synnyttäneen äidin, terveen vastasyntyneen, tehohoitoa vaativan vastasyntyneen tai naistentautipotilaan hoitotyötä toteuttavissa yksiköissä

Oppimateriaalit

Soveltuvat teoriaopinnot j aitsenäinen tiedonhaku.

Opetusmenetelmät

Ohjattu harjoittelu

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Ohjattu harjoittelu

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Hyväksiluku työsuhteessa erillisten ETK-osaamisalan ohjeiden mukaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

203 h (-6 h). Poissaolot korvattava.


Harjoittelusta poissaolotunnit on korvattava harjoittelupaikassa tai työsuhteessa. Ilmoitus poissaolosta mahdollisimman pian harjoitteluyksikköön ja poissaolopäivän aikana sähköpostilla harjoittelua ohjaavalle opettajalle. Ole uudelleen yhteydessä opettajaan, jos poissaolo venyy muutamaa päivää pidemmäksi.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Ks erikseen harjoittelujen arviointikriteerit klö-suuntaavat.

Sisällön jaksotus

Toteutuu EU-direktiivien mukaisessa kätilötyön ohjatussa harjoittelussa vk 41-45 (naistentautien pkl tai vuodeosasto, äitiyspkl tai -neuvola, keskola, prenataaliosasto tai lapsivuodeosasto)

Perehdytystunti (2h) lähiopetuksessa koululla edeltävästi.

Henkilökohtaiset tavoitteet toisen harjoitteluviikon alussa SUN harkkasovellukseen kommentoitavaksi/ hyväksyttäväksi. Ennen palautusta olet jo keskustellut tavoitteista lähiohjaajan kanssa, joka on ne hyväksynyt.
Väliarviointi Sunharkassa. opiskelijan väliarviointi ja lähiohjaajan kommentit ja/ tai suoraan hyväksyntä.

Loppuarviointi: SUNharkkasovellukseen opiskelijan itsearviointi ja lähiohjaajan palaute sekä hyväksyntä ja työvuorot lopuksi lähiohjaajan hyväksymänä.
Opettaja hyväksyy arvioinnit ( 3 kpl) ja työvuorot Sunharkassa.

Palautetunti 2 h lähiopetuksessa koululla harjoittelun jälkeen.

Vakiotunteihin (6 h) sisältyy perehdytys- ja palautetuntien lisäksi 2 h Jobiilin cv:n päivitys.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Sunharkka

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 16.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Kätilökoulutus
Opettaja
 • Marjatta Häsänen
Ryhmät
 • PKÄTIS20
  Kätilö (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

KäTILöTYöN KEHITTäMINEN, 5 op (HOKE)
- syventää ammattitaitoaan sekä tietoaan hoitotyöstä, hoitotyön johtamisesta ja omasta ammatillisesta kasvustaan
- pystyy itsenäisesti suunnittelemaan potilaan kokonaishoitoa sekä toteuttamaan ja arvioimaan sitä suunnitelman pohjalta
- pystyy ottamaan kokonaisvastuun potilaiden hoidosta työryhmässään
- pystyy hoitotyön asiantuntijana kehittämään hoitoa ja sen edellytyksiä työyksikössään
- syventää lääkehoito-osaamistaan hoitotyön eri osa-alueilla (lääkehoitopassi)
- hallitsee kliinisen hoitotyön erityispiirteitä ja siihen liittyvää kirjaamista sekä ymmärtää kirjaamisen hoitotyön kehittämisessä

Sisältö

Sisältö
opiskeluyksikköinä EU/2005 direktiivien mukaiset harjoitteluyksiköt

Oppimateriaalit

Kätilö suuntaavien teoriaopintojen materiaali ja itsenäinen tiedonhaku.

Opetusmenetelmät

Tekemällä oppiminen
Oppimisen reflektointi
Käytännön ja teorian yhdistäminen
Työelämäyhteistyö

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Ohjattu harjoittelu

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voi tehdä kätilön työssä opintojen aikana (Ahot, hyväksiluku-hakemus tehdään Pepin kautta ja työtodistus pitää olla hakemuksen liitteenä pdf-muodossa tai selkeällä valokuvalla). Ks kirjallinen erillisohje Messistä.

Kansainvälisen vaihdon mahdollisuus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

harjoittelun tavoitteet SUNharkka harjoittelusovellukseen toisen harjoitteluviikon alussa
- väliarviointikeskustelu lähiohjaajan kanssa ja raportti siitä SUNharkka harjoittelusovellukseen
- loppuarviointikeskustelu lähiohjaajan kanssa ja raportti siitä SUNharkka harjoittelusovellukseen (itsearviointi ja lähiohjaajan palaute)
- harjoittelussa tehtyjen tuntien kirjaaminen SUNharkka-harjoittelusovellukseen
OPISKELIJAN TYÖN MITOITUS:
- 5 op = 135 tuntia, johon saa sisällyttää yhteensä 6 h harjoittelupaikkoihin perehtymistä. cv:n päivittämistä ja palautteen antamista (vakiotunnit).

Sisällön jaksotus

Toteutuu EU-direktiivien mukaisessa kätilötyön ohjatussa harjoittelussa kevätukukaudella 2024 (synnytyssali, naistentautien pkl tai vuodeosasto, äitiyspkl tai -neuvola, keskola, prenataaliosasto tai lapsivuodeosasto). Ennen synnytyssaliharjoittelua tulee olla hyväksytty suoritus Synnytyksen aikaisesta kätilötyön tentistä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

SUNHarkka sähköinen harjoittelun ohjaussovellus

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelun arviointikriteerit Messin harjoittelusivuilla ja SUNHarkkasovelluksessa.
Harjoittelun ohjaajien antama palaute (arviointikeskustelut väli- ja loppuarviointi) sekä itsearviointi.
Arvosana voidaan antaa, kun ohjaaja ja opettaja ovat hyväksyneet harjoittelupaikassa tehdyt työtunnit ja arvioinnit.

Harjoittelusta poissaolotunnit on korvattava harjoittelupaikassa tai työsuhteessa. Ilmoitus poissaolosta mahdollisimman pian harjoitteluyksikköön ja poissaolopäivän aikana sähköpostilla tutoropettajalle. Ole uudelleen yhteydessä opettajaan, jos poissaolo venyy muutamaa päivää pidemmäksi.

Ilmoittautumisaika

18.09.2023 - 28.01.2024

Ajoitus

18.09.2023 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

45 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Kätilökoulutus
Opettaja
 • Marjatta Häsänen
Ryhmät
 • PKÄTIS20
  Kätilö (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

KäTILöTYöN SYVENTäVä ERITYISOSAAMINEN, 45 op (KäSY)
- osaa toimia itsenäisesti ja moniammatillisen tiimin jäsenenä kätilötyössä
- kehittää ja syventää osaamistaan kätilötyön suunnittelussa, toteutuksessa, kirjaamisessa ja arvioinnissa eri toimintaympäristöissä
- toimii kätilötyön eettisten ohjeiden mukaisesti ja noudattaa vallitsevaa lainsäädäntöä
- osaa toimia aseptisesti oikein
- osaa kätilötyöhön liittyvän lääkehoidon keskeiset sisällöt ja menetelmät ja toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti
- Syventää ohjaamisosaamistaan naista sekä koko perhettä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvissä asioissa
- hallitsee normaalin raskauden hoidon ja ohjauksen
- osaa tunnistaa riskiraskaudet ja osaa ohjata naisen tarvittaessa jatkohoitoon
- osaa tarkkailla ja hoitaa raskaana olevaa naista ja sikiötä riskiraskauksissa
- kehittyy itsenäisesti hoitamaan matalan riskin synnytyksen synnytysprosessin eri vaiheissa
- osaa toimia kätilötyön asiantuntijana korkean riskin synnytyksen hoitotiimissä
- osaa vastasyntyneen välittömän tarkkailun ja hoidon ja tarvittaessa aloittaa elvytyksen
- Osaa synnyttäneen äidin tarkkailun, ohjauksen ja hoidon
- Osaa terveen vastasyntyneen hoidon
- osaa tukea naista ja perhettä varhaisen vuorovaikutuksen syntymisessä ja imetyksessä
- osaa toteuttaa vastasyntyneen tehostettua hoitoa osana moniammatillista hoitotiimiä
- osaa toteuttaa naistentautipotilaan hoitoprosessia
- hallitsee naistentautipotilaan ja omaisten ohjauksen
- osaa tukea naista ja omaisia elämänkaaren liittyvän kriisin hallinnassa
- osaa dokumentoida naisen ja perheen hoitotyön luotettavasti eri tietojärjestelmiin

Sisältö

Sisältö
opiskeluyksikköinä EU/2005 direktiivien mukaiset harjoitteluyksiköt

Oppimateriaalit

Klö-suuntaavat teoriaopinnot simulaatioineen ja luokassa tapahtuvat harjoittelut: materiaali.

Opetusmenetelmät

Ohjattu harjoittelu

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Ohjattu harjoittelu
Henkilökohtaiset tavoitteet ja itsearviointi sekä palaute.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT- osaamisalan erillisten ohjeiden mukaan,

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Sunharkan ja Kätilöopiskelijan harjoittelukirjan täyttäminen.
Yht 1215 h, sisältäen vakiotunnit 12h.
Poissaolot on korvattava.

Ennen valmistumisprosessiin siirtymistä, opiskelija sopii tutoropettajan kanssa hops-lähitapaamisen, jossa harjoittelun työkirja tarkistetaan sekä varmistetaan klö-suuntaavien harjoittelujen määrälliset ja laadulliset kriteerit toteutuneeksi sekä hops 270 op. Opiskelija valmistautuu tähän tapaamiseen vastaavat asiat tarkistaen.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Erikseen laaditut Kätilötyön suuntaavien harjoittelujen arviointikriteerit (ks.Messi/ Sunharkka).

Sisällön jaksotus

Vk 2-50/2024, mutta hops-perustaisesti jo aiemmin.

Toteutuu EU-direktiivien mukaisessa kätilötyön ohjatussa harjoittelussa yksilöllisen harjoittelupolun mukaisesti (synnytyssali, naistentautien pkl tai vuodeosasto, äitiyspkl tai -neuvola, keskola, prenataaliosasto tai lapsivuodeosasto)

Perehdytystunti (2h) lähiopetuksessa koululla edeltävästi sisältyy vakiotunteihin, jotka Sunharkassa ovat kaikki KÄSY a-pohjassa.

Henkilökohtaiset tavoitteet toisen harjoitteluviikon alussa SUN harkkasovellukseen kommentoitavaksi/ hyväksyttäväksi. Ennen palautusta olet jo keskustellut tavoitteista lähiohjaajan kanssa, joka on ne hyväksynyt.
Väliarviointi Sunharkassa. Opiskelijan väliarviointi ja lähiohjaajan kommentit ja/ tai suoraan hyväksyntä.

Loppuarviointi: SUNharkkasovellukseen opiskelijan itsearviointi ja lähiohjaajan palaute sekä hyväksyntä ja työvuorot lopuksi lähiohjaajan hyväksymänä.
Opettaja hyväksyy arvioinnit ( 3 kpl) ja työvuorot Sunharkassa.

Erillisiä palautetunteja ei järjestetä peräkkäisten harjoittelujen vuoksi, mutta etätutortapaamisia on ryhmälle yhteisesti tarjolla.
Vakiotunteihin sisältyy Jobiilin cv:n päivitys ja palautteen anto (CLES-T).

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.12.2024

Ajoitus

01.09.2023 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

25 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 20

Koulutus
 • Kätilökoulutus
Opettaja
 • Marjatta Häsänen
Ryhmät
 • MKÄTIS23
  Kätilö, monimuoto, erillishaku, Turku, syksy 23

Tavoitteet

Opiskelija:
• Osaa toimia itsenäisesti ja moniammatillisen tiimin jäsenenä kätilötyössä
• Kehittää ja syventää osaamistaan kätilötyön suunnittelussa, toteutuksessa, kirjaamisessa ja arvioinnissa eri toimintaympäristöissä
• Toimii kätilötyön eettisten ohjeiden mukaisesti ja noudattaa vallitsevaa lainsäädäntöä
• Osaa toimia aseptisesti oikein
• Osaa kätilötyöhön liittyvän lääkehoidon keskeiset sisällöt ja menetelmät ja toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti
• Syventää ohjaamisosaamistaan naista sekä koko perhettä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvissä asioissa
• Hallitsee normaalin raskauden hoidon ja ohjauksen
• Osaa tunnistaa riskiraskaudet ja osaa ohjata naisen tarvittaessa jatkohoitoon
• Osaa tarkkailla ja hoitaa raskaana olevaa naista ja sikiötä riskiraskauksissa
• Kehittyy itsenäisesti hoitamaan matalan riskin synnytyksen synnytysprosessin eri vaiheissa
• Osaa toimia kätilötyön asiantuntijana korkean riskin synnytyksen hoitotiimissä
• Osaa vastasyntyneen välittömän tarkkailun ja hoidon ja tarvittaessa aloittaa elvytyksen
• Osaa synnyttäneen äidin tarkkailun, ohjauksen ja hoidon
• Osaa terveen vastasyntyneen hoidon
• Osaa tukea naista ja perhettä varhaisen vuorovaikutuksen syntymisessä ja imetyksessä
• Osaa toteuttaa vastasyntyneen tehostettua hoitoa osana moniammatillista hoitotiimiä
• Osaa toteuttaa naistentautipotilaan hoitoprosessia
• Hallitsee naistentautipotilaan ja omaisten ohjauksen
• Osaa tukea naista ja omaisia elämänkaaren liittyvän kriisin hallinnassa
• Osaa dokumentoida naisen ja perheen hoitotyön luotettavasti eri tietojärjestelmiin
• Osaa toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti hoitoympäristössä

Sisältö

• Opiskeluyksikköinä EU/2005 direktiivien mukaiset harjoitteluyksiköt
• Kätilötyön ohjattu harjoittelu raskaana olevan naisen, synnyttävän, synnyttäneen äidin, terveen vastasyntyneen, tehohoitoa vaativan vastasyntyneen tai naistentautipotilaan hoitotyötä toteuttavissa yksiköissä

Oppimateriaalit

Kätilötyön suuntaavien teoriaopintojen materiaalit.

Opetusmenetelmät

Ohjattu harjoittelu

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Ohjattu harjoittelu, itsearviointi ja lähiohjaajan palaute.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Hyväksiluku työsuhteessa erillisen ohjeen mukaan (Ensihoidon, terveydenhoitotyön ja kätiltyön osaamisalan ohje).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 406 h
Voi vähentää vakiotunnit 12 h harjoittelupaikassa tehdystä työstä (perehtyminen, Jobiilin CV ja palaute) ja nämä kirjataan SUNharkan sovellukseen.


Opiskelija täyttää kätilöopiskelijan harjoittelun työkirjaa harjoittelun aikana ja seuraa aktiivisesti määrällisten ja laadullisten kriteerien toteutumista.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Ks. Kätilötyön suuntaavien harjoittelujen arviointikriteerit (Messi, Sunharkka)

Sisällön jaksotus

Toteutuu EU-direktiivien mukaisessa kätilötyön ohjatussa harjoittelussa syyslukukaudella 2023- kevätlukukausi 2024. yksilöllisesti (naistentautien pkl tai vuodeosasto, äitiyspkl tai -neuvola, keskola, prenataaliosasto tai lapsivuodeosasto, synnytyssali). Ennen synnytyssaliharjoittelua pitää olla Synnytyksenaikaisen kätilötyön tentti hyväksytysti suoritettu.

Henkilökohtaiset tavoitteet toisen harjoitteluviikon alussa SUN harkka sovellukseen tutoropettajan kommentoitavaksi/ hyväksyttäväksi Arviointikierros 1. Ennen palautusta olet jo keskustellut tavoitteista lähiohjaajan kanssa.

Harjoittelut toteutuvat Satasairaalassa ja mahdollinen neuvolaharjoittelu Satakunnan hyvinvointialueella. Tässä erilliskoulutuksessa ei ole mahdollista tehdä harjoitteluja Varhassa tai muualla Suomen hyvinvointialueilla.

Väliarviointi harjoittelujakson puolivälissä, yleensä 3. harjoitteluviikolla, SUNharkkasovelluksen Arviointikierros 2:käydään lähiohjaajan kanssa suullisesti, tiivistetysti oma itsearviointi + lähiohjaajan palaute ja opettajan hyväksyntä näiden jälkeen.

Loppuarviointi:

SUNharkkasovellus Arviointikierros 3: oma itsearviointi+ lähiohjaajan palaute (keskustelu lähiohjaajan kanssa suullisesti kirjattujen dokumenttien perusteella, opettajan hyväksyntä näiden jälkeen, jos harjoittelutyövuoroajat täsmäävät vaadittuun tuntimäärään.

Viestintäkanava ja lisätietoja

SUNharkka, sähköinen harjoittelunohjausovellus.

Ellet pääse menemään sairastumisen vuoksi suunniteltuun työvuoroosi harjoittelupaikkaan, ilmoita siitä mahdollisimman pian harjoittelupaikkaan ja kuluvan päivän aikana tutoropettajalle spostilla. Poissaolotunnit tulee korvata.

CLES-T palaute harjoitteluympäristössä.

Kaikki harjoittelut toteutuvat Satakunnan hyvinvointialueella, lähinnä Satasairaalassa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

20 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Kätilökoulutus
Opettaja
 • Marjatta Häsänen
Ryhmät
 • MKÄTIS23
  Kätilö, monimuoto, erillishaku, Turku, syksy 23

Tavoitteet

Opiskelija:

• Osaa toimia itsenäisesti ja moniammatillisen tiimin jäsenenä kätilötyössä
• Kehittää ja syventää osaamistaan kätilötyön suunnittelussa, toteutuksessa, kirjaamisessa ja arvioinnissa eri toimintaympäristöissä
• Toimii kätilötyön eettisten ohjeiden mukaisesti ja noudattaa vallitsevaa lainsäädäntöä
• Osaa toimia aseptisesti oikein
• Osaa kätilötyöhön liittyvän lääkehoidon keskeiset sisällöt ja menetelmät ja toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti
• Syventää ohjaamisosaamistaan naista sekä koko perhettä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvissä asioissa
• Hallitsee normaalin raskauden hoidon ja ohjauksen
• Osaa tunnistaa riskiraskaudet ja osaa ohjata naisen tarvittaessa jatkohoitoon
• Osaa tarkkailla ja hoitaa raskaana olevaa naista ja sikiötä riskiraskauksissa
• Kehittyy itsenäisesti hoitamaan matalan riskin synnytyksen synnytysprosessin eri vaiheissa
• Osaa toimia kätilötyön asiantuntijana korkean riskin synnytyksen hoitotiimissä
• Osaa vastasyntyneen välittömän tarkkailun ja hoidon ja tarvittaessa aloittaa elvytyksen
• Osaa synnyttäneen äidin tarkkailun, ohjauksen ja hoidon
• Osaa terveen vastasyntyneen hoidon
• Osaa tukea naista ja perhettä varhaisen vuorovaikutuksen syntymisessä ja imetyksessä
• Osaa toteuttaa vastasyntyneen tehostettua hoitoa osana moniammatillista hoitotiimiä
• Osaa toteuttaa naistentautipotilaan hoitoprosessia
• Hallitsee naistentautipotilaan ja omaisten ohjauksen
• Osaa tukea naista ja omaisia elämänkaaren liittyvän kriisin hallinnassa
• Osaa dokumentoida naisen ja perheen hoitotyön luotettavasti eri tietojärjestelmiin
• Osaa toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti hoitoympäristössä

Sisältö

• Opiskeluyksikköinä EU/2005 direktiivien mukaiset harjoitteluyksiköt
• Kätilötyön ohjattu harjoittelu raskaana olevan naisen, synnyttävän, synnyttäneen äidin, terveen vastasyntyneen, tehohoitoa vaativan vastasyntyneen tai naistentautipotilaan hoitotyötä toteuttavissa yksiköissä

Oppimateriaalit

Suomeksi
Kätilö suuntaavien teoriaopintojen materiaali ja itsenäinen tiedonhaku.

Opetusmenetelmät

Tekemällä oppiminen
Oppimisen reflektointi
Käytännön ja teorian yhdistäminen
Työelämäyhteistyö

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Ohjattu harjoittelu

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voi ahotoida työkokemuksella. Ks kirjallinen erillisohje Messistä.

Kansainvälisen vaihdon mahdollisuus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

harjoittelun tavoitteet SUNharkka harjoittelusovellukseen toisen harjoitteluviikon alussa
- väliarviointikeskustelu lähiohjaajan kanssa ja raportti siitä SUNharkka harjoittelusovellukseen
- loppuarviointikeskustelu lähiohjaajan kanssa ja raportti siitä SUNharkka harjoittelusovellukseen (itsearviointi ja lähiohjaajan palaute)
- harjoittelussa tehtyjen tuntien kirjaaminen SUNharkka-harjoittelusovellukseen
OPISKELIJAN TYÖN MITOITUS:
- 20 op = 540 tuntia, johon saa sisällyttää yhteensä 6 h harjoittelupaikkoihin perehtymistä. cv:n päivittämistä ja palautteen antamista (vakiotunnit, joita ei tarvitse tehdä harjoitteluyksikössä).

Sisällön jaksotus

Toteutuu EU-direktiivien mukaisessa kätilötyön ohjatussa harjoittelussa kevätukukaudella 2024 (synnytyssali, naistentautien pkl tai vuodeosasto, äitiyspkl ja/tai -neuvola, keskola, prenataaliosasto tai lapsivuodeosasto (tai näiden viimeisinä mainittujen yhdistelmävuodeosastolla). Ennen synnytyssaliharjoittelua pitää olla Synnytyksenaikaisen kätilötyön tentti hyväksytysti suoritettu.


Harjoittelut toteutuvat Satasairaalassa ja mahdollinen neuvolaharjoittelu Satakunnan hyvinvointialueella. Tässä erilliskoulutuksessa ei ole mahdollista tehdä harjoitteluja Varhassa tai muualla Suomen hyvinvointialueilla.

Viestintäkanava ja lisätietoja

SUNHarkka sähköinen harjoittelun ohjaussovellus

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelun arviointikriteerit Messin harjoittelusivuilla ja SUNHarkkasovelluksessa.
Harjoittelun ohjaajien antama palaute (arviointikeskustelut väli- ja loppuarviointi) sekä itsearviointi.
Arvosana voidaan antaa, kun ohjaaja ja opettaja ovat hyväksyneet harjoittelupaikassa tehdyt työtunnit ja arvioinnit.

Harjoittelusta poissaolotunnit on korvattava harjoittelupaikassa tai työsuhteessa. Ilmoitus poissaolosta mahdollisimman pian harjoitteluyksikköön ja poissaolopäivän aikana sähköpostilla tutoropettajalle. Ole uudelleen yhteydessä opettajaan, jos poissaolo venyy muutamaa päivää pidemmäksi.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 09.02.2024

Ajoitus

01.02.2024 - 22.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ensihoito, terveydenhoito ja kätilötyö

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kätilökoulutus
Opettaja
 • Hanna Koivikko
 • Marjatta Häsänen
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • AVOKATIK24
  Kätilö, avoin amk, erillishaku, Turku, K24
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia raskaana olevan naisen, synnyttävän naisen ja naistentautipotilaan kätilötyön tehtävissä.

Sisältö

SISäLLöT
o Raskaana olevan naisen ja perheen äitiysneuvolan vastaanottotilanteen simulaatio
o Prenataalivaiheen hoidon simulaatio
o Synnytyksen kokonaishoidon kätilötyön simulaatio
o Keisarileikkauspotilaan hoitotyön simulaatio
o Vastasyntyneen kätilötyön simulaatio
o Imetysohjaussimulaatio
o Jälkitarkastussimulaatio

Oppimateriaalit

Raskaudenaikaisen ja naistentautien kätilötyön materiaalit.
Syntymänjälkeisen ja syntymänaikaisen kätilötyön opintojaksojen materiaalit sekä neonatologia.

Opetusmenetelmät

Simulaatiot ja niihin ennakkovalmistautuminen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Rästiin jäänyt simulaatio tulee korvata myöhemmin ilmoitettuna rästipäivinä tai seuraavan toteutuksen mukana.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Simulaatiopedagogiikka:
Opiskelijat valmistautuvat simulaatioihin, joissa edetään syklin mukaisesti skenaarioon valmistautumisesta, toteutukseen ja debriefingiin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op= 81t

Sisällön jaksotus

Suomeksi
Ajankohdat tarkentuvat lukujärjestysten julkaisun myötä. Muutokset mahdollisia.

Naistentautien kätilötyö:
Simulaatio/GYN 2h/pienryhmä

Raskauden aikainen kätilötyö:
Simulaatio 1/RAPE 2h /pienryhmä
Simulaatio 2/RAPE 2h /pienryhmä


Synnytyksen aikainen kätilötyö:
Simulaatio 1+2/SYKÄ 4h/pienryhmä
Simulaatio 3/SYKÄ 2h/pienryhmä
OMPELUHARJOITUS 4h/pienryhmä (ICT-talo)

Synnytyksen jälkeinen kätilötyö:
Simulaatio 1/SYJÄ 2h/pienryhmä
Simulaatio 2/SYJÄ 2h/pienryhmä
Simulaatio 3/SYJÄ 2h/pienryhmä

Viestintäkanava ja lisätietoja

100% osallistuminen simulaatiokertoihin. Korvaus rästipäivässä, max 2 poissaoloa voi korvata. Näiden rästipäivien jälkeen toisen toteutuksen mukana korvausmahdollisuus syyslukukaudella 2024-kevätlukukaudella 2025.

Aktiivinen osallistuminen simulaatiotilanteisiin, läsnäolo 100%. Opiskelija valmistautuu ja on valmis toimimaan simulaatioskenaarion kaikissa rooleissa (esim. synnyttävä äiti, puoliso/ isä, kätilö, kätilöopiskelija) ja aktiivisena tarkkailijana. Tehtävien ja vastuiden tulee vaihdella 3 op simulaatiokertojen aikana.

Simulaatiot toteutetaan Medisiina D:n tiloissa, SIM 6 Debriefing 6, Tilanteita ei tallenneta.
pienryhmittäin (1+2)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Kätilökoulutus
Opettaja
 • Satu Haapalainen
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PKÄTIS22
  Kätilö (AMK), päivätoteutus
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö 4 op KLANU

Opintojaksosta osa toteutetaan englannin kielellä

Tavoitteet

Opiskelija:
• Tuntee lasten hoitotyötä ohjaavat periaatteet sekä lapsen aseman ja oikeudet
• Tuntee terveen lapsen kehityksen
• Osaa seurata ja edistää kasvua ja kehitystä, sekä tunnistaa poikkeamia
• Osaa tukea vanhemmuutta ja tunnistaa voimavaroja ja riskitekijöitä
• Osaa ohjata lapsia ja perheitä, sekä hyödyntää terveysteknologiaa
• Osaa toimia potilasturvallisuutta edistäen
• Osaa hakea ja soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa
• Osaa määritellä ja kirjata lapsipotilaan hoitotyön tarpeita, suunnitella ja toteuttaa hoitotyötä sekä arvioida hoidon vaikuttavuutta
• Osaa tavallisimmat lasten ja nuorten sairaudet ja tietää niiden ennaltaehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen menetelmät
• Osaa lapsen elvytyksen ja hoitoelvytyksen
• Tietää lasten lääkehoidon farmakologiset perusteet sekä osaa toteuttaa turvallista lääke- ja nestehoitoa lapsipotilaalle

Sisältö

Sisältö

• Lasta koskevat lait, asetukset, lasten oikeudet, sekä lasten hoitotyön eettiset periaatteet
• Lapsen ja perheen kohtaaminen ja ohjaus
• Perhehoitotyön muodot ja menetelmät
• Terveen lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen seuranta sekä kehityksen poikkeamat
• Lapsen perushoito
• Lasten ja nuorten yleisimmät lastentaudit, kirurgiset ongelmat, infektiotaudit sekä pitkäaikaissairaudet ja niiden hoito, kuntoutus ja kirjaaminen
• Lapsipotilaan kliininen tutkiminen ja erilaisten arviointimenetelmien käyttö hoidollisen päätöksenteon tukena
• Lapsen valmistaminen toimenpiteeseen
• Lasten ja nuorten yleisimmät sairaanhoidolliset toimenpiteet, potilaan tarkkailu, sekä kivun hoito
• Hoitoteknologian käyttö
• Lapsen elvytys ja hoitoelvytys
• Lasten ja nuorten farmakologia ja lääkehoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi
• Lasten nestehoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi
• Lääkelaskut

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Kätilökoulutus
Opettaja
 • TERHY13 Virtuaalihenkilö13 KATILO
 • Sanna Ojala
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PKÄTIS23
  Kätilö (AMK), päivätoteutus
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Lääkehoidon perusteet 5 op KLÄPE

Tavoitteet

Opiskelija:

• Tunnistaa eettisen näkökulman, juridiset sekä näyttöön perustuvan tiedon merkityksen lääkehoitoa koskevassa päätöksenteossa
• Tunnistaa työ- ja potilasturvallisuuden osana lääkehoitoa ja osaa toimia lääkitysturvallisuutta edistäen lääkehoitoprosessin eri vaiheissa lääkehoitosuunnitelman mukaisesti
• Osaa kuvata tehokkaan, turvallisen, tarkoituksenmukaisen, vaikuttavan ja taloudellisen lääkehuollon ja lääkehoidon osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa
• Tietää eri ammattiryhmien ja lääkkeen käyttäjän vastuut ja roolit lääkehoidon toteuttamisessa
• Tietää sairaanhoitajan työssä tarvittavan farmakologian ja farmasian perusteet
• Tietää sairaanhoitajan vastuun ja tehtävät lääkehoidon toteuttajana lääkehoitoprosessin eri vaiheissa
• Tietää ja osaa hyödyntää lääkehoidossa luotettavia näyttöön perustuvia tietolähteitä
• Osaa toteuttaa lääkehoitoa eri antoreittejä aseptisesti ja turvallisesti käyttäen sekä käyttää niissä käytettäviä välineitä oikein
• Osaa toteuttaa potilaan lääkehoidon lääkärin määräyksen mukaisesti ja hallitsee lääkehoidon toteuttamisessa tarvittavat matemaattiset taidot ja lääkelaskennan
• Tietää potilaan lääkehoidon tavoitteet sekä yksilöllisen ohjauksen ja lääkehoitoon sitoutumisen merkityksen potilaan kokonaishoidossa
• Osaa arvioida omaa lääkehoito-osaamistaan lääkehoitopassin avulla

Sisältö

Sisältö:

• Keskeiset säädökset ja eettiset perusteet
• Lääkehuollon ohjaus ja valvonta
• Lääke- ja lääkitysturvallisuus
• Lääkehoidon keskeiset käsitteet ja tietolähteet
• Lääkeaineiden vaiheet ja vaikutukset elimistössä
• Lääkemuodot ja lääkkeen antotavat
• Keskeiset haittavaikutukset sekä yhteisvaikutusmekanismit
• Lääkehoitosuunnitelma ja lääkehoitoprosessin turvallinen toteuttaminen
• Lääkehoidon välineet ja aseptinen toiminta
• Kirjaaminen
• Ohjaus ja neuvonta
• Lääkelaskenta
• Lääkehoitopassi osana osaamisen tunnistamista

Oppimateriaalit

Saano & Taam-Ukkonen (2020) Lääkehoidon käsikirja 9. uudistettu painos
Osat:
Lääkehoidon keskeiset käsitteet ja tietolähteet
Sairaanhoitajan lääkehoidon osaaminen
Lääkehuolto eri toimintaympäristöissä
Lääkkeenanto luonnollista reittiä
Lääkkeen antaminen injektiona

Nikkola, Nurkka, Paloposki. Annos oivallusta. SanomaPro Oy. (viimeisin painos).

Opetusmenetelmät

· Lähi- ja Verkko-oppiminen
· Tiimi-oppiminen
· Tehtäväperustainen oppiminen
· Tentit ja tietotestit
· Harjoittelu luokassa
· Lääkelaskupaja
· Itsenäinen oppiminen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Aikataulu löytyy itslearningista

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

· Työelämälähtöisyys (teemapäivät ja harjoittelu luokassa)
· Tiimioppiminen (harjoittelu luokassa)
· Yhteisopettajuus (teemapäivät, lääkelaskenta ja luennot)
· Simulaatiot
· Käänteinen oppiminen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson suorittaminen toisen ryhmän kanssa vastaavassa opintojakson

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 24h
Alkutentti (Ville) kirjatenttinä 20h
Farmakologian tietotestit 10h
Itsenäinen työskentely (its tehtävät ja laskut yms.) 51h
Prekliinisiä harjoittelutunteja (sis. Simulaatiot) 19h
Lääkelaskupajat ja lääkelaskukoe 8h

Sisällön jaksotus

· lääke ja lääkkeen kehittäminen
· lääkkeiden tunnistaminen ja rinnakkaisvalmisteet
· lääkkeiden luokittelu
· farmakodynamiikka ja farmakokinetiikka
· lääkemuodot, lääkkeen antotavat, sekä lääkehoidon välineet
· keskeiset haittavaikutukset sekä yhteisvaikutusmekanismit
· lääkehuolto- ja hoito osana sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää
· lääkehuollon ja -hoidon ohjaus ja valvonta
· keskeiset säädökset ja suositukset
· lääke- ja lääkitysturvallisuus potilasturvallisuuden osa-alueena
· reseptilääkkeet ja itsehoitolääkkeet
· lääkehoitoa koskevat keskeiset tietolähteet
· lääkehoitosuunnitelma lääkehoidon toteuttamisen perustana
· sairaanhoitajan tehtävät lääkehoidon toteuttajana lääkehoitoprosessin eri vaiheissa
· potilaan lääkityksen ja riskitietojen selvittäminen
· lääkehoidon tarpeen ja muutostarpeen tunnistaminen
· lääkehoidon toteutuksen suunnittelu
· lääkehoidon toteuttaminen, ohjaus ja neuvonta
· lääkehoitoon sitoutumisen edistäminen
· lääkehoidon toteutumisen seuranta ja vaikuttavuuden arviointi
· lääkityksen tarkistus
· lääkehoidon dokumentointi ja raportointi
· lääkehoitoprosessiin liittyvien riskien tunnistaminen ja lääkitysturvallisuuden edistäminen
· lääkehoitopassi
· lääkelaskenta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Alkutentti (Ville) HYL–K5 (Painotus 1/3)
Farmakologia tietotestit HYL –K5 (Painotus 1/3)
Lopputentti HYL–K5 (Painotus 1/3)
Läsnäolo prekliinisessä harjoittelussa ja simulaatioissa (hyv/hyl)
Pakolliset kurssitehtävät (hyv/hyl)
Lääkelaskukoe (Hyv/Hyl)

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 08.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Kätilökoulutus
Opettaja
 • Elina Santala
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PKÄTIS22
  Kätilö (AMK), päivätoteutus
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

sMielenterveys ja päihdehoitotyö 7 op KMIPÄ

Opintojaksosta osa toteutetaan englannin kielellä

Tavoitteet

Opiskelija:
· Hallitsee mielenterveyden edistämisen kaiken mielenterveystyön lähtökohtana
· Hallitsee mielenterveys- ja päihdehoitotyön palvelujärjestelmän ja osaa toimia moniammatillisessa verkostotyössä
· Osaa tunnistaa mielenterveys- ja päihdepotilaan hoidon tarpeita, puuttumaan ongelmiin ja ohjaamaan potilaan tarkoituksenmukaiseen hoitoon sekä kirjata hoidon tarpeita, suunnitella ja toteuttaa hoitoa sekä arvioida sen vaikutuksia sekä tehdä tarvittavat johtopäätökset.
· Tunnistaa keskeiset mielenterveyden häiriöt ja osaa niiden hoidon lähtökohdat
· Tunnistaa eri ikäisten potilaiden hoidon tarpeet ja lähtökohdat
· Osaa toimia työ- ja potilasturvallisuutta edistäen mielenterveys- ja päihdepotilaiden hoidossa
· Ymmärtää eettisten ohjeiden, arvojen, periaatteiden ja lakien merkityksen toimintaa ohjaavina tekijöinä mielenterveyden ja päihdehoitotyössä
· Osaa käyttää mielenterveyden ja päihdehoitotyön menetelmiä noudattaen toipumisorientaation periaatteita
· Ymmärtää hoitosuhdetyöskentelyn ja työnohjauksen merkityksen ja osaa tukea sekä ohjata potilasta ja hänen läheisiään
· Osaa toteuttaa turvallisia ja vaikuttavia monipuolisia biologisia hoitoja, kuten lääkehoitoa, sekä psykososiaalisia hoitomuotoja osana mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitoa.
· Ymmärtää kriisin osana ihmisen normaalia kehitystä ja osaa määritellä traumafokusoituneen hoidon tarpeita
· Ymmärtää kokemusasiantuntijuuden merkityksen kokonaisvaltaisen hoidon kehittämisessä

Sisältö

Sisältö

Mielenterveyden hoitotyön perusteet
· positiivinen mielenterveys käsitteenä
· mielenterveyden yhteiskunnallinen merkitys ja osa-alueet
· hoidollinen vuorovaikutus (asenteet, etiikka, ammatillinen vuorovaikutus)
· palvelujärjestelmäosaaminen
· mielenterveyden edistämiseen tähtääviä kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita
· tahdonvastaisen hoidon prosessi, vapaaehtoiseen hoitoon hakeutuminen
· voimavaraistava työote
· psykoottisen potilaan kohtaaminen
· kriisityö
· motivoiva haastattelu ja mini-interventio
· potilaan hoitoonohjaus
· psyykenlääkkeet
· keskeisimmät mielenterveyshäiriöt sekä niiden tunnistaminen ja hoito
· riippuvuusproblematiikka
· alkoholin terveydelliset vaikutukset ja riskikäyttö
· yleisimmät huumausaineet, käytön tunnistaminen

Raskauden ja synnytyksen jälkeinen aika
· Äitiysajan mielenterveyden edistäminen
· Mielenterveyden arviointi raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen
· Synnytyksen jälkeisen masennuksen tunnistaminen ja hoitaminen
· Äidin ja lapsen välisen kiintymyssuhteen rakentuminen

Lapset ja nuoret sekä heidän perheensä
· lapsen kehitys ja mielenterveys
· lasten ja nuorten keskeiset mielenterveyshäiriöt
· perheiden tukemien

Ikääntyneet
· ikääntyneiden keskeiset mielenterveyden haasteet ja häiriöt
· ikääntyneet päihteiden käyttö

Oppimateriaalit

Hämäläinen, Kanerva, Kuhanen, Schubert & Seuri. 2017. Mielenterveyshoitotyö. Sanomapro. Sivut 18-101 ja 139-339

Lönnqvist, J., Marttunen, M., Henriksson, M., Partonen, T., Aalberg, V. & Seppälä, O. 2017. Psykiatria. [Helsinki]: Kustannus Oy Duodecim.
- Mielenterveyden häiriöiden diagnostiikka ja luokittelu
- Mielenterveyden häiriöt

Aalto, M., Alho, H. & Niemelä, S. 2018. Huume- ja lääkeriippuvuudet. [Helsinki]: Kustannus Oy Duodecim.

Mielenterveys ja päihdehoitotyön Käypä hoito -suositukset

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento, itsenäisiä tehtäviä, ryhmätehtäviä, tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 6.10. klo 8-10, uusintatenttiajankohdasta keskusteltava erikseen!

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Keskusteltava opettajan kanssa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

22h aktivoivaa luentoa
10h prekliinistä harjoittelua (100 % läsnäolo)
2h tentti
27h Kehittämishankkeista käytäntöön -tehtävä
40 h Stigama-tehtävä sekä palvelujärjestelmätehtävä
88h tenttiin lukeminen

Sisällön jaksotus

Info opintojaksosta + Mitä on mielenterveys? (2h)
Masennus, Kaksisuuntainen mielialahäiriö (2h)
Psykoosisairaudet, persoonallisuushäiriöt (2h)
Päihteet ja riippuvuuden hoito (2h)
Mielenterveys- ja päihdetyö + Stigma (2h)
Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmä(2h)
Kriisit ja traumat (2h)
Meilenterveys- ja päihdeongelmien enaltaehkäisty (2h)
Perheenmielenterveys (2h)
Hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi (2h)

TENTTI (2h)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti 0-5
Tehtävät HyV-Täydennettävä-Hylätty
Prekliinisillä tuonneilla 100% paikalla olo, possaolo korvattava tai osallistuttava toisen ryhmän prekliinissiin.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

09.10.2023 - 12.11.2023

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kätilökoulutus
Opettaja
 • Heli Aarnio
 • Satu Halonen
Ryhmät
 • PKÄTIS22
  Kätilö (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPOTILAAN HOITOTYÖ 8 OP KMIHA

Tavoitteet

Opiskelija
• Osaa määritellä mielenterveys- ja päihdeasiakkaan / potilaan hoitotyön tarpeita, suunnitella ja toteuttaa hoitoa, arvioida sen vaikuttavuutta
• Osaa kohdata ja auttaa eri-ikäisiä asiakkaita / potilaita sekä heidän läheisiään.
• Perehtyy mielenterveyden ja päihdehoitotyön menetelmiin ja hoitosuhde- ja työryhmätyöskentelyyn sekä oppii käyttämään työnohjausta ammatillisen kehittymisensä tukena
• Osaa tarkastella omien arvojensa ja asenteidensa merkitystä eri-ikäisten asiakkaiden / potilaiden kohtaamisessa ja ammatillisessa vuorovaikutuksessa
• On sisäistänyt hoitotyön etiikan ja perustaa toimintansa ajantasaiseen tietoon
• Lisää mielenterveyden ja päihdehoitotyön lääkehoito-osaamistaan
• Osaa kirjata mielenterveyden ja päihdehoitotyön potilaan hoitoa koskevaa tietoa

Sisältö

Sisältö
• Näyttöön perustuvan mielenterveys- ja päihdehoitotyön ja ohjauksen suunnittelua, toteutusta, arviointia ja prosessin kirjaamista
• Mielenterveys- ja päihdehoitotyön keskeisten toimintojen harjoittelu oppimisympäristön ja potilaiden/asiakkaiden tarpeiden mukaisesti
• Potilaan kliinisen tutkimisen ja hoidollisen, voimavaraistavan vuorovaikutuksen harjoittelu potilaan/asiakkaan kanssa
• Eri mielenterveys- ja päihdehoitotyön menetelmiin, hoitosuhde- ja työryhmätyöskentelyyn sekä työnohjaukseen perehtyminen
• Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmän rakenteen tunteminen
• Lääkehoidon ja mielenterveyden perustan syventäminen
• Osaa toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti hoitoympäristössä

Opetusmenetelmät

Ohjattu harjoittelu, itsearvionti ja palautekeskustelut lähiohjaajan kanssa. Vertaistuki perehdytys- ja palautetunneilla tutoropettajan ohjaamana.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Ohjattu harjoittelu SIKI2 8 op yhteensä 216 h, joista opiskelija voi vähentää harjoitteluympäristössä tehdyistä tunneista yhteensä 16h, kirjaten ne aikataululomakkeen yhteenvetoon:
Harjoittelun perehdytystunti 2h
Harjoittelun palautetunti 2h
Jobiilin cv 2h
Itsenäinen teoriatiedon kertaaminen harjoittelua varten 10 t

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Toteutuneet opintojaksot ja niihin liittyvä materiaali.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Kts. arviointikriteerit hyväksytylle ja hylätylle (sairaanhoitaja, MIHA)

Sisällön jaksotus

Opiskelija laatii henkilökohtaiset tavoitteet viimeistään toisen harjoitteluviikon alussa opetussuunnitelman ja harjoitteluympäristöä soveltaen. Tavoitteet ohjaavat opiskelijan oppimisprosessia.

Opiskelijalla on ohjatussa harjoittelussa harjoittelupaikan nimeämä lähiohjaaja (t).

Henkilökohtaiset tavoitteet opiskelija palauttaa Sun harkka sovellukseen tuutoropettajan sekä harjoittelun ohjaajan kommentoitavaksi ja hyväksyttäväksi viimeistään toisen harjoitteluviikon alussa. (Arviointi 1/3)

Väliarviointikeskustelusta opiskelija laatii tiiviin yhteenvedon ja palauttaa sen Sunharkkaan. Myös ohjaaja kirjaa sanallisesti väliarviointia Sun harkkaan. (Arviointi 2/3)

Opiskelija kirjaa harjoittelun loppuarvioinnin Sun harkkasovellukseen johon ,myös harjoittelun ohjaaja laatii loppuarviointinsa. (Arviointi 3/3)

Viestintäkanava ja lisätietoja

Mahdolliset poissaolot on korvattava.

Opiskelija antaa palautteen oppimisympäristöstä CLES T- sähköisen lomakkeen avulla, jos harjoitteluympäristössä on se käytössä.

Lääkehoidon perusteet opintojakson lääkelaskut oltava hyväksytysti suoritettuna ennen harjoittelun alkua.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija käy lähiohjaajan kanssa harjoittelupaikassa väliarviointikeskustelun, johon opiskelija valmistautuu itsearviointia pohdiskellen (henkilökohtaisiin tavoitteisiin perustuen) ja loppuarviointikeskustelun, johon opiskelija valmistautuu kirjallisella itsearvioinnilla.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 12.11.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 06.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kätilökoulutus
Opettaja
 • Hanna Koivikko
 • Satu Halonen
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PKÄTIS21
  Kätilö (AMK), päivätoteutus
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Naisen hoito- ja kätilötyö 5 op KNAKÄ

Tavoitteet

Opiskelija:
· Tunnistaa eri-ikäisten naisten terveyteen vaikuttavia yksilöllisiä, kulttuurisia ja ympäristöllisiä tekijöitä
· Edistää naisen terveyttä ja yhteiskunnallista hyvinvointia ja ymmärtää naisen terveyden merkityksen koko perheen terveyden kannalta
· Osaa naistentautipotilaan hoitoprosessin
· Osaa kohdata kulttuuritaustaltaan erilaisia yksilöitä ja perheitä, ja ymmärtää kulttuuristen piirteiden moninaisuuden kätilötyössä
· Pystyy ennakoimaan ja analysoimaan naisen voinnin muutoksia sekä osaa toimia niiden edellyttämällä tavalla moniammatillisesti
· Osaa toimia kätilötyön arvojen ja periaatteiden mukaisesti
· Osaa ohjata naista ja kumppania perhesuunnittelussa asiakaslähtöisesti

Sisältö

Sisältö

Seksuaali- ja lisääntymisterveys naisen eri elämänvaiheissa
• Naisen elämänkaareen liittyvät terveysriskit, ongelmat ja kätilötyö
• Nais- ja perhelähtöisyys
• Perheiden moninaisuus
• Kätilötyön ammatilliset arvot, eettiset ohjeet ja periaatteet ja niiden mukainen toiminta
• Yksilön, perheen ja yhteiskunnan seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvät kulttuuriset tekijät
• Kulttuuriset voimavarat ja haasteet naisen hoitotyössä
• Eettiset ristiriitatilanteet kätilötyössä

Gynekologisen potilaan kätilötyö
• Naistentautien hoitoympäristöt ja hoitopolut
• Gynekologisen potilaan hoitoprosessin erityispiirteet
• Gynekologiset sairaudet ja niiden hoito
• Lapsettomuus ja sen hoito
• Raskauden keskeytyminen ja keskeyttäminen ja niiden hoito
• Kliiniset taidot naistentautipotilaan hoidossa
• Gynekologia ja endokrinologia

Perhesuunnittelu
• Raskauden ehkäisytarpeen määrittely ja raskauden ehkäisymenetelmät
• Seksitautien ehkäisy

Oppimateriaalit

Tiedolla. taidolla, tunteella Suomen Kätilöliiton julkaisu

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL verkkojulkaisut

Teemoihin soveltuen:

Käypä hoito -suositukset

Terveyskirjasto

Terveysportti/ Oppiportti

Terveyskylän Naistalo

VäestöliittoMuita lähteitä:

Viisaat Valinnat (Viva) -Hedelmällisyys: https://viva.tamk.fi/portfolio/nuori-ala-missaa-tata/

Tyttöjen ja naisten ympärileikkaus THL:n verkkosivut: https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/maahanmuutto-ja-hyvinvointi/maahanmuuttajien-seksuaali-ja-lisaantymisterveys/tyttojen-ja-naisten-sukuelinten-silpomisen-estaminen

Koukkula, M. & Klemetti, R. 2019. Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen (FGM) estämisen toimintaohjelma. STM. Julkaisuja. 1/2019 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161355

WHO Clinical handbook FGM: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272429/9789241513913-eng.pdf?ua=1

Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma vuosille 2020–2023: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162499/OM_2020_15_ML.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Vigor-hankkeen video materiaali ympärileikkauksen puheeksiotosta: https://www.youtube.com/watch?v=40zxGWuykDA

Kulttuurisensitiivinen työote THL:n verkkosivut: https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/tyon-tueksi/hyvia-kaytantoja/kulttuurisensitiivinen-tyoote

Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus THL:n verkkosivut: https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus

Leino-Kilpi H & Välimäki M 2009. Etiikka hoitotyössä. 5. uudistettu painos. Helsinki .WSOY.

Louhiala P & Launis V 2009. Parantamisen ja hoitamisen etiikka . Helsinki. Edita Prima.

Opetusmenetelmät

PBL-tutoriaalit, luokassa harjoittelu, opintokäynti, simulaatio ja verkkokurssi.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Itslearning etätentti
Tentti auki 6.12.2023- 12.12.2023
Ei aikarajaa.
Paritentti
 
Uusintatentti sovitaan erikseen opettajien kanssa tarvittaessa, yksilötentti.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Käänteinen oppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op on 5x27h = 135h:a opiskelijan työtä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

ItsLearning oppimisalusta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Paritentti: hyl-5

tutoriaalit: hyv/hyl

simulaatiot: hyv/hyl

prekliiniset harjoitukset: hyv/hyl

domino-verkkokurssi tehtävä: hyv/hyl

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ensihoito, terveydenhoito ja kätilötyö

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kätilökoulutus
Opettaja
 • Hanna Koivikko
 • Satu Halonen
Ryhmät
 • AVOKATIK24
  Kätilö, avoin amk, erillishaku, Turku, K24

Tavoitteet

Naisen hoito- ja kätilötyö 5 op KNAKÄ

Tavoitteet

Opiskelija:
· Tunnistaa eri-ikäisten naisten terveyteen vaikuttavia yksilöllisiä, kulttuurisia ja ympäristöllisiä tekijöitä
· Edistää naisen terveyttä ja yhteiskunnallista hyvinvointia ja ymmärtää naisen terveyden merkityksen koko perheen terveyden kannalta
· Osaa naistentautipotilaan hoitoprosessin
· Osaa kohdata kulttuuritaustaltaan erilaisia yksilöitä ja perheitä, ja ymmärtää kulttuuristen piirteiden moninaisuuden kätilötyössä
· Pystyy ennakoimaan ja analysoimaan naisen voinnin muutoksia sekä osaa toimia niiden edellyttämällä tavalla moniammatillisesti
· Osaa toimia kätilötyön arvojen ja periaatteiden mukaisesti
· Osaa ohjata naista ja kumppania perhesuunnittelussa asiakaslähtöisesti

Sisältö

Sisältö

Seksuaali- ja lisääntymisterveys naisen eri elämänvaiheissa
• Naisen elämänkaareen liittyvät terveysriskit, ongelmat ja kätilötyö
• Nais- ja perhelähtöisyys
• Perheiden moninaisuus
• Kätilötyön ammatilliset arvot, eettiset ohjeet ja periaatteet ja niiden mukainen toiminta
• Yksilön, perheen ja yhteiskunnan seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvät kulttuuriset tekijät
• Kulttuuriset voimavarat ja haasteet naisen hoitotyössä
• Eettiset ristiriitatilanteet kätilötyössä

Gynekologisen potilaan kätilötyö
• Naistentautien hoitoympäristöt ja hoitopolut
• Gynekologisen potilaan hoitoprosessin erityispiirteet
• Gynekologiset sairaudet ja niiden hoito
• Lapsettomuus ja sen hoito
• Raskauden keskeytyminen ja keskeyttäminen ja niiden hoito
• Kliiniset taidot naistentautipotilaan hoidossa
• Gynekologia ja endokrinologia

Perhesuunnittelu
• Raskauden ehkäisytarpeen määrittely ja raskauden ehkäisymenetelmät
• Seksitautien ehkäisy

Oppimateriaalit

Bildjuschkin, K. (toim.) 2023. Seksuaaliväkivaltatyön perusteet. THL, Teema 36/2023. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-408-143-6.

Brusila, P., Kero, K., Piha, J. & Räsänen, M. (toim.) 2020. Seksuaalilääketiede. Duodecim. Tallinna. Luettavissa Turun AMK:n kirjaston kautta Oppiportista, Oppikirjat.

Kätilötyö 2021 -Raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika. Harvala, Pietiläinen, Raussi-Lehto & Äimälä (toim.). Edita. Helsinki. s- 26-30.

Theories and perspectives for Midwifery a Nordic view. 2022, Lundgren, Blix, Gottfredsdóttir & Aagaard Nohr (Eds).Studentlitteratur AB Lund. Latvia.

DOMINO lähisuhdeväkivallan verkkokurssi

Tiedolla. taidolla, tunteella Suomen Kätilöliiton julkaisu

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL verkkojulkaisut

Teemoihin soveltuen:

Käypä hoito -suositukset

Terveyskirjasto

Terveysportti/Oppiportti

Terveyskylän Naistalo

Väestöliitto


Muita lähteitä:

Viisaat Valinnat (Viva) -Hedelmällisyys: https://viva.tamk.fi/portfolio/nuori-ala-missaa-tata/

Tyttöjen ja naisten ympärileikkaus THL:n verkkosivut: https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/maahanmuutto-ja-hyvinvointi/maahanmuuttajien-seksuaali-ja-lisaantymisterveys/tyttojen-ja-naisten-sukuelinten-silpomisen-estaminen

Koukkula, M. & Klemetti, R. 2019. Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen (FGM) estämisen toimintaohjelma. STM. Julkaisuja. 1/2019 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161355

WHO Clinical handbook FGM: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272429/9789241513913-eng.pdf?ua=1

Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma vuosille 2020–2023: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162499/OM_2020_15_ML.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Vigor-hankkeen video materiaali ympärileikkauksen puheeksiotosta: https://www.youtube.com/watch?v=40zxGWuykDA

Kulttuurisensitiivinen työote THL:n verkkosivut: https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/tyon-tueksi/hyvia-kaytantoja/kulttuurisensitiivinen-tyoote

Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus THL:n verkkosivut: https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus

Leino-Kilpi H & Välimäki M 2009. Etiikka hoitotyössä. 5. uudistettu painos. Helsinki .WSOY.

Louhiala P & Launis V 2009. Parantamisen ja hoitamisen etiikka . Helsinki. Edita Prima.

Opetusmenetelmät

Oppimistapaamiset (ennakkovalmistautuminen)
Pienryhmätehtävät
Itsenäinen työskentely
Pienoisseminaari
Verkko-oppiminen
Opintokäynnit
Verkkotentti

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Käänteinen oppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Info 2h
Oppimiskeskustelut 9h
Seminaari 3h
Opintokäynti?
Itsenäinen työskentely 115h

Yht: 135 h

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutuu vk 2- 9. Lähi- tai etätapaamiset toteutuvat keskiviikkoisin ja/ tai torstaisin. Ajankohdat tarkentuvat lukujärjestysten julkaisun jälkeen.

Muutokset mahdollisia.

Info

Oppimistapaamiset

Pienoisseminaari

Mahdolliset opintokäynnit:

TYKS Seri-keskus ja Mehiläinen Felicitas lapsettomuusklinikka,
ajankohdat tarkentuvat myöhemmin

Integroituu yksi Kätilötyön syventävä simulaatiokerta

Viestintäkanava ja lisätietoja

ItsLearning oppimisalusta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotentti arvioidaan numeerisesti T1-K5.
Muut tehtävät hyväksytty/hylätty

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 18.02.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kätilökoulutus
Opettaja
 • Saimi Ristimäki
 • Sanna Ojala
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PKÄTIS23
  Kätilö (AMK), päivätoteutus
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Nestehoito 3 op KNEHO

Tavoitteet

Opiskelijat:

• Tietää laskimoon annettavan lääke-, neste-, ravitsemushoidon fysiologiset perusteet
• Tietää sairaanhoitajan vastuun ja tehtävän laskimoon annettavan lääke-, neste- ja ravitsemushoidon toteuttajana lääkehoitoprosessin eri vaiheissa
• Tunnistaa nestehoidon ja parenteraalisen ravitsemuksen tarpeen ja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida neste- ja ravitsemushoidon toteuttamista
• Osaa hyödyntää luotettavia lääkehoidon tietokantoja laskimoon annettavan lääke-, neste- ja ravitsemushoidon toteutuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
• Osaa saattaa käyttökuntoon ja annostella lääkärin määräyksen mukaisesti laskimoon annettavat lääkkeet, hallitsee siinä tarvittavat laskutoimitukset
• Tietää laskimokatetrien indikaatiot, toimintaperiaatteen ja huollon sekä osaa toteuttaa laskimoon annettavan lääke- ja nestehoidon aseptisesti ja turvallisesti
• Osaa tarkkailla potilasta sekä arvioida laskimoon annettavan lääkehoidon vaikutuksia sekä vaikuttavuutta
• Tietää verensiirron perusteet ja osaa toteuttaa verensiirron

Sisältö

Sisällöt

• Nestehoidon fysiologia
• Infuusionesteet, laskimoon annettavat lääkkeet ja ravitsemusliuokset
• Potilas- ja työturvallisuutta edistävät toimintatavat ja infektioiden torjunta nestehoidossa
• Lääkehoitosuunnitelma ja lääkehoitoprosessi laskimon sisäisessä lääkehoidossa
• Nestehoidon suunnitelma, nestetasapaino ja kirjaaminen
• Erilaisten laskimokatetrien indikaatiot, toimintaperiaatteet ja huolto
• Laskimoon annettavan lääkkeen käyttökuntoon saattaminen ja antaminen
• Verituotteet ja verensiirto
• Lääkehoitoteknologia
• Keskeiset lääke- ja nestehoidon tietolähteet
• Lääkelaskenta

Oppimateriaalit

Terveysportti ->Oppiportti -> Anestesiologian ja tehohoidon perusteet kirjasta seuraavat kappaleet:
• Parenteraalinen nestehoito ydinasiat
• Nestehoidon fysiologiaa
• Nestetasapainon arviointi
• Nestehoidon tavoitteet ja perusperiaatteet
• Parenteraalisessa nestehoidossa käytettävät valmisteet
VSSHP. 2020. Verisuonikatetrin hoito ja suoniyhteyden ylläpito.
SPR ABO-materiaali
Muut opettajan osoittamat materiaalitNikkola, R., Nurkka, N. & Paloposki, S. 2016. Annos oivallusta. Harjoittelemalla lääkelaskennan osaajaksi. SanomaPro Oy.
Saano, S. & Taam-Ukkonen, M. 2020. Lääkehoidon käsikirja. SanomaPro Oy.
Rautava-Nurmi ym. 2010. Neste- ja ravitsemushoito. WSOYPro. Sivut: 47-140, 166-212, 224-233.

Opetusmenetelmät

Lähi- ja Verkko-oppiminen
· Tiimi-oppiminen
· Tehtäväperustainen oppiminen
· Tentit ja tietotestit
· Harjoittelu luokassa
· Lääkelaskupaja
· Itsenäinen oppiminen

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

- Työelämälähtöisyys (teemapäivät ja harjoittelu luokassa)
· Tiimioppiminen (harjoittelu luokassa)
· Yhteisopettajuus (teemapäivät, lääkelaskenta ja luennot)
· Simulaatiot
· Käänteinen oppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

vastaava opintojakso

Sisällön jaksotus

Sisällöt
• nestehoidon fysiologia
• infuusionesteet, laskimoon annettavat lääkkeet ja ravitsemusliuokset
• potilas- ja työturvallisuutta edistävät toimintatavat ja infektioiden torjunta nestehoidossa
• lääkehoitosuunnitelma ja lääkehoitoprosessi laskimon sisäisessä lääkehoidossa
• nestehoidon suunnitelma, nestetasapaino ja kirjaaminen
• erilaisten laskimokatetrien indikaatiot, toimintaperiaatteet ja huolto
• laskimoon annettavan lääkkeen käyttökuntoon saattaminen ja antaminen
• verituotteet ja verensiirto
• lääkehoitoteknologia
• keskeiset lääke- ja nestehoidon tietolähteet
- lääkelaskenta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Pistarit ja RyhmäTentti, HYL- K5
Tehtävät ITS , HYV/HYL
Lääkelaskut, HYV/HYL
Prekliiniset harjoittelutunnit ja niiden ennakkotehtävät, HYV/HYL

Ilmoittautumisaika

02.12.2022 - 30.03.2023

Ajoitus

01.01.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Kätilökoulutus
Opettaja
 • Hanna Koivikko
Ryhmät
 • PKÄTIS22
  Kätilö (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Näyttöön perustuva toiminta hoitotyössä (2 op) KNÄPE

Opintojaksosta osa toteutetaan englannin kielellä

Tavoitteet

Opiskelija:

· Tietää hoitotyön keskeiset arvot, eettiset periaatteet ja sairaanhoitajan ja kätilön ammattieettiset ohjeet sekä keskeisen hoitotyötä ohjaavan lainsäädännön
· Tietää miten toimitaan hoitotyön arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti sekä osaa arvioida niiden toteutumista
· Tutustuu sairaanhoitajan ja kätilön vastuuseen ja tehtäväalueeseen
· Tietää mitä tarkoitetaan näyttöön perustuvalla toiminnalla hoitotyössä
· Osaa hakea näyttöön perustuvaa tietoa yleisimmistä terveystieteiden tietokannoista
· Tietää asiakaslähtöisen hoitotyön päätöksenteon prosessin ja sen yhteyden näyttöön perustuvaan toimintaan

Sisältö

Sisältö

• Hoitotyön etiikan keskeiset käsitteet
• Sairaanhoitajan ja kätilön ammattietiikka
• Eettisten ongelmien tunnistaminen ja käsittely
• Eettinen päätöksenteko ja toiminta hoitotyössä
• Hoitotiede tieteenalana
• Näyttöön perustuva toiminta
• Tiedonhaku ja -hallinta

Oppimateriaalit

Kuvataan Its oppimisympäristössä

Opetusmenetelmät

Osallistuminen info- ja alkutunteihin, tiedonhaun opetukseen, sekä itsenäinen opiskelu ja ryhmässä toteutettava kirjallinen ryhmätehtävä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähiopetus, verkko-opetus, seminaarit, itsenäinen opiskelu pienryhmissä ja itsenäisesti, sekä kirjallinen ryhmätyö. Opintojakson tarkka kuvaus Its -oppimisympäristössä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kuvataan Its oppimisympäristössä

Sisällön jaksotus

AJOITUS: vk 9-12 (27.2-26.3.2023)

Sisältö

• Hoitotyön etiikan keskeiset käsitteet
• Sairaanhoitajan ja kätilön ammattietiikka
• Eettisten ongelmien tunnistaminen ja käsittely
• Eettinen päätöksenteko ja toiminta hoitotyössä
• Hoitotiede tieteenalana
• Näyttöön perustuva toiminta
• Tiedonhaku ja -hallinta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallisena tehtävä ryhmätyö arvioidaan numeerisesti.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 21.04.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Kätilökoulutus
Opettaja
 • Hanna Koivikko
Ryhmät
 • PKÄTIS23
  Kätilö (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Näyttöön perustuva toiminta hoitotyössä (2 op) KNÄPE

Opintojaksosta osa toteutetaan englannin kielellä

Tavoitteet

Opiskelija:

· Tietää hoitotyön keskeiset arvot, eettiset periaatteet ja sairaanhoitajan ja kätilön ammattieettiset ohjeet sekä keskeisen hoitotyötä ohjaavan lainsäädännön
· Tietää miten toimitaan hoitotyön arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti sekä osaa arvioida niiden toteutumista
· Tutustuu sairaanhoitajan ja kätilön vastuuseen ja tehtäväalueeseen
· Tietää mitä tarkoitetaan näyttöön perustuvalla toiminnalla hoitotyössä
· Osaa hakea näyttöön perustuvaa tietoa yleisimmistä terveystieteiden tietokannoista
· Tietää asiakaslähtöisen hoitotyön päätöksenteon prosessin ja sen yhteyden näyttöön perustuvaan toimintaan

Sisältö

Sisältö

• Hoitotyön etiikan keskeiset käsitteet
• Sairaanhoitajan ja kätilön ammattietiikka
• Eettisten ongelmien tunnistaminen ja käsittely
• Eettinen päätöksenteko ja toiminta hoitotyössä
• Hoitotiede tieteenalana
• Näyttöön perustuva toiminta
• Tiedonhaku ja -hallinta

Oppimateriaalit

Kuvataan Its oppimisympäristössä

Opetusmenetelmät

Osallistuminen info- ja alkutunteihin, tiedonhaun opetukseen, sekä itsenäinen opiskelu ja ryhmässä toteutettava kirjallinen ryhmätehtävä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähiopetus, verkko-opetus, seminaarit, itsenäinen opiskelu pienryhmissä ja itsenäisesti, sekä kirjallinen ryhmätyö. Opintojakson tarkka kuvaus Its -oppimisympäristössä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kuvataan Its oppimisympäristössä

Sisällön jaksotus

AJOITUS: vk 9-12 (27.2-26.3.2023)

Sisältö

• Hoitotyön etiikan keskeiset käsitteet
• Sairaanhoitajan ja kätilön ammattietiikka
• Eettisten ongelmien tunnistaminen ja käsittely
• Eettinen päätöksenteko ja toiminta hoitotyössä
• Hoitotiede tieteenalana
• Näyttöön perustuva toiminta
• Tiedonhaku ja -hallinta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallisena tehtävä ryhmätyö arvioidaan numeerisesti.

Ilmoittautumisaika

03.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

8 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

75 % Lähiopetus, 25 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Kätilökoulutus
Opettaja
 • Tiina Murto
Ryhmät
 • PKÄTIS20
  Kätilö (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

OPINNäYTETYö 15 OP
- harjaantuu tunnistamaan ammatillisen tehtäväkenttänsä keskeisiä kehittämistarpeita ja niiden ratkaisuvaihtoehtoja
- harjaantuu työskentelemään itsenäisesti sekä (kriittisesti) arvioimaan ja käyttämään alansa tutkimustietoa
- toimii tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti
- hoitaa yhteistyökumppanuudet vastuullisesti
- kehittää ja osoittaa valmiuksiaan soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä käytännön asiantuntijatehtävissä
- osaa käyttää ohjausta opinnäytetyötään edistävällä tavalla
- osaa esitellä työskentelynsä etenemistä sekä antaa ja vastaanottaa palautetta
- osoittaa perehtyneisyytensä opinnäytetyönsä alaan sekä kielen hallinnan
- osaa toteuttaa ja dokumentoida työskentelynsä sekä viestiä tuloksista

Sisältö

Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte 8 op
- työskentelyn eteneminen ohjatusti
- opinnäytetyön esittäminen ja puolustaminen sekä toisen työn opponointi sovitulla tavalla
- kypsyysnäyte
- opinnäytetyön julkistaminen

Oppimateriaalit

Hyödynnetään tutkimusmetodiikan sekä opinnäytetyön sisältöön liittyvää kirjallisuutta.
Katso ohjeet Messi ja Itslearning

Opetusmenetelmät

projektioppiminen, tutkimus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

työelämälähtöisyys

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista toteutustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

8op = 216t
Ohjaukset etänä
Seminaarit ja kypsyysnäyte
Itsenäinen työskentely, opinnäytetyön toteutus ja kirjallisen tuotoksen laatiminen

Info 3h vkolla 36.
OPRA-seminaarit 12.-13.12.23
Kypsyysnäyte 3h etänä

Sisällön jaksotus

• opinnäytetyön toteutus
• seminaarit työskentely ohjattuna

Viestintäkanava ja lisätietoja

Edeltävyysehdot: Opinnäytetyön suunnitelma -opinnot

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen seminaareihin (100%; poissaolot seminaarista korvataan opettajan ilmoittamalla tavalla), hyväksytty opponointi, hyväksytty opinnäytetyön raportti (T1–K5). Seminaarissa esitetty työ arvioidaan Turun AMK:n arviointikriteerien mukaisesti (huom. suoritustapa Ouriginal). Ryhmässä tehdyssä opinnäytetyössä yksittäisen opiskelijan työpanos on tarvittaessa oltava osoitettavissa ja arvioitavissa. Opiskelija saa arvioinnista kirjallisen lausunnon.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 21.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

5 - 35

Koulutus
 • Kätilökoulutus
Opettaja
 • Tiina Murto
Ryhmät
 • PKÄTIS21
  Kätilö (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opinnäytetyön suunnittelu 4 op KOPSU

Opintojaksosta osa toteutetaan englannin kielellä

Tavoitteet

Opiskelija:
• Tietää terveydenhuollon kehittämisen ja terveystieteellisen tutkimusprosessin luonteen ja kulun
• Syventää osaamista tiedonhaussa ja osaa kriittisesti arvioida tietoa
• Osaa laatia työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämishankkeen suunnitelman
• Osaa laatia tutkimus- ja kehittämishankkeissa vaadittavia tiedotteita ja muita dokumentteja
• Osaa toimia hoitotyön asiantuntijana erilaisissa työelämälähtöisissä kehittämis- ja tutkimushankkeissa
• Tunnistaa ohjaustarpeen ja osaa hyödyntää ohjausta opinnäytetyötään edistävällä tavalla
• Osaa esitellä työskentelynsä etenemistä sekä antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta

Sisältö

Sisältö
• Opinnäytetyöprosessiin tutustuminen
• Työelämälähtöisen aiheen valinta ja rajaus
• Teoreettisen taustan luominen
• Tarkoituksen ja tavoitteen määrittely sekä ohjaavien kysymysten laatiminen
• Toteutusmenetelmän valinta
• Kirjallisen suunnitelman esittäminen ja toisen työn opponointi sovitulla tavalla

Oppimateriaalit

- Hyödynnetään tutkimusmetodiikan kirjallisuutta
- Messin ohjeet opinnäytetyön tekemisestä

Opetusmenetelmät

projektioppiminen, tutkimus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

- Hyväksytty opinnäytetyön suunnitelma
- Hyväksytty opponointi
- Osallistuminen (pakollinen) opinnäytetyön suunnitelman seminaareihin.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

työelämälähtöisyys

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnäytetyö tehdään yksin, parityönä tai kahta useamman opiskelijan ryhmässä, jos kyseessä laajempi selkeästi eriteltävä kokonaisuus tai opinnäytetyö on osa laajempaa projektia. Opinnäytetyö esitetään ja opponoidaan suunnitelmaseminaarissa. Opinnäytetyön tekeminen etenee toteutusvaiheeseen seminaarissa ja ohjauskeskusteluissa saadun palautteen pohjalta.
• itsenäinen työskentely / ryhmätyöskentely
• ohjauskeskustelut
• seminaarit (opinnäytetyön suunnitelmaseminaarit sisältävät esitykset ja opponoinnit)
4 opintopistettä (108 h):
- info
- itsenäinen opiskelu, kirjallisuushaut sekä aiheen rajaus ja täsmentäminen
- henkilökohtainen tai ryhmäohjaus
- itsenäinen opiskelu ja opinnäytetyön suunnitelman työstäminen
-suunnitelmaseminaarit

Sisällön jaksotus

Kevät 2024
Opinnäytetyön aihe liittyy johonkin hoitotyön kannalta merkittävään osa-alueeseen, mikä mahdollistaa opiskelijan ymmärryksen ja osaamisen syventämisen tällä alueella.
Vko 2: Info
Vkot 3-19: Ohjauksia
Vko 20: OPSU-seminaari

Viestintäkanava ja lisätietoja

Edeltävyysehdot: Hoitotyön tutkimus- ja kehittämisosaaminen (KEHI) on oltava suoritettuna tai aloitettava opinnäytetyö suunnitelma -jakson kanssa samaan aikaan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 05.03.2024

Ajoitus

06.03.2024 - 28.03.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kätilökoulutus
Opettaja
 • Anu Nousiainen
Ryhmät
 • PKÄTIS23
  Kätilö (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Palliatiivinen hoitotyö 1 op KPAHO

Tavoitteet:

• Tunnistaa oman suhtautumisensa parantumattomaan sairauteen ja kuolemaan
• Osaa selittää palliatiivisen hoidon ja saattohoidon keskeiset
• Osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja dokumentoida palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan oireiden ja kivun hoitoa sekä ohjata potilasta ja hänen läheisiään yksilölliset tarpeet huomioiden
• Tuntee kipulääkityksen periaatteet ja antomuodot sekä osaa hyödyntää lääkkeettömiä kivunhoidon menetelmiä
• Osaa hoitaa kunnioittavasti saattohoidon ja kuoleman jälkeisen hoidon ottaen läheiset huomioon

Sisältö

Sisältö:

• Palliatiivisen hoidon perusteet, hoitolinjaukset ja –rajaukset, ennakoiva hoitosuunnitelma
• Kipu ja oirehoito palliatiivisessa hoidossa: total pain, kipumittarit, kipulääkkeet, lääkkeetön hoito, hengenahdistus, suun oireet, ummetus, väsymys, ahdistuneisuus
• Potilaan ja läheisten tukeminen: perhekeskeisyys, psyykkinen tuki, eksistentiaalinen tuki, suru ja toivo
• Vuorovaikutus ja kohtaaminen: potilaan ja läheisten kohtaaminen, aktiivinen vuorovaikutus ja kommunikaatio
• Saattohoito: kuoleman lähestymisen tunnistaminen, potilaan ja omaisten huomioiminen kuoleman lähestyessä, kuolevan potilaan hoitotyö ja oirehoito, kuoleman jälkeinen hoitotyö
• Moniammatillinen tiimityö ja itsereflektio

Oppimateriaalit

Katso Its.

Opetusmenetelmät

Etäopetus, verkkokurssi, oppimiskeskutelut, tehtävät, tentti (yhdistetty syöpäpotilaan hoitotyön kanssa).

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Its-verkkotentti yhdistetty syöpätautien kanssa.
Mahdolliset poissaolot suoritetaan toisen luokan kanssa.
Uusintakoe ajankohta sovitaan opettajan kanssa erikseen.
Opintojakso on suoritettava kokonaisuudessaan vuoden sisällä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op = 27h opiskelijan työtä, tästä etäopetusta 4-6h, itsenäistä opiskelua tehtäviä tehden ja oppimateriaaliin tutustuen

Sisällön jaksotus

Palliatiivinen ja elämän loppuvaiheen hoitotyö 1op
- Palliatiivista hoitoa tarvitsevien potilaiden tunnistaminen
- Palliatiivista hoitoa tarvitsevien terveyden tukeminen ja palvelut
- Palliatiivista hoitoa tarvitsevien hoitamisen eettiset haasteet

Viestintäkanava ja lisätietoja

Sisätautipotilaan tai kirurgisen potilaan hoitotyön opinnot on pitänyt suorittaa hyväksytyksi ennen syöpähoitotyön opintojaksoa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo kontaktitunneilla, etukäteistehtävien palautus ennen lähiopetusta, posterit / seminaariesitykset, pienryhmätyöskentely hyv/hyl, tentti Hyv / Hyl.

Ilmoittautumisaika

22.03.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 08.10.2023

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Kätilökoulutus
Opettaja
 • Hanna Koivikko
 • Tiina Murto
Ryhmät
 • PKÄTIS21
  Kätilö (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

PERHEEN HOITOTYÖ KPEHO (Äitiyshuolto, lasten hoitotyö) 8 OP

Tavoitteet

Opiskelija:
• Osaa tukea vanhemmuutta raskauden aikana tai synnytyksen jälkeen
• Osaa huomioida äitiyshoitotyön erityispiirteitä terveydenhoitotyössä
• Harjoittelee raskaudenaikaisia ja synnytyksen jälkeisiä seuranta- ja ohjausmenetelmiä
• Osaa edistää eri ikäisten seksuaaliterveyttä
• Osaa soveltaa lasten, nuorten ja perheen hoitotyön tietoperustaa hoitaessaan eri-ikäisiä lapsia perhekeskeisesti ja terveyttä edistäen
• Osaa huomioida lasten ja nuorten hoitotyön erityispiirteet
• Harjoittelee tietojaan ja taitojaan lapsen ja nuoren hoitotyön tarpeen määrittelyssä, suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
• Osaa toteuttaa ohjattuna eri-ikäisten ihmisten lääkehoitoa
• Harjoittelee lapsen, nuoren ja perheiden tukemista ja ohjausta erilaisissa terveyteen ja sairauteen liittyvissä tilanteissa
• Harjoittelee hoitotyön päätöksentekoa yhdessä lapsen, nuoren ja perheen sekä eri ammattiryhmien kanssa
• Kykenee tukemaan lapsen, nuoren ja perheen voimavaroja terveyden edistämiseksi
• Osaa toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti hoitoympäristössä

Sisältö

Sisältö
• Vanhemmuuden kehittyminen ja tukemisen eri menetelmät
• Erilaiset raskaus- ja lapsivuodeajan seuranta- ja ohjaustilanteet sekä -menetelmät
• Seksuaalisuuden puheeksiottaminen
• Seksuaalikasvatus ja sen menetelmät
• Lasten ja nuorten terveydenhoitotyön tietoperustan soveltaminen huomioiden eri-ikäiset lapset, nuoret ja heidän perheensä.
• Lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä tukevien terveydenhoitotyön toimintojen harjoittelu
• Näyttöön perustuvan tiedon hyödyntäminen lasten ja nuorten terveydenhoitotyössä
• Eri ikäisten ihmisten lääkehoito ja rokotukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

216 h, sis 10 itsenäinen opiskelu, 6 h perehdytys, CV, palaute

Sisällön jaksotus

Ajoitus vko 36-40 (Harjoittelun perehdytys 15.5.23, palautetunti vkolla 41)

Tavoitteet

Opiskelija:
• Osaa tukea vanhemmuutta raskauden aikana tai synnytyksen jälkeen
• Osaa huomioida äitiyshoitotyön erityispiirteitä terveydenhoitotyössä
• Harjoittelee raskaudenaikaisia ja synnytyksen jälkeisiä seuranta- ja ohjausmenetelmiä
• Osaa edistää eri ikäisten seksuaaliterveyttä
• Osaa soveltaa lasten, nuorten ja perheen hoitotyön tietoperustaa hoitaessaan eri-ikäisiä lapsia perhekeskeisesti ja terveyttä edistäen.
• Osaa huomioida lasten ja nuorten hoitotyön erityispiirteet
• Harjoittelee tietojaan ja taitojaan lapsen ja nuoren hoitotyön tarpeen määrittelyssä, suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
• Osaa toteuttaa ohjattuna eri-ikäisten ihmisten lääkehoitoa
• Harjoittelee lapsen, nuoren ja perheiden tukemista ja ohjausta erilaisissa terveyteen ja sairauteen liittyvissä tilanteissa
• Harjoittelee hoitotyön päätöksentekoa yhdessä lapsen, nuoren ja perheen sekä eri ammattiryhmien kanssa
• Kykenee tukemaan lapsen, nuoren ja perheen voimavaroja terveyden edistämiseksi.

Sisältö

• Vanhemmuuden kehittyminen ja tukemisen eri menetelmät
• Erilaiset raskaus- ja lapsivuodeajan seuranta- ja ohjaustilanteet sekä -menetelmät
• Seksuaalisuuden puheeksiottaminen
• Seksuaalikasvatus ja sen menetelmät
• Lasten ja nuorten terveydenhoitotyön tietoperustan soveltaminen huomioiden eri-ikäiset lapset, nuoret ja heidän perheensä.
• Lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä tukevien terveydenhoitotyön toimintojen harjoittelu
• Näyttöön perustuvan tiedon hyödyntäminen lasten ja nuorten terveydenhoitotyössä
• Eri ikäisten ihmisten lääkehoito ja rokotukset

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kätilökoulutus
Opettaja
 • Satu Halonen
Ryhmät
 • PKÄTIS22
  Kätilö (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

PERHEEN HOITOTYÖ KPEHO (Äitiyshuolto, lasten hoitotyö) 8 OP

Tavoitteet

Opiskelija:
• Osaa tukea vanhemmuutta raskauden aikana tai synnytyksen jälkeen
• Osaa huomioida äitiyshoitotyön erityispiirteitä terveydenhoitotyössä
• Harjoittelee raskaudenaikaisia ja synnytyksen jälkeisiä seuranta- ja ohjausmenetelmiä
• Osaa edistää eri ikäisten seksuaaliterveyttä
• Osaa soveltaa lasten, nuorten ja perheen hoitotyön tietoperustaa hoitaessaan eri-ikäisiä lapsia perhekeskeisesti ja terveyttä edistäen
• Osaa huomioida lasten ja nuorten hoitotyön erityispiirteet
• Harjoittelee tietojaan ja taitojaan lapsen ja nuoren hoitotyön tarpeen määrittelyssä, suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
• Osaa toteuttaa ohjattuna eri-ikäisten ihmisten lääkehoitoa
• Harjoittelee lapsen, nuoren ja perheiden tukemista ja ohjausta erilaisissa terveyteen ja sairauteen liittyvissä tilanteissa
• Harjoittelee hoitotyön päätöksentekoa yhdessä lapsen, nuoren ja perheen sekä eri ammattiryhmien kanssa
• Kykenee tukemaan lapsen, nuoren ja perheen voimavaroja terveyden edistämiseksi
• Osaa toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti hoitoympäristössä

Sisältö

Sisältö
• Vanhemmuuden kehittyminen ja tukemisen eri menetelmät
• Erilaiset raskaus- ja lapsivuodeajan seuranta- ja ohjaustilanteet sekä -menetelmät
• Seksuaalisuuden puheeksiottaminen
• Seksuaalikasvatus ja sen menetelmät
• Lasten ja nuorten terveydenhoitotyön tietoperustan soveltaminen huomioiden eri-ikäiset lapset, nuoret ja heidän perheensä.
• Lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä tukevien terveydenhoitotyön toimintojen harjoittelu
• Näyttöön perustuvan tiedon hyödyntäminen lasten ja nuorten terveydenhoitotyössä
• Eri ikäisten ihmisten lääkehoito ja rokotukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

216 h, sis 10 itsenäinen opiskelu, 6 h perehdytys, CV, palaute

Sisällön jaksotus

Harjoittelu toteutuu vko 17-21.

Tavoitteet

Opiskelija:
• Osaa tukea vanhemmuutta raskauden aikana tai synnytyksen jälkeen
• Osaa huomioida äitiyshoitotyön erityispiirteitä terveydenhoitotyössä
• Harjoittelee raskaudenaikaisia ja synnytyksen jälkeisiä seuranta- ja ohjausmenetelmiä
• Osaa edistää eri ikäisten seksuaaliterveyttä
• Osaa soveltaa lasten, nuorten ja perheen hoitotyön tietoperustaa hoitaessaan eri-ikäisiä lapsia perhekeskeisesti ja terveyttä edistäen.
• Osaa huomioida lasten ja nuorten hoitotyön erityispiirteet
• Harjoittelee tietojaan ja taitojaan lapsen ja nuoren hoitotyön tarpeen määrittelyssä, suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
• Osaa toteuttaa ohjattuna eri-ikäisten ihmisten lääkehoitoa
• Harjoittelee lapsen, nuoren ja perheiden tukemista ja ohjausta erilaisissa terveyteen ja sairauteen liittyvissä tilanteissa
• Harjoittelee hoitotyön päätöksentekoa yhdessä lapsen, nuoren ja perheen sekä eri ammattiryhmien kanssa
• Kykenee tukemaan lapsen, nuoren ja perheen voimavaroja terveyden edistämiseksi.

Sisältö

• Vanhemmuuden kehittyminen ja tukemisen eri menetelmät
• Erilaiset raskaus- ja lapsivuodeajan seuranta- ja ohjaustilanteet sekä -menetelmät
• Seksuaalisuuden puheeksiottaminen
• Seksuaalikasvatus ja sen menetelmät
• Lasten ja nuorten terveydenhoitotyön tietoperustan soveltaminen huomioiden eri-ikäiset lapset, nuoret ja heidän perheensä.
• Lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä tukevien terveydenhoitotyön toimintojen harjoittelu
• Näyttöön perustuvan tiedon hyödyntäminen lasten ja nuorten terveydenhoitotyössä
• Eri ikäisten ihmisten lääkehoito ja rokotukset

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 29.02.2024

Ajoitus

19.02.2024 - 12.04.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Kätilökoulutus
Opettaja
 • Sanna Ojala
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PKÄTIS23
  Kätilö (AMK), päivätoteutus
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Perioperatiivisen potilaan hoitotyö KPEHO 4 OP

Opintojaksosta osa toteutetaan englannin kielellä

Tavoitteet

Opiskelija:
• Tietää perioperatiivisen potilaan hoitopolun?ja osaa kuvailla potilaan perioperatiivisen
hoitoprosessin
• Osaa aseptiikan periaatteet ja hallitsee infektioiden torjunnan periaatteet ja menetelmät leikkausosastolla
• Osaa työskennellä leikkaus- ja anestesiahoidon moniammatillisessa työryhmässä peri-operatiivisen hoitotyön eri vaiheissa?ja tietää keskeiset tiimityöskentelyn onnistumiseen vaikuttavat tekijät
• Osaa leikkaus- ja anestesiahoitotyön arvot ja perusperiaatteet sekä osaa perustella toimintansa ajantasaisella tutkimustiedolla?
• Tietää perioperatiivisen potilaan lääke- ja nestehoidon erityispiirteet sekä osaa hyödyntää niitä potilashoidossa???
• Osaa yleisimmät anestesia- ja kivunhoitomenetelmät?
• Osaa valmistella potilaan anestesiaa ja toimenpidettä varten?
• Osaa käyttää keskeisiä leikkauspotilaan anestesia- ja leikkaushoidossa käytettäviä tutkimus-, monitorointi- ja hoitolaitteita sekä osaa tulkita niistä saatavaa informaatiota sekä toimia sen mukaisesti??
• Osaa?raportoida ja kirjata perioperatiivisen hoidon eri vaiheissa?
• Tunnistaa perioperatiivisen potilaan ohjauksen ja tuen erityispiirteet?
• Tunnistaa leikkaus- ja anestesiaosaston turvallisuusriskit ja osaa varmistaa toiminnan turvallisuuden?
• Tietää anestesia-, valvovan- ja leikkauksessa avustavan sairaanhoitajan tehtävät ja harjoittelee niissä toimimista
• Osaa tarkkailla ja hoitaa potilasta intraoperatiivisen hoidon aikana ja heräämössä

Sisältö

Sisältö

• Perioperatiivisen hoitotyön organisointi, tehtävä- ja vastuualueet tiimityössä ja hoitoympäristö
• Eettisen toimintaperiaatteet leikkausosastolla
• Potilas- ja työturvallisuus leikkausosastolla (mm. infektioiden torjunta, aseptiikka, puhtausluokat, laiteturvallisuus, raportointi ja kirjaaminen, tarkistuslistojen käyttö)
• Desinfektio- ja sterilointimenetelmät perioperatiivisessa hoitotyössä
• Aseptinen toiminta leikkausosastolla
• Potilaan hoitaminen ennen toimenpidettä ja toimenpiteen aikana: sairaanhoitajan eri roolit, tehtävät ja tiimityöskentely
• Keskeiset hoitovälineet, instrumentit ja ommelaineet sekä leikkauksessa avustaminen
• Leikkaustiimin roolit ja tehtävät sekä valmistautuminen ennen toimenpidettä (instrumenttien ja hoitotarvikkeiden varaaminen, kirurginen käsidesinfektio, steriiliin asuun pukeutuminen, leikkausasennon laittaminen, leikkausalueen desinfektio ja leikkausalueen rajaaminen)
• Keskeiset anestesiamenetelmät?ja niissä käytettävät lääkeaineet, sekä lääkeaineiden
vaikutukset ja vaiheet elimistössä
• Valmistautuminen anestesiaan (lääkeaineiden varaaminen, potilaan tarkkailulaitteiden
ja anestesiatyöaseman käyttökuntoon saattaminen)?
• Anestesioidun potilaan tarkkailu ja hoito leikkaussalissa ja heräämössä
• Lääke- ja nestehoito anestesian aikana ja heräämössä
• Potilaan tarkkailu ja hoito heräämössä ja vuodeosastolle siirron kriteerit

Oppimateriaalit

PERIOPERATIIVISEN POTILAAN HOITOTYÖ (ITsissä aihekohtaisesti)
1. Aura, S. & Kinnunen T. 2020. Perioperatiivinen hoitotyö. Sanoma-Pro. Helsinki.
2. Luennot ja muu erikseen osoitettu ajankohtainen kirjallisuus.
3. English material in Optima: lectures, articles and videos.
Ebook: Kozier & Erb's Fundamentals of Nursing. Concepts, Process, and Practice. 10th edition. : UNIT 8, 37
ANESTESIOLOGIA JA FARMAKOLOGIA
Anestesiakäsikirja (terveysportti)
Rosenberg.,H., Alahuhta, S., Lindgren, L., Olkkola, K., & Takkunen, O. (toim.) 2014. Anestesiologia ja tehohoito (e-kirja Oppiportissa)
Luku 7 Inhalaatioanestesia-aineet,sivut 86-91, Luku 8 Laskimoanestesia-aineet ja sedaa-tiolääkkeet, sivut 100-113, Luku 9 Opioidit, sivut 116-121, Luku 10 Lihasrelaksantit, sivut 124-138, Luku 17 Potilaan valmistelu anestesiaan ja esilääkitys, sivut 246-255, Luku 19 Vapaa hengitystie ja intubaatio, sivut 274-296, Luku 23 Inhalaatioanestesia ja laskimo-anestesia, sivut 350-359, Luku 24 Regionaalinen anestesia, sivut 363-365, 370-396 (alkaen yläraajan johtopuudutuksista), Luku 45 Vanhus ja anestesia, sivut 706-712, Luku 49 Lasten anestesia, sivut 755-756 ("Lapsen leikkausta edeltävä paasto ja esilääkitys"), 770-771 ("Valvonta anestesian aikana lapsilla").
Tai Tilanne sunnuntai-iltana:
Anestesiahoitotyön käsikirja 2013 (Ilola T, Heikkinen K, Hoikka A, Honkanen R & Katomaa J.). Saatavana: Terveysportti--> Sairaanhoitajan tietokannat
Luku 1: Preoperatiivinen arviointi , Luku 3: Happeutuminen ja ventilaatio,
Luku 4: Sydämen toiminta ja verenkierto, Luku 6: Anestesiamuodot, Luku 7: Lääkkeet
Luku 8: Nestehoito Luku 9: Verensiirto Luku 10: Tajunnan taso, anestesian syvyys ja lihasrelaksaatio
Luku 11: Lämpötalous, Luku 13: Kivun hoito, Luku 17: Lapsipotilas, Luku 18: Vanhuspotilas,
Lisämateriaalit:
1. Terveysportti (esim. Pharmaca Fennica, Duodecim lääketietokanta)
2. Kokki, H & Pitkänen, M. (toim.) Puudutusopas 2006. Vammala. Vammalan kirjapaino Oy. Sivut: 7-26, 43-126, 161-167.
3. Lukkarinen H., Virsiheimo T., Hiivala K., Savo M & Salomäki T. 2012. Käsikirja potilaan heräämövaiheenseurannasta ja turvallisesta siirrosta vuodeosastolle. Hotus.
4. Grönfelt, E. 2012. Tarkistuslista ja raportointiohjeet heräämön siirtotilanteisiin. Opinnäytetyö. Hoitotyönkoulutusohjelma. Tampereen ammattikorkeakoulu.
5. Rosenberg, P., Alahuhta, S., Lindgren, L., Olkkola, K. & Takkunen, O. 2006. (toim.) Anestesiologia ja tehohoito. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.
6. Ammattilehdet: Spirium, Pinsetti, Finnanest
7. Opettajan luennoilla erikseen osoittama materiaali (esim. Käypä hoito –suositukset).
8. English material

Opetusmenetelmät

PEHO 3 op: luennot, itsenäisiä tehtäviä ja .kirjallinen työ ja harjoittelu luokassa
ANFA 1 op: luennot, pistarit/ tentti

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

PEHO JA ANFA: Työelämäperusteiset toimintatavat, työelämäyhteistyö (mahdollisuuksien mukaan), tiimioppiminen ja yhteistyö. Kurssi sisältää 2 op englanninkielellä toteutettavia opintoja.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

vastaava opintojakso

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

PERIOPERATIIVISEN POTILAAN HOITOTYÖ JA HARJOITTELU LUOKASSA 3op (PEHO)
Luento-opetus (tehtävä kohtaisesti ITSissä)
- Opiskelija osallistuu aktiivisesti luennoille
- Opiskelija valmistautuu tunneille ennakkotehtävien mukaisesti
- Opiskelija suorittaa hyväksytysti kirjallisen tehtävät ja tietotestit (0-5)
- ANFA Pistari/ tentti (0-5)
- itsenäinen työskentely
Harjoittelu luokassa (13 h)
Tarkemmin ITsissä.

Sisällön jaksotus

PERIOPERATIIVISEN POTILAAN HOITOTYÖ ja HARJOITTELU LUOKASSA 4 op
- Perioperatiivinen hoitotyö (keskeiset käsitteet, hoitotyön prosessi, hoitotyön organisointi, tehtävä- ja vastuualueet tiimityössä, hoitoympäristö)
- Potilas- ja työturvallisuus leikkausosastolla (mm. infektioiden torjunta, laiteturvallisuus, raportointi ja kirjaaminen sekä leikkaustiimin tarkistuslistan käyttö, ei-tekniset taidot)
- Leikkaustiimin valmistautuminen ennen toimenpidettä (instrumenttien varaaminen, kirurginen käsidesinfektio ja steriiliin asuun pukeutuminen)
-Anestesiamenetelmät, välineet ja valmistelut
-Potilaan tarkkailu ja hoito anestesian aikana
- Potilaan valmistelut leikkausosastolla (mm. leikkausasento, leikkausalueen desinfektio ja leikkausalueen rajaaminen)
- Keskeiset hoitovälineet ja leikkauksessa avustaminen
- Sairaanhoitajan toiminnot leikkauksen loputtua
- Potilaan välitön postoperatiivinen tarkkailu heräämössä
- Lääke- ja nestehoito anestesian aikana ja heräämössä (mm. eri anestesiamenetelmissä käytettävät lääkeaineet, mikrobilääkeprofylaksia, pahoinvoinninestolääkkeet, nestehoito)
-Erityisryhmien anestesian erityispiirteitä (mm. lapset, iäkkäät, raskaana olevat)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Perioperativiinen hoitotyö
ANFA arvosana 1-5 (kerroin 1)
PERI tietotestit arvosana 1-5 (painokerroin 1) ja Kirjallinen työ (2) arvosana 1-5 (painokerroin 2 kokonaisarvosanassa)
its tehtävät tehty hyväksytysti
Harjoittelu luokassa HYV/HYL (poissaolo korvattava)

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kätilökoulutus
Opettaja
 • Johanna Kerola
Ryhmät
 • PKÄTIS23
  Kätilö (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Radiografia ja sädehoito ja säteilyturvallisuus 1 op KRASÄ

Tavoitteet

Opiskelija:
• Tietää tavallisimmat radiologiset tutkimukset ja sädehoidon periaatteet
• Tietää säteilyturvallisuuden periaatteet

Sisältö

Sisältö

• Radiologiset tutkimukset ja sädehoito.
• Säteilyturvallisuus: Potilas- ja työturvallisuus

Oppimateriaalit

Oppimismateriaali julkaistaan Itslearning-alustalla eikä opiskelijalta vaadita omia oppimateriaaleja.

Opetusmenetelmät

Opintojakson pääasiallinen opetus tapahtuu luento-opetuksena sekä moniammatillisina demonstraatioina, jota täydennetään itsenäisellä työllä itslearning-alustan materiaalien avulla.

Opintojakso pitää sisällään ammattilähtöisen oppimistehtävän joka toteutetaan itsenäisenä työskentelynä.

Opintojaksoon integroidaan röntgenhoitajaopiskelijoiden moniammatillista ohjausta, mistä tarkempi tiedotus opintojakson alkaessa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin ajankohta sovitaan tarkemmin opintojakson alussa. Tentti toteutetaan Itslearning-alustalla ja sen voi uusia kaksi kertaa (yhteensä kolme tenttimahdollisuutta).

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opintojakso pitää sisällään oppilasta aktivoivia metodeja ja käytännön harjoitteita.

Kestävä kehitys on huomioitu vähentämällä oppijakson vaatimia fyysisiä resursseja. Opiskelijaa kannustetaan miettimään, kuinka hän voi tulevassa ammatissaan toimia mahdollisimman kestävästi esimerkkien avulla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op= 27 tuntia opiskelijan työtä
Kontakti-opetus, itsenäinen opiskelu, oppimistehtävä ja tentti

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus:
Osallistuminen opetukseen
Hyväksytty tentti, joka suoritettu sovitun määräajan puitteissa
Hyväksytty oppimistehtävä, joka palautettu sovitun määräajan puitteissa

Hylätty suoritus:
Puutteellinen osallistuminen opetukseen
Ei hyväksyttyä suoritusta tentistä sovitun määräajan puitteissa
Ei hyväksyttyä suoritusta oppimistehtävästä sovitun määräajan puitteissa

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla opetellaan radiografian ja sädehoidon perusteet. Opintojakso on suunnattu kätilöopiskelijoille ja sen sisältö on suunniteltu ammattilähtöisellä näkökulmalla.

Opintojakso järjestetään vuonna 2024 viikoilla 8-10 Turun ammattikorkeakoulun tiloissa ja se sisältää kontaktiopetusta.

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää, millaisia erilaisia diagnostisia kuvantamislaitteita terveydenhuollossa käytetään eri tarkoituksiin sekä ymmärtää, kuinka säteilyllä voidaan hoitaa tiettyjä sairauksia.

Opintojakson painopiste on laiteturvallisuudessa ja säteilysuojelun perusteissa. Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää, kuinka toimia turvallisesti kuvantamisen tiloissa tai säteilevien laitteiden läheisyydessä sekä kuinka suojautua säteilyltä tavallisimmissa säteilyaltistustilanteissa, joita sairaanhoitaja tai kätilö voi kohdata työssään sairaalympäristössä.

Opintojakso pitää sisällään myös tavallisimmat esivalmisteluohjeet erilaisiin kuvantamistutkimuksiin.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Avoimen AMK:n opiskelijakiintiö 5 opiskelijaa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty tentin ja oppimistehtävän avulla.

Hyväksytty/hylätty arvioitava tentti julkaistaan opintojakson Itslearning-alustalla.

Oppimistehtävä palautetaan Itslearning-alustalle, jossa myös se arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Opintojakson hyväksytty suoritus vaatii sekä oppimistehtävän että tentin hyväksytyn suorittamisen opintojakson aikataulun puitteissa (sovitaan opintojakson alussa).

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 10.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Koulutus
 • Kätilökoulutus
Opettaja
 • Hanna Koivikko
 • Tiina Murto
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PKÄTIS21
  Kätilö (AMK), päivätoteutus
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Raskauden aikainen kätilötyö 5 op KRAKÄ

Tavoitteet

Opiskelija:
· Osaa neuvoa, ohjata ja hoitaa naista ja perhettä raskauden suunnittelussa ja sen edetessä
· Osaa seurata naisen ja sikiön vointia raskauden aikana
· Osaa ehkäistä, ennakoida ja tunnistaa raskauden riskitekijöitä ja komplikaatioita
· Osaa seurata naisen ja sikiön vointia riskiraskauden aikana ja osallistua hoitoon moniammatillisen tiimin jäsenenä

Sisältö

Sisältö
• Raskauden suunnittelu
• Vanhemmuuteen kasvun tukeminen
• Perhe- ja synnytysvalmennus
• Raskauden aikaiset seurantamenetelmät ja neuvonta
• Raskauden toteaminen, kulku ja raskaudenaikaiset muutokset
• Embryologia
• Matalan riskin raskauden seuranta ja hoito
• Seulontatutkimukset
• Sikiödiagnostiikka
• Raskauden aikainen terveysneuvonta
• Korkean riskin raskauksien seuranta ja hoito
• Korkean riskin raskaudet
• Raskauden aikaiset komplikaatiot
• Korkean riskin raskauksien seuranta ja hoito
• Vanhemmuuteen kasvun tukeminen korkean riskin raskauden aikana
• Synnytyspelko

Oppimateriaalit

Kätilötyö - Raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika 2021. Toim. Harvala, Pietiläinen, Raussi-Lehto & Äimälä. Edita. (Tentti-kirja)

Theories and perspectives for midwifery : a Nordic view. 2022. Toim. Ingela Lundgren, Ellen Blix, Helga Gottfredsdóttir, Anita Wikberg, Ellen Aagaard Nøhr. Studentlitteratur.

NEUKO tietokanta; https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/sote-palvelut/aitiys-ja-lastenneuvola/neuko-tietokanta

STM/ sikiöseulonnat http://stm.fi/seulonnat/sikioseulonnat

THL : äitiysneuvola https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/aitiys_ja_lastenneuvola/aitiysneuvola

Laajat terveystarkastukset
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90831/URN_ISBN_978-952-245-708-0.pdf

Viisaat valinnat http://viva.tamk.fi/

Naistalo: https://www.terveyskyla.fi/naistalo/raskaus-ja-synnytys

Ensi- ja turvakotien liitto: https://ensijaturvakotienliitto.fi/

Sateenkaariperheet http://sateenkaariperheet.fi/

Käpy ry https://kapy.fi/

ÄIMÄ ry https://aima.fi/

THL Seksuaali- ja lisääntymisterveyden tilastot https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/seksuaali-ja-lisaantymisterveys/synnyttajat-synnytykset-ja-vastasyntyneet

Neuvolapalveluiden alueelliset erot https://thl.fi/fi/-/neuvoloiden-ja-kouluterveydenhuollon-palvelut-ovat-kohentuneet-alueellisia-eroja-edelleen?redirect=https%3A%2F%2Fthl.fi%2Ffi%2Fajankohtaista%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_m8s4MMkgtyYg%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2-1-2-1%26p_p_col_count%3D1

Perhevalmennusmalli maahanmuuttajille
http://niitty.blogs.tamk.fi/

Vanhemmuuden kehittyminen (Perheaikaa.fi, Väestöliiton video)

https://verkkokoulut.thl.fi/web/suojele-lasta

Isätietoa PDF (ladattu IstLearning alustalle

Raskaudenaikanen kiintymys sikiöön- artikkeli https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/2/duo12052

Hotus-hoitosuositus: Raskaana olevat ja synnyttäneet terveydenhuollossa: liikunnan perustelut ja liikuntaan ohjaaminen 2022 :https://www.hotus.fi/hotus-hoitosuositus-raskaana-olevat-ja-synnyttaneet-terveydenhuollossa-liikunnan-perustelut-ja-liikuntaan-ohjaaminen/?preview=true

Opetusmenetelmät

Teoriatunnit sekä taitopaja

Lähiopetuksen ennakkovalmistautuminen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

vk 10 3h Tentti (Etäryhmätentti)
Uusinnat sovitaan opettajien kanssa erikseen, uusintatentti yksilötentti.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Käänteinen oppiminen
Opiskelija valmistautuu lähiopetukseen perehtymällä ohjattuun aihealueeseen ja tekemällä mahdolliset annetut tehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso 5 op = 135t

Lähiopetus (sis lääkärinluennot)
Tentti 3h (Etäryhmätentti)
Itsenäinen opiskelu

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena vkoilla 3-10.

Toteutus:
Opintojakso Info
Teoriatunnit:
- Raskauden suunnittelu, kuukautiskierto ja keskeiset hormonit
- Raskauden seuranta, ohjaus ja neuvonta
- Varhainen vuorovaikutus, äitiyden psyykkinen kehitys, isyys, perheiden monimuotoisuus
- Perhevalmennus, synnytyspelko, synnytyksen käynnistyminen
- Veriryhmäimmunisaatiot

Taitopaja (ICT-talo)
Tentti

2 simulaatiota sekä Instagram perhevalmennus integroidaan toteutukseen.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Huom. sairaanhoitajavaiheen opinnot tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen kätilötyön suuntaavien teoriaopintojen alkua (paitsi opinnäytetyö).

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 10.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ensihoito, terveydenhoito ja kätilötyö

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 35

Koulutus
 • Kätilökoulutus
Opettaja
 • Hanna Koivikko
 • Tiina Murto
Ryhmät
 • AVOKATIK24
  Kätilö, avoin amk, erillishaku, Turku, K24

Tavoitteet

Raskauden aikainen kätilötyö 5 op KRAKÄ

Tavoitteet

Opiskelija:
· Osaa neuvoa, ohjata ja hoitaa naista ja perhettä raskauden suunnittelussa ja sen edetessä
· Osaa seurata naisen ja sikiön vointia raskauden aikana
· Osaa ehkäistä, ennakoida ja tunnistaa raskauden riskitekijöitä ja komplikaatioita
· Osaa seurata naisen ja sikiön vointia riskiraskauden aikana ja osallistua hoitoon moniammatillisen tiimin jäsenenä

Sisältö

Sisältö
• Raskauden suunnittelu
• Vanhemmuuteen kasvun tukeminen
• Perhe- ja synnytysvalmennus
• Raskauden aikaiset seurantamenetelmät ja neuvonta
• Raskauden toteaminen, kulku ja raskaudenaikaiset muutokset
• Embryologia
• Matalan riskin raskauden seuranta ja hoito
• Seulontatutkimukset
• Sikiödiagnostiikka
• Raskauden aikainen terveysneuvonta
• Korkean riskin raskauksien seuranta ja hoito
• Korkean riskin raskaudet
• Raskauden aikaiset komplikaatiot
• Korkean riskin raskauksien seuranta ja hoito
• Vanhemmuuteen kasvun tukeminen korkean riskin raskauden aikana
• Synnytyspelko

Oppimateriaalit

Kätilötyö - Raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika 2021. Toim. Harvala, Pietiläinen, Raussi-Lehto & Äimälä. Edita. (Tentti-kirja)

Theories and perspectives for midwifery : a Nordic view. 2022. Toim. Ingela Lundgren, Ellen Blix, Helga Gottfredsdóttir, Anita Wikberg, Ellen Aagaard Nøhr. Studentlitteratur.

NEUKO tietokanta; https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/sote-palvelut/aitiys-ja-lastenneuvola/neuko-tietokanta

STM/ sikiöseulonnat http://stm.fi/seulonnat/sikioseulonnat

THL : äitiysneuvola https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/aitiys_ja_lastenneuvola/aitiysneuvola

Laajat terveystarkastukset
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90831/URN_ISBN_978-952-245-708-0.pdf

Viisaat valinnat http://viva.tamk.fi/

Naistalo: https://www.terveyskyla.fi/naistalo/raskaus-ja-synnytys

Ensi- ja turvakotien liitto: https://ensijaturvakotienliitto.fi/

Sateenkaariperheet http://sateenkaariperheet.fi/

Käpy ry https://kapy.fi/

ÄIMÄ ry https://aima.fi/

THL Seksuaali- ja lisääntymisterveyden tilastot https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/seksuaali-ja-lisaantymisterveys/synnyttajat-synnytykset-ja-vastasyntyneet

Neuvolapalveluiden alueelliset erot https://thl.fi/fi/-/neuvoloiden-ja-kouluterveydenhuollon-palvelut-ovat-kohentuneet-alueellisia-eroja-edelleen?redirect=https%3A%2F%2Fthl.fi%2Ffi%2Fajankohtaista%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_m8s4MMkgtyYg%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2-1-2-1%26p_p_col_count%3D1

Perhevalmennusmalli maahanmuuttajille
http://niitty.blogs.tamk.fi/

Vanhemmuuden kehittyminen (Perheaikaa.fi, Väestöliiton video)

https://verkkokoulut.thl.fi/web/suojele-lasta

Isätietoa PDF (ladattu IstLearning alustalle

Raskaudenaikanen kiintymys sikiöön- artikkeli https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/2/duo12052

Hotus-hoitosuositus: Raskaana olevat ja synnyttäneet terveydenhuollossa: liikunnan perustelut ja liikuntaan ohjaaminen 2022 :https://www.hotus.fi/hotus-hoitosuositus-raskaana-olevat-ja-synnyttaneet-terveydenhuollossa-liikunnan-perustelut-ja-liikuntaan-ohjaaminen/?preview=true

Opetusmenetelmät

Teoriatunnit sekä taitopaja

Lähiopetuksen ennakkovalmistautuminen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

vk 10 3h Tentti (Etäryhmätentti)
Uusinnat sovitaan opettajien kanssa erikseen, uusintatentti yksilötentti.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Käänteinen oppiminen
Opiskelija valmistautuu lähiopetukseen perehtymällä ohjattuun aihealueeseen ja tekemällä mahdolliset annetut tehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso 5 op = 135t

Lähiopetus (sis lääkärinluennot)
Tentti 3h (Etäryhmätentti)/ vko 10
Itsenäinen opiskelu

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena vkoilla 3-10.

Toteutus:
Opintojakso Info
Teoriatunnit:
- Raskauden suunnittelu, kuukautiskierto ja keskeiset hormonit
- Raskauden seuranta, ohjaus ja neuvonta
- Varhainen vuorovaikutus, äitiyden psyykkinen kehitys, isyys, perheiden monimuotoisuus
- Perhevalmennus, synnytyspelko, synnytyksen käynnistyminen
- Veriryhmäimmunisaatiot

- Riskiraskaus -luento / lääkäri

Taitopaja (ICT-talo)
Tentti vko 10

2 simulaatiota sekä Instagram perhevalmennus integroidaan toteutukseen.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 14.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 05.11.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Kätilökoulutus
Opettaja
 • Johanna Kurtti
Ryhmät
 • PKÄTIS23
  Kätilö (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Ravitsemuksen perusteet 2 op KRAV

Tavoitteet

Opiskelija:
• Tietää ravintoaineet, ravintoaineiden tarpeen ja merkityksen
• Osaa arvioida ihmisen ravitsemustarpeita
• Osaa soveltaa suomalaisia ravitsemussuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa

Sisältö

Sisältö

• Ravintoaineiden tarve ja tehtävät elimistössä
• Asiakkaiden ravitsemustilan arviointi ja sen merkitys
• Ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio terveyden edistämisessä ja kansansairauksien ehkäisyssä eri ikäkausina

Oppimateriaalit

Voutilainen E, Fogelholm M & Mutanen M. 2015. Ravitsemustaito. Sanoma Pro.
Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Helsinki 2014 (www.vrn.fi)
Tarkemmin oppimateriaali käsitellään ensimmäisellä opetustunnilla.

Opetusmenetelmät

Toteutetaan keskustelevana opetuksena, pienryhmätyöskentelynä ja oppimistehtävinä ja -tenttinä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Tiimioppiminen ja ryhmätyöskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ravitsemuksen perusteet 2 op, 54 tuntia opiskelijan työtä, joista opetustunteja 10 ja 44 tuntia opiskelijan itsenäistä opiskelua (sis.ryhmätyöskentelyn, tehtävät, tenttiin valmistautumisen ja tentin).

Sisällön jaksotus

Ravintoaineiden tarve ja tehtävät elimistössä
Asiakkaiden ravitsemustilan arviointi ja sen merkitys
Ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio terveyden edistämisessä ja kansansairauksien ehkäisyssä eri ikäkausina

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ravitsemuksen perusteet: numeerinen arviointi (tehtävät asteikolla hyväksytty/hylätty ja tentti numeerinen arviointi)

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Kätilökoulutus
Opettaja
 • Johanna Kurtti
Ryhmät
 • PKÄTIS23
  Kätilö (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Ravitsemushoito 1 op KRAV

Tavoitteet

Opiskelija:
• Osaa integroida ravitsemushoitoa ja -ohjausta yhdessä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa sisätauti- ja kirurgisen potilaan hoitotyössä

Sisältö

Sisältö

• Sisätauti- ja kirurgisen potilaan ravitsemushoito ja ohjaus sekä sairauksiin liittyvät yleisimmät erityisruokavaliot

Oppimateriaalit

Ravitsemushoitosuositus. Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Ohjaus 3/2023.
Sinisalo, L. 2015. Ravitsemus hoitotyössä.

Tarkemmin oppimateriaali ensimmäisellä tunnilla.

Opetusmenetelmät

Toteutetaan keskustelevana opetuksena, pienryhmätyöskentelynä sekä oppimistehtävinä.
Keskeisinä teemoina ovat sisätauti- ja kirurgisen potilaan ravitsemustilan arviointi, ravitsemushoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Tiimioppiminen ja ryhmätyöskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ravitsemushoito 1 op = opiskelijan työtä 27 h; josta opetustunnit 7 h ja itsenäinen työskentely 20 h (itsenäinen opiskelu, ryhmätyöskentely ja ravitsemustehtävien teko).

Sisällön jaksotus

Ravitsemushoito 1 op:
Sisätauti- ja kirurgisen potilaan ravitsemushoito ja ohjaus sekä sairauksiin liittyvät erityisruokavaliot

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi hyväksytty / hylätty. Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on yksilö- ja ryhmätehtävien suorittaminen. Ryhmätyöhön liittyvä poissaolo korvataan osallistumalla toisen ryhmän vastaaviin tunteihin; ryhmätehtävien tekemiseen ja esittämiseen tai muulla erikseen sovittavalla tavalla.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 12.11.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 21.11.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kätilökoulutus
Opettaja
 • Hanna Koivikko
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PKÄTIS21
  Kätilö (AMK), päivätoteutus
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen ja perheen hoitotyö 3 op KSELIS

Tavoitteet

Opiskelija:
• Ymmärtää seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen merkityksen yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta sekä kansainvälisesti
• Osaa toimia seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäjänä ja ohjata asiakasta seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvissä kysymyksissä
• Tietää seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämiseen, tutkimiseen ja hoitoon liittyvän palvelujärjestelmän

Sisältö

Sisältö
• Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti
• Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen käsitteet
• Seksuaalioikeudet
• Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen yhteiskunnalliset ilmiöt ja visiot
• Seksuaali- ja lisääntymisterveyden haasteet kansallisesti ja kansainvälisesti
• Seksuaalikasvatus, -neuvonta ja menetelmät
• Terveyden edistämisen tasot, mallit, prosessit ja menetelmät osana kätilötyötä
• Seksuaalisuuden puheeksi ottamisen mallit ja tasot
• Seksologia
• Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen menetelmät
• Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen elämänkulun eri vaiheissa
• Seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut
• Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen eri toimintaympäristöissä
• Monialainen yhteistyö seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisessä

Opetusmenetelmät

Oppimistapaamiset, Verkkokurssi, ryhmätyö ja seksuaalikasvatustilanteen suunnittelu ja toteutus.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Käänteinen oppiminen ja ryhmätyö sekä verkkokurssi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op on 81 h:a opiskelijan työtä.

Kontaktiopetusta 13h + Prekliiniset harjoittelutunnit (8h) 1op

Seksuaaliterveyden edistäminen ja palavelujärjestelmäryhmätehtävä + Kehotunnekasvatus -verkkokurssi. 1op

Seksuaalikasvatustehtävä, 1op

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteet:

Kehotunnekasvatus-verkkokurssi hyv./hyl.

Seksuaaliterveyden edistäminen ja palavelujärjestelmäryhmätehtävä, 0-5

Seksuaalikasvatustehtävä, hyv./täydennettävä

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ensihoito, terveydenhoito ja kätilötyö

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kätilökoulutus
Opettaja
 • Hanna Koivikko
 • Satu Halonen
Ryhmät
 • AVOKATIK24
  Kätilö, avoin amk, erillishaku, Turku, K24

Tavoitteet

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen ja perheen hoitotyö 3 op KSELIS

Tavoitteet

Opiskelija:
• Ymmärtää seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen merkityksen yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta sekä kansainvälisesti
• Osaa toimia seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäjänä ja ohjata asiakasta seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvissä kysymyksissä
• Tietää seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämiseen, tutkimiseen ja hoitoon liittyvän palvelujärjestelmän

Sisältö

Sisältö
• Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti
• Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen käsitteet
• Seksuaalioikeudet
• Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen yhteiskunnalliset ilmiöt ja visiot
• Seksuaali- ja lisääntymisterveyden haasteet kansallisesti ja kansainvälisesti
• Seksuaalikasvatus, -neuvonta ja menetelmät
• Terveyden edistämisen tasot, mallit, prosessit ja menetelmät osana kätilötyötä
• Seksuaalisuuden puheeksi ottamisen mallit ja tasot
• Seksologia
• Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen menetelmät
• Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen elämänkulun eri vaiheissa
• Seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut
• Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen eri toimintaympäristöissä
• Monialainen yhteistyö seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisessä

Oppimateriaalit

Bildjuschkin, K. (toim.) 2015. Seksuaalikasvatuksen tueksi. THL, työpapereita 35. Saatavissa: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129742/TY%c3%962016_35_web_korjattu.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Bildjuschkin, K. (toim.) 2023. Seksuaaliväkivaltatyön perusteet. THL, Teema 36/2023. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-408-143-6

Brusila, P., Kero, K., Piha, J. & Räsänen, M. (toim.) 2020. Seksuaalilääketiede. Duodecim. Tallinna. Luettavissa Turun Amk:n kirjaston kautta Oppiportista, Oppikirjat.

Oinonen, M. ja Susineva, A. 2019. Seksuaalikasvattajan käsikirja. HivPoint. Saatavissa: https://hivpoint.fi/wp-content/uploads/2020/09/Seksuaalikasvattajan-kasikirja_nettiversio.pdf

Itslearning-alustalla suorat linkit alla oleviin aineistoihin.
Lapset ja nuoret:
Turvataidot ja lapsen keho.pdf
Uteliaana_seksuaalisuudesta_-tietovih.pdf
grooming_lasten_silmin_2021.pdf
36924ed6-tietoa-ja-materiaalia-alakoulun-opettajille.pdf

Seksuaaliväkivalta:
1Kiukkukirja.pdf
Kehoni-on-minun-Opas-aikuisille (1).pdf
Väkivaltakäsitteiden sanasto.pdf
Väkivalta sanastoa, URN_ISBN_978-952-343-211-6.pdf

Seksuaaliterveys ja media:
1seksiamediassa.pdf
Verkossa_satutetut_raportti.pdf
miten_suojella_lasta_verkossa_opas_aikuisille.pdf

Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus:
Moninaisuus-mielessä-Seksuaalisen-suu.pdf

Seksi ja nautinto:
Mahdollisuus-Nautintoon-Lopullinen-versio-17.8..pdf

Opetusmenetelmät

Oppimiskeskustelu, Verkkokurssi, ryhmätyö ja seksuaalikasvatustilanteen suunnittelu ja toteutus.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Käänteinen oppiminen ja ryhmätyö sekä verkkokurssi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op on 81 h:a opiskelijan työtä.

Kontaktiopetusta 15h + Kehotunnekasvatus -verkkokurssi. 1op

Seksuaaliterveyden edistäminen ja palavelujärjestelmäryhmätehtävä. 1op

Seksuaalikasvatustehtävä, 1op

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteet:

Kehotunnekasvatus-verkkokurssi hyv./hyl.

Seksuaaliterveyden edistäminen ja palavelujärjestelmäryhmätehtävä, 0-5

Seksuaalikasvatustehtävä, hyv./täydennettävä

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kätilökoulutus
Opettaja
 • Satu Halonen
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 13. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 13. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PKÄTIS22
  Kätilö (AMK), päivätoteutus
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja naisen hoitotyö 4 op KSELINA

Tavoitteet

Opiskelija:
• Ymmärtää seksuaalisuuden merkityksen ihmisen kokonaishyvinvoinnissa ja osaa ottaa seksuaalisuuden puheeksi eri ikäisten ja eri sairauksien yhteydessä
• Tietää tavallisimmat naistentaudit ja niiden ennaltaehkäisyn
• Tietää normaalin raskauden kulun ja keskeisimpiä raskauden seurantamenetelmiä
• Osaa auttaa synnyttävää naista kiireellisessä, ensiapuluonteisessa synnytyksessä
• Tietää normaalin lapsivuodeajan kulun
• Ymmärtää imetyksen terveyden edistävän merkityksen
• Osaa käyttää keskeisiä alaan liittyviä lääketietokantoja

Sisältö

Sisältö

• Seksuaalisuus ja sen puheeksi otto
• Tavallisimmat naistentaudit
• Normaalin raskauden kulku ja seuranta
• Normaalin synnytyksen kulku
• Normaali lapsivuodeaika ja imetys
• Raskaus- ja imetysajan lääketietokannat

Oppimateriaalit

• Luentomateriaalit
• Botha E. & Ryttyläinen-Korhonen K. 2016. Naisen hoitotyö. SanomaPro Oy.

Lisämateriaalia oppimisen tueksi:
• Saano & Taam-Ukkonen. 2016: Lääkehoidon käsikirja. Sanomapro. Lääkehoitoon vaikuttavia tekijöitä: Raskaus ja imetys ja Raskauden hormonaalinen ehkäisy ja hormonikorvaushoito.Sivut 117-122 ja 410-417.
• Current Care Guideline "Contraception" http://www.kaypahoito.fi/web/english/guidelines/guideline?id=ccg00004
• We´re having a baby http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/132228/URN_ISBN_978-952-302-833-3.pdf?sequence=1
• Thinking of you http://www.e-julkaisu.fi/ensi_ja_turvakotien_liitto/thinking_of_you/pdf/etl_Thinking_about_You_engl._esite.pdf
• Prenatal screening: a guide for expectant parents : Information about screening tests for chromosomal and structural abnormalities http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80155/09e1e398-a191-49fe-aa9e-e85eb01b0bc5.pdf?sequence=1
• Further testing after prenatal screening : Examining a suspected chromosomal or structural abnormality http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/79927/af6fc47f-fc1f-4226-adc6-8d5d82cddd28.pdf?sequence=1
• 2015 Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines https://www.cdc.gov/std/tg2015/default.htm
• EBM Guidelines: Abnormal menstrual bleeding, Antenatal clinics: care and examinations, Antenatal clinics and specialist, care: consultations, referrals, treatment guidelines, Breastfeeding: advice and difficulties, Clinical breast examination: lump, pain and benign changes, Gynaecological prolapses, Gynaecological ultrasound examination, Ectopic pregnancy, Infertility, Labour and delivery, Management of delivery (outside hospital), Menopausal symptoms and hormone therapy, Pap (cervical) smear and endometrial biopsy, Use of medication during pregnancy, Ultrasound scanning during pregnancy, Urinary incontinence in women.
• Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129744/KIDE26_FINAL_WEB.pdf?sequence=1

Opetusmenetelmät

• Oppimiskeskustelut
• Pienryhmätehtävät / työpajat
• Itsenäinen työskentely
• Simulaatiot ja luokassa tapahtuvat harjoittelut
• Ryhmätentti (perustuu kaikkiin materiaaleihin)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Uusintamahdollisuus yksilötenttinä erikseen sovittuna ajankohtana.
Tentti mahdollista uusia kaksi kertaa.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

• Käänteinen luokkahuone (opiskelijat opiskelevat aiheet ensin itsenäisesti tai pienryhmissä, jonka jälkeen asia käsitellään lähitunnilla ja muodostetaan asiasta kokonaiskäsitys yhdessä opettajan kanssa)
• Simulaatio pedagogiikka

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

4 op = 4 x 27 tuntia = 108 tuntia opiskelijan työtä
• Info ja oppimiskeskustelut 14 tuntia
• Harjoittelu luokka- ja simulaatiotilanteissa suoritetaan kolmena harjoittelukertana (3+3+4 = 10 tuntia lab/sim-harjoituksia luokassa)
• LAB 1 (3h) Gynekologinen hoitotyö (mm. ehkäisymenetelmät, gynekologinen tutkiminen,
gyn instrumentit, PAPA-näytteen ottaminen, rintojen omatarkkailu)
• LAB 2 (3h) Ensiapuluonteinen synnytys ja imetys sekä raskaudenaikaisia tutkimuksia
• Simulaatio (4h)
• Itsenäinen työskentely:
• Itslearning-alustalla tehtävät ja testit (perustuvat kurssikirjaan ja Naistalo.fi
materiaaleihin)
• Kirjalliset tehtävät (erillinen tehtävä lapsettomuudesta ja ennakkotehtävät
luokkaharjoitteluun)
• Oppimiskeskusteluiden teemoihin ennalta perehtyminen + tenttiin valmistautuminen
• Ryhmätentti 3 tuntia

Sisällön jaksotus

Sisältö
• Seksuaalisuus ja sen puheeksi otto
• Tavallisimmat naistentaudit
• Normaalin raskauden kulku ja seuranta
• Normaalin synnytyksen kulku
• Normaali lapsivuodeaika ja imetys
• Raskaus- ja imetysajan lääketietokannat

AJOITUS: viikot 3-7 (15.1-12.2.2024)

Seksuaali- ja lisääntymisterveys sekä naistentautien hoitotyö 3 op:
• Naisen ja miehen seksuaali- ja lisääntymisterveys
• Gynekologisen potilaan tutkiminen ja hoito sekä yleisimmät toimenpiteet
• Normaalin raskausajan ja synnytyksen hoitoprosessi
• Äidin ja terveen vastasyntyneen tarkkailu ja hoito lapsivuodeosastolla

Luokkaharjoittelu ja simulaatio 1 op:
• Gynekologinen perustutkimus, gynekologiset instrumentit ja rintojen tutkiminen
• Raskauden ehkäisymenetelmiin tutustuminen
• Irtosolunäytteen otto (Papa-näyte)
• Avustaminen kiireellisessä, ensiapuluonteisessa synnytyksessä
• Imetysohjaus ja imetyksen apuvälineet

Viestintäkanava ja lisätietoja

• Luokassa tapahtuville harjoitustunneille sekä simulaatioon työpuku
• Harjoittelutunneille+simulaatioon osallistuminen on pakollista (100%), poissaolot korvataan muiden ryhmien opetuksen mukana! (Korvaaminen kirjallisella tehtävällä ei ole mahdollista).
• Harjoittelutunneille on aiheeseen liittyvät ennakkotehtävät Itslearning-alustalla, jotka tulee olla tehtynä ennen tunnille tuloa. Mikäli opiskelija ei ole tehnyt esitehtävää, hän ei voi osallistua tunnille.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• Itslearning-alustalla tehtävät ja testi, arviointiasteikko hyväksytty/hylätty (hyväksytty, jos 50 % oikeita vastauksia).
• Kirjalliset ennakkotehtävät, arviointiasteikko hyväksytty/hylätty
• Luokkaharjoittelut ja simulaatio (pakolliset), arviointiasteikko hyväksytty/hylätty
• Tentti arvioidaan numeerisesti asteikolla 0-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kätilökoulutus
Opettaja
 • Satu Halonen
Ryhmät
 • PKÄTIS23
  Kätilö (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

SISÄTAUTI- KIRURGISEN POTILAAN HOITOTYÖ1 8 OP KSIKI 1

Tavoitteet

Opiskelija:
• Osaa määrittää ja kirjata sisätauti-kirurgisen potilaan hoidon tarpeita, suunnitella ja toteuttaa hoitoa, arvioida hoidon vaikutuksia
• Tunnistaa sisätautipotilaiden ja kirurgisesti hoidettavien sairauksien ja vammojen tuomat muutokset potilaalle ja hänen läheisilleen
• Osaa soveltaa potilaskohtaisesti sisätautien ja kirurgian hoitomenetelmiä
• Harjaantuu sisätautipotilaiden ja kirurgiseen hoitoon liittyvässä lääkehoito-osaamisessa
• Osaa ohjata ja tukea potilasta ja läheisiä terveysongelman hallinnassa sekä yleisten sisätauti ja kirurgisen potilaan hoidon vaatimissa elämäntapamuutoksissa ja kuntoutuksissa
• Osaa käyttää tilanteeseen sopivia asiakaslähtöisiä opetus- ja ohjausmenetelmiä, kuten yksilö- ja ryhmäohjaus tukemaan potilaan hoitoon sitoutumista ja omahoitoa
• Tietää eri ammattiryhmien tehtävät ja vastuun sekä yhteistyön merkityksen sisätauti-kirurgisen potilaan toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä moniammatillisessa tiimissä
• Toimii eettisesti erilaisissa hoitotilanteissa ja työyhteisössä
• Osaa toimia työ- ja potilasturvallisuutta edistävällä tavalla
• Osaa toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti hoitoympäristössä

Sisältö

Sisältö
• Sisätauti-kirurgisen potilaan hoitopolku
• Moniammatillisessa työryhmässä toimiminen
• Sisätauti-kirurgisen potilaan hoidossa käytettävät tutkimusmenetelmät
• Lääkehoidon toteuttaminen
• Ravitsemustilan arviointi ja hoito
• Potilaan ohjaaminen ja opetusmenetelmät
• Omahoidon tukeminen ja hoitoon sitoutuminen
• Hoitotyön prosessi ja rakenteinen kirjaaminen
• Kuntoutus ja jatkohoito
• Työ- ja potilasturvallisuus
• Eettinen ja vastuullinen toiminta

Sisällön jaksotus

Sisätautien hoitotyön harjoittelu on vko17-21.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

13.11.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kätilökoulutus
Opettaja
 • Heli Aarnio
 • Satu Halonen
Ryhmät
 • PKÄTIS22
  Kätilö (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

SISÄTAUTI- KIRURGISEN POTILAAN HOITOTYÖ 2 8 OP KSIKI2

Tavoitteet

Opiskelija
• Osaa määrittää ja kirjata sisätauti-kirurgisen potilaan hoidon tarpeita, suunnitella ja toteuttaa hoitoa, arvioida hoidon vaikutuksia
• Tunnistaa sisätautipotilaiden ja kirurgisesti hoidettavien sairauksien ja vammojen tuomat muutokset potilaalle ja hänen läheisilleen
• Osaa soveltaa potilaskohtaisesti sisätautien ja kirurgian hoitomenetelmiä
• Harjaantuu sisätautipotilaiden ja kirurgiseen hoitoon liittyvässä lääkehoito-osaamisessa
• Osaa ohjata ja tukea potilasta ja läheisiä terveysongelman hallinnassa sekä yleisten sisätauti ja kirurgisen potilaan hoidon vaatimissa elämäntapamuutoksissa ja kuntoutuksissa
• Osaa käyttää tilanteeseen sopivia asiakaslähtöisiä opetus- ja ohjausmenetelmiä, kuten yksilö- ja ryhmäohjaus tukemaan potilaan hoitoon sitoutumista ja omahoitoa
• Tietää eri ammattiryhmien tehtävät ja vastuun sekä yhteistyön merkityksen sisätauti-kirurgisen potilaan toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä moniammatillisessa tiimissä
• Toimii eettisesti erilaisissa hoitotilanteissa ja työyhteisössä
• Osaa toimia työ- ja potilasturvallisuutta edistävällä tavalla
• Osaa toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti hoitoympäristössä

Sisältö

Sisältö
• Sisätauti-kirurgisen potilaan hoitopolku
• Moniammatillisessa työryhmässä toimiminen
• Sisätauti-kirurgisen potilaan hoidossa käytettävät tutkimusmenetelmät
• Lääkehoidon toteuttaminen
• Ravitsemustilan arviointi ja hoito
• Potilaan ohjaaminen ja opetusmenetelmät
• Omahoidon tukeminen ja hoitoon sitoutuminen
• Hoitotyön prosessi ja rakenteinen kirjaaminen
• Kuntoutus ja jatkohoito
• Työ- ja potilasturvallisuus
• Eettinen ja vastuullinen toiminta

Opetusmenetelmät

Ohjattu harjoittelu, itsearvionti ja palautekeskustelut lähiohjaajan kanssa. Vertaistuki perehdytys- ja palautetunneilla tutoropettajan ohjaamana.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Ohjattu harjoittelu SIKI2 8 op yhteensä 216 h, joista opiskelija voi vähentää harjoitteluympäristössä tehdyistä tunneista yhteensä 16h, kirjaten ne aikataululomakkeen yhteenvetoon:
Harjoittelun perehdytystunti 2h
Harjoittelun palautetunti 2h
Jobiilin cv 2h
Itsenäinen teoriatiedon kertaaminen harjoittelua varten 10 t

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Toteutuneet opintojaksot ja niihin liittyvä materiaali.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Kts. arviointikriteerit hyväksytylle ja hylätylle (sairaanhoitaja, SIKI2)

Sisällön jaksotus

Kirurgisen potilaan hoitotyön kliininen harjoittelu viikoilla 36-40

Opiskelija laatii henkilökohtaiset tavoitteet viimeistään toisen harjoitteluviikon alussa opetussuunnitelman ja harjoitteluympäristöä soveltaen. Tavoitteet ohjaavat opiskelijan oppimisprosessia.

Opiskelijalla on ohjatussa harjoittelussa harjoittelupaikan nimeämä lähiohjaaja (t).

Henkilökohtaiset tavoitteet opiskelija palauttaa Sun harkka sovellukseen tuutoropettajan sekä harjoittelun ohjaajan kommentoitavaksi ja hyväksyttäväksi viimeistään toisen harjoitteluviikon alussa. (Arviointi 1/3)

Väliarviointikeskustelusta opiskelija laatii tiiviin yhteenvedon ja palauttaa sen Sunharkkaan. Myös ohjaaja kirjaa sanallisesti väliarviointia Sun harkkaan. (Arviointi 2/3)

Opiskelija kirjaa harjoittelun loppuarvioinnin Sun harkkasovellukseen johon ,myös harjoittelun ohjaaja laatii loppuarviointinsa. (Arviointi 3/3)

Viestintäkanava ja lisätietoja

Mahdolliset poissaolot on korvattava.

Opiskelija antaa palautteen oppimisympäristöstä CLES T- sähköisen lomakkeen avulla, jos harjoitteluympäristössä on se käytössä.

Lääkehoidon perusteet opintojakson lääkelaskut oltava hyväksytysti suoritettuna ennen harjoittelun alkua.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija käy lähiohjaajan kanssa harjoittelupaikassa väliarviointikeskustelun, johon opiskelija valmistautuu itsearviointia pohdiskellen (henkilökohtaisiin tavoitteisiin perustuen) ja loppuarviointikeskustelun, johon opiskelija valmistautuu kirjallisella itsearvioinnilla.

Ilmoittautumisaika

30.11.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

14.12.2023 - 25.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kätilökoulutus
Opettaja
 • Jari Säämänen
Ajoitusryhmät
 • LAB A (Koko: 12. Avoin AMK: 0.)
 • LAB B (Koko: 12. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PKÄTIS23
  Kätilö (AMK), päivätoteutus
Pienryhmät
 • LAB A
 • LAB B

Tavoitteet

Sisätautipotilaan hoitotyö 5 op KSIHO

Tavoitteet

Opiskelija:

• Osaa kuvailla keskeisten sisätautien syntymekanismit, oireet, tutkimukset ja lääketieteelliset hoidot
• Tietää keskeisimmät sisätautisairaudet ja sisätautipotilaan hoitopolun
• Tunnistaa sisätautipotilaan hoidon tarpeita ja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitoa ja tehdä tarvittavat johtopäätökset näyttöön perustuen
• Hallitsee sisätautipotilaan hoidossa käytettäviä keskeisiä hoitotoimenpiteitä ja hoitotyön menetelmiä potilasturvallisuutta noudattaen
• Tietää hoitajan roolin ja merkityksen omahoidon ohjauksessa ja tukemisessa
• Hallitsee omahoidon ohjauksessa ja opetuksessa tarvittavia menetelmiä
• Osaa tarkkailla, toteuttaa ja ohjata sisätautien hoidossa käytettävien tavallisimpien lääke- ja nestehoidon vaikutuksia, sivu- ja haittavaikutuksia

Sisältö

Sisältö

• Sisätautipotilaan ohjaus, omahoidon tukeminen ja hoitoon sitoutuminen
• Sisätautipotilaan (sydän- ja verisuonisairaudet, keuhkosairaudet, diabetes, kilpirauhasen toimintahäiriöt, reuma, munuais- ja maksasairaudet, neurologia)
hoitopolut, hoitomenetelmät ja lääkehoito
• Hengitys- ja verenkiertoelimistön sekä umpierityksen tarkkailu ja tukeminen
• Hoitoelvytys
• ABCDE, NEWS ja ISBAR-työkalujen käyttö

Oppimateriaalit

- Ahonen, Blek-Vehkaluoto, Ekola, Partamies, Sulosaari, Buure. Kliininen Hoitotyö, Sisätauteja, kirurgisia sairauksia ja syöpätauteja sairastavan hoito. SanomaPro.s 185-298,325-329 ,335-381, 368-376, 386-393, 403-409, 448-506 , 586-608, 733-739, 769-776 , 782-806.
- Holmström P, Virtanen S, Björn Marko ja Rissanen Riina (2020) Patofysiologia. Sanoma Pro. Teemakohtaiset sisällöt.
- Saano S. & Taam-Ukkonen M. Lääkehoidon käsikirja. Sanoma Pro Oy, Helsinki: Sydän ja verisuonisairauksien lääkehoito s. 340-377; Diabeteslääkkeet s. 378-399; Hengityselinsairauksien lääkehoito s. 472-491; Kortikosteroidit, kilpirauhasen lääkehoito s. 400-409, 587; Vitamiinit ja kivennäisaineet s. 678- 687
- Käypähoito. Elvytys
- Asiantuntijaluennot ja teemakohtaiset materiaalit
- Oppiportin verkkokurssit: EKG:n perusteet ja systemaattinen tulkinta; EKG ja iskemia; EKG ja nopeat rytmihäiriöt; EKG ja hitaat rytmihäiriöt; Inhaloitavat lääkevalmisteet
- Terveysportti 2014 Sairaanhoitajan käsikirja.

Opetusmenetelmät

• vuorovaikutteiset luennot
• tiimi- ja käänteinen oppiminen
• itsenäinen perehtyminen aiheeseen teemoittain (asiantuntija-artikkelit, tieteelliset tutkimukset), yksilö- ja pienryhmätehtävät ja osaamistestit teemoittain verkko-opetuksena ennen prekliinistä harjoittelua
• kirjallinen tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Webropol-tentti 2h,
1. uusintatentti
2. uusintatentti

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Kokonaistoteutuksessa integroituu sisätaudit ja niihin liittyvä patofysiologia ja lääkehoito, sisätautipotilaan hoitotyö ja luokkaharjoittelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Luennot 18 h
- Laboraatioharjoittelu 20 h
- Pienryhmätehtävät, osaamistestit ja laboraatioharjoituksiin sekä tenttiin valmistautuminen 95 h
- Tentti 2 h
Opiskelijan työtä yhteensä 135 h

Sisällön jaksotus

• sisätautipotilaan ohjaus, omahoidon tukeminen ja hoitoon sitoutuminen
• sisätautipotilaan (sydän- ja verisuonisairaudet, keuhkosairaudet, diabetes, kilpirauhasen toimintahäiriöt, reuma, munuais- ja maksasairaudet, neurologia) hoitopolut, hoitomenetelmät ja lääkehoito
• hengitys- ja verenkiertoelimistön sekä umpierityksen tarkkailu ja tukeminen
• hoitoelvytys
• ABCDE, NEWS ja ISBAR -työkalujen käyt

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kontaktitunnit, prekliiniset harjoittelut, pienryhmä- tai yksilötehtävät, osaamistestit ja kirjallinen koe + lääkelasku ovat pakollisia.

Mahdollisista poissaoloista opiskelija on yhteydessä omaan opettajaansa.

Osaamistestit

Jokaisessa teemassa on aihealueeseen liittyvä pienryhmä- tai yksilötesti ja/tai osaamistesti. Pienryhmä- ja yksilötestit arvioidaan Hyl/Hks. Osaamistesteissä tulee olla 50 % oikein ja ne tulee tehdä teeman aikana. Tehtävien ja osaamistestien suorittaminen on osa opintojakson hyväksymiskriteereitä. Osaamistestin voi tehdä halutessaan uudelleen. Jos kaikista osaamistesteistä 70 % tai enemmän on oikein, nostaa se numerolla tentistä saatavaa arvosanaa.

Arvosana

SIHO: Hyl/1-5
Laboraatioharjoitukset: Hyl/Hks

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 35

Koulutus
 • Kätilökoulutus
Opettaja
 • Johanna Vaaherkumpu
Ryhmät
 • PKÄTIS23
  Kätilö (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Suomen kielen ja viestinnän opinnoissa perehdyt asiantuntija- ja työyhteisöviestintään. Opintojaksolla harjoittelet työelämässä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Opintojakson jälkeen osaat
• toimia oman alasi viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
• kehittää omia viestinnällisiä valmiuksiasi
• ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja ammattialan käytännöt.

Sisältö

• oman alan ammattitekstien analyysi, tulkinta ja kirjoittaminen
• asiatyylin tunnuspiirteet
• työelämän puheviestintätilanteet
• omien viestintätaitojen arviointi
• palautteen anto ja vastaanotto.

Oppimateriaalit

Opettajan ohjeistama.

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää lähitunteja ja verkko-osuuden.
Osallistuminen lähiopetukseen, kirjalliset ja suulliset harjoitukset.
Lähitunneilla perehdytään puheviestinnällisiin valmiuksiin kouluttajan opastuksella ja vertaispalautteen avulla.
Arviointi asteikolla 0-5.
yksilöosaamisen innovaatiokompetenssit, yhteisöosaamisen innovaatiokompetenssit, verkosto-osaamisen innovaatiokompetenssit, mediaympäristön osaaminen, teoreettinen ja analyyttinen osaaminen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Tunnit toteutetaan innovaatiopedagogiikkaa hyödyntäen.
Tehtävät Itslearningissa..Opintojakso koostuu Zoom-tunneista, ohjaus, tehtävänannot ja palaute tehtäviin liittyen. Lisäksi harjoituksia itsenäisenä työnä opettajan ohjeistuksen mukaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tehtävät seuraavilta alueilta:
kielenhuolto
kirjoittaminen
viestintä ja vuorovaikutus
3 op

Sisällön jaksotus

Suomen kielen ja viestinnän opinnoissa perehdyt asiantuntija- ja työyhteisöviestintään.
Opintojaksolla harjoittelet työelämässä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.
Opintojakson jälkeen osaat
• toimia oman alasi viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
• kehittää omia viestinnällisiä valmiuksiasi
• ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja ammattialan
oman alan ammattitekstien analyysi, tulkinta ja kirjoittaminen
• asiatyylin tunnuspiirteet
• työelämän puheviestintätilanteet
• omien viestintätaitojen arviointi
• palautteen anto ja vastaanotto.

Ajoitus viikot 43-46.
Kaikki tunnit Zoomissa:
23.10. klo 9-12
26.10. klo 13-15
31.10. klo 9-12
7.11. klo 9-12
14.11. klo 9-12
16.11. klo 9-12

Viestintäkanava ja lisätietoja

Sähköposti, puhelin.
johanna.vaaherkumpu@turkuamk.fi
puh. 0040 849 8443

Arviointiasteikko

H-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut tehtäviä eikä ole ollut paikalla lähitunneilla.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on tehnyt välttävästi tehtävät ja ollut harvoin paikalla lähitunneilla.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on tehnyt aktiivisesti tehtävät, ottanut asioista selvää ja ollut kiitettävästi paikalla lähitunneilla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on tehnyt erinomaisesti tehtävät, ottanut asioista selvää, soveltanut tietoa tehtäviin ja ollut aina paikalla lähitunneilla.
Sekä verkko- että lähituntien osuudet on suoritettu erinomaisesti.

Ilmoittautumisaika

01.06.2022 - 31.08.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 06.10.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Kätilökoulutus
Opettaja
 • Nina Roine
 • Satu Taiminmäki
Ryhmät
 • PKÄTIS22
  Kätilö (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida suullisesti työelämän tavallisissa viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

Oppimateriaali aukeaa itsissä kurssin alkaessa.

Opetusmenetelmät

Oppimismenetelmät: lähiopetus, itsenäiset työt, parityöskentely, suullinen ja kirjallinen tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tehtävien palautus kirjalliseen tenttiin mennessä.
Uusintamahdollisuus loppusyksyllä maras/joukukuun uusinnoissa. Ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Pedagogiset toimintatavat: Kurssilla opitaan ja harjoitellaan valmiuksia kohdata ruotsinkielinen asiakas/potilas, ja opetellaan hoitoalan työhön liittyvää ammattisanastoa ja viestintää. Erityisesti painotetaan kätilön ja tulevan/synnyttävän/synnyttäneen äidin vuorovaikutusta ja siihen liittyvää sanastoa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia suorituksia. Jos opiskelija omaa vahvan kielitaidon, johon sisältyy myös hoitoalan ja erityisesti kätilötyön terminologia, hän voi olla yhteydessä opettajaan. Ole kurssin alussa yhteydessä myös, jos epäilet, että kielitaitosi ei riitä virkamiesruotsin suorittamiseen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät ja opiskelijan työn mitoitus: Oppimistehtävinä tarpeen mukaan kielioppia kertaavia harjoituksia, kätilön ammattisanaston kerääminen, aktivointitehtävän laatiminen ja ohjaaminen, kuuntelureferaatin tekeminen.
3op:n kokonaisuus, josta 20h kontaktiopetusta, n. 60h opiskelijan itsenäistä työtä.

Sisällön jaksotus

Sisältö ja ajoitus: Tuleville kätilöille suunnattu virkamiesruotsin kelpoisuuden antava työelämälähtöinen ruotsin kurssi syyslukukaudella 23 Opetus viikoilla 36-40 4h/vko

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteet, ajoitus ja menetelmät: Etätehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, suullinen ja kirjallinen tentti asteikolla 0-5. Suullinen ja kirjallinen tentti kurssin lopussa.
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen vaatimuksena kurssin hyväksytylle suorittamiselle.

Hylätty (0)

Puutteellinen suoriutuminen suullisesta tentistä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Suoriutuu valmistellun tekstin lukemisesta niin, että joistakin virheistä huolimatta puhe on ymmärrettävää. Ei pysty vapaaseen improvisoituun jutteluun kohdekielellä edes tavallisista arkipäivän aiheista, tai jos pystyy, rakenteet ovat virheellisiä ja seassa suomea tai englantia. Reagoi kysymyksiin ja ymmärtää toista puhujaa, mutta taidot eivät riitä jatkamaan keskustelua. Valmisteltu teksti on suppea ja omia mielipiteitä ei esiinny.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Suoriutuu valmistellun puheen lisäksi myös improvisoidusta puheesta, pystyy ilman apuvälineitä käyttämään myös hoitoalan sanastoa, käyttää rakenteita pienistä virheistä huolimatta melko sujuvasti, osaa esim. taivuttaa verbit oikein, kuulija pystyy seuraamaan puhetta, jossa ei esiinny ymmärrystä haittaavia ääntämisvirheitä yms. Kuullunymmärtäminen on sujuvaa ja pystyy poimimaan myös muiden puhujien repliikeistä sanastoa omiin tarpeisiin. Hallitsee prepositioiden käyttöä ja sanajärjestyksen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa ilmaista itseään suullisesti ilman mitään häiritseviä ongelmia tai puutteita. Osaa käyttää sujuvasti hoitoalan sanastoa oikeissa muodoissa, ottaa aktiivisesti osaa keskusteluun, osaa kertoa mielipiteensä ja vastata kysymyksiin ilman valmistautumista. Ääntämisessä ei huomautettavaa, kuulijan on helppo seurata puhetta, jossa ei esiinny häiritseviä taukoja.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 06.10.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

10 - 20

Koulutus
 • Kätilökoulutus
Opettaja
 • Satu Taiminmäki
Ryhmät
 • PKÄTIS22
  Kätilö (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida kirjallisesti tavallisissa työelämän viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

Opettajan tuomaa. Itslearningissä etätehtävien ohjeet ja palautus

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, itsenäiset työt, parityöt,suullinen ja kirjallinen tentti.
Kirjallinen ja suullinen osa ovat samaa kurssia.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen ja suullinen tentti kurssin viimeisellä viikolla vko 40 Suullinen tentti pareittain zoomissa, kirjallinen tentti koululla.
Mahdollinen uusinta syyslukukauden lopussa.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Kurssilla opitaan ja harjoitellaan valmiuksia kohdata ruotsinkielinen asiakas/potilas, ja opetellaan hoitoalan työhön liittyvää ammattisanastoa ja viestintää, kirjallisesti ja suullisesti. Erityisesti perehdytään teemoihin, jotka kuuluvat kätilön ammattiin ja viestintään tulevan äidin/synnyttävän äidin ja hoitajan välillä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vaatii aktiivista läsnäoloa kurssilla, ellei toisin sovita. Opiskelija, joka kokee hallitsevansa jo hyvin kurssilla opetettavat asiat, voi sopia osallistumisesta näyttömuotoiseen suulliseen ja kirjalliseen tenttiin. Tämä vain erillisestä sopimuksesta opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävinä erilaisia kirjallisia ja suullisia harjoituksia, kätilön ammattisanaston kerääminen ja muita itsenäisiä verkossa tehtäviä etätehtäviä.
3 op:n kokonaisuus, josta 18-20h kontaktiopetusta, 4h tenttejä, yht. n. 60h opiskelijan itsenäistä työtä.

Sisällön jaksotus

Tuleville kätilöille suunnattu virkamiesruotsin kelpoisuuden antava työelämälähtöinen ruotsin kurssi syksyllä 23.
Viikoilla 36-40 4h/vko

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kaikilla lähitunneilla sekä kirjallisia että suullisia harjoituksia.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Etätehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, suullinen ja kirjallinen tentti asteikolla 0-5. 50% vaaditaan kirjallisen kokeen pisteistä kurssin kirjallisen osan läpäisemiseen. Esim. jos maximipistemäärä 100, 50p=arvosana 1.
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen vaatimuksena kurssin hyväksytylle suorittamiselle ja väh. 80 % läsnäolo.

Hylätty (0)

Etätehtävät puutteelliset, hylätty suoritus tenteissä, liikaa poissaoloja lähitunneilta

Ilmoittautumisaika

20.03.2023 - 13.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 26.11.2023

Opintopistemäärä

7 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

86 % Lähiopetus, 14 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Kätilökoulutus
Opettaja
 • Tiina Murto
 • Marjatta Häsänen
Ryhmät
 • PKÄTIS20
  Kätilö (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Synnytyksen aikainen kätilötyö 7 op
Tavoite
- osaa suunnitella, toteuttaa, kirjata ja arvioida synnyttäjän perus- ja synnytysopillisen hoidon synnytyksen kaikissa vaiheissa
- ymmärtää synnytyksen kulun ja siinä tapahtuvat muutokset synnyttäjän ja sikiön kannalta
- osaa ohjata, neuvoa ja hoitaa synnyttäjiä ja heidän perheitään
- osaa arvioida äidin kivunlievityksen tarpeen synnytyksen kaikissa vaiheissa
- osaa itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa synnyttäjän kivunlievitystä hoitotyön menetelmin
- osaa toteuttaa lääkkeellistä synnyttäjän kivunlievitystä yhteistyössä lääkärin kanssa
- osaa hoitaa itsenäisesti matalan riskin synnytyksen
- osaa ennakoida ja tunnistaa matalan riskin synnytyksen muuttumisen korkean riskin synnytykseksi
- osaa vastasyntyneen hoitoprosessin osaa ehkäistä, tunnistaa ja puuttua ajoissa vastasyntyneen voinnin muutoksiin
- osaa toimia korkean riskin synnytyksessä moniammatillisen tiimin jäsenenä

Obstetriikka ja farmakologia
Tavoitteet
- Tietää patologiseen raskauteen ja synnytykseen liittyvät syyt, oireet ja hoidon sekä osaa toimia tilanteen vaatimalla tavalla
- Tietää alansa keskeisimmän ja ajankohtaisen farmakologian
- Osaa tulkita KTG-käyrää
- Osaa auttaa synnyttäjää hartiadystokia-tilanteessa
- Hallitsee osaltaan synnytyksen analgesian

Sisältö

Kätilötyö synnytyksen hoitoprosessin eri vaiheissa
- Normaali synnytys
- Turvallisen synnytyksen hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi eri toimintaympäristöissä
- Synnytyksen edistymisen arviointi ja seurantamenetelmät
- Sikiön voinnin arviointi ja seurantamenetelmät
- Synnytyksen aikainen kivun lievitys
- Synnytyksen aikaisen kätilötyön kliiniset taidot
- Dokumentointi

Vastasyntyneen välitön hoito syntymän jälkeen
- Terve vastasyntynyt
- Vastasyntyneen ensihoito
- Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen ja ensi-imetys
- Vastasyntyneen voinnin arviointi ja seuranta synnytyksen jälkeen ja tehostetun tarkkailuvaiheen aikana

Kätilötyö korkean riskin synnytyksessä
- Synnytyksen riskitekijät
- Muutokset sikiön ja synnyttäjän voinnissa
- Häiriöt synnytyksen kulussa
- Kliiniset taidot korkean riskin synnytyksessä
- Eri ammattiryhmien vastuu- ja toiminta-alueet komplisoituneessa synnytyksessä

Obstetriikka ja farmakologia
Patologinen raskaus
- Poikkeavat synnytykset
- KTG-käyrä ja sen tulkinta
- Hartiadystokia
- Ajankohtainen farmakologia

Oppimateriaalit

Kätilötyö - Raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika 2021 . Toimittaneet Harvala, Pietiläinen, Raussi-Lehto & Äimälä. EDITA.
Lisämateriaali ITSin oppimisalustalla.

KTG:n tulkinta Oppiportin verkkokurssi.


Välilihan repeämän ehkäiseminen ponnistusvaiheessa: Kätilötyön suositus 2018.

NEUKO- tietokanta (THL- Terveysportti)

STM/ sikiöseulonnat http://stm.fi/seulonnat/sikioseulonnat

THL : äitiysneuvola https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/aitiys_ja_lastenneuvola/aitiysneuvola

Laajat terveystarkastukset
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90831/URN_ISBN_978-952-245-708-0.pdf

Viisaat valinnat http://viva.tamk.fi/

Naistalo: https://www.terveyskyla.fi/naistalo/raskaus-ja-synnytys

Ensi- ja turvakotien liitto: https://ensijaturvakotienliitto.fi/

Sateenkaariperheet http://sateenkaariperheet.fi/

Käpy ry https://kapy.fi/

ÄIMÄ ry https://aima.fi/

THL Seksuaali- ja lisääntymisterveyden tilastot https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/seksuaali-ja-lisaantymisterveys/synnyttajat-synnytykset-ja-vastasyntyneet

Neuvolapalveluiden alueelliset erot https://thl.fi/fi/-/neuvoloiden-ja-kouluterveydenhuollon-palvelut-ovat-kohentuneet-alueellisia-eroja-edelleen?redirect=https%3A%2F%2Fthl.fi%2Ffi%2Fajankohtaista%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_m8s4MMkgtyYg%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2-1-2-1%26p_p_col_count%3D1

Perhevalmennusmalli maahanmuuttajille
http://niitty.blogs.tamk.fi/

Vanhemmuuden kehittyminen (Perheaikaa.fi, Väestöliiton video)

Isätietoa PDF (ladattu Itsiin)

Opetusmenetelmät

Teoriaopinnot vaihtelevin menetelmin lähitapaamisissa sekä käytännön harjoitukset luokassa.
Itsenäinen opiskelu ja ennakkovalmistautuminen lähiopetukseen.
Tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Vk 47 Tentti (3h). Lähiopetus. Yksilö. Marjatta Häsänen ja/tai Tiina Murto.

Uusinta-ajankohta ilmoitetaan tarvittaessa myöhemmin.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähitapaamiset.
Käänteinen oppiminen.
Itsenäinen opiskelu.
Vertaisoppiminen ja oppimisen jakaminen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 54t
Itsenäinen opiskelu (sis. KTG-verkkokurssi) 135h

7 op= yht 189 h

Sisällön jaksotus

Muutokset mahdollisia.

vk 35
Info ja orientaatio, myös kätilötyön simulaatiot. EtäTeams: Tiina Murto ja Marjatta Häsänen
(Perhevalmennusinfo/RAPE)

Vk 36
Teoria 1. Synnytyksen käynnistyminen ja synnyttäjän vastaanotto.
Lähiopetus: Marjatta Häsänen tai Tiina Murto.
Lääkäriluennot: Riskisynnytys ja synnytyksen aikaiset häiriöt. Tiia Kovanen.

Teoria 2. Avautumisvaiheen kätilötyö. Lähiopetus: Marjatta Häsänen tai Tiina Murto.

Vk 37
Käytännön harjoituksia 1. Synnytyksen käynnistyminen ja synnyttäjän vastaanotto
Lähiopetus: Tiina Murto ja Marjatta Häsänen

Käytännön harjoituksia 2. Avautumisvaihe. Lähiopetus: Tiina Murto ja Marjatta Häsänen

Vk 38
Teoria 3. Ponnistus- ja jälkeisvaiheen sekä tehostetun tarkkailun vaiheen kätilötyö. Lähiopetus: Marjatta Häsänen tai Tiina Murto

Käytännön harjoituksia 3. Ponnistus- ja jälkeisvaiheen kätilötyö.
Lähiopetus: Tiina Murto ja Marjatta Häsänen

Vk 39
Teoria 4. Riskisynnytys ja synnytyksen aikaiset häiriöt Lähiopetus:Tiina Murto tai Marjatta Häsänen.
Käytännön harjoituksia 4. Hartiadystokia ja perätila. Lähiopetus: Marjatta Häsänen ja Tiina Murto

Vesi- ja kotisynnytys 2h , Hanna Koivikko (vkolla 39 tai 40)

Vko 40
3.10.23 TAI yhteistyö iltapäivä: perustason ensihoitajaopiskelijat. Lähiopetus: Tiina Murto ja Marjatta Häsänen

Vko 46
Teoria 5. Fetus mortus. Lähiopetus: Marjatta Häsänen + Kokemuskouluttaja Käpy ry

Vko 47
Tentti (yksilö, lähi)


Lääkäriluennot: riskisynnytys ja synnytyksen aikaiset häiriöt. Aikataulu ilmoitetaan myöhemmin (ks. yllä).

KTG-verkkokurssi itsenäisesti.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Käytännön harjoituksissa on 100% läsnäolovelvoite.
Rästiin jäänyt kerta/kerrat käytännön harjoituksista tulee korvata rästipäivänä syyslukukauden lopussa erikseen ilmoitettuna ajankohtana tai seuraavan toteutuksen mukana kevään 2024 aikana.
Max poissaolomäärät on 2 kertaa (esim 1 käytännönharjoitus ja 1 simulaatio), jotka voi korvata yhdessä rästipäivässä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti numeerinen arviointi 1-5
KTG verkkokurssi hyväksytty/ hylätty
Käytännön harjoitukset luokkatilanteessa hyväksytty/ hylätty. Poissaolo korvattava rästipäivänä tai seuraavassa toteutuksessa

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 29.02.2024

Ajoitus

05.02.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kätilökoulutus
Opettaja
 • Hanna Koivikko
 • Tiina Murto
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PKÄTIS21
  Kätilö (AMK), päivätoteutus
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Synnytyksen aikainen kätilötyö 7 op KSYKÄ

Tavoitteet

Opiskelija:
· Osaa suunnitella, toteuttaa, kirjata ja arvioida synnyttäjän perus- ja synnytysopillisen hoidon synnytyksen kaikissa vaiheissa
· Ymmärtää synnytyksen kulun ja siinä tapahtuvat muutokset synnyttäjän ja sikiön kannalta
· Osaa ohjata, neuvoa ja hoitaa synnyttäjiä ja heidän perheitään
· Osaa itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa synnyttäjän kivunlievitystä hoitotyön menetelmin
· Osaa toteuttaa lääkkeellistä synnyttäjän kivunlievitystä yhteistyössä lääkärin kanssa
· Osaa hoitaa itsenäisesti matalan riskin synnytyksen
· Osaa ennakoida ja tunnistaa matalan riskin synnytyksen muuttumisen korkean riskin synnytykseksi
· Osaa toimia korkean riskin synnytyksessä moniammatillisen tiimin jäsenenä
· Osaa ehkäistä, tunnistaa ja puuttua ajoissa vastasyntyneen voinnin muutoksiin
· Osaa vastasyntyneen hoitoprosessin
· Tietää patologiseen raskauteen ja synnytykseen liittyvät syyt, oireet ja hoidon sekä osaa toimia tilanteen vaatimalla tavalla
· Tietää alan keskeisimmän ja ajankohtaisen farmakologian
· Osaa tulkita kardiotokografiaa
· Osaa auttaa synnyttäjää hartiadystokia-tilanteessa
· Osaa ommella synnytyksen aiheuttamia repeämiä sekä episiotomian

Sisältö

Sisältö
• Kätilötyö synnytyksen hoitoprosessin eri vaiheissa
• Normaalin synnytyksen hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi eri toimintaympäristöissä
• Sikiön voinnin arviointi ja seurantamenetelmät
• Synnytyksen aikainen kivun lievitys
• Synnytyksen aikaisen kätilötyön kliiniset taidot
• Synnytyksen aiheuttamien repeämien ja episiotomian ompelu
• Vastasyntyneen voinnin arviointi ja seuranta synnytyksen jälkeen ja tehostetun tarkkailuvaiheen aikana
• Vastasyntyneen ensihoito
• Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen ja ensi-imetys
• Kätilötyö korkean riskin synnytyksessä
• Muutokset sikiön ja synnyttäjän voinnissa
• Häiriöt synnytyksen kulussa
• Kliiniset taidot korkean riskin synnytyksessä
• Eri ammattiryhmien vastuu- ja toiminta-alueet komplisoituneessa synnytyksessä
• Obstetriikka ja farmakologia
• Patologinen raskaus
• Kardiotokografian tulkinta
• Hartiadystokia

Oppimateriaalit

Kätilötyö - Raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika 2021 . Toimittaneet Harvala, Pietiläinen, Raussi-Lehto & Äimälä. EDITA.
Lisämateriaali ITSin oppimisalustalla.

KTG:n tulkinta Oppiportin verkkokurssi.

Välilihan repeämän ehkäiseminen ponnistusvaiheessa: Kätilötyön suositus 2018.

NEUKO- tietokanta (THL- Terveysportti)

STM/ sikiöseulonnat http://stm.fi/seulonnat/sikioseulonnat

THL : äitiysneuvola https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/aitiys_ja_lastenneuvola/aitiysneuvola

Laajat terveystarkastukset
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90831/URN_ISBN_978-952-245-708-0.pdf

Viisaat valinnat http://viva.tamk.fi/

Naistalo: https://www.terveyskyla.fi/naistalo/raskaus-ja-synnytys

Ensi- ja turvakotien liitto: https://ensijaturvakotienliitto.fi/

Sateenkaariperheet http://sateenkaariperheet.fi/

Käpy ry https://kapy.fi/

ÄIMÄ ry https://aima.fi/

THL Seksuaali- ja lisääntymisterveyden tilastot https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/seksuaali-ja-lisaantymisterveys/synnyttajat-synnytykset-ja-vastasyntyneet

Neuvolapalveluiden alueelliset erot https://thl.fi/fi/-/neuvoloiden-ja-kouluterveydenhuollon-palvelut-ovat-kohentuneet-alueellisia-eroja-edelleen?redirect=https%3A%2F%2Fthl.fi%2Ffi%2Fajankohtaista%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_m8s4MMkgtyYg%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2-1-2-1%26p_p_col_count%3D1

Perhevalmennusmalli maahanmuuttajille
http://niitty.blogs.tamk.fi/

Vanhemmuuden kehittyminen (Perheaikaa.fi, Väestöliiton video)

Isätietoa PDF (ladattu Itsiin)

Opetusmenetelmät

Teoriaopinnot vaihtelevin menetelmin lähitapaamisissa sekä käytännön harjoitukset luokassa.
Itsenäinen opiskelu ja ennakkovalmistautuminen lähiopetukseen.
Tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Vk 21 Tentti (3h). Lähiopetus. Yksilö.

Uusinta-ajankohta ilmoitetaan tarvittaessa myöhemmin.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähitapaamiset.
Käänteinen oppiminen.
Itsenäinen opiskelu.
Vertaisoppiminen ja oppimisen jakaminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 54t
Itsenäinen opiskelu (sis. KTG-verkkokurssi) 135h

7 op= yht 189 h

Sisällön jaksotus

Muutokset mahdollisia.

vk 7
Info ja orientaatio

Vk 9
Teoria 1. Synnytyksen käynnistyminen ja synnyttäjän vastaanotto.
Käytännön harjoituksia 1. Synnytyksen käynnistyminen ja synnyttäjän vastaanotto

Vk 10
Teoria 2. Avautumisvaiheen kätilötyö.
Käytännön harjoituksia 2. Avautumisvaihe.

Vk 11
Teoria 3. Ponnistus- ja jälkeisvaiheen sekä tehostetun tarkkailun vaiheen kätilötyö.
Käytännön harjoituksia 3. Ponnistus- ja jälkeisvaiheen kätilötyö.
Vesi- ja kotisynnytys 2h

Vk 17
Teoria 4. Riskisynnytys ja synnytyksen aikaiset häiriöt
Käytännön harjoituksia 4. Hartiadystokia ja perätila.

Vko 18
TAI yhteistyö iltapäivä: perustason ensihoitajaopiskelijat.
SYKÄ 1 - Simulaatio

Vko 19
Teoria 5. Fetus mortus 2h
Ompeluharjoitukset 4h
SYKÄ 2 - Simulaatio

Vko 20
SYKÄ 3 - Simulaatio

Vko 21
Tentti (yksilö, lähi)

Lääkäriluennot: riskisynnytys ja synnytyksen aikaiset häiriöt. Aikataulu ilmoitetaan myöhemmin (ks. yllä).

KTG-verkkokurssi itsenäisesti.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Käytännön harjoituksissa, simulaatioissa sekä ompeluharjoituksissa on 100% läsnäolovelvoite.
Rästiin jäänyt kerta/kerrat käytännön harjoituksista tulee korvata rästipäivänä kevätlukukauden lopussa erikseen ilmoitettuna ajankohtana tai seuraavan toteutuksen mukana kevään 2025 aikana.
Max poissaolomäärät on 2 kertaa (esim 1 käytännönharjoitus ja 1 simulaatio), jotka voi korvata yhdessä rästipäivässä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti numeerinen arviointi 1-5
KTG verkkokurssi hyväksytty/ hylätty
Simulaatiot hyväksytty/hylätty. Poissaolo korvattava rästipäivänä tai seuraavassa toteutuksessa
Ompeluharjoitukset hyväksytty/hylätty. Poissaolo korvattava rästipäivänä tai seuraavassa toteutuksessa
Käytännön harjoitukset luokkatilanteessa hyväksytty/ hylätty. Poissaolo korvattava rästipäivänä tai seuraavassa toteutuksessa

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 14.02.2024

Ajoitus

07.02.2024 - 18.04.2024

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ensihoito, terveydenhoito ja kätilötyö

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Kätilökoulutus
Opettaja
 • Hanna Koivikko
 • Marjatta Häsänen
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • AVOKATIK24
  Kätilö, avoin amk, erillishaku, Turku, K24
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Synnytyksen aikainen kätilötyö 7 op KSYKÄ

Tavoitteet

Opiskelija:
· Osaa suunnitella, toteuttaa, kirjata ja arvioida synnyttäjän perus- ja synnytysopillisen hoidon synnytyksen kaikissa vaiheissa
· Ymmärtää synnytyksen kulun ja siinä tapahtuvat muutokset synnyttäjän ja sikiön kannalta
· Osaa ohjata, neuvoa ja hoitaa synnyttäjiä ja heidän perheitään
· Osaa itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa synnyttäjän kivunlievitystä hoitotyön menetelmin
· Osaa toteuttaa lääkkeellistä synnyttäjän kivunlievitystä yhteistyössä lääkärin kanssa
· Osaa hoitaa itsenäisesti matalan riskin synnytyksen
· Osaa ennakoida ja tunnistaa matalan riskin synnytyksen muuttumisen korkean riskin synnytykseksi
· Osaa toimia korkean riskin synnytyksessä moniammatillisen tiimin jäsenenä
· Osaa ehkäistä, tunnistaa ja puuttua ajoissa vastasyntyneen voinnin muutoksiin
· Osaa vastasyntyneen hoitoprosessin
· Tietää patologiseen raskauteen ja synnytykseen liittyvät syyt, oireet ja hoidon sekä osaa toimia tilanteen vaatimalla tavalla
· Tietää alan keskeisimmän ja ajankohtaisen farmakologian
· Osaa tulkita kardiotokografiaa
· Osaa auttaa synnyttäjää hartiadystokia-tilanteessa
· Osaa ommella synnytyksen aiheuttamia repeämiä sekä episiotomian

Sisältö

Sisältö
• Kätilötyö synnytyksen hoitoprosessin eri vaiheissa
• Normaalin synnytyksen hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi eri toimintaympäristöissä
• Sikiön voinnin arviointi ja seurantamenetelmät
• Synnytyksen aikainen kivun lievitys
• Synnytyksen aikaisen kätilötyön kliiniset taidot
• Synnytyksen aiheuttamien repeämien ja episiotomian ompelu
• Vastasyntyneen voinnin arviointi ja seuranta synnytyksen jälkeen ja tehostetun tarkkailuvaiheen aikana
• Vastasyntyneen ensihoito
• Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen ja ensi-imetys
• Kätilötyö korkean riskin synnytyksessä
• Muutokset sikiön ja synnyttäjän voinnissa
• Häiriöt synnytyksen kulussa
• Kliiniset taidot korkean riskin synnytyksessä
• Eri ammattiryhmien vastuu- ja toiminta-alueet komplisoituneessa synnytyksessä
• Obstetriikka ja farmakologia
• Patologinen raskaus
• Kardiotokografian tulkinta
• Hartiadystokia

Oppimateriaalit

Kätilötyö - Raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika 2021 . Toimittaneet Harvala, Pietiläinen, Raussi-Lehto & Äimälä. EDITA.

Välilihan repeämän ehkäiseminen ponnistusvaiheessa: Kätilötyön suositus 2018.

NEUKO tietokanta

STM/ sikiöseulonnat http://stm.fi/seulonnat/sikioseulonnat

THL : äitiysneuvola https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/aitiys_ja_lastenneuvola/aitiysneuvola

Laajat terveystarkastukset
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90831/URN_ISBN_978-952-245-708-0.pdf

Viisaat valinnat http://viva.tamk.fi/

Naistalo: https://www.terveyskyla.fi/naistalo/raskaus-ja-synnytys

Ensi- ja turvakotien liitto: https://ensijaturvakotienliitto.fi/

Sateenkaariperheet http://sateenkaariperheet.fi/

Käpy ry https://kapy.fi/

ÄIMÄ ry https://aima.fi/

THL Seksuaali- ja lisääntymisterveyden tilastot https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/seksuaali-ja-lisaantymisterveys/synnyttajat-synnytykset-ja-vastasyntyneet

Neuvolapalveluiden alueelliset erot https://thl.fi/fi/-/neuvoloiden-ja-kouluterveydenhuollon-palvelut-ovat-kohentuneet-alueellisia-eroja-edelleen?redirect=https%3A%2F%2Fthl.fi%2Ffi%2Fajankohtaista%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_m8s4MMkgtyYg%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2-1-2-1%26p_p_col_count%3D1

Perhevalmennusmalli maahanmuuttajille
http://niitty.blogs.tamk.fi/

Vanhemmuuden kehittyminen (Perheaikaa.fi, Väestöliiton video)

Isätietoa PDF (ladattu Itsiin)

Opetusmenetelmät

Info ja orientaatio
Oppimistapaamiset 7 kpl
Luokassa tapahtuva harjoittelu 5 kpl
Lääkäriluennot: riskisynnytys ja synnytyksen aikaiset häiriöt
Tentti
Itsenäinen opiskelu

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Käänteinen oppiminen. oppimistapaamisiin valmistaudutaan teemoihin soveltuvien ennkkotehtävien mukaan joko lukemalla ja/tai tehtävien avulla
Käytännön harjoitusten avulla teoriatiedon soveltaminen.
Itsenäinen opiskelu.
Lähi- ja etätapaamiset.
Vertaisoppiminen ja oppimisen jakaminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Info ja orientaatio 3h
Oppimistapaamiset 7 kpl 18h
Käytännön harjoitukset 4 kpl 11 h (pienryhmissä)
Lääkäriluennot 6h
Yksilötentti 3h
Itsenäinen opiskelu (ennakkotehtävät, tiedonhaku, kertaus) 135h

7 op= yht 189 h

Sisällön jaksotus

Lähitapaamiset keskiviikkoisin ja/ tai torstaisin. Muutokset mahdollisia. Ajankohdat tarkentuvat lukujärjestysten julkaisun jälkeen.

Toteutus vk 2-17
Info ja orientaatio, myös kätilötyön simulaatiot. / Marjatta Häsänen ja Hanna Koivikko
Teoriatapaamiset:

Synnytyksen käynnistyminen ja synnyttäjän vastaanotto.
Avautumisvaiheen kätilötyö.
Ponnistus- ja jälkeisvaiheen sekä tehostetun tarkkailun vaiheen kätilötyö
Riskisynnytys ja synnytyksen aikaiset häiriöt
Kotisynnytys ja vesisynnytys
Fetus mortus.

Lisäksi luokassa tapahtuvaa harjoittelua:
Synnytyksen käynnistyminen ja synnyttäjän vastaanotto
Avautumisvaihe
Ponnistus- ja jälkeisvaiheen kätilötyö.
Hartiadystokia ja perätila.


Syventävät simulaatiot integroidaan yo sisältöihin (3 kpl pienryhmittäin)

Synnytyslääkäreiden luennot 6 h. Riskisynnytys ja synnytyksenaikaiset häiriöt

Luokassa tapahtuvien harjoittelujen, taitopajan sekä simulaatioiden rästikerta xx.xx.2024

Lähi- yksilö tentti

Viestintäkanava ja lisätietoja

Luokassa tapahtuvassa harjoittelussa on 100% läsnäolovelvoite.
Rästiin jäänyt kerta/ kerrat käytännön harjoituksista ja / tai simulaatioista tulee korvata rästipäivinä kevätlukukaudella.
Huom. synnytyssaliharjoittelu edellyttää Syntymän hoihon kätilötyön hyväksyttyä arvosanaa.

Max poissaolomäärä on kaksi poissaolokertaa (simulaatiot ja luokassatapahtuva harjoittelu)

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 06.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kätilökoulutus
Opettaja
 • Hanna Koivikko
 • Tiina Murto
 • Satu Halonen
Ryhmät
 • PKÄTIS20
  Kätilö (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Synnytyksen jälkeinen kätilötyö ja vastasyntyneen hoitotyö 5 op
Tavoitteet
- osaa itsenäisesti hoitaa synnyttänyttä naista ja perhettä
- osaa ennakoida ja tunnistaa synnyttäneen naisen, vastasyntyneen ja perheen voinnissa tapahtuvia muutoksia
- osaa ohjata synnyttänyttä äitiä ja perhettä terveyttä edistävästi ja perhekeskeisesti
- osaa vastasyntyneen hoitoprosessin
- osaa ehkäistä, tunnistaa ja puuttua ajoissa vastasyntyneen voinnin muutoksiin
- ymmärtää varhaisen vuorovaikutuksen ja sen tukemisen merkityksen osana lapsivuodeaikaa
- osaa toimia vanhemmuutta ja varhaista vuorovaikutusta tukevasti
- osaa havainnoida varhaisen vuorovaikutuksen ongelmia
- osaa suorittaa säännöllisen synnytyksen jälkitarkastuksen
- Tietää yleisimmät peri- ja neonatologiset sairaudet ja ongelmat
- Osaa tarkkailla ja hoitaa vastasyntynyttä, vastasyntyneen vointia ja henkeä uhkaavissa tilanteissa moniammatillisen tiimin jäsenenä

Sisältö

Synnyttäneen naisen, vastasyntyneen ja perheen seuranta, ohjaus ja arviointi
- Synnyttäneen naisen ja perheen voinnin seuranta-, hoito- ja arviointimenetelmät
- Alateitse ja keisarileikkauksella synnyttäneen naisen ja perheen hoito
- Synnytyksen jälkeiset komplikaatiot
- Synnytyksen jälkeisen psyykkisen hyvinvoinnin seuranta
- Moniammatillinen toiminta ja jatkohoitoon ohjaaminen
- Imetysohjaus
- Synnytyksen jälkeisen terveysneuvonnan sisällöt
- Synnytyksen jälkeinen palautuminen
- Synnytyskeskustelu
- Perhesuunnittelu ja synnytyksen jälkeinen ehkäisy
- Vastasyntyneen voinnin seurantamenetelmät

Varhaisen vuorovaikutuksen ja vanhemmuuden tukeminen
- Varhainen vuorovaikutuksen teoreettinen perusta
- Varhaisen vuorovaikutuksen havainnointi
- Varhaisen vuorovaikutuksen ja vanhemmuuden tukemisen menetelmät kätilötyössä

Synnytyksen jälkitarkastus
- Palautuminen synnytyksestä ja gynekologinen status
- Synnytyskeskustelu
- Perhesuunnittelu
- Vanhempainetuudet jälkitarkastuksessa
- Imetyksen sujuminen ja mahdolliset ongelmat imetyksessä

Tehostettua hoitoa vaativan vastasyntyneen hoitotyö
- Yleisimmät peri- ja neonatologiset sairaudet ja ongelmat
- Toiminta vastasyntyneen voinnin muuttuessa
- Vastasyntyneen elvytys

Oppimateriaalit

Tenttikirjallisuus:
Kätilötyö - Raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika 2021 . Toimittaneet Harvala, Pietiläinen, Raussi-Lehto & Äimälä. EDITA.

Maila Deufel ja Elisabet Montonen 2016. Lapsivuodeaika. Duodecim.


Suositeltavaa:

THL Seksuaali- ja lisääntymisterveyden tilastot https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/seksuaali-ja-lisaantymisterveys/synnyttajat-synnytykset-ja-vastasyntyneet

Maila Deufel ja IMETYS
Viisaat valinnat http://viva.tamk.fi/

Naistalo: https://www.terveyskyla.fi/naistalo/raskaus-ja-synnytys

Ensi- ja turvakotien liitto: https://ensijaturvakotienliitto.fi/

Sateenkaariperheet http://sateenkaariperheet.fi/

Käpy ry https://kapy.fi/

ÄIMÄ ry https://aima.fi/

Opetusmenetelmät

Teoriaopinnot vaihtelevin menetelmin lähitapaamisissa.
Itsenäinen opiskelu ja ennakkovalmistautuminen lähiopetukseen.
Tentti (materiaalitentti pienryhmittäin/pareittan)

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähitapaamiset.
Käänteinen oppiminen.
Itsenäinen opiskelu.
Vertaisoppiminen ja oppimisen jakaminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

-Teoriaopintojen aihepiiriin perehtyminen ja valmistavat ennakkotehtävät
-Lähiopetus
-Tenttiin valmistautuminen
-Yht. 135t

Sisällön jaksotus

SYJÄ-opintojakson lähiopetus.
Imetysohjauskoulutuksen tiedot myöhemmin Itsissä (Satu Halonen).
Muutokset mahdollisia

Vk 39
Opintojakson info: Tiina Murto & Hanna Koivikko
Teoria 1. Synnyttäneen naisen ja perheen synnytyksen jälkeinen seuranta ja hoito normaalin synnytyksen jälkeen. Lähiopetus: Tiina Murto & Hanna Koivikko

Vk 40
Teoria 2. Terveen vastasyntyneen seuranta. Lähiopetus: Tiina Murto & Hanna Koivikko

Vk 46
Teoria 3. Epäsäännöllinen lapsivuodeaika. Lähiopetus: Tiina Murto & Hanna Koivikko

Vk 47
Bayer - synnytyksen jälkeinen ehkäisy

Vk 48
Teoria 4. Synnyttäneen äidin ja perheen kotiuttaminen sairaalasta, Lyhytjälkihoitoinen synnytys, perhehotelliLähiopetus: Tiina Murto & Hanna Koivikko


Lisäksi myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana:
Neonatologin luennot 6 h ja vastasyntyneen elvytyssimulaatiot 3h+ 3h.
Synnytyksen jälkitarkastus 6 h

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojakson toteutukseen liittyy läheisesti Kätilötyön syventävät simulaatiot- opintojakso.

Neonatologian ja synnytyksen jälkitarkaustussimulaatiot läsnäolopakko 100%. Poissaolon korvaus on mahdollista seuraavan kätilökurssin kanssa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Neonatologian ja jälkitarkastussimulaatiot hyväksytty- hylätty
Ryhmä/paritentti numeerinen arviointi 1-5
Imetysohjaaja hyväksytty- hylätty

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 15.02.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Ensihoito, terveydenhoito ja kätilötyö

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Kätilökoulutus
Opettaja
 • Hanna Koivikko
 • Tiina Murto
 • Satu Halonen
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 10. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 10. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • AVOKATIK24
  Kätilö, avoin amk, erillishaku, Turku, K24
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Synnytyksen jälkeinen kätilötyö ja vastasyntyneen hoitotyö 5 op KSYJÄ

Tavoitteet

Opiskelija:
· Osaa itsenäisesti hoitaa synnyttänyttä naista ja perhettä
· Osaa ennakoida ja tunnistaa synnyttäneen naisen, vastasyntyneen ja perheen voinnissa tapahtuvia muutoksia
· Osaa ohjata synnyttänyttä äitiä ja perhettä terveyttä edistävästi ja perhekeskeisesti
· Osaa vastasyntyneen hoitoprosessin
· Osaa ehkäistä, tunnistaa ja puuttua ajoissa vastasyntyneen voinnin muutoksiin
· Ymmärtää varhaisen vuorovaikutuksen ja sen tukemisen merkityksen osana lapsivuodeaikaa
· Osaa toimia vanhemmuutta ja varhaista vuorovaikutusta tukevasti
· Osaa havainnoida varhaisen vuorovaikutuksen ongelmia
· Osaa suorittaa säännöllisen synnytyksen jälkitarkastuksen
· Tietää yleisimmät peri- ja neonatologiset sairaudet ja ongelmat
· Osaa tarkkailla ja hoitaa vastasyntynyttä, vastasyntyneen vointia ja henkeä uhkaavissa tilanteissa moniammatillisen tiimin jäsenenä

Sisältö

Sisältö
• Synnyttäneen naisen, vastasyntyneen ja perheen seuranta, ohjaus ja arviointi
• Synnyttäneen naisen ja perheen voinnin seuranta-, hoito- ja arviointimenetelmät
• Alateitse ja keisarileikkauksella synnyttäneen naisen ja perheen hoito
• Synnytyksen jälkeiset komplikaatiot
• Synnytyksen jälkeisen psyykkisen hyvinvoinnin seuranta
• Moniammatillinen toiminta ja jatkohoitoon ohjaaminen
• Imetysohjaus
• Synnytyksen jälkeisen terveysneuvonnan sisällöt
• Synnytyksen jälkeinen palautuminen
• Synnytyskeskustelu
• Perhesuunnittelu ja synnytyksen jälkeinen ehkäisy
• Vastasyntyneen voinnin seurantamenetelmät
Varhaisen vuorovaikutuksen ja vanhemmuuden tukeminen
• Varhainen vuorovaikutuksen teoreettinen perusta
• Varhaisen vuorovaikutuksen havainnointi
• Varhaisen vuorovaikutuksen ja vanhemmuuden tukemisen menetelmät kätilötyössä
Synnytyksen jälkitarkastus
• Palautuminen synnytyksestä ja gynekologinen status
• Synnytyskeskustelu
• Perhesuunnittelu
• Vanhempainetuudet jälkitarkastuksessa
• Imetyksen sujuminen ja mahdolliset ongelmat imetyksessä
Tehostettua hoitoa vaativan vastasyntyneen hoitotyö
• Yleisimmät peri- ja neonatologiset sairaudet ja ongelmat
• Toiminta vastasyntyneen voinnin muuttuessa
• Vastasyntyneen elvytys

Oppimateriaalit

Kätilötyö - Raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika 2015 (tai uudempi) . Toimittaneet Paananen, Pietiläinen, Raussi-Lehto & Äimälä. Edita. s. 289- 350, 523- 524, 587-606
Maila Deufel ja Elisabet Montonen 2016. Lapsivuodeaika. Duodecim.
(Tentti)

Suositeltavaa:

THL Seksuaali- ja lisääntymisterveyden tilastot https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/seksuaali-ja-lisaantymisterveys/synnyttajat-synnytykset-ja-vastasyntyneet

Maila Deufel ja IMETYS
Viisaat valinnat http://viva.tamk.fi/

Naistalo: https://www.terveyskyla.fi/naistalo/raskaus-ja-synnytys

Ensi- ja turvakotien liitto: https://ensijaturvakotienliitto.fi/

Sateenkaariperheet http://sateenkaariperheet.fi/

Käpy ry https://kapy.fi/

ÄIMÄ ry https://aima.fi/

Opetusmenetelmät

- Teoriaopinnot joihin opiskelija valmistautuu oppimistehtäviin perehtyen (erillisen ohjeen mukaan: aihepiiri ja/ tai oppimista ohjaavat kysymykset)
-Simulaatio (neonatologia)

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Käänteinen oppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

-Teoriaopintojen aihepiiriin perehtyminen ja valmistavat oppimistehtävät
-Lähiopetus
-Tenttiin valmistautuminen
-Yht. 135t

Sisällön jaksotus

Tapaamiset keskiviikkoisin ja /tai torstaisin.
Toteutuu vk12-21 . Muutokset mahdollisia

Vk 12 Opintojakson info Tiina Murto & Hanna Koivikko
Imetysohjauskoulutuksen info vkolla 16/ Satu Halonen

Teoriaopinnot:
Synnyttäneen naisen ja perheen synnytyksen jälkeinen seuranta ja hoito normaalin synnytyksen jälkeen

Terveen vastasyntyneen seuranta

Synnyttäneen äidin ja perheen kotiuttaminen sairaalasta

LYSY ja Perhehotelli

Epäsäännöllinen lapsivuodeaika

Lääkäreiden ja muiden luennot:
Neonatologin luennot 6 h ja vastasyntyneen elvytyssimulaatiot 3h+ 3h.

Synnytyksen jälkitarkastus luento 2h + pienryhmäharjoitukset 2h+2h /obstetrikko


Raskauden ehkäisy synnytyksen jälkeen/ Bayer?


Vko 21 Paritentti - materiaalitentti (3h) Etä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Etämateriaalitentti Itsissä auki vkon 21. Opiskelijaryhmä muodostaa ryhmär erillisen ohjeen mukaan. Arviointi0-5.

Synnytyksen jälkitarkastussimulaatio hyväksytty/ hylätty. (100 % läsnäolo)
Vastasyntyneen elvytyssimulaatio hyväksytty/ hylätty (100 % läsnäolo)

Ilmoittautumisaika

19.02.2024 - 26.02.2024

Ajoitus

26.02.2024 - 26.03.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kätilökoulutus
Opettaja
 • Anu Nousiainen
Ryhmät
 • PKÄTIS23
  Kätilö (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Syöpäpotilaan hoitotyö 1 op KSYPHO

Tavoitteet

• Ymmärtää syövän sairautena sekä tunnistaa syövän ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen toteamiseen vaikuttavia tekijöitä
• Tietää, miten tavallisimpia syöpäsairauksia diagnosoidaan sekä syövän yleisimmät hoitomuodot ja seurantamenetelmät
• Osaa toteuttaa syöpäpotilaan oireenmukaista ja inhimillistä hoitotyötä
• Osaa toteuttaa turvallista lääkehoitoa ja huomioi oman työturvallisuuden
• Osaa tukea ja ohjata syöpäpotilaan toimintakykyä, hyvinvointia ja elämänlaatua sekä toimia moniammatillisesti asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa

Sisältö

Sisältö

• Syövän syntyyn vaikuttavat tekijät ja epidemiologia
• Syövän kehittyminenT
• Tavallisimmat syöpäsairaudet ja niiden diagnosointi
• Syöpäpotilaan ravitsemus
• Syöpäpotilaan oireenmukainen hoito (lääkkeellinen ja lääkkeetön hoito)
• Syöpä, parisuhde ja seksuaalisuus
• Syöpäpotilaan kuntoutus ja seuranta
• Syöpäpotilaan psykososiaalinen tuki
• Solunsalpaajien turvallinen käsittely ja työturvallisuus, infuusioportti
• Kipulääkkeet ja kipupumpun käyttö

Oppimateriaalit

Ahonen et al. 2019. Kliininen hoitotyö. SanomaPro Oy: s.127-163, 404-425. (or similar topics from the book Syöpataudit, which is available in Terveysportti).
• Videoluennot / luentoslaidit, oheismateriaali
• Posteri- / seminaari-esitykset

Opetusmenetelmät

Etäopetus, tehtävät ,seminaari, tentti yhditetty palliatiivinen hoitotyö

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Mahdolliset poissaolot suoritetaan toisen luokan kanssa.
Uusintakoe on perinteinen paperitentti ja ajankohta sovitaan opettajan kanssa erikseen.
Opintojakso on suoritettava kokonaisuudessaan vuoden sisällä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op = 27h opiskelijan työtä, josta 4h etäluento, 4h seminaariesitykset, 1h tentti, 18h oppimateriaaliin tutustuminen.

Sisällön jaksotus

Syöpäpotilaan hoitotyö 1op
Syöppotilaan hoidossa käytettävät hoitotoimenpiteet ja auttamismenetelmät
Syöpähoitojen turvallinen toteuttaminen
Syövän hoidon nykytilanne

Viestintäkanava ja lisätietoja

Sisätautipotilaan tai kirurgisen potilaan hoitotyön opinnot on pitänyt suorittaa hyväksytyksi ennen syöpähoitotyön opintojaksoa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo etätunneilla, posterit / seminaariesitykset, opponoinnit, pienryhmätyöskentely, hyv/hyl , tentti Hyv. / Hyl:

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 08.11.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 18.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Kätilökoulutus
Opettaja
 • Camilla Laaksonen
Ryhmät
 • PKÄTIS23
  Kätilö (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa:

· Kuvata terveyslähtöisen lähestymistavan hoitotyön ja kätilötyön perustana
· Kuvata väestön terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä ajankohtaisia haasteita
· Hahmottaa sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta sekä palveluja ohjaavan lainsäädännön merkitystä
· Hakea tietoa ja ohjata eri elämäntilanteissa olevia asiakkaita sosiaali- ja terveyspalveluihin
· Tunnistaa moniammatillisuuden merkityksen palvelutarpeiden näkökulmasta
· Kuvata kestävän kehityksen periaatteet huomioiden ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden, sekä niiden tuottaman pääoman

Sisältö

Sisältö

• Terveyslähtöisyys kätilön työssä, terveys ja terveyslähtöisyys käsitteinä, osallisuus, voimaantuminen, voimavaralähtöisyys ja kätilö terveyden edistäjänä
• Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut, väestön terveys ja hyvinvointi (ajankohtaiset haasteet ja niihin vaikuttavat tekijät)
• Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen sekä sairauksien ja tapaturmien ennaltaehkäisy
• Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä ja sen kehittäminen, rahoitus, vastuut, valvonta ja asiakkaan/potilaan oikeudet
• Sosiaali- ja terveyspalvelut ja asiakkaan ohjaaminen niihin
• Kestävän kehityksen mukainen toiminta kätilön työssä, kestävän kehityksen osa-alueet: ekologinen kestävyys, taloudellinen kestävyys, sosiaalinen kestävyys, kulttuurinen kestävyys

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit, verkko-oppimismateriaalit

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, itsenäinen oppiminen, verkko-oppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Infotunti, sekä keskustelevat luennot 7t., verkko-opiskelu tehtävineen (itsenäinen opiskelu) 27t., kirjallinen tehtävä 20t.

Sisällön jaksotus

Keskusteleva luento-opetus, verkkokurssi, itsenäinen oppiminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tehtävä

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Kätilökoulutus
Opettaja
 • Hanna Koivikko
 • Nita Björklöf
Ryhmät
 • PKÄTIS22
  Kätilö (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

TERVEYDEN EDISTÄMISEN MONIMUOTOISET MENETELMÄT 6 op KEME

Opintojaksosta osa toteutetaan englannin kielellä

Tavoitteet
Opiskelija:
• Osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti asiakas- ja voimavaralähtöisiä opetus- ja ohjausmenetelmiä yksilön, eri ryhmien ja yhteisöjen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
• Osaa hyödyntää terveysteknologian mahdollisuuksia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
• Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida terveysneuvontaa ja terveydenedistämisen ohjelmia
• Tuntee aikuisten kansallisen rokotusohjelman sekä erilaisten ryhmien rokottamisen
• Osaa toteuttaa rokottamisen oikein ja turvallisesti
• Tuntee terveydenhoitajan roolin ja asiantuntijuuden osana moniammatillista äitiyshuollon toimintaympäristöä
• Osaa kulttuurisensitiivisen hoitotyön periaatteet ja kulttuurisensitiivisen työotteen menetelmiä hoitotyössä

Sisältö

Sisältö

• Voimavaralähtöinen, motivoiva haastattelu
• Voimavarojen tunnistaminen, voimavaralomakkeet
• Puheeksiottaminen
• Rokottamisen periaatteet ja rokottamisen tarpeellisuus yhteiskunnalle
• Rokotuksin ehkäistävät taudit
• Immuniteetin muodostuminen
• Eri rokotetyypit ja niiden koostumus
• Kansallinen rokotusohjelma ja lainsäädäntö
• Rokottamisen hyödyt ja haitat
• Asiakkaan ohjaus uusimpaan näyttöön perustuvaan tietoon perustuen
• Kulttuurisensitiivisyys käsitteenä ja asiakkaan kulttuurisensitiivinen kohtaaminen hoitotyössä

Oppimateriaalit

Löytyy Itsistä.

Opetusmenetelmät

Simulaatio-oppiminen
Käänteinen oppiminen
Verkko-oppiminen
Työpajatyöskentely
Oppimiskeskustelu

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Simulaatio-oppiminen
Käänteinen oppiminen
Verkko-oppiminen
Työpajatyöskentely
Oppimiskeskustelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op=27h opiskelijan työtä.
Rokottamisen perusteet 2op
Simulaatio, sis ennakkotehtävän 1op
Työpajatyöskentely, verkko-oppiminen, oppimiskeskustelut 3op

Sisällön jaksotus

Sisältö
• Voimavaralähtöinen, motivoiva haastattelu
• Voimavarojen tunnistaminen, voimavaralomakkeet
• Puheeksiottaminen
• Rokottamisen periaatteet ja rokottamisen tarpeellisuus yhteiskunnalle
• Rokotuksin ehkäistävät taudit
• Immuniteetin muodostuminen
• Eri rokotetyypit ja niiden koostumus
• Kansallinen rokotusohjelma ja lainsäädäntö
• Rokottamisen hyödyt ja haitat
• Asiakkaan ohjaus uusimpaan näyttöön perustuvaan tietoon perustuen
• Kulttuurisensitiivisyys käsitteenä ja asiakkaan kulttuurisensitiivinen kohtaaminen hoitotyössä

Arviointiasteikko

H-5