Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Tieto- ja viestintätekniikan koulutus > Tieto- ja viestintätekniikka s18, data networks and cybersecurity

AMK-tutkinto: päivätoteutus

Tieto- ja viestintätekniikka S18, Data Networks and Cybersecurity

Syksy 2018

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
                                                               
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 1
     
             
                                   
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 1
     
           
                             
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 1  
       
                 
                   
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 1    
         
                       
         
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 1      
           
                             
21111.40.60.40.60.40.60.40.60.70.70.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2
YDINOSAAMINEN 210                                                                
Viestintä- ja kieliopinnot
                                                               
English Professional Skills, B2 5
     
           
                             
Työyhteisöviestintä 5
     
           
                             
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
                                                               
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 2  
       
                 
                   
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 3  
       
                 
                   
Luonnontieteet ja matematiikka
                                                               
Insinöörifysiikka 5
     
           
                             
Fysikaaliset mittaukset 5
     
           
                             
Insinöörimatematiikan perusteet 5
     
           
                             
Calculus 5
     
           
                             
Soveltava matematiikka 5  
       
                 
                   
Tieto- ja viestintätekniikka
                                                               
Elektroniikan ja tiedonsiirron perusteet 5
     
           
                             
Ohjelmoinnin perusteet 5
     
           
                             
Tietoverkkojen ja tietoturvan perusteet 5
     
           
                             
Tuotekehitys 10
     
           
                             
Projektiosaaminen ja yrittäjyys
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Innovation Project 15    
         
                       
         
551015022334669001111111111222223333300000
DATA NETWORKS AND CYBERSECURITY
                                                               
Networking Essentials
                                                               
Routing and Switching Essentials 5
       
               
                             
Linux and Virtualization 5  
       
                   
                         
Programming for networks and information security 5  
       
                   
                         
Networking Theory and Skills
                                                               
CCNA Security 5  
         
                     
                   
Scaling Networks 5  
         
                     
                   
Connecting Networks 5  
         
                     
                   
Wireless Communications
                                                               
Data Communications Systems 5    
         
                         
               
Advanced Digital Communications 5    
         
                         
               
Wireless Technologies 5    
         
                         
               
Cybersecurity for Networked Systems
                                                               
Information Security Testing and Assessment 5    
           
                           
         
Operational Security 5    
           
                           
         
Network Security 5    
           
                           
         
Optional module: R&D Project Implementation or Professional Networking
(Valitaan yksi)
                                                               
R&D Project Implementation
                                                               
R&D Project 10      
           
                             
Advanced Project on Networking and Cybersecurity 5      
           
                               
     
Professional Networking
                                                               
Cybersecurity for Industrial Networks 5      
             
                                 
Enterprise Core Networking 5      
           
                               
     
Enterprise Advanced Routing and Services 5      
           
                               
     
525303005101515152010002225.55.55.35.35.3885.35.35.31111444
HARJOITTELU
                                                               
Perusharjoittelu 1 5
       
               
                             
Perusharjoittelu 2 5
       
               
                             
Alakohtainen harjoittelu 1 5  
         
                     
                   
Alakohtainen harjoittelu 2 5  
         
                     
                   
Ammattiharjoittelu 1 5    
           
                           
         
Ammattiharjoittelu 2 5    
           
                           
         
101010001001001000003.73.73.7003.73.73.7003.73.73.700000
OPINNÄYTETYÖ
                                                               
Opinnäytetyö: suunnitteluvaihe 10      
           
                             
Opinnäytetyö: toteutusvaihe 10      
           
                             
000200000008120000000000000004.54.54.34.34.3
LAAJENTAVA OSAAMINEN 30                                                                
OPTIONAL STUDIES
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                               
000000000000000000.130.130.080.080.080.130.130.080.080.0800000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 72 46 56 51 23.4 48.6 14.4 31.6 21.4 34.6 28.4 22.6 11.7 11.7 16.9 16.9 16.9 7.7 7.7 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 12.2 12.2 12.2 15.7 15.7 8.5 8.5 8.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Data Networks and Cybersecurity

Ks. moduuli- ja opintojaksokuvaukset.

Koulutuksen kuvaus

Tieto- ja viestintätekniikan insinööri on luova ongelmanratkaisija, jolla on mm. matemaattis-luonnontieteellistä osaamista, laite- ja ohjelmistotekniikan hallintaa sekä liiketoiminnan pelisääntöjen ymmärrystä. Työelämässä tarvitaan lisäksi hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, kansainvälisyysosaamista sekä projekti- ja kehittämistoiminnan taitoja. Insinöörin ura on elinikäistä oppimista aidoimmillaan. Uudistuva teknologia haastaa oman osaamisen jatkuvaan kehittämiseen.

Valmistuttuasi tieto- ja viestintätekniikan insinööriksi hallitset ICT-alan käytännöllisiä tietoja ja taitoja sekä niiden teoreettisia perusteita. Sinulla on edellytykset teknisen kehityksen seuraamiseen ja edistämiseen, kyky elinikäiseen oppimiseen, riittävä viestintä- ja kielitaito sekä valmiuksia toimia kansainvälisellä alalla. Tieto- ja viestintätekniikan insinöörin tyypillisiä ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi elektroniikkainsinööri, järjestelmäsuunnittelija, ohjelmistosuunnittelija, pelinkehittäjä ja projekti-insinööri.

Osaamistavoitteet

Perusopintoihin kuuluu luonnontieteiden ja tieto- ja viestintätekniikan perusosaamista kartuttavia opintoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä opiskelun ja oppimisen taitoja. Perusopinnot opiskellaan ensimmäisen ja toisen lukuvuoden aikana. Niiden aikana perehdyt opiskeluympäristöösi sekä tulevaan ammattialaasi. Päätavoitteena on luoda matemaattis-luonnontieteellinen perusta ammattiopinnoille sekä varmistaa perustietämys mm. verkkoteknologioista, ohjelmistokehityksestä sekä elektroniikasta ja tiedonsiirrosta.

Ammattiopinnot syventävät osaamista tieto- ja viestintätekniikassa, luonnontieteissä sekä yrittäjyyteen ja projektiosaamiseen liittyvissä aiheissa. Ammattiopinnoissa valmistaudut työelämään esimerkiksi käytännönläheisten projektien kautta.

Pedagogiset toimintatavat

Peliteknologian opinnoissa yhdistyvät luovuus, ohjelmistotekninen osaaminen, digitaalinen media sekä projektityöskentely. Sovellusalueita ovat viihde- ja hyötypelit ja interaktiiviset käyttöliittymät. Suuri osa opinnoista toteutetaan englanninkielisinä. Valmistuneet toimivat esimerkiksi tuotekehittäjinä, digitaalisen median työtehtävissä tai itsenäisinä yrittäjinä peliteollisuudessa.

Sulautettu elektroniikka ja IoT antaa valmiudet tietoverkkoon kytkettävien mikrotietokoneohjattujen järjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen. Esimerkkejä näistä järjestelmistä ovat älylaitteet, matkapuhelimet, robotit ja tulevaisuuden kulkuneuvot. Suuri osa opinnoista toteutetaan englanninkielisinä. Valmistuneet työllistyvät pääasiassa teollisuuden tuotekehitystehtäviin.

Terveysteknologian opinnot yhdistävät tieto- ja viestintätekniikan ja terveydenhuollon osaamisalueita. Opinnot sisältävät käyttäjälähtöistä suunnittelua, lääkinnällisten laitteiden tuotekehitystä, terveydenhuollon toimialatuntemusta ja tietojärjestelmien suunnittelua. Sovellusalueita ovat esimerkiksi henkilökohtaisen hoidon apuvälineet ja terveydenhuollon tietojärjestelmät. Valmistuneet sijoittuvat tuotekehitys- ja asiantuntijatehtäviin sekä yksityiselle että julkiselle sektorille.

Tietoverkkojen ja kyberturvallisuuden opinnoissa keskitytään kiinteiden ja langattomien verkkojen suunnitteluun ja hallintaan. Opinnot sisältävät verkkojen määrittelyä, kyberturvallisuuden sisältöjä sekä IT-palvelutoimintaa. Suuri osa opinnoista toteutetaan englanninkielisinä. Valmistuneet sijoittuvat yrityksiin tietoverkko- tai järjestelmäasiantuntijoiksi, erilaisiin IT-palvelutehtäviin tai verkko-operaattoreiden ja datakeskusteollisuuden palvelukseen.

Arviointi

Arviointi on jatkuvaa ja kohdistuu monipuolisesti opiskelijan osaamiseen ja osaamisen kehittymiseen sekä innovaatiokompetenssien kehittymiseen suhteessa osaamistavoitteisiin. Opettajan arvioinnin lisäksi arviointimenetelminä käytetään vertais- ja itsearviointia sekä saadaan toimeksiantajilta palautetta. Useimmissa opintojaksoissa käytetään numeroarviointia asteikolla 0 – 5, jossa arvosana 1 on alin hyväksytty ja 5 korkein arvosana.