Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: monimuotototeutus > Esittävän taiteen koulutus > Teatteri-ilmaisun ohjaaja (amk), teatteri-ilmaisunohjaaja

Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), Teatteri-ilmaisunohjaaja

Syksy 2020

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Perusopinnot 24                                
Suomen kieli ja viestintä 3
 
   
         
English Professional Skills, B2 3
 
   
         
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
                               
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1
 
   
         
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2
 
   
         
Opettajan ammattitaidon perusteet AOKK 10
 
   
         
Teatterialan työelämätietous ja yrittäjyys 5
 
   
         
2409.614.4005.45.45.45.45.400000
Ammatillinen kasvu
                               
Ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä 1
 
   
         
Ammatillinen kasvu 1 1
 
   
         
Ammatillinen kasvu 2 1
 
   
         
Ammatillinen kasvu 3 1
 
   
         
Ammatillinen kasvu 4 1  
   
           
     
411.62.4100.80.80.80.80.80.50.5000
Ammattiopinnot 116                                
Projektiopinnot
(Valitaan opintoja 51 op)
                               
Projektiopinnot 1 10
 
   
         
Projektiopinnot 2 10
 
   
         
Projektiopinnot 3 10
 
   
         
Projektiopinnot 4 10
 
   
         
Projektiopinnot 5 11  
   
           
     
Ammattitekniikat
(Valitaan opintoja 60 op)
                               
Teatteri-ilmaisun ammattitekniikat 1 10
 
   
         
Teatteri-ilmaisun ammattitekniikat 2 10
 
   
         
Teatteri-ilmaisun ammattitekniikat 3 10
 
   
         
Teatteri-ilmaisun ammattitekniikat 4 10
 
   
         
Teatteri-ilmaisun ammattitekniikat 5 10
 
   
         
Teatteri-ilmaisun ammattitekniikat 6 10
 
   
         
Ohjaaminen
(Valitaan opintoja 10 op)
                               
Ryhmän ohjaaminen ja pedagogiikka 1 5
 
   
         
Ryhmän ohjaaminen ja pedagogiikka 2 5
 
   
         
11011446611022222222225.55.5000
Vapaasti valittavat opinnot 30                                
Vapaasti valittavat opinnot 30
 
     
151569150333337.57.5000
Harjoittelu 30                                
Opetusharjoittelu 1 5
 
   
         
Opetusharjoittelu 2 5
 
   
         
Teatteri-ilmaisunohjaajan syventävä harjoittelu 20
 
     
20108121004444455000
Opinnäytetyö 30                                
Tutkiva ja kehittävä opettaja (AOKK) 5
 
   
         
Opinnäytetyöseminaari 5  
   
           
     
Opinnäytetyön kirjallinen osio 10  
   
           
     
Opinnäytetyön taiteellinen osio 10  
   
           
     
525232501111112.512.5000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 178 62 71.2 106.8 62 0 36.2 36.2 36.2 36.2 36.2 31.5 31.5 0 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Teatteri-ilmaisunohjaaja

Koulutuksen kuvaus

Tavoite
Koulutuksen tavoitteena on valmistaa aloite- ja yhteistyökykyisiä, laaja-alaisesti taiteita arvostavia ja persoonallisia pedagogeja ja taiteilijoita. Valmistuneilla on monipuoliset oman taiteenalansa tiedot ja taidot sekä kyky soveltaa osaamistaan ja toimia oman alansa edistäjinä ja kehittäjinä.

Opinnoissa kootaan yhteen opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen ja koulutuksessa tarjottavat opinnot teatteri-ilmaisunohjaaja (AMK) –tutkinnon osaamistavoitteet sisältäväksi kokonaisuudeksi. Keskeisenä tavoitteena on aiemman osaamisen ja koulutuksen täydentäminen opettajan yleisen pedagogisen pätevyyden antavilla 60 op:n pedagogisilla opinnoilla.

Valmistuneilla on monipuoliset alansa tiedot ja taidot, taiteellispedagoginen näkemys sekä kyky soveltaa osaamistaan esittävän taiteen alalla ja taidekasvatuksessa. Lisäksi hänellä on kyvyt toimia erilaisissa opetusalan tehtävissä, hankkeissa ja projekteissa, esitystoiminnassa sekä ohjelmantuotantotehtävissä. Valmistuneella on myös valmiudet oman yrityksen perustamiseen ja soveltavan taiteen menetelmien käyttämiseen

Koulutuksen sisältö
Osaamisen saavuttamiseksi opiskelijan kanssa laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja sen laajentaminen ja kehittäminen. Aiemmasta työkokemuksesta ja koulutuksesta hyväksi luetaan vähintään 120 opintopistettä. Henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaan (HOPS) sisällytetään opintoja Taideakatemian ja/tai AMK:n muusta tarjonnasta.

Henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat painottuvat opiskelijan aiemman osaamisen perusteella joko sirkuksen tai teatteri-ilmaisunohjaajan erikoistumisaloihin. Kummassakin tapauksessa painopiste on pedagogisissa opinnoissa. Opiskelun aikana osallistutaan työelämälähtöisiin projekteihin, joissa opitaan taiteellisen ja pedagogisen sisällön tuottamista eri kohderyhmille.

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta
Opintoihin voi hakeutua joko teatteri- tai sirkusalan koulutuksella ja työelämätaustalla. Opintojen aluksi tehtävässä henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa opinnot räätälöidään opetustarjonnan ja opiskelijan erikoistumisalan mukaisesti

Opintojen rakenne
Opinnot jakautuvat ydinosaamiseen ja laajentavaan osaamiseen. Osaamistavoitteiltaan toisiinsa liittyvät opintojaksot muodostavat laajempia opintomoduleita. Opintoihin sisältyy 60 op laajuiset opettajan pedagogiset opinnot ja opinnäytetyö.

Opiskelija laajentaa ja syventää osaamistaan teatteri- tai sirkusalalla koulutuksen aikana. Koulutus rakentuu henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja kehittämistyön ympärille. Opinnot koostuvat oman HOPS:n mukaisista opintojaksoista, yleispedagogisten opintojen yhteisistä kontaktipäivistä (n. 1 pv/kk), oppimistehtävistä sekä opinnäytetyöstä.

Opinnäytetyö
Opinnäytetyö on kehittämistehtävä, jossa opiskelija syventää, harjoittaa ja täydentää ammatillista osaamistaan. Se voi olla esimerkiksi itsenäisesti suunniteltu taiteellinen ja pedagoginen projekti. Opinnäytetyö sisältää käytännön osion ja kirjallisen tutkielman. Kirjallisessa tutkielmassa opiskelija tarkastelee alaansa pedagogisesta näkökulmasta. Kehittämistehtävän on tarkoitus toteutua työelämäyhteydessä. Se voi olla oman työnantajan kanssa neuvoteltu tilaus- tai tutkimustyö tai liittyä meneillään olevan työtehtävän kehittämiseen.

Uramahdollisuudet
Valmistuneet toimivat asiantuntijatehtävissä pedagogeina ja taiteilijoina.
Teatteri-ilmaisun ohjaaja työskentelee esimerkiksi teatteriryhmien ja harrastajateattereiden ohjaajana ja opettajana. Teatteri-ilmaisun ohjaaja voi toimia paitsi ohjaajana, myös esiintyjänä, tuottajana, tapahtumien järjestäjänä ja teatterilähtöisen sisällön tuottajana. Opetustyö on yleensä teatteritaiteen perusopetusta tai draama-, teatteri- ja ilmaisukasvatusta oppilaitoksissa tai harrastajakentällä. Lisäksi teatteri-ilmaisun ohjaaja voi työskennellä sosiaali- ja terveysalan hankkeissa tai soveltaa teatterilähtöisiä työmenetelmiä yhteisöjen kehittämiseen. Teatteri-ilmaisun ohjaaja toimii usein freelancerina tai yrittäjänä.
Koulutus valmistaa monipuoliseksi sirkustaiteilijaksi ja -pedagogiksi, jolla on taidot ja tiedot toimia esittävän taiteen alan erilaisissa ohjaus- ja opetustehtävissä, esitystoiminnassa, erilaisissa hankkeissa ja projekteissa, ohjelmantuotantotehtävissä, omassa yritystoiminnassa ja soveltavan esittävän taiteen parissa

Pätevyys
Tutkintoon sisältyvät 60 opintopisteen laajuiset pedagogiset opinnot antavat yleisen opettajan kelpoisuuden.

Kansainvälistyminen
Opiskelujen aikana voi hakeutua kansainväliseen vaihtoon. Harjoittelun ja opinnäytetyön voi tehdä ulkomailla.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen osaamistavoitteet jakautuvat kolmeen eri tasoon:
• Erikoistumisalakohtaiset kompetenssit teatterin ja sirkuksen osaamipoluilla
• Esittävien taiteiden ja musiikin yhteiset kompetenssit
• Kaikille Turun AMK:n tutkinnoille yhteiset innovaatiokompetenssit

TEATTERIN OSAAMISPOLKU: Teatteri-ilmaisunohjaajan erikoistumisalan kompetenssit:
Pedagoginen osaaminen teatteriopettajana ja ryhmän ohjaajana
• osaa opettaa teatteri-ilmaisun perusteita
• osaa luoda teatterilähtöisiä sisältöjä eri kohderyhmille
• osaa ohjata ryhmää rakentavasti toiminnan eri vaiheissa
• osaa ryhmäilmiöiden perusteet ja osaa hyödyntää tietoja ohjaamisessaan

Teatteritaidot ja tiedot
• osaa toteuttaa esityksiä eri lähtökohdista (tekstilähtöisesti, ryhmälähtöisesti jne.)
• tuntee dramaturgian, audiovisuaalisen suunnittelun ja skenografian perusteet ja osaa käyttää niitä esityksen valmistamisessa
• osaa hyödyntää nukketeatteritaitoja esitysten valmistamisessa
• osaa esiintyä ja näytellä
• tuntee länsimaisen teatterihistorian ja nukketeatterin historian sekä osaa esitysanalyysin perusteet
• osaa projektinhallinnanja esitystuotannon perusvaatimukset

SIRKUKSEN OSAAMISPOLKU: sirkuksen erikoistumisalan kompetenssit
Taiteellinen osaaminen:
- osaa käyttää sirkustaitojaan ja –tietojaan taiteellisen kommunikaation välineenä
- ymmärtää ja arvostaa sirkustaiteen erityispiirteitä, kansallisia ja kansainvälisiä traditioita, itsenäistä historiaa ja estetiikkaa
- tuntee länsimaisen sirkustaiteen historian kehityskaaren ja ymmärtää sekä arvostaa sirkustaiteen monitaiteellista luonnetta
- ymmärtää, arvostaa ja kykenee analysoimaan omaa ja kollegoidensa taiteellista ja taidekasvatuksellista toimintaa sirkuksessa
- osaa arvioida omaa taiteellista toimintaa, tunnistaa omat oppimistapansa ja kykenee itsenäiseen oppimiseen ja oppimistyylien kehittämiseen

Tekninen osaaminen:
- hallitsee ammatilliset sirkustekniikat omakohtaisesti akrobatiassa, jongleerauksessa, ilma-akrobatiassa ja tasapainoilussa
- hallitsee laaja-alaiset taidot kahdessa sirkustekniikassa ja kykenee luomaan uutta sirkusmateriaalia sekä soveltamaan oppimaansa
- ymmärtää ja kykenee analysoimaan eri sirkuslajien kehollista ilmaisua ja tyylejä työturvallisuuden ja estetiikan näkökulmista
- osaa analysoida omaa ja näkemäänsä sirkustekniikkaa
- tuntee ja osaa käyttää sirkusalan ammatillista sanastoa
- ymmärtää sirkusvälineiden käyttöön, kiinnityksiin ja huoltoon liittyviä työturvallisuusriskejä ja osaa huomioida ne omassa toiminnassaan
- osaa arvioida ja edelleen kehittää omaa sirkusteknistä osaamistaan, tunnistaa omat oppimistapansa, kykenee itsenäiseen oppimiseen ja oppimistyylien kehittämiseen

Sosiaalinen osaaminen:
- osaa ilmaista itseään ja omia mielipiteitään sekä näkemyksiään ymmärrettävästi sekä suullisesti, kirjallisesti että kehollisesti
- kykenee toimimaan dialogisesti ryhmässä ja yhteisöissä
- kykenee seuraamaan ja kehittämään kollegoidensa taiteellista ja taidekasvatuksellista työskentelyprosessia
- osaa käyttää ryhmätyössä eri ryhmän jäsenten henkilökohtaisia taitoja ja tietoja taiteellisen tuloksen saavuttamiseksi
- pystyy sirkuksen keinoin luomaan ja toteuttamaan taidekasvatuksellisia kokonaisuuksia erilaisille ikä- ja kohderyhmille erilaisiin ympäristöihin

Eettinen osaaminen:
- perustaa oman ja globaalin elinympäristönsä kestävään kehittämiseen ja moniarvoisuuden hyväksymiseen
- arvioi jatkuvasti omaa toimintaansa ja pyrkii kehittämään omia taiteellisia arvojaan ja asenteitaan
- osaa ottaa vastuun omasta toiminnastaan ja toimia sovittujen toimintatapojen mukaisesti
- kykenee ottamaan toiset ihmiset ja heidän ammattitaitonsa ja –tietonsa huomioon omassa toiminnassaanEsittävien taiteiden ja musiikin asiantuntijuus ja ammattitaito:
Pedagogiset kompetenssit
• tuntee keskeiset oman taiteenalansa opetusmenetelmät sekä opetusmateriaalit
• osaa toimia joustavasti eritasoisten ja eri-ikäisten oppijoiden kanssa eri toimintaympäristöissä
• on perehtynyt opettamiseen ja opettajan työhön yhteiskunnallisessa, filosofisessa ja psykologisessa
• viitekehyksessä sekä opettajan ammattitaidon perusteisiin
• osaa kehittää omaa opettajuuttaan ja taidepedagogiikkaa luovan ja tutkimuksellisen työtavan avulla
• mieltää itsensä opettajaksi ja kasvattajaksi, joka työskentelee oppijoiden taidesuhteen rakentajana

Taiteidenvälisyyden kompetenssit
• tunnistaa muissa taiteissa ominaisuuksia ja laatuja, jotka mahdollistavat yhteistyön ja
• vuorovaikutuksen oman alan kanssa
• Osaa hahmottaa oman alansa osana laajempaa taidekenttää
• Tuntee perustiedot esittävien taiteiden toimintatavoista, historiasta ja kontekstista

Taiteilija-pedagogin työelämäkompetenssit
• Tuntee taiteilijan ja taiteilija-pedagogin eri ansaintamalleja ja työrooleja
• Osaa toimia taiteilijan ja taidepedagogin erilaisissa työrooleissa ja kehittää niitä

Esiintymisen ja esityskokonaisuuden rakentamisen kompetenssit
• Esiintyminen/ improvisaatio/ dramaturgia/ esityksen rytmi/ esitystekniikka

Yksilöosaamisen innovaatiokompetenssit Yhteisöosaamisen innovaatiokompetenssit Verkosto-osaamisen innovaatiokompetenssit
• kykenee itsenäiseen ajatteluun ja päätöksentekoon
• osaa toimia tavoitteellisesti ja sinnikkäästi
• kykenee luovaan ongelmaratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
• osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
• osaa toimia yhteistyökykyisesti monialaisessa tiimissä ja työyhteisössä
• osaa toimia oma-aloitteisesti ja vastuullisesti yhteisön tavoitteiden mukaisesti
• osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen ja yhdistäen erialojen tietoja ja menetelmiä
• osaa toimia eettisten ja yhteiskuntavastuullisten periaatteiden mukaisesti
• osaa toimia työelämän vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa • osaa luoda ja ylläpitää työelämäyhteyksiä
• osaa toimia verkostoissa
• kykenee moniammatilliseen ja -kulttuuriseen yhteistyöhön
• kykenee kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen

Pedagogiset toimintatavat

Monimuotokoulutuksessa kootaan yhteen opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen ja koulutuksessa tarjottavat opinnot teatteri-ilmaisunohjaaja (AMK) -tutkinnon osaamistavoitteet sisältäväksi kokonaisuudeksi. Osaamisen saavuttamiseksi opiskelijan kanssa laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja sen laajentaminen ja kehittäminen.

Aiemmasta työkokemuksesta ja koulutuksesta hyväksi luetaan vähintään 120 opintopistettä ja opintojen keskeisenä tavoitteena on aiemman osaamisen ja koulutuksen täydentäminen opettajan yleisen pedagogisen pätevyyden antavilla 60 op:n pedagogisilla opinnoilla.

Opinnot painottuvat opiskelijan aiemman osaamisen perusteella joko sirkuksen tai teatteri-ilmaisunohjaajan erikoistumisaloihin. Kummassakin tapauksessa painopiste on pedagogisissa opinnoissa, joita opintoihin sisältyy vähintään 60 op. Opinnot koostuvat oman henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisista opintojaksoista, yleispedagogisten opintojen yhteisistä kontaktipäivistä (n. 1 pv / kk), oppimistehtävistä sekä opinnäytetyöstä.

Arviointi

Arviointi perustuu tutkinnon, modulien ja opintojaksojen osaamistavoitteisiin, joiden saavuttamista arvioidaan. Jatkuva, rakentava arviointi on keskeistä kaikessa koulutuksessa. Opiskelijoita ohjataan rakentavaan itsensä arviointiin ja kykyyn toimia vertaisarvioijana. Opintojaksojen arvioinnin kriteerit selvitetään opiskelijoille opintosuunnitelmassa ja tarkennetaan toteutussuunnitelmassa sekä opettajan kautta kunkin opintojakson alussa. Opiskelijoita opetetaan arvioimaan omaa oppimistaan ja tuetaan toimimaan vertaisarvioijina toisilleen. Oppimisen lisäksi opiskelijat arvioivat opetusta ja opintojen toteuttamista. Lisäksi opiskelijat asettavat itsensä julkisen arvioinnin kohteeksi erilaisissa esitystuotannoissa toimimalla.

Hyväksytyt opinnot arvioidaan asteikolla 5 (kiitettävä), 4 (hyvä), 3 (hyvä), 2 (tyydyttävä), 1 (tyydyttävä) välillä. Opetussuunnitelmassa asianomaisella maininnalla varustettujen opintojen osalta voidaan käyttää arvosanaa hyväksytty. Hyväksytty – hylätty –asteikkoa käytettäessä määritetään toteutussuunnitelmassa, mitä hyväksytty arvosanalta vaaditaan. Arviointikehikko ohjaa numeraalisen arvosanan antamista.

OPINTOJEN PERUSVAIHE (1.-2.OPINTOVUOSI)
Arvosana 1 Opiskelija
o toimii annettujen ohjeiden mukaisesti
o tunnistaa keskeiset ammattikäsitteet ja termistön
o osallistuu yhteisön vuorovaikutustilanteisiin
o käyttää oman taiteenalansa perustekniikkoja ja välineistöä

Arvosana 3 Opiskelija
o laajentaa osaamistaan hyödyntäen oppimisympäristöä
o käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä tarkoituksenmukaisesti
o yhdistää aiemmin opittua työskentelyynsä
o tunnistaa työskentelynsä eettiset ja ekologiset lähtökohdat
o tiedostaa taiteellisen toimintansa perusteet

Arvosana 5 Opiskelija
o toimii itseohjautuvasti ja tavoitteellisesti
o arvioi oppimaansa suhteessa aiempaan osaamiseensa
o kehittää ammatillista osaamistaan taiteellisessa ilmaisussa
o perustelee persoonallisen taidenäkemyksensä selkeästi

OPINTOJEN SYVENTÄVÄ VAIHE (3.-4.OPINTOVUOSI)

Arvosana 1 Opiskelija
o soveltaa annettuja ohjeita tarkoituksenmukaisesti työskentelyssään
o käyttää ja soveltaa ammattikäsitteitä sujuvasti taiteellisessa toiminnassa
o osallistuu dialogisesti yhteisön vuorovaikutustilanteisiin
o hallitsee monipuolisesti oman taiteenalansa ammattitekniikoita ja välineistöä

Arvosana 3 Opiskelija
o tunnistaa oppimistapansa ja kykenee oppimistyyliensä kehittämiseen
o itsearvioi perustellusti taidollista ja taiteellista ammatillista osaamistaan
o yhdistää ja soveltaa aiemmin opittuja luovasti työskentelyssään
o kehittää osaamistaan eettisten ja ekologisten periaatteiden mukaisesti
o analysoi ja kehittää taiteellista ja taidekasvatuksellista toimintaansa

Arvosana 5 Opiskelija
o hallitsee laajat esittävän taiteen taidot ja tiedot ja soveltaa niitä luovasti
o analysoi ja kehittää taiteenalansa työskentelytapoja
o analysoi ja edistää taiteenalansa kehitystä
o työskentelee ammatillisesti ja luovasti taiteenalansa erilaisissa työtehtävissä