Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Media-alan koulutus > Medianomi s19, elokuva

AMK-tutkinto: päivätoteutus

Medianomi S19, Elokuva

Syksy 2019

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
YDINOSAAMINEN 129                                                                
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 1
     
             
                                   
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 1
       
               
                             
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 1  
         
                     
                   
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 1    
           
                           
         
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 1      
           
                               
     
Suomen kieli ja viestintä 3
       
               
                             
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1  
       
                   
                         
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2  
       
                   
                         
English Professional Skills, B2 3  
         
                     
                   
Media-alan työskentely-ympäristö
                                                               
Media-alan toimintaympäristö 5  
       
                   
                         
Media-alan lainsäädäntö ja etiikka 5
     
             
                                   
Media-alan yrittäjyys 5  
       
                   
                         
Projektin suunnittelu 5
       
               
                             
Ilmaisu ja analyysi
                                                               
Kirjallinen ilmaisu 5
     
             
                                   
Valokuvaus ja kuvankäsittely 5
     
             
                                   
Audiovisuaalinen ilmaisu 5
     
             
                                   
Visuaalinen kulttuuri ja media-analyysi 5  
         
                     
                   
55371141142314011020.520.54.74.74.711.511.54.74.74.7000.30.30.30.50.5000
Elokuvallisen kerronnan perusteet
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Käsikirjoitus, ohjaus ja tuotanto 5
     
             
                                   
Kuvaus, kuva- ja äänisuunnittelu ja kenttä-äänitys 5
       
               
                             
Leikkaus ja kuvan kompositointi 5
       
               
                             
300001020000000556.76.76.7000000000000000
Animaation ja elokuvan vaihtoehtoiset opinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                               
Animaation ääni ja elokuvan äänen jälkikäsittely 5  
       
                   
                         
Elokuvan kuvasuunnittelu ja kuvauksen metodit 5
       
               
                             
Elokuvan kuvan leikkauksen metodit ja jälkikäsittely 5  
       
                   
                         
Tv-sarjan ja pitkän elokuvan käsikirjoitus 5  
         
                     
                   
Animaation ohjaus ja näyttelijän ohjaus 5  
         
                     
                   
Elokuvan tuotannon hallinta 5  
         
                     
                   
10500001020300000003.33.33.310101010100000000000
HARJOITTELU
()
                                                               
LAAJENTAVA OSAAMINEN 111
 
 
   
     
MODUULIOPINNOT
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                               
PROJEKTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 21 op)
                                                               
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
()
                                                               
OPINNÄYTETYÖ
()
                                                               
Opinnäytetyön menetelmät, rakenne ja ohjaus 5    
           
                           
         
Opinnäytetyö (kirjallinen) 25                                                                
1026111110010161052595060003.333.333.33883.333.333.33262619.6719.6719.672525202020
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 105 113 112 111 51 54 59 54 52 60 51 60 25.5 25.5 17.7 17.7 17.7 29.5 29.5 17.7 17.7 17.7 26 26 20.3 20.3 20.3 25.5 25.5 20 20 20

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Elokuva

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksen tavoite
Media-alan koulutus antaa opiskelijalle työmarkkinoilla tarvittavat vankat perustaidot ja -tiedot animaation, elokuvan, journalismin tai mainonnan suunnittelun osaamisalueilta ja siten edellytykset ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen, projektinhallintaan ja yrittäjyyteen.

Turun ammattikorkeakoulun media-alan koulutukseen on mahdollisuus hakeutua viiden eri hakukohteen kautta:
• animaatio
• elokuva
• journalismi
• mainonnan suunnittelu
• tuotanto ja projektinhallinta

Koulutuksen rakenne ja sisältö
Opiskelijan tutkinto muodostuu henkilökohtaisten valintojen mukaiseksi. Opinnot jakautuvat ydinosaamiseen ja laajentavaan osaamiseen. Sama opintokokonaisuus voi olla eri opiskelijoille jompaakumpaa näistä. Molemmat sisältävät temaattisia osaamiskokonaisuuksia, jotka koostuvat yhdestä tai useammasta opintojaksosta. Laajentavan osaamisen minimilaajuus on 30 opintopistettä, mutta se voi olla suurempikin. Näiden avulla opiskelijalla on monipuolinen valinnanmahdollisuus rakentaa oma osaamispolkunsa tulevaan ammattiin. Opiskelija voi valita monialaisen tutkinnon, jossa on usean eri osaamisalueen tai koulutusalan opintoja. Hänellä on myös mahdollisuus keskittyä yhteen osaamisalueeseen ja syventää sitä useilla eri opintojaksoilla. Näillä valinnoilla opiskelija syventää erityistä osaamistaan työmarkkinoilla.

Oppimissuunnitelma ei noudata vuosikurssijakoa. Jokaisen opiskelijan tulee suorittaa vuosittain 60 opintopistettä yhteisestä tarjonnasta. Tutoropettaja auttaa opiskelijaa laatimaan vuosittaisen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS).

Ydinosaamista syntyy seuraavissa opintokokonaisuuksissa
• Perusopinnot
• Media-alan ammatilliset opinnot
• Harjoittelu
• Opinnäytetyö

Laajentavaa osaamista syntyy seuraavissa opintokokonaisuuksissa
• Media-alan moduuliopinnot
• Harjoittelu
• Opinnäytetyö
• Vapaasti valittavat opinnot
• Projektiopinnot

Opinnot media-alalla perustuvat osittain käytännön oppimisympäristöissä työskentelyyn. Ryhmässä toimiminen ja projektien toteuttaminen ovat olennainen osa koulutusta. Valmistuakseen ammattiin opiskelija kehittää innovaatiokompetenssejaan. Opiskelun aikana korostuvat kriittinen ajattelu, aloitekyky, luovuus, tiimityö ja verkostoituminen. Koulutuksessa huomioidaan muuttuvan työelämän tarpeet.

Opintojen aikana opiskelijalla on mahdollisuus tehdä yhteistyötä media-alan opiskelijoiden lisäksi koko Taideakatemian ja muiden Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa. Opintojen vahva kytkös työelämään mm. projektien ja harjoittelun yhteydessä luo hyvät mahdollisuudet ajantasaiseen ja työelämän tarpeisiin vastaavaan koulutukseen sekä mahdollisuudet ammattikentälle verkostoitumiseen opintojen aikana.

Opinnoissa menestyminen edellyttää opiskelijalta yleissivistystä, oma-aloitteisuutta, ideointikykyä, luovuutta, vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja, analyyttisyyttä, vastuunottokykyä ja muutosvalmiutta.

Media-alan yhteiset opinnot ovat kaikille pakollisia. Nämä jakautuvat seuraavasti: kieliopinnot, ilmaisu ja analyysi sekä media-alan työskentely-ympäristöt.

Media-alan ammatilliset opinnot mahdollistavat opiskelijan erikoistumisen haluamalleen osaamispolulle. Laajentaakseen osaamistaan opiskelija voi valita opintoja media-alan moduuliopintojen tarjonnasta ja toisen osaamisalueen ammattiopinnoista, muiden koulutusalojen opetustarjonnasta tai opiskelija voi suorittaa ulkomailla vaihto-opintoja. Nämä opinnot voivat olla joko ammattiopintoja tai vapaasti valittavia opintoja.

Harjoittelun aikana opiskelija perehtyy oman ammattialansa tehtäviin todellisessa työympäristössä. Työharjoittelu jakautuu ajallisesti useaan osaan.

Projektiopinnoissa opiskelija soveltaa taitojaan käytännön työelämäprojekteissa, tutkimus- ja kehityshankkeissa ja omissa tuotannoissa.

Vapaasti valittavia opintoja opiskelija voi ottaa ammattikorkeakoulun opintotarjonnasta tai muiden oppilaitosten tarjonnasta, projekteista tai työelämästä.

Opinnäytetyö on kirjallisen työn ja opiskelijan ammattialaan liittyvän käytännöllisen tai taiteellisen työn kokonaisuus. Opinnäytetyön tekemistä tukevat menetelmä- ja kehittämisopinnot.

Opiskelija voi myös osoittaa aikaisemmin hankkimaansa osaamista tai opiskelun aikana ammattikentällä tapahtuvaa oppimista ja suorittaa opintoja näiden avulla.

Osaamistavoitteet

Animaatio
Animaation opinnoissa opiskellaan animaatioelokuvan ilmaisua sekä animaation tekniikoita. Mahdollisuuksien mukaan opiskelija voi painottaa opinnoissaan animaation eri osa-alueita ja suuntautua myös animaation tuottamiseen. Valmistuneet opiskelijat työskentelevät av-tuotantoyhtiöissä, freelancereina tai omissa yrityksissään eri animaatioalan osa-alueiden osaajina. Animaatiosta valmistuneet työskentelevät myös itsenäisinä ohjaajina sekä kuvittajina ja sarjakuvan parissa.

Elokuva
Elokuvan opinnoissa opiskelija suuntaa ja syventää osaamistaan omien edellytysten ja opintotarjonnan mukaan käsikirjoittamiseen, kuvaamiseen, leikkaamiseen, äänisuunnitteluun, tuotannollisiin tehtäviin tai animaation tekemiseen eri keinoin. Koulutus antaa tekniset perusvalmiudet alan työtehtävissä toimimiseen, perehdyttää elokuvalliseen kerrontaan sekä tuotannollisiin tehtäviin. Omat opiskelijatuotannot, erilaiset elokuvalliset tilaustyöt ja harjoittelut elokuvatuotannoissa tarjoavat mahdollisuuden syventää osaamista.

Journalismi
Journalismin opinnoissa opiskelija suuntaa osaamistaan uutis- ja toimitustyöhön, monimediajournalismiin tai viestintäammattilaisen työtehtäviin. Journalismin opinnoissa harjaannutaan yhdistämään eri viestimille ominaisia ilmaisukeinoja innovatiivisella tavalla monimediaympäristössä. Monimediajournalisti hallitsee ideoinnin, tiedonhankinnan ja haastattelun sekä kuvaamisen, äänittämisen, editoinnin ja julkaisemisen. Valmistunut opiskelija työskentelee tiedotusvälineessä, freelancerina tai muissa media-alan viestintätehtävissä.

Viestintäammattilaisen opinnoissa perehdytään yhteisön tai yrityksen viestien välittämiseen, vuorovaikutukselliseen viestintään eri sidosryhmille sekä viestinnän suunnitteluun. Valmistuttuaan opiskelija toimii viestintäammattilaisena yrityksessä, yhteisössä tai yrittäjänä.

Mainonnan suunnittelu
Mainonnan suunnittelun osaamisalueen tavoitteena on antaa mainonnan visuaalisen suunnittelun, tekstisuunnittelun sekä markkinointiviestinnän projektijohtamisen perusvalmiudet. Opinnoissa korostuvat markkinointiviestinnän teorian soveltaminen luoviin sisältöihin, kirjallinen ja visuaalinen ilmaisu, projektien suunnittelu ja tiimityöskentely. Opinnoissaan opiskelija voi painottaa kirjallista ilmaisua, visuaalista ilmaisua ja/tai markkinointiviestinnän projektin hallintaan liittyviä osa-alueita. Opiskelijan on mahdollista erikoistua myös mainostoimiston projektipäällikön tehtäviin. Mainonnan suunnittelun opiskelijat valmentautuvat markkinointiviestinnän ammattilaisiksi ja työskentelevät mainos- ja markkinointitoimistoissa tai muissa yrityksissä ja yhteisöissä tai yrittäjinä.

Kaikissa opinnoissa opiskelija kehittyy myös innovaatiokompetensseissa. Turun ammattikorkeakoulun määrittelemät innovaatiokompetenssit ovat eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (EQF) mukaisia. Innovaatiokompetenssit muodostuvat yksilö-, yhteisö- ja verkostotason osaamisista ja ne kattavat seuraavat viisi osaamisen ulottuvuutta: kriittinen ajattelu, aloitekyky, luovuus, tiimityö ja verkostoituminen.

Opinnäytetyön kuvaus
Opinnäytetyö on kirjallisen työn ja opiskelijan ammattialaan liittyvän käytännöllisen tai taiteellisen työn kokonaisuus. Opinnäytetyön voi toteuttaa myös portfoliomuotoisena, osana työelämäprojekteja, tutkimus- ja kehityshankkeita sekä kansainvälistä toimintaa. Opinnäytetyön tekemistä tukevat 5 opintopisteen laajuiset menetelmä- ja kehittämisopinnot.

Pedagogiset toimintatavat

Opiskelu ammattikorkeakoulussa on itseohjautuvaa ja käytännönläheistä. Opettajan tehtävänä on olla valmentaja, joka auttaa itsenäistä opiskelijaa saavuttamaan ammatillisen tavoitteensa. Erilaisissa ryhmissä työskentelyllä on myös suuri paino opinnoissa. Opintojen aikana tarjotaan mahdollisuuksia monialaisiin työryhmiin sekä media-alan sisällä että muiden alojen kanssa verkostoituen.

Ammattiopinnot ja projektiopinnot on tiiviisti kytketty media-alan oppimisympäristöihin, jotka simuloivat ammattikentän toimintakäytäntöjä:
• animaatio ja elokuva: Karuselli – av-tuotantotalo
• journalismi: Tutka – verkkomedia (http://tutka.pro), Kampusradio
• mainonnan suunnittelu: Guru – Turun AMKn sisäinen mainostoimisto (http://guru.turkuamk.fi)
• viestintä: Meedio – Taideakatemian tiedotus ja viestintä
• Opiskelijaosuuskunta Karisma

Tutkimus- ja kehittämistyöhön liittyvät hankkeet ja projektit ovat oleellinen osa opintoja. Näissä opiskelija verkostoituu niin työelämän kuin suomalaisten ja kansainvälisten korkeakoulujen edustajien kanssa. Myös työelämästä tulevat toimeksiannot kuuluvat oleellisena osana media-alan koulutukseen.

Turun ammattikorkeakoulun opinnot tukevat media-alan yrittäjyyttä ja rohkaisevat opiskelijoita sen aloittamiseen. Opiskelijan on mahdollista suorittaa myös muiden ammattikorkeakoulun alojen opintoja ja pidentää lukukauttaan kesäopintotarjonnalla.

Arviointi

Opetuksen ja oppimisen arviointi on jatkuva ja kokonaisvaltainen prosessi. Oppimista ja opetuksen laatua arvioidaan palautekeskustelujen, harjoitustehtävien, esseiden, raporttien, analyysien ja tenttien avulla. Palautekeskusteluissa toteutuu myös ryhmässä tapahtuva vertaisarviointi. Käytössä on verkko-oppimisympäristössä toimiva palautejärjestelmä, jolla kerätään palautetta etenkin yhteisten opintojen toteutuksesta. Arvioinnissa voidaan käyttää myös oppilaitoksen ulkopuolisia asiantuntijoita.

Kerran vuodessa järjestetään media-alan palautepäivä, jossa käsitellään koulutus- ja tutkimuspäällikön johdolla opiskelijaryhmien koostama palautemateriaali. Palautepäiväkeskusteluun osallistuvat myös opettajat ja kt-päällikkö. Palautepäivässä käsitellyistä ja esiin nousseista kysymyksistä koostetaan toimenpidesuunnitelma.

Opintojaksoarviointi tapahtuu pääsääntöisesti asteikolla 1 - 5, osa opintosuorituksista arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Hyväksytty-hylätty -asteikkoa käytettäessä toteutussuunnitelmassa määritetään, mitä arvosanatasoa hyväksytty suoritus vastaa.